Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS201 Dag 10 14.11.12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS201 Dag 10 14.11.12."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS201 Dag 10

2 Dagens program Praktisk oppgave 7 og 8 Orientering om eksamen
Introduksjon til innsynsrett

3 Praktisk oppgave 7

4 Oppgave 7 Ting å legge merke til: Løsningsforslag:
Fristregler er ofte vanskeligere enn det ser ut til Fristberegning kan variere med sakstype Tre viktige tidspunkter: Start – Avbrytelse – Slutt Forskjellen på ”kommet frem” og kommet til kunnskap Forskjell på direkte levering, vanlig post og e-post Fristen i fvl § 29 står i kap VI og gjelder derfor enkeltvedtak Løsningsforslag: Fristen løper fra og går ut Avbrytelse skjer når mailen kommer til Ottos klage har kommet for sent

5 Praktisk oppgave 8

6 Oppgave 8 Ting å legge merke til: Forskrifter kan ikke påklages
Et forskriftsvedtak kan tenkes å være enkeltvedtak i forhold til noen Rettslig interesse for organisasjoner er mest sannsynlig for dem som er nærmest til å representere, for eksempel har et klart definert interesseområde, er representative og har geografisk tilknytning Fristreglene er annerledes for dem som ikke er part i førsteinstansvedtaket.

7 Innsynsrett for allmennheten

8 Offentlig dokumentinnsyn: Hvorfor åpne opp?
Mulighet for mediafokus Avdekke kritikkverdige forhold Bidra til demokratisk kontroll Mulighet for enkeltpersoner Se saker man ikke er part i Vurdere forskjellsbehandling Materiale til samfunnsforskning

9 Offentlig dokumentinnsyn: Hvorfor begrense?
Kan gjøre forvaltningens arbeid vanskeligere Fare for at realitetene da blir avgjort muntlig i de lukkede rom Hensynet til forvaltningens klienter Taushetsplikt

10 Offentleglova Lov av 19. mai 2006 nr 16 Trådte i kraft 1.1.2009
Noen dokumenter må legges fram Noen må holdes hemmelig Mellomtilfeller Taushetsrett og opplysningsrett Plikt til å vurdere meroffentlighet Innsynsrett for parter i en sak regulert i fvl. Kap. IV Ganske likt, men noe mer innsyn

11 Hovedregler § 4,2: dokumentbegrepet
Saksdokument for organet er dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet. Eit dokument er oppretta når det er sendt ut av organet. Dersom dette ikkje skjer, skal dokumentet reknast som oppretta når det er ferdigstilt.

12 Hovedregler Hvem kan få informasjon? Hvordan? § 3: ”Alle”
inkludert utlendinger Hvordan? § 3: ”hos vedkommande organ” Må kreves – ingen plikt til publisering

13 Offentlighetsloven: Hovedregler
Hvordan komme på sporet av en sak? § 10: «Organet skal føre journal etter reglane i arkivlova med forskrifter. Kongen kan gi forskrift om at organ som fører elektronisk journal, skal gjere han allment tilgjengeleg på Internett, og om korleis det skal gjerast» - Mye brukt av media Saksbehandlere ”skriver for nettet”

14 To hovedformer Unntak Forbud mot offentlighet (skal) - Taushetsplikt
Eks: Graderte dokumenter kan unntas helt Sikkerhetsloven av 20.mars 1998 nr. 10 § 11 Adgang til unntak (kan) Unntak knyttet til dokumentets form/tilblivelse – interne dokumenter Unntak knyttet til dokumentets innhold

15 Unntak på grunn av dokumentets innhold
”kan” unntas Gjelder ”opplysninger” i dokument Formål: Ikke gjøre arbeidet lettere for kriminelle Galleri Munch

16 Forvaltningslovens regler om taushetsplikt

17 Forvaltningslovens regler om taushetsplikt
Gjelder for alle som arbeider for forvaltningen Suppleres av spesiallover og forskrifter Noen yrkesutøvere har taushetsplikt uansett hvor de arbeider Leger, psykologer, advokater, prester m.fl.

18 Forvaltningslovens regler om taushetsplikt
Vern av private interesser Hovedregel § 13 Personlige forhold Helse, økonomi, familiesituasjon, trygdeytelser ++ Forretningshemmeligheter Økonomi, oppfinnelser, strategier ++

19 Forvaltningslovens regler om taushetsplikt
§ 13,1: Taushet om det man ”får vite” Mer enn dokumenter Ikke bare skriftlige opplysninger § 13,3: Plikten er varig §§ 13a og 13b: begrensninger av plikten § 13a,1: Samtykke fra den som blir beskyttet § 13b,1: Part i samme sak

20 Dokumentinnsyn for partene

21 Dokumentinnsyn for partene
Partsoffentlighet Rett til å se sakens dokumenter Gjelder ved enkeltvedtak Gjelder partene og deres representanter Går på noen områder lenger enn innsyn etter offentlighetsloven

22 Dokumentinnsyn etter forvaltningsloven kap. IV
§ 18,1: Parten har rett til innsyn § 18,2: Unntak for interne dokumenter § 18,3: Likevel krav på å se deler av interne dokumenter Faktiske opplysninger Inkl. notater gjort etter telefonsamtaler og befaringer Sammendrag eller bearbeidelse av faktum Inkl. vurderinger. Eks: ”dårlig vedlikehold”

23 Dokumentinnsyn etter forvaltningsloven kap. IV
Taushetsplikten etter § 13 gjelder ikke Jf. § 13b,1 nr.1 Annen taushetsplikt kan gjelde. Eks: graderte dokumenter § 19 regulerer tilsvarende opplysninger Parten ”har ikke krav på” opplysninger Opp til organet om innsyn skal gis

24 Dokumentinnsyn etter forvaltningsloven kap. IV
§ 19,1 a: Nasjonens sikkerhet § 19,1 b: Forretningshemmeligheter § 19,1 c: Hensyn til partens egen helse og personer som står ham nær Situasjonen kan gå fra vondt til verre Typisk ved rusmisbruk, barnevernsaker, bidragsplikt

25 Dokumentinnsyn etter forvaltningsloven kap. IV
§ 19,2 Interesseavveining ”vesentlig betydning” a: Annen persons helseforhold b: Andre forhold - ”særlige grunner” Eks: familieforhold, vandel Forvaltningens behov for å beskytte sine kilder Eks: Hvem har anmeldt meg? Eks: Rt s Represalier Parten kan pålegges taushetsplikt om det han får vite. Overtredelse straffbart


Laste ned ppt "JUS201 Dag 10 14.11.12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google