Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modul 1 – Dynamisk kartlegging

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modul 1 – Dynamisk kartlegging"— Utskrift av presentasjonen:

1 Modul 1 – Dynamisk kartlegging
Vurdering Click to edit Master title style Utarbeidet i samarbeid med Statped

2 Mål Målet med denne modulen er å bli kjent med dynamisk kartlegging som verktøy og få erfaring med gjennomføring med støtte i utarbeidet veiledningsmateriell. Om dynamisk kartlegging: Relasjonen mellom kartleggingslederen og eleven vektlegges, og kartleggingen er basert på dialog. Hensikten er å få tak i elevens tenkning. Spørsmålene kartleggingslederen stiller, er avgjørende. Gjennom dialogen vil kartleggingslederen danne seg et bilde av hva som skal til for å hjelpe eleven videre.

3 Tidsplan for denne modulen
Økt Anbefalt tidsbruk A - Forarbeid 30 minutter B - Samarbeid 95 minutter C – Utprøving D – Etterarbeid 60 minutter Hele modulen 215 minutter

4 A – Forarbeid 30 minutter

5 Individuelt arbeid Les Generell veiledning til dynamisk kartlegging.  Marker deler som du finner spesielt viktige, relevante eller utfordrende. Filmen 2Mag LengdemaalingTekst viser et eksempel på dynamisk kartlegging med en lærer og en elev som presterer normalt. Se filmen og tenk gjennom Hvilke spørsmål stiller kartleggingslederen for å støtte elevens tenkning? Hva gjør læreren for å følge opp elevens tenkning? Ta med notatene til B – Samarbeid.

6 B – Samarbeid 95 minutter

7 Tidsplan for denne økta
Aktivitet Anbefalt tidsbruk Oppsummering A - Forarbeid 30 minutter Faglig påfyll 20 minutter Forberedelse til C - Utprøving 45 minutter Hele denne økta 95 minutter

8 Oppsummering A - Forarbeid
30 minutter

9 Diskusjon i grupper og plenum
Individuelt (5 minutter) Les gjennom notatene dine, og gjør deg klar til gruppediskusjon. Gruppe (15 minutter) Gå sammen i grupper på tre-fire personer. Løft fram momentene dere har markert under forarbeidet, og diskuter dem i lys av filmen Hvilke spørsmål stiller kartleggingslederen for å støtte elevens tenkning? Hva gjør læreren for å følge opp elevens tenkning? Velg et moment dere vil løfte fram i plenum. Plenum (10 min) Gruppene deler momentene de har valgt.

10 Faglig påfyll 20 minutter

11 Hva handler dynamisk kartlegging om?
Gjennom dialog med eleven blir det mulig å danne seg et bilde av hvor eleven er i sin utvikling. Gir kunnskap om hvordan eleven tenker, hvor dyp forståelsen er, og hvor eleven faller ut. Gir informasjon om hva som skal til for å hjelpe eleven videre. Danner grunnlag for å tilpasse undervisningen og legge til rette for at kunnskap i potensiell sone blir kunnskap i aktuell sone.

12 Hvilke spørsmål stiller man?
Kartleggingslederen skal støtte eleven ved å gi små hint som hjelper eleven til å tenke selv. Vurderende spørsmål: Læreren stiller spørsmål, og eleven svarer i hovedsak rett eller feil. Produktrettet fokus på svar, faktakunnskap eller «riktig» framgangsmåte Styrende eller lukkede spørsmål Assisterende spørsmål: Inviterer eleven til å reflektere Skal hjelpe eleven til å se mulige løsninger på egen hånd Ofte åpne spørsmål, slik at elevens refleksjoner kan gå i ulike retninger (Aastrup and Johnsen 2014)

13 Oppgaveveiledningen – Teoretisk bakgrunn
Til hver oppgave er det beskrevet mulige svar eleven kan komme med. Rubrikken «Teoretisk bakgrunn» beskriver hvordan eleven kanskje har tenkt for å komme fram til svaret.

14 Oppgaveveiledningen – Forslag til samtale
Støtte til kartleggingslederen: Hvilke spørsmål kan kartleggingslederen stille? Andre typer støtte som kan gis Tips om hjelpemidler

15 Oppgaveveiledning – Notatark til kartleggingslederen
Kartleggingslederen noterer på eget ark under kartleggingen. Noter hvilke spørsmål du stiller. Noter hvilke svar eleven gir. Fortell eleven at hensikten med prøven er at du skal kunne tilpasse undervisningen bedre, og at du trenger å vite hvordan han eller hun tenker.

16 Oppgaveveiledning – Elevark
Eleven får ett og ett oppgaveark om gangen. Eleven trenger ikke å viske ut ting han gjør feil, men bare sette et kryss over det.

