Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rett til innsyn i forvaltningens dokumenter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rett til innsyn i forvaltningens dokumenter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rett til innsyn i forvaltningens dokumenter
Innsynsrett Rett til innsyn i forvaltningens dokumenter JUS201 - Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett - Innsynsrett i forvaltningssaker

2 Introduksjon Hva er innsynsrett?
Rett til innsyn i forvaltningens dokumenter Dokumentoffentlighet og møteoffentlighet Allmennhetens og parters innsynsrett

3 Allmennhetens innsynsrett
Kort oppsummert Hovedregel: Alle har rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter Absolutt unntak for opplysninger med lovpålagt taushetsplikt Kan gjøre unntak når andre tungtveiende hensyn tilsier det Må vurdere meroffentlighet

4 Hensyn For innsynsrett Mot innsynsrett Demokratihensyn Kontroll
Rettssikkerhet Informasjon Tilliten til det offentlige Privates behov Se offentleglova § 1 Mot innsynsrett Private interesser Offentlige interesser Kan vanskeliggjøre forvaltningens arbeid Reelle vurderinger kan bli skjult

5 Hovedregel: Enhver har rett til innsyn
Grl. § 100 (5) Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner.

6 Offentleglova § 3. Hovudregel Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.

7 Hvem har innsynsrett Alle Må tas bokstavelig
Trenger ikke begrunne hvorfor man ønsker innsyn Må kreves

8 Hva er det rett til innsyn i?
” saksdokument, journalar og liknande”, jf. § 3 § 4. Definisjonar Med dokument er meint ei logisk avgrensa informasjonsmengd som er lagra på eit medium for seinare lesing, lytting, framsyning, overføring eller liknande. Saksdokument for organet er dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet. Eit dokument er oppretta når det er sendt ut av organet. Dersom dette ikkje skjer, skal dokumentet reknast som oppretta når det er ferdigstilt

9 Hos hvem kan man få innsyn?
”Staten, fylkeskommunane og kommunane", jf. § 2 (1) a ++ ”hos vedkommande organ”, jf. § 3

10 Hvordan får man innsyn? Kreve innsyn Identifikasjon, § 28 (2)
Be om innsyn skriftlig eller muntlig, § 28 (1) Identifikasjon, § 28 (2) Hvordan et dokument skal gjøres kjent Hovedregel: papirkopi eller elektronisk kopi Avslag kan påklages

11 Unntaksregler Hvorfor gjøre unntak?
Absolutte unntak – det må gjøres unntak Offentlighet er straffbart Fakultative unntak – det kan gjøres unntak Meroffentlighet

12 Absolutte unntak ”Opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov, er unnatekne frå innsyn.” jf. offl. § 13 Profesjonsbestemt taushetsplikt Offentlige interesser Private interesser, fvl. § 13 Personlige forhold Forretningshemmeligheter Gjelder de enkelte opplysninger Bortfall ved samtykke, offl. § 13 (2)

13 Fakultative unntak Det kan gjøres unntak Meroffentlighet må vurderes
Rett for forvaltningen til å nekte innsyn Men ingen plikt Meroffentlighet må vurderes § 11. Meirinnsyn Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.

14 Interne dokumenter ”organinterne dokumenter” § 14 Gjelder uavhengig av dokumentets innhold Dokumenter organet selv har utarbeidet og beholder Ett organ Opptrer utad som en enhet Dokumenter innhentet utenifra til intern saksforberedelse, § 15

15 Unntak på grunn av dokumentets innhold
§ 17 flg. Eks. opplysninger av hensyn til Norges utenrikspolitiske interesser Eks. dokumenter som gjelder statlige budsjettsaker Meroffentlighet

16 Miljøinformasjon Grunnloven § 112 Miljøinformasjonsloven

17 Partsinnsyn Parter og deres representanter Hensyn
Fvl. § 2 e ”person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder” Hensyn Partens rettsikkerhet Partens behov for å vurdere klagemuligheter

18 Hovedregel: innsynsrett
Fvl. § 18. (partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter). En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, for så vidt ikke annet følger av reglene i §§ 18 til 19. (...) Når det er adgang til å gjøre unntak fra innsyn, skal forvaltningsorganet likevel vurdere å gi helt eller delvis innsyn. Innsyn bør gis dersom hensynet til parten veier tyngre enn behovet for unntak.

19 Spørsmål om hva parten kan kreve innsyn i
I ”sakens dokumenter” I den konkrete saken Dokumenter Enkeltvedtak

20 Unntak fra parters rett til innsyn
Taushetsplikt etter fvl. § 13 hindrer ikke innsynsrett Unntak for interne dokumenter Likevel innsyn i faktiske opplysninger mv., fvl. § 18 c Unntak pga. opplysningenes innhold Utenrikspolitiske interesser Forretningshemmeligheter Meroffentlighet, jf. fvl. § 18 (2)

21 Oppsummering Hovedregel: Alle har rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter Unntak for opplysninger med lovpålagt taushetsplikt Forskjell på allmennheten vs. parter Når det kan gjøres unntak Må vurdere meroffentlighet


Laste ned ppt "Rett til innsyn i forvaltningens dokumenter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google