Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Osloskolen Skolestart 2014/2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Osloskolen Skolestart 2014/2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2014/2015

2 Ledelse Rektor Hanne Grønn Larsen Ass. rektor Erling Marøy Inspektør Mette Karstensen Leder AKS Rikke Næss Sosiallærer Ingrid Nesbakken Lærere: Mari Spangen Therese Reksnes Linn Johanne Haaland Anne Myklebust Marius Roti PPT (Pedagogisk- psykologisk tjeneste) Gjennomfører sakkyndige vurderinger ifht støtte utover ordinær undervisning Øvrige Helsesøster, skolehelsetjeneste, tannhelsetjeneste og logopedtjeneste

3 Organisering 72 elever - 3 basisgrupper av ca 24 elever
Jevnt fordelt jenter og gutter 3 kontaktlærere + 2 ekstra faglærere 2 assistenter 3 store rom Garderober + 1 lite lekerom og kjøkken

4 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for
samarbeid og sikre foresattes medansvar i skolen Et godt skole-hjem samarbeid er en forutsetning for elevens læring og trivsel Ny Oslostandard for skole-hjem samarbeid Skole-hjem samarbeid: Foreldremøter Utviklingssamtaler Skolens nettside Læringsplattformen Fronter Tverrfaglige møter Driftsstyre Skolemiljøutvalg FAU Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

5 Hva skal elevene lære? Alle fag har læreplaner som inneholder kompetansemål som beskriver hva eleven skal mestre på ulike trinn. Læreplanene finner du på: Fag på 1. og 2. trinn: norsk, matematikk, naturfag, engelsk, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving, RLE (religion, livssyn og etikk). I alle fag skal de grunnleggende ferdigheter utvikles: Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne skrive Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy

6 Organisering av skoledagen
undervisning, fysisk aktivitet, leksetilbud og Aktivitetsskolen,1. – 4.trinn. Timetall Nasjonalt og kommunalt fastsatt timetall. Leksehjelp Elever på 1. – 4. årstrinn får gratis leksehjelp Aktivitetsskolen Læring og lek er fastsatt i en rammeplan: Fysisk aktivitet og lek Natur, teknikk og miljø Kunst, kultur og kreativitet Mat og helse

7 Vurdering og oppfølging av elevene
Osloskolens overordnede målsetning er å sikre et godt læringsutbytte for alle elever. Elevsamtale skal gjennomføres minst to ganger per skoleår. Alle elever på barnetrinnet skal få en skriftlig vurdering to ganger i året. Underveisvurdering gis for å fremme læring, gi elevene innsikt i egen læringsprosess og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Kartlegging av elevenes leseferdigheter på 1. og 2. trinn og matematikk på 3. trinn. Nasjonale prøver gjennomføres på 5., 8., og 9. trinn.

8

9 Utdanningsadministrasjon Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning
Om Osloskolen Elev/Lærling Lærer Rektor Driftsstyret Utdanningsadministrasjon Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Byrådet Oslo bystyre Organisering 172 skoler (grunnskoler, vgs, voksenopplæring og PPT) elever og lærlinger ansatte 1700 lærebedrifter Satsingsområder Bedre grunnleggende ferdigheter Satsing på basisfag (norsk, matematikk, naturfag, engelsk og fremmedspråk) Godt og trygt læringsmiljø Fullføre og bestå hele opplæringsløpet Fleksibel og tilpasset opplæring Funksjonelle og vedlikeholdte skolebygg

10 Satsningsområder 1. trinn Ullevål skole
Trygghet – gode rutiner Lesing – alle skal lese før vinterferien Matematikk – 1 til 20 Grunnleggende ferdigheter Lokale kartleggingsprøver høst 2014 Kartleggingsprøver lesing og regning i mai 2015

11 Styrings- og samarbeidsorganer i grunnskolen
Foreldrekontakter Foreldreråd Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) Elevråd Driftsstyre Skolemiljøutvalg Foresattes rettigheter og plikter er hjemlet i opplæringsloven. Samarbeid med Bymiljøetaten og bydelene.

12 Gruppeinndeling - fravær
Gruppe/klasseinndeling – ikke fornøyd Fadderordning -trivselsledere Fravær – ferier – sykdom Skolen vil fra nå av ikke kunne innvilge permisjon for å: utvide helgen ta ferie/fri utenom skoleruta besøke slektninger og venner man ikke har sett på lenge delta i feiringer som strekker seg over flere dager

13 Informasjon Hjemmeside Fronter FAU
Trene på: Påkledning, gå på toalett alene, henge opp klær og holde orden på egne ting

14 Rammeplan Aktivitetsskolen
Sikrer at elevene får et mangfold av spennende aktiviteter fordelt på fem ulike målområder. Sikrer en helhetlig organisering av tilbudet preget av struktur og forutsigbarhet Gir retning for innhold og organisering Forutsetter at skole og Aktivitetsskolen samarbeider om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling Forutsetter at det utarbeides lokale planer og ukeplaner De lokale planene og ukeplanene blir presentert på skolenes nettsider. Foresatte har mulighet til å påvirke innholdet i Aktivitetsskolen gjennom FAU og driftsstyret.

15 Oslostandard for Aktivitetsskolen
Oslostandarden beskriver forventningene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen. Den beskriver også forventningene til foresatte med barn i tilbudet Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for Aktivitetsskolen og standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Oslo: Innhold og ambisjoner Trygghet, trivsel og omsorg Struktur og forutsigbarhet Dialog og samarbeid

16 LYKKE TIL FØRSTE SKOLEDAG!


Laste ned ppt "Velkommen til Osloskolen Skolestart 2014/2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google