Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Ny offentleglov – relevante endringer for kommunene •Endringene – større åpenhet •Gjennomføring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Ny offentleglov – relevante endringer for kommunene •Endringene – større åpenhet •Gjennomføring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Ny offentleglov – relevante endringer for kommunene •Endringene – større åpenhet •Gjennomføring av EU-direktiv 2003/98/EF i norsk rett •Tema for denne presentasjonen er relevante endringer i forhold til: - formål og virkeområde for loven - hovedreglene - unntaksreglene - saksbehandling og klage - gjennomføring av EU-direktiv 2003/98/EF

2 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal § 1 - formålsbestemmelsen ”§ 1. Formål Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon. ” •Bestemmelsen understreker utgangspunktet og hovedreglen i loven om at alle har rett til innsyn i dokumentene i forvaltningen. •Bestemmelsen gir føringer for tolkningen av loven. •Symbolfunksjon • Pedagogisk funksjon.

3 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal § 2 – lovens virkeområde •Gjeldende rett: –”den virksomhet som drives av forvaltningsorgan” –”ethvert organ for stat og kommune” –Private selskaper? •Ny offentleglov: –Viktig endring i forhold til selvstendige rettssubjekt Dette er private selskap og virksomheter som ikke er et forvaltningsorgan, og som heller ikke fatter enkeltvedtak etc. Organisering er ikke avgjørende dersom det offentlige har bestemmende innvirkning på virksomheten.

4 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Selvstendige rettssubjekt § 2, 1. ledd bokstav c: Loven gjelder for ” sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har ein eigardel som gir meir enn halvparten av røystene i det øvste organet i rettssubjektet” –Ved 50% av stemmene anses det offentlige å ha en bestemmende innvirkning § 2, 1. ledd bokstav d: Loven gjelder for ” sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har rett til å velje meir enn halvparten av medlemmene med røysterett i det øvste organet i rettssubjektet.” –Sikter til rettssubjekter som ikke har eier eller der stat eller kommunen kan oppnevne medlemmer selv om de ikke har eierandel i rettssubjektet. •Dersom stat og kommune hver for seg eier under 50% av virksomheten, vil det være den samlede innvirkningen fra det offentlige som er avgjørende.

5 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal § 3 - hovedregel ”Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.” •Bestemmelsen er i stor grad videreføring av gjeldende rett •Møtekart til folkevalgte organ

6 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal § 9 – rett til å kreve en sammenstilling fra databaser ”Alle kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet dersom samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar.” •Gjeldende rett: –Rett til innsyn i dokument som eksisterer på innsynstidspunktet. •Ny § 9 innebærer en utvidelse av innsynsretten. –Gir en rett til å kreve at organet skal gjøre en sammenstilling av opplysninger som er lagra i databasene til organet for å etterkomme et innsynskrav. –Bestemmelsen innebærer en plikt for forvaltningsorganet til å utarbeide sammenstillingen –Sammenstillingen vil gjøre at et nytt dokument oppstår

7 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal § 9 – vilkår for plikten Sammenstillingen må kunne lages av opplysninger som: •finnes elektronisk lagret •i databasene til organet •må kunne foretas med enkle framgangsmåter –Må vurderes i forhold til arbeidsbyrden forvaltningsorganet vil bli påført •Plikten inntrer kun dersom opplysningene i en slik sammenstilling omfattes av hovedreglene om innsynsrett

8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal § 10 – Plikt til å føre journal. Tilrettelegging av journaler og dokument på internett ”Organet skal føre journal etter reglane i arkivlova med forskrifter. Kongen kan gi forskrift om at organ som fører elektronisk journal, skal gjere han allment tilgjengeleg på Internett, og om korleis det skal gjerast. Organ som er omfatta av lova her, kan gjere dokument allment tilgjengelege på Internett, med unntak for opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov. Kongen kan gi forskrift om tilgjengeleggjering av dokument på Internett og om at visse typar personopplysningar, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1, og dokument som ein tredjeperson har immaterielle rettar til, ikkje skal gjerast tilgjengelege på denne måten.” •Gjeldende offentlighetslov: ingen regler om elektronisk tilrettelegging av journaler og dokument •1. ledd: videre virkeområde enn gjeldende bestemmelse •2. ledd: en forskriftshjemmel. Gir ikke hjemmel til å pålegge et organ å føre elektronisk arkiv. •3. ledd: regulerer i hvilken grad et dokument kan gjøres allment tilgjengelig på internett

