Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerundersøkelse Gjennomført for Utdanning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerundersøkelse Gjennomført for Utdanning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerundersøkelse Gjennomført for Utdanning
Brukerundersøkelse Gjennomført for Utdanning.no og Sametinget, høsten Ved Irene Øen og Tonje Haugberg Samiske læremidler

2 Formål og bakgrunn Sametinget og Utdanning.no samarbeider i et forprosjekt som utreder muligheten for å utvikle en samisk læremiddeltjeneste, med blant annet nettportal som samler samiske læreressurser. I den sammenheng har de bedt Opinion om bistand til å gjennomføre en elektronisk spørreundersøkelse blant samiske lærere og pedagoger i samiske barnehager. Undersøkelsen tar for seg dagens bruk av læreressurser, både digitale og tradisjonelle, og forsøker også å kartlegge ønsker og behov knyttet til en fremtidig nettportal

3 Prosjektbeskrivelse FORMÅL Kartlegge bruk og behov for digitale læremidler blant samiske lærere og barnehagepedagoger DATO FOR GJENNOMFØRING Datainnsamlingen har foregått fra 23.september til 7.oktober METODE Web. Respondentene fikk tilsendt en link til undersøkelsen på epost. De kunne velge om de ville besvare undersøkelsen på norsk eller samisk 33% valgte samisk, 67% valgte norsk ANTAL INTERVJUER 101 UTVALG Vi fikk lister fra 407 barnehageansatte og lærere. Vi fikk 101 svar som gir en svarprosent på 25% OPPDRAGSGIVER Utdanning.no og Sametinget KONTAKTPERSON OPINIONS KONSULENT Irene Øen/Tonje Haugberg

4 Hovedfunn (1/3) 8 av 10 bruker i dag digitale læremidler flere ganger i måneden eller oftere, omtrent halvparten bruker det ukentlig eller oftere Når man skal finne informasjon om samiske læringsmidler er det de spesialiserte samiske kanalene, Samisk læringsnett og samiske forlag som er viktigst. Dernest kommer universelle kanaler som aviser og søk på Internett via for eksempel google Samisk læringsnett og google er også de viktigste kanalene for å finne digitale læremidler. For skoleansatte er skolenettet.no og matematikk.org også viktige kanaler Selv om hovedtendensen er relativt høy og hyppig bruk av digitale læremidler, dominerer tradisjonelle læremidler, som trykte bøker, temahefter og bilder - digitale læremidler fremstår først og fremst som et supplement i undervisningen

5 Hovedfunn (2/3) Lærerne og barnehagepedagogene tror de først og fremst vil benytte medieobjekter (musikk, film etc) og samiske læreressurser produsert i Finland og Sverige. En stor andel ser også positivt på muligheten for å dele undervisningsopplegg og erfaringer med andre, samt delta i diskusjonsforum

6 Hovedfunn (3/3) Når det gjelder ønsker for en ny samisk nettportal er det viktig at alt er samlet på ett sted, og at det er lett å finne frem Det er også et ønske at læremiddelportalen reflekterer mangfoldet i den samiske befolkning både når det gjelder språk og kultur Nettportalen må inneholde tydelig informasjon som knytter læremidlet opp mot læreplanen og viser hvilket alderstrinn det er beregnet på Mange ønsker seg også spill og interaktive digitale læremidler på samisk, for eksempel spill og øvelser

7 70% jobber innen skole, mens 30% jobber i barnehage
Spørsmål 1: Hvor jobber du? Base: Alle (n =101)

8 Totalt har 3 av 4 kun samisk eller både samisk og norsk som opplæringsspråk
Spørsmål 2: Hva er ditt opplæringsspråk? Base: Alle (n =101)

9 Oversikt over undervisningsfag
Spørsmål 3: Hvilke fagområder underviser du i? Totalt underviser 60% av de spurte i samisk En del av de som jobber i barnehage ligger under ”andre” Base: Alle (n =101)

