Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norske Lakseelver Organisasjon for fiskerettshavere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norske Lakseelver Organisasjon for fiskerettshavere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norske Lakseelver Organisasjon for fiskerettshavere
i lakse- og sjøaureførende vassdrag

2 Lokal forvaltning ”Der utnyttelsen av fiskeressursene tilsier det, plikter fiskerettshaverne å gå sammen om felles forvaltning av fiskeressursene”. Myndighetene forutsetter obligatorisk organisering i minimum alle nasjonale laksevassdrag Norske lakseelver arbeider for innføring av obligatorisk organisering

3 Lokal forvaltning St.prp. Nr. 32. om organisering av rettighetshavere:
Overføring av mer ansvar og myndighet til rettighetshavere Forslag om obligatorisk organisering ut på høring

4 Organisering Obligatorisk organisering kan oppnås på to måter:
Obligatorisk organisering etter Laks- og innlandsfiskeloven (flertallsvedtak) Obligatorisk organisering etter Jordskifteloven (bruksordning)

5 Obligatorisk organisering
Prosess flertallsvedtak (Laks- og innlandsfiskeloven): 1. Årsmøtet i det eksisterende laget behandler forslag om forpliktende organisering 2. Laget informerer alle rettighetshavere om organiseringsprosessen. 3. Laget skaffer en oversikt over rettighetsforhold. Rettstvister oppfordres løst. 4. Laget kaller inn til foreberedende møte på vegne av minst 1/5 av rettighetshaverne. 5. Det forsøkes oppnådd en 100% tilslutning til andelsberegning som formaliseres gjennom en skriftlig avtale med hver enkelt rettighetshaver. 6. Om dette oppnås, følges forskrift om gjennomføring av flertallsvedtak vedrørende organisering og drift av vassdrag fram til vedtekter er vedtatt og forpliktende organisering er oppnådd.

6 Obligatorisk organisering
Flertallsvedtak (Laks- og innlandsfiskeloven): Fordeler Ulemper Rettighetshaverne har selv hånd om prosessen Om det er enighet om andeler, kan prosessen gå raskt. Kan være svært arbeidskrevende i store vassdrag og det er ikke sikkert man enes om andeler slik at prosessen kan sluttføres Uavklarte rettsforhold kan stanse prosessen En rettighetshaver kan på hvilket som helst tidspunkt kreve bruksordning etter Jordskifteloven. Kan føre til at kontroversielle temaer ikke tas opp til behandling. Ikke direkte tvangsgrunnlag for utlegg. Må gå veien om dom eller forlik.

7 Andelsfastsettelsen 1. Avklaring av rettighetsforhold
2. Frivillig fastsetting av andeler krever 100 % tilslutning og formalisering en mengde beregningsfaktorer, f. eks.: - meter strandlinje - oppfisket kvantum - omsetning - gyte og oppvekstområder - tidligere skjønn -tilgjengelighet

8 Obligatorisk organisering
Prosess bruksordning (Jordskifteloven): 1. Eksisterende elvelag behandler saken på årsmøtet og for eksempel styremedlemmer i laget melder saken inn for Jordskiftedomstolen. 2. Jordskittedomstolen avholder fremmingsmøte og vurderer om de vil avvise saken 3. Jordskifteretten kartlegger rettighetsforhold og avgjør eventuelle tvister. 4. Laget kan arbeide fram ett eller flere forslag til andeler, men forslaget må fremmes av enkeltrettighetshavere. 5. Jordskifteretten fastsetter andeler etter en rettsforhandling. Rettighetshaverne kan da eventuelt velge å fastsette vedtekter selv gjennom flertallsvedtak. 6. Laget utarbeider forslag til vedtekter som fremmes av enkeltrettighetshavere. 7. Jordskifteretten fastsetter vedtekter for laget etter rettsforhandlinger (bruksordning).

9 Obligatorisk organisering
Bruksordning (Jordskifteloven): Fordeler Ulemper Jordskifteretten oppfattes uhildet part Juridisk grunnlag for innkreving av fellesutgifter Gir et stabilt regime i minst 10 år Rettighetsforhold avklares en gang for alle Tidkrevende Den enkelte rettighetshaver påføres et rettsgebyr.

10 Obligatorisk organisering
Kostnader ved bruksordning Rekvirentene må legge ut 5 ganger rettsgebyret i registreringsgebyr Rettsgebyret: 860 kr Rekvirentene kan avkreves forskudd i størrelsesorden kr 1,5 * rettsgebyret pr part i utgangspunktet

11 Obligatorisk organisering
Behandling av bruksordning på årsmøtet? Formelt ikke nødvendig! Skal laget legge ut rekvirentenes forskudd? Reduserer motstands- og støynivå Å stå som rekvirent kan være psykisk tøft

12 Obligatorisk organisering
Mindretallsvern flertallsvedtak vil forplikte mindretallet Intensjonen med flertallsvedtaket må være fellesskapets beste og ikke flertallets egeninteresse Vedtak som gir flertallet urimelige fordeler til skade for mindretallet, må kunne settes til side. Med dette utgangspunkt kan ethvert flertallsvedtak prøves for domstolene.


Laste ned ppt "Norske Lakseelver Organisasjon for fiskerettshavere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google