Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

V-GIS = er sant! V-GIS  felles geografisk informasjonssystem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "V-GIS = er sant! V-GIS  felles geografisk informasjonssystem"— Utskrift av presentasjonen:

1 V-GIS = er sant! V-GIS  felles geografisk informasjonssystem for Valdres

2 Kari-Birgit Lien Prosjektleder V-GIS Oppmålingsing. Vang kommune
Prosess og status V-GIS Erfaringer fra ”Prosjekt interkommunalt GIS-samarbeid i Valdres” Kari-Birgit Lien Prosjektleder V-GIS Oppmålingsing. Vang kommune

3 Agenda WebInnsyn - demo Før forprosjektet - hvordan få lov å prøve…..
Forprosjekt - lån, ta og gjør til vårt Hovedprosjekt Anbudsdokument Anbudsrunde Tilbyderpresentasjoner Valg av leverandør/kontraktsfase Implementering Utfordringer internt og eksternt Utfordringer ”Drift” i prosjektperioden Kursing Faggrupper/delegering/egenopplæring Uttesting/akseptanseteprosess Utfordringer og uløste oppgaver WebInnsyn - demo

4 Det har rent litt vann i havet før oss!
Veileder fra SK/KS, initiert av kommunegrupppa i Geoforum: Kommunekonferansen i Trondhjem, jan 2001 Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal og flere i Hedmark…..

5 Bakgrunn Initiativ: fra oppmålingsmiljøet i Valdres, kartsjefen i Oppland og direkte fra fylkesmannen (start: julemøte i Valdres oppmålingsforum, des 2001) Regionrådet for Valdres søkte i mars 2003 Fylkesmannen om milder til et samarbeidsprosjekt på GIS (med påholden penn…….fra ordførernivå til rådm.nivå) Midler til forprosjekt ble innvilga fra Fylkesmannen i august 2003 Forprosjektet ble gjennomført fra nov – mars 2004 FORPROSJEKTRAPPORTEN ble behandla i alle kommunestyrene seinhøstes 2004, og resulterte bl.a i følgende: Vedtak om å gjennomføre et hovedprosjekt fra Vedtak av en kostnadsfordelingsmodell og et budsjett (folketall, og basis likt pr kommune) Vedtak om å tilstrebe en fellesløsning med andre viktige kartbrukere i Valdres VEAS og VKR, VE, SØE og VOKKS Hovedprosjektet starta opp i februar 2005, med drøftinger med eksterne samarbeidsparter, befaring, anbudsrunde, leverandørpresentasjoner der flere fagmiljø var involvert, og valg av leverandør 5 juli!

6

7 Prosjektorganisering
Forprosjektgruppa: Einar Lundstein (!) Etnedal kommune (Pål Jørgensen Statens Kartverk) Christian Rieber-Mohn Nord-Aurdal kommune (leder) Arne Nysveen Øystre-Slidre kommune Kari-Birgit Lien Vang kommune (prosjektleder) Georg Langerak (!) Statens kartverk (fra ) Supplering i hovedprosjektet: Siv Byfuglien Etnedal kommune Lars Brestad Vestre Slidre kommune Bente Kristiansen Statens Kartverk Randi Lineikro VEAS Anders Frøberg VKR Ola Næss (Bjørn Gustavsen)Sør-Aurdal kommune Jo Dalen Nord-Aurdal (skyggeminister) Styringsgruppa: Rådmennene i Valdres

8 Parter i V-GIS

9 Litt om anbudsprosessen, innvolvering
Anbudsdokument SK bidro med ”legalitetskontroll” og formell utlysning! Et dok./runde for GIS-system et for forvaltning av kom,tekniske avgifter Prosjektgruppa, samt ulike brukergrupper (Plan, VA, Bygg og Landbruk) ”godkjente” spek’n før utlysing Tilbyderpresentasjoner 3 tilbydere fylte spek’n helt eller delvis, 1 forventa tilbder ”avsto” Aktuelle og potensielle brukergrupper fikk anledning til å følge demo’ene (også brukertorgene) Drøfting og oppsummering med gruppene etter hver presentasjon Brukerne på VA og Plan ønska grundigere fokus - fikk ekstra dag! Valg av leverandør/kontraktsfase Prosjektgruppa hadde tunge tak før valget var et faktum! Vi har respekt for at valget var uventa både for oss og leverandørene! Valget er lojalt fulgt opp på alle plan, men koster Noen må endre tilvante rutiner, nye relasjoner skal bygges, nye rutiner utvikles Valgt leverandør må tåle en kontinuerlig strøm av ”slik gjorde vi det før”, ”det fikk vi til før”, men også - ”oj, det var flott” , ”det var nyttig”

