Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nå kan du bli deleier i en toppstammet kaldblods hest

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nå kan du bli deleier i en toppstammet kaldblods hest"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nå kan du bli deleier i en toppstammet kaldblods hest
Unik mulighet !! Nå kan du bli deleier i en toppstammet kaldblods hest

2 www.travermoro.no Nesvik Spik’n
Toppstammet norskfødt hinsteføll e. Spikeld u. Lome Gry e. Åsrapp u. Lomestjernen

3 Andelslaget ”Stall Nesvik Spik’n”
Andelslaget administreres av ”Trav er Moro” som også administrerer andelslagene rundt Kejser KD, Kastor Håbegård og Sagi Faks, se Alle disse 3 hestene står i trening hos en av Norges beste trenere Trond Buller’n Anderssen Nesvik Spik’n skal også i trening til Team Buller’n fra og med august 2011.

4 Buller’n sier følgende om stammen på denne toppstammede hingsten:
Nesvik Spik’n gies optimale forhold for å bli en topphest og skal i trening hos Trond Buller’n Anderssen !!  Buller’n sier følgende om stammen på denne toppstammede hingsten: Nesvik Spik’n  er en meget interessant unghest stammemessig sett. Morsslaget er mildt sagt solid, og jeg holder det for å være blant de beste i landet. Flere topphester har kommet fra denne blodlinjen,  bl.a. millionærene Lome Stjernen, Lome Elden og Lome Kongen. Sistnevnte vant for øvrig Kongepokalen i min trening. Far Spikeld trenger vel ingen nærmere presentasjon, han har for lengst bevist at han avler topp avkom både av hingster og hopper.  Jeg har kun sett Nesvik Spik’n på bilder, men jeg likte veldig godt det jeg så. Hesten ser rettstilt og korrekt ut, og han har det lette  ”racer”-preget som jeg liker så godt ved dette slaget. Dette er akkurat den type kaldblodshest jeg som travtrener synes det er interessant å jobbe med. Kalblodshestene har veldig mye penger å gå om, både i Norge og Sverige, og dette er absolutt en hest jeg kan anbefale å kjøpe andeler i.    Trond Buller’n Anderssen

5 Er en helt syk morstamme på denne follungen…….
…… og med Spikeld sin far er blodlinjene i orden. Vi vil hevde at dette er topp 5 av hingstføll unger i år. Mammaen ble aldri prøvd som løpshest grunnet oppdretter ønsket og sette henne tidlig i avlboksen for og få et tidlig morslag. Moren er en Racermodell i kroppen som oppdretter ønsket da Spikeld har avlet store hingster tidligere. Når du og ser på denne Morslaget med Spikeld som far er det bare toppindivider. Kan Nevne Lome Stjernen, Lome Kongen , Lome Rusken, Lomevilja, Samt Lome Lerka som er mor til Lome Mix. I rette hender tror oppdretter at dette er en hest som kan være med i de store årgangsløpene……..;-)

6 Andelslaget ”Stall Nesvik Spik’n”
Hver 5 % andel koster kr ,- og dette dekker alle kostnader t.o.m. juli 2011 Mnd. kostnader knyttet til trening, forsikring, kost og administrasjon vil beløpe seg til ca. kr. 650 pr. mnd Evt. kostnader til veterinær og lignende kommer i tillegg og vil evt. bli etterregnet hver mnd. Andelhaverne betaler inn mnd. beløp pr. 10. hver måned – helst autogiroavtale. Om andelshaver ikke overholder sine forpliktelser mht. månedlige innbetalinger og ikke gjør opp etter 2.gangs purring, vil andelen inndras av andelsstyrer og evt. solgt for å dekke det utestående beløpet. Overskytende beløp av evt. salg tilbakebetales til den aktuelle andelshaver. Lome Stjernen

7 Andelslaget ”Stall Nesvik Spik’n”
Totalt 20 andeler Andelsstyrer eier 2 andeler Ingen (utenom evt. andelsstyrer) kan eie mer enn 20% i hesten Nesvik Spik’n Nesvik Spik’n meldes til både Norsk og Svensk Travkriterium og Travderby. Nesvik Spik’n skal meldes i alle andre aktuelle årgangsløp Lome Mix / Vidar Hop

