Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stine Rødmyr, leder i Nei til Atomvåpen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stine Rødmyr, leder i Nei til Atomvåpen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stine Rødmyr, leder i Nei til Atomvåpen
NATO og atomvåpen Stine Rødmyr, leder i Nei til Atomvåpen

2 Galskap Den kalde krigen er slutt, men atomvåpen står fremdeles i høy beredskap Før var det atomvåpen nok til å ødelegge verdenssivilisasjonen 100 ganger - nå kan vi bare gjøre det 30 ganger... Atomnedrustninga har stoppet opp Flere land har skaffet seg atomvåpen Antall atomvåpen i verden: Omkring til sammen hos de 8 kjente atommaktene Omkring er i ”aktiv tjeneste” USA har ca 9400 (2700 utplassert, 2500 i ”reserve”) Russland har ca (4840 er ”operasjonelle”) NB: Det finnes nok spaltbart våpenmateriale til å produsere atomvåpen

3 NATO og atomvåpen Amerikanske, britiske og franske atomvåpen er en del av NATOs felles forsvar Amerikanske taktiske atomvåpen er utplassert i Europa - ”nuclear sharing” NATO Nuclear Planning Group – Norge er med på å planlegge bruk av atomvåpen Det skal ikke være atomvåpen på norsk jord i ”fredstid” – men hva med norske havner?

4 Amerikanske atomvåpen i Europa
I 2001 sendte Hellas i det stille alle atomvåpnene som var plassert der tilbake til USA. Parlamentarikere og tidligere statsministere og utenriksministere fra Danmark, Belgia, Nederland og Tyskland har tatt til ordet for fjerning av de amerikanske atomvåpnene fra Europa. Ordførere i nærheten av alle utplasseringsstedene i Europa har bedt om at atomvåpnene fjernes fra deres lokalsamfunn. Antallet amerikanske atomstridshoder basert i Europa har blitt kuttet fra ca 480 til mellom 150 og 240, med tilbaketrekkingen av atomvåpen fra Ramstein i Tyskland i 2005 og fra Lakenheath i Storbritannia i juni 2008. Ved å holde denne tilbaketrekkingen hemmelig, har NATO og USA kastet bort gode anledninger til å engasjere Russland i diskusjoner om reduksjoner i deres arsenal av taktiske atomvåpen, og til å bedre sitt eget ”kjernefysiske image” overfor resten av verden.

5 Amerikanske atomvåpen i Europa
bombe høres kanskje ikke så mye ut når man sammenligner med titusenvis i USA og Russland. Men det mange ikke er klar over er at hver enkelt bombe har en sprengkraft på opp til 10 gang mer enn den ene bomba som ødela hele Hiroshima by, og til sammen har disse bombanene kapasitet til å ødelegge Europa. Så det er ikke små baby nukes eller leftovers vi snakker om her. Men de fleste mener likevel at disse atomvåpnene er uten særlig militær betydning, fordi de ikke rekker særlig langt og de ville gjøre store deler av Europa ubeboelig om man brukte dem mot Russland eller Iran. Men ifølge NATOs strategiske konsept er de politiske våpen, de er ”essensielle for den politiske og militære forbindelsen mellom USA og Europa”. Men trenger man atomvåpen som bindemiddel for å holde NATO-alliansen sammen?

6 Hvorfor fokusere på NATO?
NATOs atomvåpenstrategi: Formell forpliktelse for USA, UK og Frankrike til å bidra med atomvåpen Bidrar til å legitimere at de opprettholder og videreutvikler sine atomvåpen ”Nuclear sharing” – Sørger for at Europa må dele byrden med å ha atomvåpen og at vi ikke kan gå inn for å forby dem

7 Hva mener Norge? Soria Moria-erklæringen:
”Regjeringen vil arbeide for at NATO-landene skal gå foran når det gjelder bekjempelse av masseødeleggelsesvåpen. [...] NATO må kontinuerlig vurdere sin atomstrategi for å redusere atomvåpnenes rolle i internasjonal politikk.”

8 St.meld. nr. 27 om nedrustning og ikke-spredning
Endringer i NATOs atomvåpenstrategi ble ikke omtalt.

9 Hva mener Norge? St.meld. nr. 27 om nedrustning og ikke-spredning :
”NATOs strategiske konsept fra 1999 bekrefter kjernevapnenes plass i NATO, selv om deres betydning er tonet betydelig ned i forhold til tidligere NATO-konsepter.”

