Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FN FN-sambandet 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FN FN-sambandet 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 FN FN-sambandet 2010

2 Eleven skal kunne gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn

3 Presentasjonen tar for seg:
Folkeforbundets rolle før andre verdenskrig Opprettelsen av De Forente Nasjoner Utfordringer i forbindelse med den kalde krigen FNs arbeid for flyktninger FNs arbeid for barn FNs arbeid for nedrustning Har FN vært viktig for etterkrigstiden?

4 Forhistorien Folkeforbundet ble opprettet i 1919. Hovedmål:
Nedrustning og hindre nye kriger Svakheter: Ingen militærstyrker som kunne hindre aggresjon USA avslo å bli med Tyskland og Russland ble nektet medlemskap de første årene Liten enighet blant medlemmene

5 Nedrustningskonferansen i 1932 gikk i oppløsning
Nedrustningskonferansen i 1932 gikk i oppløsning. Frankrike nektet nedrustning, og Tyskland ville ha et like stort forsvar som andre store land. Japan, Italia og Tyskland begynte å bygge opp imperiene sine ved hjelp av våpenmakt. Da andre verdenskrig brøt ut i 1939 hadde Folkeforbundet utspilt sin rolle.

6 De Forente Nasjoner dannes
Etter andre verdenskrig så man på ny behovet for en organisasjon som kunne bringe nasjonene sammen. Representanter for 51 nasjoner møttes i San Francisco den 24. juni 1945 og undertegnet De Forente Nasjoners Pakt. Denne trådte i kraft 24. oktober samme år.

7 FNs første generalsekretær var norsk!
Trygve Lie ble innsatt som FNs første generalsekretær 2. februar På bildet til høyre taler han til Generalforsamlingen på hans første dag ”på jobb”. Bilde: UN Photo/Marcel Bolomey

8 Optimismen råder! Etter redslene i de foregående seks år ser det ut til at en generasjon av ledere ikke bare har lært en lekse, men at de er blitt enige om et nytt system for å fri de kommende generasjoner fra krigens grusomheter. Endelig ser det ut til at en verden styrt av fornuft, lov og felles interesser er innen rekkevidde. Sitat fra en av diplomatene som undertegnet avtalen i

9 Fokus de første årene Bevare freden – gjennom nedrustning og våpenkontroll Fremme respekten for menneskerettighetene Men; dette var ingen lett oppgave slik verdensbildet så ut i 1945

10 Verden i 1945 Sovjetunionen skaffet seg dominans i Øst-Europa
USA og Vestmaktene skapte en felles front mot Sovjetunionens imperialisme i øst. USA hadde atomvåpen. Sovjet jobbet for å få dette. Verdensøkonomien gikk dårlig: Fabrikker var bombet, jordbruksland var ødelagt av krigføring, millioner av hjem var ødelagt. Mangelen på mat, brensel, boliger, råmaterialer og ferdigvarer var stor.

11 Da FN ble opprettet tenkte man at de fem landene som hadde vært allierte under krigen, også ville klare å samarbeide i fredstid. Disse fem landene var Kina, Frankrike, Russland, Storbritannia og USA. De var verdens ledende stormakter og hadde de sterkeste væpnede styrkene. I det gamle Folkeforbundet var man avhengig av at alle land skulle stemme for en fredsbevarende aksjon. Dette ble lite effektivt og handlekraftig. Derfor opprettet man Sikkerhetsrådet i det nye FN.

12 Sikkerhetsrådet I Sikkerhetsrådet fikk Kina, Frankrike, Russland, Storbritannia og USA fast plass – med vetorett. I tillegg til disse landene skulle ti andre land rullere på å delta for to år av gangen. Denne ordningen er slik den dag i dag. En avgjørelse i Sikkerhetsrådet kan kun vedtas om ingen av de fem faste medlemslandene stemmer i mot – altså benytter vetoretten sin.

13 Kald krig Vennskapet mellom de allierte etter andre verdenskrig ble kortvarig. Sovjetunionens kommunistiske system var forskjellig fra de politiske teoriene som dominerte i vest. Sovjets okkupasjon av Øst-Europa skulle fungere som en sikkerhetssone mot vest. Kina hadde en kommunistregjering i Kina og en eksilregjering i Taiwan. Flere trusler mot verdensfreden oppsto i etterkrigsperioden, for eksempel situasjonen i Midt-Østen og Kashmir.

14 De ulike utfordringene verden sto ovenfor ble gjenspeilet i Sikkerhetsrådet; vetoretten gjør at rådet til tider er handlingslammet.

15 På tross av disse utfordringene klarte FN å gjøre en forskjell, og befestet sin posisjon som en viktig internasjonal organisasjon i etterkrigsårene.