8 Andelslaget ”Stall Nesvik Spik’n”
Andelene selges etter ”først til møllen” prinsippet. Andelsstyrer har ansvar og bestemmelsesrett mht. hvor hesten trenes men det vil tilstrebes å ha god kommunikasjon med øvrige andelshavere på dette området. Andelsstyrer har sammen med trener ansvar og bestemmelsesrett mht. matchingen av hesten men det vil tilstrebes å ha god kommunikasjon med øvrige andelshavere på dette området. Om dette høres spennende ut, så er du velkommen til å bli med på laget. Ta i tilfelle kontakt med andelsstyrer Kåre Roger Rødseth på mobil Motto for andelslage: Trav er Moro!!

9 Nesvik Spik e Spikeld u Lome Gry Lome Gry er e Åsrapp u Lomestjerna
Lomestjerna har følgende avkom Lome Lerka 2000 ustarta etter Spikeld men er mor til Lome Mix Lome Stjernen 2001 e Spikeld tjent 1.4 mill rek på 21.9 Lome Edel 2002 e Elding tjent rek på 28.8 Lome Brun 2003 e Lannem Sjur tjent rek 29.3 Lome Gry 2005 e Åsrapp ustarta Lome Odin 2006 e Moe Odin tjent rek 29.4 Lomestjerna er etter Gullbrun u Trøpila - > Trøpila sine avkom: Lomepila1991, Tot (7)24,6K - (7)24,3aK Kr Mor til Lome Sjefen ( ), Lome Rigla ( )og Lomepia ( ) Lomesokka199, Tot (5)*32,6K - (5)31,2aK Kr , Mor til Lome Rusken ( ) og Lomevilja ( ) Lome Elden 1995, Tot (5)*24,3M - (4)22,3aK Kr Lome Kongen 2000, Tot (10)21,4K - (10)20,6aK Kr Lome Knekten 2003, Tot (4)29,5M - (6)27,5aK Kr Lome Stjernen 

10 Vedtekter for ”Stall Nesvik Spik’n”
1. FORMÅL Stall “STALL NESVIK SPIK’N” har som formål å eie og drifte travhesten “NESVIK SPIK’N”. Hesten skal trenes for å delta i travløp. 2. ANDELER Andelslaget er delt opp i 20 – tjue – andeler á 5 %. Det er ingen øvre grense for hvor mange andeler som kan eies av samme person. Dersom en andelseier ønsker å selge sin(e) andel(er)skal de andre andelseierne ha forkjøpsrett på andelen (e) som ligger til salg til den prisen selger har blitt tilbudt. Dersom flere andelseiere ønsker å kjøpe en andel som ligger til salg for en gitt pris, skal andelen deles mellom disse. Dersom en andelseier selger sin andel til en annen i andelslaget, har kjøper ikke rett til å selge denne videre for en høyere pris innenfor de første tre måneder fra kjøpsdato, med mindre opprinnelig eier får overskytende beløp. Unntak fra reglene i dette avsnitt kan avtales mellom partene, men skal da godkjennes av et enstemmig andelslag. 3. ORGANISASJON OG LEDELSE Andelslaget skal registreres hos Det Norske Travselskap under pseudonymet Stall “STALL NESVIK SPIK’N”. Andelslagets leder følger opp de økonomiske, administrative og juridiske forhold rundt hesten. Sportslig leder har ansvar for å gi informasjon til resten av andelslaget om status for hesten minst én gang pr. måned. Videre skal Sportslig leder i samråd med trener følge opp det Praktiske rundt hesten og treffe de nødvendige avgjørelser vedrørende helsemessige sportslige forhold. Andelslagets leder (registrert ansvarlig eier) ved oppstart er “Trav er Moro” v/Kåre Roger Rødseth Andelslagets Sportslige leder ved oppstart er “Trav er Moro” v/Kåre Roger Rødseth Med mindre “Stall Nesvik Spik’n” v/Sportslig leder ikke ytrer spesifikke ønsker, har den som til enhver tid er trener for “NESVIK SPIK’N” fullmakt til å melde hesten til løp han/hun mener er optimalt for hestens utvikling og andelslagets økonomi. Det samme gjelder behov for veterinærundersøkelser, -behandling, balansering, utstyrsvalg og valg av kusk. Andelslaget avgjør i felleskap alle saker utover den daglige driften (f.eks salg, avlivning, årlig eierbidrag, vedtektsendringer, bytte av trener, m.v.) Saker som dette tas opp på Årsmøte eller Ekstraordinært Årsmøte (se punkt 5).