10 NATOs strategiske konsept
1999: “The supreme guarantee of the security of the Allies is provided by the strategic nuclear forces of the Alliance, particularly those of the United States; the independent nuclear forces of the United Kingdom and France” ”Atomvåpen e den øverste garantien for de allierte sin sikkerhet” Vi synes ikke at det akkurat e å tone ned betydninga nokka særlig…

11 Ikke-spredningsavtalen for atomvåpen (NPT)
187 land har undertegnet: 5 atomvåpen-stater: USA, Storbritannia, Frankrike, Russland og Kina 182 stater som ikke har lov til å ha atomvåpen Nord-Korea har trukket seg fra avtalen Israel, India og Pakistan er ikke med Gjør produksjon/kjøp av atomvåpen teknisk utfordrende og uakseptabelt Fundamentet for det internasjonale samarbeidet for å hindre spredning av atomvåpen. Cuba sluttet seg til avtalen i De har aldri hatt atomvåpen, men ville tidligere ikke undertegne avtalen fordi de mente at det var urettferdig at bare de fem NWS skulle ha lov til å ha dem. Med Cuba så skulle antall medlemmer vært 188, men Nord-Korea trakk seg fra avtalen i april 2003. India utviklet atomvåpen i I 1998 offentliggjorde India og Pakistan at de hadde gjort prøvespregninger. Israel, India og Pakistan får ikke bli med på avtalen før de har kvittet seg med sine atomvåpen. (Hviterussland, Ukraina og Sør-Afrika er de eneste landene i verden som har hatt atomvåpen/atomvåpenprogram og så gitt det opp for å bli med på NPT.) Teknisk utfordrende: - alt spaltbart materiale (U, Pu og Tritium) i sivil atomindustri kontrolleres av IAEA. (Forklar hva IAEA er) IAEA inspiserer alle sivile atomanlegg i NNWS og noen i NWS, for å se om noe materiale har forsvunnet siden sist de va der. Det er for å sjekke at landene ikke lurer noe unna for å lage atomvåpen av det. (Også IFE på Kjeller og i Halden blir kontrollert). - Alle som produserer ting (instrumenter, deler, kjemikalier) som er viktig for å kunne lage atomvåpen må sørge for at det ikke selges til land utenfor NPT. Hvis NPT hadde vært undertegnet på 60-tallet, så ville Norge ha brutt avtalen når vi solgte tungtvann til Israel. Uakseptabelt: - Hvis et land bryter reglene, så kan FN vedta sanksjoner sånn som mot Irak. Irak brøt reglene fordi de nekta IAEA sine inspektører adgang i en periode. (Begrunnelsen deres var at noen av IAEA-inspektørene var agenter fra CIA el.l.)

12 Ikke-spredningsavtalen for atomvåpen (NPT)
Artikkel I: Forbudt for de 5 atomvåpenstatene å overføre atomvåpen/ kunnskap om dem til andre stater Artikkel II: Forbudt for de andre 182 landene å skaffe seg atomvåpen/kunnskap Artikkel VI: De 5 atomvåpenstatene skal ruste ned sine atomvåpen

13 Ikke-spredningsavtalen for atomvåpen (NPT)
NPTs målsetting er ikke bare å opprettholde dagens situasjon Målet er en verden uten atomvåpen De 5 atomvåpenstatene, med USA i spissen, har forsømt å oppfylle nedrustnings-forpliktelsene sine. NPT har vært i krise siden 2002 Ikke-spredningsavtalen er i krise. Ved Tilsynskonferansen i 2010 vil innsatsen for nedrustning bli et sentralt tema. Her kan tiltak fra NATOs side gi en svært positiv signaleffekt og bidra til at nedrustningen kommer i gang igjen. Artikkel VI krever at atomvåpenstatene gjennomfører effektive tiltak for atomnedrustning - målet er en atomvåpenfri verden! Både USA og resten av verden har tjent på å ha NPT. Alle landene som har undertegnet avtalen har et ansvar for at avtalen blir fulgt, men Bush-administrasjonens vektlegging av atomvåpen var spesielt skadelig for ikke-spredningsregimet. For at avtalen skal virke, må den gjennomføres av alle landene. For at den skal overleve, må den tjene alles interesser, ikke bare noen fås.

14 NATO og NPT NATOs atomstrategi undergraver det
internasjonale systemet for atomnedrustning: Legitimerer, opprettholder våpnenes status Legger opp til å bryte forbudet mot å spre atomvåpen til nye land. Signaliserer at Vesten ikke tar sine egne nedrustningsforpliktelser på alvor.