10 Omfang av prosjektet Prosjektet har en total kostnadsramme på 7. mil kroner over 3 år. Verdien av det arbeidet aktørene legger i etablering, forvaltning og drift av systemet er kalkulert inn og utgjør den klart største andelen! Men: Ansvaret for og arbeidet med vedlikehold og forbedring av datagrunnlaget, hviler fortsatt på den enkelte kommune! Dvs: Bevilgningene til Geovekstprosjekt må gå sin gang! Det møysommelige arbeidet med å gjøre nye tiltak synlige i kartbasene (så fort som mulig) etter vedtak og bygging vil fortsatt kreve personell og ressurser! Vi tror vi nå har et verktøy som vil gjøre arbeidet lettere! Vi tror vi har en organisering som innbyr til felles rutiner, felles opplæring, større brukerkompetanse og mindre sårbarhet. Vi har flere å spille på, på alle måter! (Men teknisk er vi mer sårbare...)

11 Oppstart Høsten har gått med til kursing, implementering og klargjøring av data Vi har drevet rovdrift på mange tilsatte, som parallelt har hatt opplæring på nye fellessystemer for saksbehandling og nytt økonomisystem! Og vi har drevet rovdrift på IKT-Valdres og på oss sjøl! For ikke alle de løpende oppgavene kan skyves - slik utbyggingspresset i Valdres er for tida…. Og slik trøkket er i flere samarbeidsprosjekt for tida…. Vi drømte vel om at et vedlikeholdsfritt (!?), sjølinstruerende og stabilt GIS-system skal gjøre arbeidet lettere for mange, gjøre publikum mer sjølhjulpen og gi vårt bidrag til en døgnåpen forvaltning! Etter noen måneder med ”drift” ser vi at det fortsatt blir bruk for oss i kommunene! Systemadministrasjon og rutinebygging blir enda viktigere enn før, fordi vi har skapt behov og forventninger. Desto flere ser nytten når alt går bra, desto flere ser ser feil, mangler og forbedringspotensiale! Vi er nok krevende kunder!

12 Det finnes fortsatt noen tekniske utfordringer!
WinMap i Citrixmiljøet slik det er organist i Valdres har alvorlige problemer! Knytta til rettigheter (for administrasjon - IKT har vært for strenge) og for daglig bruk, ved at inifiler ikke blir tatt vare på! Dette er en del av prisen for likhetsideologien som preger de øvrige fellesløningene (Outlook, Acos osv) Det faktum at kartfolk trenger kommunevise - og individuelle - oppsett oversyres når Citrix brukes viskelæret sitt! Det har vært tungt å røyke ut hva som skyldes manglende kompetanse hos oss, valgt IKT-policy i Valdres og WinMap-programvaren. En blanding! Samarbeidspartnerne VEAS, VKR, VA skal gjennom brannmuren på en god måte  få til automatisert datautveksling. Har ”kosta” oss en ekstra server, ”SSL-tilganger” og mange runder med IKT-Valdres! Uttesting av rutinene pågår nå. (Det blir bra, ser det ut som!) Integrasjonen mot Acos må utvikles videre. GeoLokstandarden fanger ikke opp Webbasert utvekslingsfomat godt nok. Acos og WinMap er kontraktsmessig bundet opp til ”å få det til”. Eks på utfordringer  Nabolister rett fra kartsystemet inn som parter i Acos  Situasjonskart som scanes i postmottak skal kunne brukes direkte som grunnlag for oppdatering av tiltaksbasen for Bygg i WinMap osv

13 Det finnes nok av ”øvrige” utfordringer, f.eks!
Tid!!!!!!!! Akselererende problem. Vel mange baller i lufta! Flott med ny kunnskap og kursing, ille ikke å få utnytta det optimalt pga andre preserende oppgaver Vi må følge opp at vi får alt vi har bestilt og at det fungerer slik vi har ment! Vi har en to-trinns akseptansetest mot WinMap Vi har en lang sjekkliste til drøfting mellom partene i disse dager- utsatt 14 dg Rasterkartene har til nå ikke blitt bra nok, årsaken er ikke entydig Vi må få de ulike faggruppene til å jobbe for egen maskin, utvikle brukernettverk og utveksle erfaringer Vi kjøper inn mer ekstern kursing enn forutsatt i anbudet Vi prøver å få miljøa til å bruke interne workshops som en arbeidsform Brukertorgene får en nøkkelfunksjon. Blir systemet bra nok for dem, blir det bra nok for kommunene! Kjørte nylig 40 gjennom 2-timers WebInnsynskurs.Gir god mestring! Utveksling mot andre programleverandører/hjertesukk Vi kunne nok ønske oss mindre forretningshemmeligheter knytta til enkelte leverandørers interne filformater. Bør bli smidigere framover! For eksempel:Sosifiler generert fra NetBas er har vært (er) en utfordring Øystre Slidre fortsetter med Gemini-VA (der skal utveklingen gå greit)