11 4. ØKONOMI Andelslagets kontonummer er “KONTONR.” Hver andelseier betaler kr , (pr andel a 5 %) ved etablering av andelslaget.Beløpet dekker innkjøpspris av “Nesvik Spik’n” og drift ut juli Det innbetales et månedlig eierbidrag på kr 650 pr andel a 5 %. Beløpet er for drift av hesten for 1 mnd. av gangen. Hver enkelt andelseier forplikter seg solidarisk til å dekke sin del av et eventuelt underskudd i “STALL NESVIK SPIK’N”, helt til opphør av andelslaget finner sted ved et vedtak i Årsmøte eller ved et Ekstraordinært Årsmøte (se punkt 7). Dersom en andelseier unnlater å betale det månedlige eierbidraget innfor fristen (10. hver måned), vil han/hun først motta en purring. Ved fortsatt manglende innbetaling etter 14. dager anses dette som et brudd på vedtektene og således vil andelen bli solgt internt i andels laget til høystbydende. Dersom ingen av andelseierne ønsker å kjøpe andelen, vil den bli forsøkt solgt eksternt. En eventuell kjøper plikter å innbetale andelens eierbidrag for gjeldende år og eventuelt også andelens opparbeidede gjeld til sameiet. Kjøpesummen tilfaller selger. Dersom ingen kjøper melder seg, annulleres andelen og de gjenværende andelseierne vil således oppskrives forholdsmessig i eierbrøk, med dertil hørende plikter og rettigheter. Disponering av et eventuelt overskudd bestemmes av Årsmøtet. 5. ÅRSMØTE Andelslaget skal hvert år avholde Årsmøte Dette skal skje innen utgangen av mars. Leder innkaller til Årsmøte pr. e-post. Andelseiere som ikke deltar på Årsmøte kan gi en annen andelseier fullmakt til å avgi stemme for seg. Fullmakter skal være gitt skriftlig eller pr epost til Leder på forhånd. Andelseiere som ikke stiller på årsmøte og ikke har gitt fra seg fullmakt, mister sin rett til å stemme over saker som behandles. Det skal innkalles til Ekstraordinært årsmøte dersom Leder eller minst 20 % av andelene krever dette. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall i Årsmøte. Én andel = én stemme. Alle andre saker avgjøres ved normalt flertall. Ved stemmelikhet teller Leders stemme dobbelt. I forbindelse med Årsmøtet har andelslaget som intensjon å gjennomføre en sosial samling hvert år. Dersom andelseierne eier ulikt antall andeler, skal deltagerne finansierer dette selv, uavhengig av andelslagets økonomi. 6. FYSISKE PREMIER Eventuelle fysiske premier (f.eks pokaler, glass, por selen) fordeles på andelseierne ved loddtrekning (en andel = ett lodd). En andel som vinner en trekning deltar ikke i flere trekninger før alle andeler har vunnet én trekning. 7. OPPLØSNING AV ANDELSLAGET Hvis sameiet ikke anser at hesten innfrir sportslig eller økonomisk skal hesten selges, gis bort eller avlives og sameiet oppløses. En slik avgjørelse krever 2/3 flertall. Likeledes vil et kjøpstilbud på hele hesten kreve 2/3 flertall før et salg kan gjennomføres. 8. SAMEIELOVEN Der ovennevnte punkter ikke er dekkende, skal Sameieloven benyttes.


Laste ned ppt "Nå kan du bli deleier i en toppstammet kaldblods hest"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google