Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politiarbeid etter ulykker

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politiarbeid etter ulykker"— Utskrift av presentasjonen:

1 Politiarbeid etter ulykker
Stavanger, september 2013

2 Det praktiske politiarbeidet, herunder
Etterforsking Rutiner Samarbeid med Petroleumstilsynet

3 Myndighet og ansvar Statsadvokaten i Rogaland har påtalemyndighet i straffesaker knyttet til norsk kontinentalsokkel Fire politidistrikter har etterforskingsansvar Rogaland politidistrikt har et nasjonalt bistands- og opplæringsansvar

4 Troms pd. Tromsø 68.30o N 65.30o N Helgeland pd. Mosjøen
Nordmøre og Romsdal pd. 62o N Kristiansund Rogaland pd. Stavanger 4

5 Hva er etterforsking? Formålstyrt virksomhet etter straffeprosesslovens § 226 første ledd. Skaffe til veie de nødvendige opplysninger for å: Avgjøre tiltalespørsmålet Forberede rettens behandling av skyldspørsmålet og straffespørsmålet Forberede andre reaksjoner

6 Etterforsking i praksis
Teknisk etterforsking Åsted Gjenstander Prosesser Analyser Sakkyndighet Taktisk etterforsking Avhør Vitner Mistenkte Dokumenthåndtering Analyser Sakkyndighet

7 Påtalemyndigheten spesielt opp tatt av
Notoritet Foto Oppmåling, skisser Avhør – lyd og skrift Dokumentasjon Loggføring Rettigheter Rolleavklaring Bistand Innsyn hvis mulig Mer etterforsking? Kontradiksjon

8 Spesiell type straffesaker
Potensiale Verdier Utfordringer

9

10

11

12 Politiets erfaringer med selskapsinterne granskingsrapporter
Solid arbeid Intervjuobjekters opplevelser Språket

13 Rapportens faktumbeskrivelse
”Uhellet inntraff da et drillpipe skulle løftes fra catwalk. Drillpipe kom borti en sub/crossover som lå på catwalk. Suben falt gjennom musehullet og ned på en roughneck som arbeidet med tilpasning av juletre i moonpool.” Dødsulykke på Byford Dolphin

14 Etterforsking Kjennskap til hendelse
Hvem informerer politiet? Media Forvaltningsmyndighet Aktører Meldeplikt

15 Arbeidsmiljøloven § 5-2 Dersom arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet ved en arbeidsulykke, skal arbeidsgiver straks og på hurtigste måte varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet. Arbeidsgiver skal bekrefte varselet skriftlig. Verneombudet skal ha kopi av bekreftelsen.

16 Styringsforskriften § 31
Ved ulykker i virksomheten skal arbeidsgiveren eller den som representerer arbeidsgiveren på stedet, sende skriftlig melding til Petroleumstilsynet på fastsatt NAV-skjema om ulykker som har medført a) død, b) alvorlig personskade, c) arbeidsuførhet med fravær, d) medisinsk behandling.

17 Styringsforskriften § 29
Operatøren skal sikre koordinert og umiddelbar varsling per telefon til Petroleumstilsynet ved fare- og ulykkessituasjoner som har ført til, eller under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til a) død, b) alvorlig og akutt skade, c) akutt livstruende sykdom, d) alvorlig svekking eller bortfall av sikkerhetsrelaterte funksjoner eller barrierer, slik at innretningens eller landanleggets integritet er i fare, e) akutt forurensning. Varselet skal bekreftes skriftlig.

18 Etterforsking Rutiner
Strpl § 224 Utreise På plattform Rettigheter Statusmøte Etterfølgende etterforsking

19 Møte med plattformledelsen Mål, strategi, framdrift
Melding om ulykke Politiadvokat Seksjonsleder Nordsjø/miljø Tilnærmet umiddelbar dialog med Ptil Kartlegge Utreise? Etterforskningsteam Formøte med Ptil Samhandling Utreise Møte med plattformledelsen Kort gjennomgang Nødvendig bistand Myndighetsmøte Etterforskningsplan Mål, strategi, framdrift

20 Videre etterforskning
Åstedsbefaring Teknisk etterforskning Etterforskning Taktisk etterforskning Sakkyndig Bistand? Avhør Mistenkte Vitner Status? Politiet sier lite om sak, men mer om framdrift Siste møte med Plattformledelsen Oppsummering Ptil presenterer foreløpige avvik Hjemreise Myndighetsmøte Videre etterforskning Avgrensning

21 Samarbeid med Ptil Generelt Samarbeidsavtale
Sokkelmøter Etterforskingskurs Samarbeidsmøter I straffesak Før etterforsking Under etterforsking Etter avsluttet etterforsking


Laste ned ppt "Politiarbeid etter ulykker"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google