14 Og etterpå kommer …..….. Når alt vi har installert til nå fungerer tilfredsstillende, utvekslingsrutiner mot eksterne fungerer, driftsanvarlig og driftsrutiner for både for Web og Pro er innkjørt osv, da er vi klar for nye oppgaver…. V-GIS har valgt KomTek som forvaltningssytem for avgiftsgrunnlaget! Vestre Slidre er i full gang, men mot tidligere kartleverandør KomTek kjørt mot WinMap og i Citrixmiljø skal bli spennende å teste Leverandørene gjensidig forpliktet hverandre på integrasjon! Vi venter på ”time” hos IKT-Valdres for å få overføre Vestre Slidre sin base til servermiljøet i Citix. Vi har også en runde å gå mot rådmennene for å som er bekymra for kostnader og tidsbruk - de må velge implementering! Hva V-GIS gjør mht til ansvarsbelagte oppgaver er ikke avklart To kommuner har ansvarsgodkjenning for stikningsoppgaver etter Pbl Om Matrikkelloven blir iverksatt har vi samla kompetanse til å møte de organisasjonsvalg kommunestyrene våre måtte velge. V-GIS har flere ideer til utbygging og videreutvikling Avhengig av noe mer støtte fra eksterne parter og kapasitet internt i prosjektet. Vi får se hva nye søknadsrunder åpner muligheter for…..

15 Det vi sa om nytteverdi stemmer!!
Bedre kvalitet (mer inspirerende og bedre tjenester!) Kortere tid fra endringer skjer til oppdatert kart Viktig for forvaltningen Viktig for e-verkene og VKR Viktig for næringslivet Felles rutiner for vedlikehold utvikles ved å snakke og jobbe sammen Utvida bruk  flere feil oppdages og rettes Merverdi av folk og kapital Felles opplæring, større brukermiljø Bygg, plan, deling, VA vann (kan) bruke samme plattform Gjør småkommuner som oss mindre sårbare på kompetanse (men kanskje mer på tekniske avbrudd…) Felles IT-ressurser, programvare installeres og driftens ett sted! (Men ingen ting gjør seg sjøl…) Vi kan avlaste hverandre på tvers av kommunegrensene

16 Og til slutt Den som tror det er stille og rolig i offentlig sektor, har ikke vært der! Internt I Valdres er det svært mange baller i lufta. Det kan bli uoversiktlig, både for rådmennene som skal fordele baller og for oss som skal spille! Vi tror likevel Valdreskommunene vil være lettere å administrere med V-GIS-enn uten, de nærmeste åra! Vi tror det vil være billigere for Valdreskommunene å ha et GIS-samarbeid enn å fortsette å drifte hver våre systemer Vi er sikre på at publikum vil tjene på det Vi er sikre på at tjenestenivået blir bedre Derfor har ”noen av oss ” utøvet ”forsiktig påtrykk” for å få lov til å realisere GIS-prosjektet - parallelt med IKT-satsing, Acos, nytt økonomisystem, nytt barnevernsprogram oa. Fordi vi tror det er riktig – også for de andre prosjektene som pågår! Det vil nå vise seg de nærmeste par åra! Og vi trenger litt romslig velvilje – fra oss sjøl og andre!

17 V-GIS - skaper merverdi av samla kompetanse!
Prosjektgruppa (her representert ved noen av oss) takker SK Hamar for uvurderlig hjelp. Ikke slipp oss enda - vi trenger dere som faglig støttespiller, til prosjektregnskap og som drøftingspart! Som dere ser, fyller vi ulike roller med det hver enkelt av oss er best til!

18 V-GIS = er sant! V-GIS  Klar for demo i intranettet! Tvi, tvi!


Laste ned ppt "V-GIS = er sant! V-GIS  felles geografisk informasjonssystem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google