Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modul 4 – Diagnostisk undervisning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modul 4 – Diagnostisk undervisning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Modul 4 – Diagnostisk undervisning
Oppfølging Click to edit Master title style Utarbeidet i samarbeid med Statped

2 Mål Målet med denne modulen er å erfaringer med diagnostisk undervisning som metode for å få fram ulike misoppfatninger og overgeneraliseringer i matematikk. Gjennom modulen får dere innblikk i diagnostiske oppgaver som kan avdekke misoppfatninger, og eksempler på elevsvar som kan tyde på misoppfatninger hos elevene. Videre skal dere arbeide med en aktivitet som er egnet til å avdekke elevenes tenkning rundt forholdstall og sammenligning av størrelser. Aktiviteten skal gjennomføres med egne elever.

3 Tidsplan for denne modulen
Økt Anbefalt tidsbruk A – Forarbeid 30 minutter B – Samarbeid 120 minutter C – Utprøving 45 minutter D – Etterarbeid 60 minutter Hele modulen 255 minutter

4 A – Forarbeid 30 minutter

5 Individuelt arbeid Les utdraget Diagnostisk undervisning og marker deler som du finner spesielt viktige, relevante eller utfordrende. Reflekter rundt hvordan diagnostisk undervisning kan bidra til å forebygge misoppfatninger avdekke misoppfatninger hjelpe elevene videre Ta med notatene til B – Samarbeid.

6 B – Samarbeid 120 minutter

7 Tidsplan for denne økta
Aktivitet Anbefalt tidsbruk Oppsummering A – Forarbeid 30 minutter Faglig påfyll 15 minutter Arbeide med en aktivitet Planlegge egen undervisning 45 minutter Hele økt B 120 minutter

8 Oppsummering A - Forarbeid
30 minutter

9 Gruppediskusjon og plenum
Individuelt (5 minutter): Se over notatene dine og gjør deg klar til gruppediskusjon. Grupper (15 minutter): Bruk notatene fra forarbeidet og diskuter i grupper på tre–fire personer. Hvordan kan diagnostisk undervisning bidra til å forebygge og avdekke misoppfatninger? Hvordan kan diagnostisk undervisning hjelpe elevene videre? Velg et par momenter som dere vil dele i plenum. Plenum (10 minutter): Gruppene deler momentene de har valgt.

10 Faglig påfyll 15 minutter

11 Misoppfatninger Misoppfatninger er ikke tilfeldige. Bak dem ligger det en bestemt tenkning – en idé – som en bruker nokså konsekvent. Ofte er dette et resultat av en overgeneralisering av tidligere kunnskaper til nye områder der disse kunnskapene ikke gjelder fullt ut. En kan gjerne se på dette som forsøk på å skape mening og sammenheng i det en lærer. Brekke, 2002 En misoppfatning er elevens logiske forklaring på et matematisk problem, med de forutsetninger og erfaringer eleven har.

12 Generalisering av heltallstenkning
Overgeneralisering er en vanlig grunn til at elever får misoppfatninger. De overfører kunnskaper fra ett område til områder der denne kunnskapen ikke gjelder fullt ut. Mange elever overgeneraliserer tenkning om hele tall til desimaltall og brøk. De ser på desimaltall som par av hele tall (et tall på hver side av kommaet), og de ser på en brøk som to hele tall (et tall i telleren og et tall i nevneren). Overgeneralisering kan bli problematisk når elevene for eksempel skal sammenligne størrelser, som eksemplene på de to neste sidene viser.

13 Sammenligne størrelsen på desimaltall
Eleven ser bort fra 0, og betrakter tallene bak kommaet som hele tall. I dette tilfellet er 2 mindre enn 53, og 175 er størst. Å tenke på desimaltall som par av hele tall er en typisk misoppfatning innen tall.

14 Sammenligne størrelsen på brøker
Eleven ser på forskjellen mellom telleren og nevneren. I dette tilfellet er forskjellen 1, og eleven foreslår flere brøker der telleren er 1 mindre enn nevneren. Å tenke at differensen mellom telleren og nevneren avgjør størrelsen på brøken, er en typisk misoppfatning innen brøk.