10 Samiske forlag, Samisk læringsnett og Sametinget er viktigste kilde til informasjon om samiske læremidler Spørsmål 4: Hvor finner du informasjon om samiske læremidler? Naturlige nok er det de rene samiske informasjonsstedene som dominerer I tillegg benytter man mer universelle steder, som google, aviser De tradisjonelle utdanningsportalene, skolenettet, utdanning.no benyttes i mindre grad Kryss av inntil 5 alternativer Base: Alle (n =101)

11 Totalt benytter nær 8 av 10 lærere/ barnehagepedagoger digitale læremidler flere ganger i måneden eller oftere Spørsmål 5: Hvor ofte bruker du digitale læremidler til opplæringsformål? Tendens til at skoleansatte benytter digitale læremidler litt oftere enn barnehageansatte, men det er ingen stor forskjell Halvparten bruker digitale læremidler ukentlig eller oftere Base: Alle (n =101)

12 Blant de som bruker digitale læremidler sjeldent er den viktigste grunnen at de ikke finner samiske eller passende digitale læremidler Spørsmål 6: Hvorfor bruker du ikke digitale læremidler oftere? NB! Liten base (n=23) Jobber ikke med dette da jeg er fagansvarlig Lite utstyr på skolen Sjelden ledig time på datarommet vårt Base: Bruker digitale læremidler sjeldnere enn noen ganger i måneden eller aldri (n =23)

13 Trykte bøker og bilder er de mest brukte læremidlene på samisk
Spørsmål 7: Hva slags læremidler/ressurser på samisk bruker du i ditt pedagogiske opplegg i dag? Kryss av for de tre mest brukte alternativene i prioritert rekkefølge Ikke-digitale læremidler Digitale læremidler Base: Alle (n =101)

14 Barnehagepedagoger bruker i større grad samiske bilder, brettspill og musikk i det pedagogiske opplegget enn det skoleansatte gjør Spørsmål 7: Hva slags læremidler/ressurser på samisk bruker du i ditt pedagogiske opplegg i dag? Base: Alle (n =101)

15 Samisk læringsnett og Google er viktigste nettsteder for å finne digitale læremidler
Spørsmål 8: Hvilke av følgende nettsteder synes du er best når du skal finne digitale læremidler eller fagrelatert innhold til bruk i opplæringen? For skolene er skolenett, matematikk.org viktige nettsteder Utdanning.no oppgis som viktig av 15%, likt for skoler og barnehager Base: Alle (n =101)

16 De fleste foretrekker å søke på temaer, fag eller stikkord
De fleste foretrekker å søke på temaer, fag eller stikkord. Færre foretrekker å søke på nyheter, populære ressurser eller anbefalinger Spørsmål 9: Hvordan foretrekker du å finne informasjon/ ressurser på en nettportal? Base: Alle (n =101)

17 9 av 10 svarer at de i stor grad tar hensyn til kompetansemålene i læreplanen når de lager undervisningsopplegg Spørsmål: 10. I hvilken grad tar du hensyn til kompetansemålene i læreplanen når du skal lage undervisningsopplegg? Base: Skoleansatte =54

18 Nær alle barnehagesansatte tar hensyn til fagområdene i rammeplanen når de planlegger et pedagogisk opplegg Spørsmål: 11. I hvilken grad tar du hensyn til fagområdene i rammeplanen når du planlegger et pedagogisk opplegg? Base: Barnehageansatte =29

19 En rekke forhold rangeres som svært eller meget nyttig når det gjelder informasjon om et samisk læremiddel Spørsmål: 12. Se for deg at du skal finne læremidler på en nettjeneste med samiske læremidler. Hvor nyttig vil følgende informasjon om ressursen være for deg? Base: Alle (n =101)

20 Anbefalinger, læremiddelets popularitet og produsentens navn oppleves i mindre grad som nyttig
Spørsmål: 12. Se for deg at du skal finne læremidler på en nettjeneste med samiske læremidler. Hvor nyttig vil følgende informasjon om ressursen være for deg? Base: Alle (n =101)