17 Forbered utprøving 45 minutter

18 Teoretisk bakgrunn knyttet til oppgaven
Jobb sammen i par med Oppgaveveiledning Oppgave 9 Tolking av tekstoppgaver – matematisk modellering. [pdf] Velg en av deloppgavene. Les Teoretisk bakgrunn knyttet til de ulike svaralternativene i deloppgaven og diskuter Hvilken forståelse viser de ulike svaralternativene? Hvordan kan du som lærer møte elevenes tenkning?

19 Rollespill Finn fram Forslag til samtale, Notatark og Elevark. Bruk dette når dere øver på dynamisk kartlegging. Gjennomfør kartleggingen som et rollespill. Til hver deloppgave trenger dere: Forslag til samtale (står i Oppgaveveiledningen) [pdf] Notatark til kartleggingsleder [pdf] Elevark [pdf] En av dere er kartleggingsleder, og den andre er «elev». «Eleven» velger et av svaralternativene, og kartleggingslederen responderer med utgangspunkt i Forslag til samtale. Reflekter over og diskuter øvingen. Hva fant dere i Forslag til samtale som var nyttig under øvingen? Hva vil være utfordrende i utprøving med elever? For å bli sikrere i rollen som kartleggingsleder gjentar dere prosessen med andre deloppgaver, og bytter roller underveis.

20 C – Utprøving 30 minutter

21 Utprøving med elever Gjennomfør den planlagte kartleggingen med en elev, der dere bruker oppgaveveiledningen. Det vil være nyttig om en kollega kan observere utprøvingen. Skriv et refleksjonsnotat etter utprøvingen, med utgangspunkt i disse spørsmålene: I hvilken grad brukte dere assisterende spørsmål? Hvordan fungerte oppgaveveiledningen som støtte i kartleggingen? Hvilken informasjon fikk dere om elevens kompetanse? Ta med notatene til D – Etterarbeid.

22 D – Etterarbeid 60 minutter

23 Erfaringsdeling fra utprøving
Grupper: 20 minutter Plenum: 20 minutter

24 Erfaringsdeling i grupper
Gå sammen i grupper og del erfaringene fra utprøvingene. Reflekter rundt spørsmålene fra C – Utprøving I hvilken grad brukte dere assisterende spørsmål? Hvordan fungerte oppgaveveiledningen som støtte i kartleggingen? Hvilken informasjon fikk dere om elevens kompetanse? Velg et par momenter knyttet til spørsmålene, og del dem i plenum.

25 Erfaringsdeling i plenum
Gruppene deler momenter fra gruppediskusjonen. Drøft verdien av dynamisk kartlegging i vurderingsarbeidet ut fra erfaringene i arbeidet med modulen. Drøft hvordan spørsmålene fra dynamisk kartlegging kan være relevante med tanke på den ordinære undervisningen. I hvilke sammenhenger kan det være nyttig å bruke assisterende spørsmål? Hvordan kan assisterende spørsmål være til hjelp i arbeidet med elever som presterer lavt i matematikk?

26 Konsekvenser for matematikkundervisningen
Plenum: 20 minutter

27 Hva nå? Diskuter spørsmålene med utgangspunkt i dagens vurderingspraksis, og bli enige om en felles praksis for din skole/kommune. Hvordan vil dere bruke dynamisk kartlegging videre i deres skole/kommune/PPT? Hva trenger dere av kunnskap og ferdigheter med tanke på dynamisk kartlegging? I hvilke sammenhenger vil dere gjennomføre dynamisk kartlegging, og for hvilke elever? (Jf. Fasemodellen) Hvem skal gjennomføre kartleggingen? Alle lærere ved skolen Utvalgte lærere Spesialpedagoger Rådgivere i PPT Noter konklusjonene om felles praksis. Diskuter hva dere gjør videre.

28 Forslag til videre arbeid
Gjenta øktene B-D, med nytt innhold andre deloppgaver i Oppgaveveiledning Oppgave 9 andre oppgaveveiledninger Last ned hele kartleggingsmaterialet fra

29 Anbefalt modul under introduksjon
Neste modul Anbefalt modul under introduksjon

30 Referanser Aastrup, S. (2011). Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk for elever fra 1. til 5. trinn. Statped. Aastrup, S. (2013). Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk for elever fra 5. til 10. trinn og i videregående skole. Statped. Aastrup, S., og K. Johnsen (2014). Dynamisk kartlegging. QED 1–7. T.S. Gustavsen et al. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

31 Click to edit Master title style


Laste ned ppt "Modul 1 – Dynamisk kartlegging"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google