16 UNHCR I tråd med FN-pakten skulle verdenssamfunnet påta seg kollektivt ansvar for mennesker på flukt UNHCR – FNs høykommissariat for flyktninger, ble opprettet i 1951 Den første oppgaven var å hjelpe de 1,2 millionene mennesker som fortsatt var på flukt etter den andre verdenskrig UNHCR er ansvarlige ovenfor FN, men har – i likhet med andre FN-organ – sin egen ledelse og opptrer selvstendig.

17 12 nasjoner signerer konvensjon for flyktninger
28. Juli 1951 signerer 12 nasjoner konvensjonen for flyktninger. Norge er ett av de 12 landene. Foto: UN Photo/ES

18 Greske flyktninger Mr. Galula, en av FNs observatører, snakker med en flyktningefamilie som bor i midlertidige brakker i Kastoria nord i Hellas. Landsbyen huser flyktninger. Foto: UN Photo/x

19 UNICEF Opprettet i 1946 for å gi nødhjelp til barn i Europa og Asia etter krigen Planen var å legge ned UNICEF når nødhjelpsarbeidet etter krigen var over. På begynnelsen av 50-tallet bestemte man imidlertid å utvide arbeidet til å gjelde langsiktig utviklingsarbeid for vanskeligstilte barn overalt i verden. Film om UNICEF:

20 Nedrustning Nedrustning – det å sørge for at ingen land har større væpnede styrker enn det de trenger for å forsvare seg med – var og er et av FNs hovedmål. To hovedgrunner til dette Våpen truer sivilisasjonen og hele verdens fremtid Våpenindustri og store hærstyrker legger beslag på ressurser som kunne vært brukt til forbedret helsestell, bygge opp utdanningssystemer og andre fredelige tiltak.

21 Den kalde krigen blir varmere…
1961: Øst-Tyskland bygde, med støtte fra Sovjetunionen, en mur gjennom Berlin 1962: Cuba-krisen. Sovjetunionen planla å bruke Cuba som base for atomraketter som lett kunne nå amerikanske byer. Den kalde krigen nærmet seg grensen for en varm krig. Spenningsnivået i verden økte.

22 Cuba-krisen var tema i Sikkerhetsrådet
FILM

23 FN engasjert i Cuba-krisen
Fungerende generalsekretær i FN U Thant, har vært på Cuba i forbindelse med krisen og møter pressen ved hjemkomsten. UN Photo/Yutaka Nagata

24 Krisene førte til økt FN-innsats for nedrustning.
1967: FN-landene besluttet at det ytre verdensrom ikke skulle kunne benyttes som våpenbase. 1968: FNs Traktat om ikke-spredning av atomvåpen blir til. Avtalen skulle – og skal – kontrolleres av Det internasjonale atomenergibyrået IAEA.

25 Hvor god er denne avtalen?
Dilemma 1: Ikkespredningsavtalen ble inngått da den kalde krigen var på frysepunktet, og innholdet i avtalen preges av dette. Landene som åpent hadde atomvåpen da avtalen ble underskrevet, ble ikke pålagt å destruere disse, bare å inngå forhandlinger ”i god tro”.

26 Dilemma 2: NATO-landene har flere avtaler om bruk av amerikanske atomvåpen i en krigssituasjon, avtaler som er i strid med forbudet mot videre spredning.

27 Dilemma 3: Fire av verdens suverene stater er ikke medlemmer av avtalen, og alle disse har, eller antas å ha, atomvåpenprogram. Disse statene er Pakistan, India, Israel og Nord-Korea.

28 Hvilke land har atomvåpen?
Antall atomvåpen fordelt på land pr januar 2009 Kilde: Guardian/Bulletin of Atomic Scientists Lang-  distanse  raketter Kort distanse raketter Bomber Taktiske våpen  På lager Totalt   2009 Totalt   2000 Russland 1355 576 856 2050 8150 12987 21000 USA 550 1152 500 6700 9552 10577 Frankrike 60 240 300 350 Israel 200 Storbritannia 192 185 Kina 121 55 176 400 Pakistan 90 India 75 Nord-Korea 2

29 Dilemma 4: Ikkespredningsavtalen er dårlig tilpasset et ikke-statlig trusselbilde, hvor disponeringen av atomvåpnene foregår utenfor statsmaktenes kontroll.

30 Til tross for store mangler er og blir ikkespredningsavtalen den viktigste internasjonale avtalen i arbeidet med å begrense spredningen av eksisterende atomvåpen, og destruere eksisterende våpenlagre.

31 Så! Hva har FN betydd for etterkrigstiden?
FN er eneste organisasjon hvor nesten alle land er medlem (193) Ingen land har sluppet atombomber over et annet land etter krigen Fredsmekler mellom land i krig UNHCR gir husly og transport til flyktninger UNICEF sørger for mat, helsetilbud og utdanning

32 OPPGAVE Gå sammen to og to og diskuter følgende påstand
Dersom FN ikke hadde blitt dannet i 1945 ville den kalde krigen gått over til tredje verdenskrig.


Laste ned ppt "FN FN-sambandet 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google