21 Need to know og nice to know – hva slags informasjon om læremiddelet bør finnes nettjenesten
Når det hva slags informasjon man trenger er det en noen forhold som kan anses for obligatoriske ”hygienefaktorer”: Språk Alder/ årstrinn læremiddelet er beregnet på Fagtilhørighet Innhold/tema Type læremiddel Læremiddelets Kompetansemål/ fagområde fra læreplan/ rammeplan Andre forhold vurderes i mindre grad som nyttige Lisens/ rettighet Kommentarer fra andre Redaksjonelle anbefalinger Popularitet Produsentens navn

22 Lærerne ser i størst grad for seg at de ville benyttet medieobjekter, samiske læremidler produsert i Finland og Sverige, samt muligheten for erfaringsdeling med andre Spørsmål 13 Hvor sannsynlig er det at du ville bruke følgende muligheter/ressurser på en samisk læremiddeltjeneste? Base: Alle (n=101

23 Øvinger og oppgaver, medieobjekter og spill oppleves som mest aktuelle for dagens pedagogiske opplegg Spørsmål: 14? Hvilke typer digitale læringsressurser er mest aktuelle for ditt pedagogiske opplegg i dag? Base: Alle (n =101)

24 Analyse åpne svar For å få et mest mulig utfyllende bilde av lærerne og barnehagepedagogenes ønsker for en ny læremiddeltjeneste stilte vi to åpne spørsmål: 1) Har du andre innspill til utforminga av en ny læremiddeltjeneste? 2) Finnes det ressurser eller digitale læremidler du i dag savner? På de neste sidene har vi trukket frem noen hovedtendenser fra disse åpne svarene, og sortert de under noen hovedoverskrifter Alle de åpne svarene, uredigert, blir levert i et eget vedlegg

25 Hva savnes i dag og hvilke ønsker har målgruppen for en fremtidig samisk læremiddelportal
1) Alt på ett sted: Prosjektet med en nettportal med samiske læremiddeltjeneste svarer til et behov mange har for et sted der alt av samiske læreressurser er samlet på et sted 2) Representere mangfoldet Ønske om at læremiddelportalen reflekterer mangfoldet i den samiske befolkning både når det gjelder språk og kultur 3) Ta utgangspunkt i læreplanen Nettportalen må inneholde tydelig informasjon som knytter læremidlet opp mot læreplanen og viser hvilket alderstrinn det er beregnet på 4) Spill og interaktive digitale læremidler på samisk, for eksempel spill og øvelser

26 1) Alt på ett sted, brukervennlig og oversiktlig (1/2)
Eksempler åpne svar: Dette høres bra ut Nye læremiddel må innholde alle anbefalte materialer i pakke, at lærer/bruker slipper å leite i forselige kildrer. Alle digitale læremidler må samles under en paraply. Det må lages en stram struktur inndelt i årstrinn, fag og emner. Brukerne må kunne søke etter, eller legge inn egne undervisningsopplegg under disse tre hovedkategoriene. Det finnes mye bra på nettet i dag, men det er dessverre et sant kaos og ofte er det bare på slump om man kommer over gode opplegg. (…) Samle alt på en plass så det er lettere å finne materiale. Jeg savner en ordentlig ordbok på nettet. Og en nettverk hvor det finnes pedagogiske materiale. Også spesialpedagogiske veiledninger, materialer og bøker. Brukervennlig med klare instrukser så den egner seg til bruk for fjernundervisning.

27 1) Alt på ett sted, brukervennlig og oversiktlig (2/2)
Eksempler åpne svar: At det skal være lett å bruke, oversiktelig og at uaktuelt stoff nyttes ut Ønsker at det er lett å komme inn på nettside å få informasjon om på en enkel måte Evt læremidler må være enkel i bruk!! Mange muligheter fornyes lett å søke knyttes opp mot målene Lett å finne, lage en oversikt til hva slags trinn læremiddelet er ment for Lett å bruke, skal ikke behøve så store tekniske kunnskaper til det. Jeg håper på en oversiktelig læringsportal. Der det er lett å finne fram i forhold til hvilket nivå jeg underviser i. Brukervennlig Ryddig side, brukervennlig Oversiktlig, fagbasert, tema, årstrinn, nyheter, rask oppdatering av sider, gratis