15 Diagnostisk undervisning
Hensikten med diagnostisk undervisning er å finne ut hvilke tanker enkelte elever har utviklet rundt et bestemt begrep, og hvilke erfaringer elevene trenger å gjøre gjennom undervisningen for å bygge opp det aktuelle begrepet. Undervisningen kan beskrives via fire faser: Identifisere misoppfatninger og delvis utviklede begreper hos elevene (diagnostiske oppgaver) Tilrettelegge undervisningen slik at eventuelle misoppfatninger eller delvise begreper blir framhevet (skape en kognitiv konflikt) Løse den kognitive konflikten gjennom diskusjoner og refleksjoner i undervisningen Bruke det utvidede (eller nye) begrepet i andre sammenhenger Brekke, 2002

16 Diagnostiske oppgaver
Diagnostiske oppgaver er oppgaver og spørsmål som er utviklet spesielt med tanke på å identifisere og framheve misoppfatninger. Gir informasjon om hvilke løsningsstrategier elevene bruker Kan bidra til å utvikle elevenes eksisterende strategier Oppgavene kan brukes både før og etter undervisningssekvensen, for å se om elevene har bedre forståelse. Brekke, 2002

17 Kognitiv konflikt En kognitiv konflikt oppstår når eleven erfarer at det tankemønsteret han har er ufullstendig eller utilstrekkelig. Dermed skapes et behov for å endre tankemønster. Lyngsnes og Rismark, 2014 Kognitiv konflikt handler om å lage en meningskonflikt i elevens tanker. Konflikten får dem til å tenke mer og dypere. Det kan hjelpe elevene til å utvikle holdninger, ferdigheter og kunnskap. Nottingham, 2012

18 Arbeid med en aktivitet
30 minutter

19 Puslespill Seilbåt Arbeid sammen to og to med puslespillet Seilbåt.
Gjør oppgavene og diskuter spørsmålene på elevarket. Utstyr: Elevark, saks, papir og limstifter. Oppgave 1 Klipp ut bitene som er tegnet på side 2. Sett bitene sammen til en seilbåt (lim dem gjerne på et ark). Når bitene er satt sammen, vil seilbåten se slik ut:

20 Puslespill Seilbåt – Oppgave 2
Dere skal nå forstørre seilbåten. Sidekanten som har lengde 4, skal få lengde 6. Forstørr alle bitene på tilsvarende måte, og tegn dem på side 3. Klipp ut de nye bitene dere har lagd, og lag seilbåten (lim gjerne bitene på et ark). Skriv ned det dere gjorde. Diskuter Er den nye seilbåten lik den opprinnelige? Forklar og begrunn. Dersom de ikke har samme form, hva kan årsaken være? Hvordan tenkte dere da dere lagde bitene til den nye seilbåten?

21 Puslespill Seilbåt – Oppgave 3
Dere skal lage en ny seilbåt. Sidekanten som har lengde 4, skal få lengde 8. Forstørr alle bitene på tilsvarende måte, og tegn de på side fire. Klipp ut de nye bitene og lag seilbåten. Dere kan gjerne lime bitene på et ark. Skriv ned det dere gjorde. Diskuter Hvordan ser den nye seilbåten ut sammenlignet med de to forrige? Tenkte dere på samme måte som i oppgave 2 da dere lagde bitene til denne seilbåten? Forklar og begrunn.