15 Opprettholder status NPT handlingsplan vedtatt i 2000: Alle land forpliktet til å ”redusere atomvåpnenes rolle i sikkerhetspolitikken” Men NATO står fortsatt fast på at atomvåpen er den øverste garanti for vår sikkerhet Nye medlemsland i NATO blir automatisk blir lagt under alliansens atomparaply

16 Brudd på NPT Legger opp til å bryte forbudet mot å spre
atomvåpen til nye land: I strategien ligger det at de taktiske atomvåpnene som er i Europa skal kunne overføres til vertslandets militære styrker. Piloter (bl.a. fra Belgia) læres fortsatt opp i å bruke de flyene som skal slippe bombene. NATO-landene legger i praksis opp til å bryte med NPT i en krigssituasjon, gjennom ordningen med ”nuclear sharing”. Amerikanske taktiske atomvåpen er fortsatt utplassert i 5 ikke-atomvåpenstater (Belgia, Italia, Nederland, Tyrkia og Tyskland). I fredstid er disse våpnene under amerikansk kontroll, men hvis det bryter ut krig, kan de bli overført til landenes nasjonale styrker. Denne strategien kommer blant annet til uttrykk i militærøvelser, der belgiske og tyske piloter læres opp til å bruke atomvåpen.

17 NATO uten nedrustning I Bush-perioden fjernet NATO alt om atomnedrustning fra sine kommunikeer USA demonstrerte at de var villige til å angripe først og de utvidet listen over land de kunne bruke atomvåpen mot. USA, UK og Frankrike moderniserer sine atomvåpen. USA utvikler nye typer. NATO utvikler rakettskjold sammen med USA.

18 Norges store seier i 2008? We reaffirm that arms control, disarmament and non-proliferation will continue to make an important contribution to peace, security, and stability. We took note of the report prepared for us on raising NATO’s profile in this field.  NATO should continue contributing to international efforts in the area of arms control, disarmament and non-proliferation

19 Hva driver regjeringen med?
Statssekretær i FD, Espen Barth Eide (Ap) ble spurt om en ny amerikansk rapport som sier at både flyene og atombombene som er utplassert i Europa må oppgraderes/ moderniseres ”Ikke noe problem for Norge, så lenge det bare er snakk om å forlenge livet til de få hundre våpnene som er her.”

20 NATOs nye strategiske konsept
Tyskland tok formelt opp endring av atomstrategien på Utenriksministermøtet i desember. Nederland ba om at oppmerksomhet rettes mot hvordan NATO kan bidra til nedrustning og ikke-spredning. Nederland tar initiativ sammen med Benelux, Tyskland og Norge for å bidra til debatten om revisjon av det strategiske konseptet mht atomvåpen.

21 NATOs nye strategiske konsept
Experts Group: Vil vurdere atomstrategien på siste seminar i Washington DC. Rapporten kommer på sensommeren. Forhandlingene om ny tekst for konseptet starter i september. Noe er ”klart”: Ikke behov for utplassering av amerikanske atomvåpen i Europa. NATOs strategiske avskrekking vil opprettholdes. The final Experts Group seminar will meet in Washington DC and will consider nuclear strategy amongst other issues. The experts group report will not be presented to NATO until the late Summer and negotiation on a Strategic Concept text will not begin until September. However, the outlines of the new text are clear. There will be no requirement for forward basing US nukes in Europe . There will remain a requirement for a strategic NATO deterrent.

22 MEN… alle venter på Obama
Regjeringene i NATO-landene venter på USA og post-START-forhandlingene. Obama-administrasjonen er ennå ikke ferdige med Nuclear Posture Review (NPR, ”rapport om kjernefysisk styrke-tilpassing”, den amerikanske strategien for atomvåpen) Ikke reell debatt om NATOs atomstrategi før NPR er klar. NGO i UK: NATO governments are, by and large, waiting for the NPR to finish before really diving into this. NGO i Nederland: I also have the impression they are waiting for the results of the Nuclear Posture review and the post-START-negotiations.

23 Norge bør kreve at NATO:
Går bort fra førstebruk av atomvåpen Går med på en avtale om at atomvåpen ikke skal brukes mot land som ikke har slike våpen (negative sikkerhetsgarantier) Avslutter ”nuclear sharing” og trekker resten av de amerikanske atomvåpnene ut av Europa Starter forhandlinger med Russland om ødeleggelse av taktiske atomvåpen


Laste ned ppt "Stine Rødmyr, leder i Nei til Atomvåpen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google