9 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal § 15 - Dokument innhentet for den interne saksforberedelse •Gjeldende rett: ”dokument for et organs interne saksforberedelse som er utarbeidet a. av et underordnet organ b. av særlige rådgivere eller sakkyndige c. av et departement til bruk i et annet departement” •Ny offentleglov – unntaksbestemmelsen strammes inn - skadevilkår

10 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal § 15 •§ 15, 1. ledd - gjelder hele dokumentet –innhentet fra underordnet organ eller av et departement fra et annet departement –Innhentet fra overordnet organ –Unntaket må være nødvendig for å sikre forsvarlige interne avgjørelsesprosesser – skadevilkåret •§ 15, 2. ledd – gjelder deler av dokumentet –Unntak for de deler som inneholder råd og vurderinger av hvordan et organ bør stille seg i en sak –Ikke avgjørende hvor dokumentet er innhentet fra –Må være innhentet av mottakeren –Unntaket på være påkrevd av hensyn til en forsvarlig ivaretakelse av det offentlige sine interesser i saken – skadevilkåret

11 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal § 16 – innsyn i interne dokument hos kommunene og fylkeskommunene •Gjeldende rett: en kommune regnes som ett organ i forhold til offentlighetsloven •§ 16 er ny, og regulerer rekkevidden av unntakene i §§ 14 og 15, slik at større rett til innsyn blir gitt. •§ 16, 3. ledd - en vesentlig utvidelse av innsynsretten –Enhet innen kommunen med selvstendig avgjørelsesmyndighet regnes som ett organ –Enheten må ha fått delegert avgjørelsesmyndighet, og unntaket i § 14 gjelder ikke da for dokument til eller fra enheten på de saksområdene avgjørelsesmyndigheten omfatter

12 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Innsynskravet Offentleglova § 28: ”Innsyn kan krevjast skriftleg eller munnleg. Innsynskravet må gjelde ei bestemt sak eller i rimeleg utstrekning saker av ein bestemt art. Dette gjeld ikkje når det blir kravd innsyn i ein journal eller liknande register. ” •Bestemmelsen utfyller og presiserer gjeldende rett •Oppmykning av identifikasjonskravet –Ved at det i rimelig utstrekning kan bes om innsyn i saker av en bestemt art –Vurderes i forhold til den arbeidsbyrde forvaltningsorganet blir påført når den skal behandle kravet

13 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal § 30 - hvordan organet skal gi innsyn •Gjeldende rett: –forvaltningsorganet bestemmer utifra hensynet til forsvarlig saksbehandling –Ikke krav på kopi, men kopi skal gis i rimelig utstrekning •Ny offentleglov styrker retten til å få kopi –Krav på papirkopi eller elektronisk kopi –Dersom det er praktisk mulig å gi kopi, har den som krever innsyn krav på å få kopier uten begrensninger med hensyn til omfanget

14 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Avslag og begrunnelse Ny offentleglov § 31: ”Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. [..] Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen. Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.”

15 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal § 31 •Gjeldende rett: –Ikke formkrav for avslag –Ikke krav til begrunnelse av avslag utover å opplyse om hjemmel •§ 31, 1. ledd: –Avslag skal være skriftlig –Presis hjemmelsanvisning •§ 31, 2. ledd: – kan kreve nærmere begrunnelse for avslaget innen tre uker –Plikt for organet til å angi hovedhensynene som var avgjørende for avslaget

16 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Klage •§ 32 om klage er i all hovedsak en videreføring av gjeldede rett •§ 32, 2. ledd er ny: ”Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd. ” For å gjøre klageretten reell, er det nødvendig å fastsette et tidspunkt for når klageretten oppstår. •§ 32, 4. ledd gjør klageinstansens vedtak til særlig tvangsgrunnlag

17 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal EU-direktiv 2003/98/EF •Gjennomføring av direktivet om viderebruk av informasjon fra den offentlige sektoren –Bakgrunnen for direktivet er verdiskapningspotensialet som ligger i viderebruk av informasjon fra det offentlige –Formålet – fastsette minimumsregler om viderebruk av slik informasjon •En vesentlig endring av gjeldende rett at dette direktivet gjennomføres i den nye offentleglova –Blant annet får gjennomføringen betydning i forhold til virkeområdet til de forskjellige bestemmelsene i loven •§ 6 – forbud mot forskjellsbehandling •§ 7 – bruk av offentlig informasjon

18 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Offentleglova •Ikrafttredelse 01.01.2008? •Forskrifter på høring i mai/juni 2007

19 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal. •Takk for meg!


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Ny offentleglov – relevante endringer for kommunene •Endringene – større åpenhet •Gjennomføring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google