22 Planlegg egen undervisning
45 minutter

23 Planlegg Puslespill Seilbåt
Gå sammen i grupper og planlegg hvordan dere vil bruke aktiviteten Puslespill Seilbåt med egne elever. Beskrivelse av aktiviteten kan være til hjelp i planleggingen [pdf]. Tenk gjennom og diskuter hvordan elevene skal settes i gang hvordan elevene vil løse oppgaven hvordan elevene vil uttrykke sine tanker og resonnement hvilke misoppfatninger som vil komme til syne hvordan elevene reflekterer over resultatene hvordan oppsummeringen skal organiseres Tenk gjennom hvordan dere vil dokumentere elevenes tanker og resonnement (egne notater, lydopptak, video eller lignende). Utstyr: elevark Seilbåt [pdf] saks papir limstifter

24 C – Utprøving 45 minutter

25 Utprøving med elever Gjennomfør den planlagte aktiviteten.
Under gjennomføringen skal dere reflektere over hvordan elevene løser oppgaven hvordan elevene uttrykker sine tanker og resonnement hvilke misoppfatninger som kommer til syne reaksjoner hvis elevene oppdager at puslespillene ikke ligner originalen Lag et kort refleksjonsnotat til økta og ta notatene med til D – Etterarbeid.

26 D – Etterarbeid 60 minutter

27 Erfaringsdeling fra utprøving
Grupper: 20 minutter Plenum: 10 minutter

28 Erfaringsdeling i grupper og plenum
Gå sammen i grupper, og del erfaringene fra utprøvingene. Diskuter: Gikk opplegget som planlagt? Skjedde det noe uforutsett, og hva kan det skyldes? Fikk dere fram ulike elevforslag, forklaringer og tenkemåter? Gi konkrete eksempler. Fikk dere løftet fram noen feilsvar som ble drøftet? Hvilke misoppfatninger ble tydeliggjort? Hvor og når kan disse misoppfatningene være et problem? Hvordan skal informasjonen brukes? Hver gruppe velger et par momenter dere vil dele i plenum. Gruppene deler momentene de har valgt ut.

29 Konsekvenser for undervisningen i matematikk
Grupper: 20 minutter Plenum: 10 minutter

30 Gruppediskusjon og plenum
Misoppfatninger i matematikk er en naturlig del av utviklingen av matematikkforståelsen hos mange barn. Diskuter disse spørsmålene i kollegiet, og bli enige om en felles praksis for din skole eller ditt nettverk: Hvilke utbredte misoppfatninger kjenner dere til? Hvordan kan dere tilrettelegge undervisningen for å unngå at misoppfatninger fester seg hos elevene og blir til hinder for videre læring? I hvilket omfang underviser dere med tanke på dette? Hvordan kan dere utfordre elevenes tankemønstre slik at de selv ser at noe ikke stemmer (kognitiv konflikt)? Gi konkrete eksempler på oppgaver eller aktiviteter. Velg en i kollegiet som noterer konklusjonene om felles praksis. Diskuter hva dere gjør videre.

31 Anbefalt modul under introduksjon
Neste modul Anbefalt modul under introduksjon

32 Referanser Alseth, B., Nasjonalt, l., & Kvalitet i, m. (1998). Matematikk på småskoletrinnet. Oslo: Nasjonalt læremidddelsenter. Brekke, G., Kvalitet i, m., & Læringssenteret. (2002). Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk (Bokmål[utg.]. ed.). Oslo: Læringssenteret. Brekke, G., Nasjonalt, l., Kvalitet i, m., & Læringssenteret. (1995). Veiledning til tall og tallregning : E, G og I (Bokmål[utg.]. ed.). Oslo: Nasjonalt læremiddelsenter. Lyngsnes, K. M., & Rismark, M. (2014). Didaktisk arbeid (3. utg. ed.). Oslo: Gyldendal akademisk. McIntosh, A., Settemsdal, M. R., Stedøy-Johansen, I., Arntsen, T. J., & Nasjonalt senter for matematikk i, o. (2007). Alle teller! : håndbok for lærere som underviser i matematikk i grunnskolen : kartleggingstester og veiledning om misoppfatninger og misforståelser på området : tall og tallforståelse. Trondheim: Matematikksenteret. Nottingham, J., & Buli-Holmberg, J. (2012). Læringsreisen : hvordan skape aktiv læring og refleksjon i klasserommet. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

33 Click to edit Master title style


Laste ned ppt "Modul 4 – Diagnostisk undervisning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google