28 2) Ønske om at læremiddelportalen reflekterer mangfoldet blant samer, både når det gjelder språk og kultur (1/2) Eksempler åpne svar: En læremiddeltjeneste bør også være på lulesamisk. Denne undersøkelsen var for eksempel ikke mulig å besvare på lulesamisk. Samisk, men da nordsamisk. Det er viktig å lære enkle språklige ting, slik at elevene kan kommunisere. Det er viktig å peke på likheter mellom det nord-norske og det samiske. Språklig og kulturelt. Det er utrolig viktig å jobbe mot begreper som "kjerneområder" når en snakker om det samiske. Dette er med på å fremmedgjøre og uviktiggjøre det samiske for spesielt den nord-norske befolkning. I dag er samisk kun forbundet med indre finnmark og reindrift. Dette er ødeleggende og diskriminerende for alle med samisk bakgrunn i norge generelt, og nord-norge spesielt. Her ligger mye av kjernen til uforming av samiske lærermidler, mer enn om ditt og datt rundt hvordan vi finner det.

29 2) Ønske om at læremiddelportalen reflekterer mangfoldet blant samer, både når det gjelder språk og kultur (2/2) Eksempler åpne svar: Når en skriver samisk, husk at det finnes flere samiske språk. Samisk er ikke bare nordsamisk Joiken, kjennskap til naturen/ ord i naturen, nordsamisk - lulesamisk ordbok, og også ordbok mellom de nordsamiske dialektene. Sanger rim og regler på lulesamisk Lulesamisk opplæring på videregående skole mangler det meste av læremidler. Jeg savner det meste,slik at jeg slipper å bruke fritiden til å lete etter ressurser og lage undervisningsopplegg til mine elever. Tilpasset dagens levemåte og dagens situasjoner .Ønsker i digitalformat

30 3) Må ha stoff tett knyttet opp mot læreplaner og kunnskapsløftet
Eksempler åpne svar: Læremidler med undervisningsmål fra kunnskapsløftet Læremidler som følger kunnskapsløftet!!!! Digitale ressurser for ungdom knyttet opp mot samisk kunnskapsløftet (…) lett å søke knyttes opp mot målene Det er vanskelig å oppfylle læreplanens alle mål i dag. Det mangler fagstoff på mange områder og ulike sjangere, f.eks. reklame, kåseri, grammatiske øvinger med progresjon. Bruk fagområdene i rammeplanen for tips til type innhold. Det meste som gjelder samisk læreplan 06 Tips / henvisning til læreplanmål - også de norske læreplanene i fag.

31 4) Ønske om flere dataspill og andre interaktive ressurser på samisk
Eksempler åpne svar: Finnes ikke dataspill på samisk Flere pc spill på samisk Gode spill med sørsamisk tekst og tale Interaktive ressurser som er på samisk Læremiddel til barn under 6 år må være spill som aktiviserer barna i form av feks de må tenke logisk. Bruk fagområdene i rammeplanen for tips til type innhold. Fenge barna - oppdatert i forhold til andre type spill barna er vant med å forholde seg til i dag- feks josefine spill, Skulle ha vært filmer, flere praktiske oppgaver, interaktive arbeidsoppgaver og flere spill tilpassen elever på videregåendes kole. Medieressurser: filmer, bilder, lydfiler Hvis en trykt lærebok med arbeidsoppgaver skal bli digitalisert, da må det gjøres endringer tilpasset digital arbeidsmåte for eleven og læreren. For småskole elever er det sikkert artig å oppnå poeng. Mellom- og ungdomstrinnselever bør få anledning å sende sitt arbeid fortløpende til læreren og samme mulighet må læreren ha.. I konkurranse med nettspill og andre PC-spill på norsk/engelsk, må en gjøre oppgavene morsomme, med lyd, film og fargeeffekter.

32 Hovedfunn

33 Kjønn Spørsmål: Er du …? Base: alle (n =)

34 Alder Spørsmål: Hvor gammel er du? Base: alle (n =101)


Laste ned ppt "Brukerundersøkelse Gjennomført for Utdanning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google