Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EKSAMEN I NORSK 2017 «KOMMUNIKASJON».

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EKSAMEN I NORSK 2017 «KOMMUNIKASJON»."— Utskrift av presentasjonen:

1 EKSAMEN I NORSK 2017 «KOMMUNIKASJON»

2 Viktige dokument ALLE må lesa Eksamensrettleiinga 2017 –
konkrete og tydelege signal ( dei fire siste sidene) Eksamen er basert på kompetansemåla i LK06 Vurderingsmatrisa Vurderte eksamenssvar Oppmannsrapportar (Fylkesmannen) Eksamensrapport (Udir)

3 Førebuinga - temadag 10 sider Få inspirasjon Finne samanhengar
Kva kan du frå før? Hente informasjon Får signal/hint om det som kan koma – A-oppgåvene Bli bevisste på ord, uttrykk, sitat, bilete Sjå samanheng mellom kompetansemål og førebuingstekstane Tekst til tale

4 Fortel historia i diktet Synsvinkel eg-person
0214 Oppgåve A1  Nyskriven tekst Td forteljing Skriv ein tekst for sommarmagasinet der du med eigne ord fortel historia i diktet «Sykkelstyret» med anten guten eller jenta som eg-person.. I teksten din skal du få fram kva eg-personen trur om kva den andre personen tenkjer.  Sommarmagasin ord Fortel historia i diktet Synsvinkel eg-person Kva trur du den andre personen tenkjer? Oppgåve A2 .  Uttrykkje seg med variert ordforråd Meistre grammatiske omgrep for å vise korleis språk er bygd opp, samanlikne bokmål og nynorsk Vel tre av dei fem orda i punktlista. Skriv ein samanhengande tekst der du kommenterer dei tre orda/uttrykka. Vis kunnskap om språk og grammatikk  Vel tre av fem ord Samanhengande tekst Kommenter dei tre orda Vis kunnskap Del B Oppgåve B1 Menneske kommuniserer kven dei er gjennom språk, klede, utsjånad Skriv ein tekst med overskrifta «Førsteinntrykket stemde ikkje». Førsteinntrykket skal knyte seg til korleis andre menneske uttrykkjer seg gjennom språk og utsjånad.  Skal underhalde lesaren Kan td utforme svaret som novelle, reportasje eller blogg Oppgåve B2 Fleire tekstar er sett saman av ord og illustrasjonar. «Sinna mann», «Si hei, for faen» og «Millsreklamen» Skriv ein tekst der du forklarer og reflekterer over korleis bilete og illustrasjonar kan påverke korleis du oppfattar bodskapen i ein samansett tekst. Bruk eksempel frå førebuingsmateriellet  Forklar og reflekter Bruk eksempel Kan illustrere teksten Oppgåve B3  Politikarar der du bur diskuterer om dei skal løyve pengar til ein ny møtestad for ungdom. Vere ein plass for alle uavhengig av bakgrunn. Kommunisere ansikt til ansikt Skriv ein tekst til lokalavisa der du argumenterer for at det er nødvendig med ein slik møtestad. Vis til minst ei kjelde frå føreb.matr.  Tekst til lokalavisa Argumentere for behovet Vise til ei kjelde B4  Du har lese «Duell i klasserom 17» Skriv ein tekst der du beskriv og reflekterer over korleis personane i novella kommuniserer med kvarandre. Vis til eksempel. Skriv med tanke på at lesaren ikkje kjenner novella frå før  Beskriv og reflekter Vis til eksempel Ukjend novelle for lesar

5 Gjer greie for verkemiddel Forklar kvifor annonsen vart så populær
Igangsetjar Bestillinga Kommentarar Oppgåve A1  Annonsen «Forerdeleg salongbord til sals til høgstbydande» blei kåra til ein av dei mest populære på Finn.no Skriv ein tekst der du gjer greie for nokre av verkemidla som er brukte, og forklar kva som kan vere grunnen til at annonsen blei så populær. Bruk norskfaglege omgrep i teksten din  Gjer greie for verkemiddel Forklar kvifor annonsen vart så populær Norskfaglege omgrep Del B Oppgåve B1 «Før måtte man ikke legge ut bilde av solnedgangen for å ha glede av den», står det i Millsreklamen. Unge menneske deler gjerne på sos. medium Skriv ein tekst der du drøftar kva deling på sosiale medium kan føre til på godt og vondt. Teksten skal publiserast i eit nettmagasin for ungdom. Du kan setje inn ein eller fleire illustrasjonar.  Drøft - godt og vondt Nettmagasin for ungdom Illustrasjonar Oppgåve B2 «Från djungeltelegraf till internet» gir ei oversikt over korleis oppfinningar har gitt oss nye måtar å kommunisere på. Mange har fantasert om at ein kan reise i tid – andre har erfart at ei reise mellom to stader kan vera som ei reise i tid. Skriv ein tekst med overskrifta «Tidsreisa». Formålet med teksten er å fortelje om ei tidsreise som underheld og morar. Få fram at måten vi kommuniserer på, har forandra seg.  Tidsreise som underheld og morar Måten vi kommuniserer på har endra seg Forteljing/Kåseri… Oppgåve B3  Språk kan både skape og uttrykkje haldningar til andre menneske. I føreb.matr. har du møtt personar som blir nemnde iforb. med hatprat Er hatprat eit problem i dagens samfunn? Kva kan ein gjere for å stoppe hatprat? Skriv ein tekst der du reflekterer over desse to spørsmåla. Bruk eksempel frå nyare tid.  Reflekter- bruk eksempel frå nyare tid Mottakar: Eit hefte som elevrådet ved skulen din gjev ut «Her går grensa!» Eller: På nrk.no/ytring –max 1000 ord B4  Teksten «Småprat kan lære nokon å snakke norsk» inneheld fleire grunnar til at det kan vere vanskeleg å lære seg eit nytt språk. Ein kan òg møte utfordringar i ulike variantar som td ungdomsspråk eller dialektar. Skriv ein tekst der du får fram morosame, gode eller pinlege opplevingar knytte til det å lære seg eit språk. Formålet med teksten er å underhalde og å skape ettertanke hos lesaren.  Å lære seg eit språk Gode, morosame, pinlege opplevingar Underhalde og skape ettertanke

6 Element i vurderingsmatrisa
Innhald Tekst-oppbygging Språk og stil Formelle ferdigheiter Relevant oppgåvesvar Lesekompetanse Fagkunnskap Emnekunnskap Disposisjon Avsnittsbruk Tekstbinding Layout Ordval Setningsflyt Verkemiddel Rettskriving Formverk Teiknsetjing Kjeldeoppgjeving

7 Vurderingsområdet «Oppbygging»
Karakteren 2 Karakterene 3 og 4 Karakterene 5 og 6 Eksamenssvaret - er bygd opp med ei viss grad struktur både på avsnittsnivå og tekstnivå - er bygd opp med en stort sett formålstjenlig struktur både på avsnittsnivå og tekstnivå - er bygd opp med en klar og formålstjenlig struktur både på avsnittsnivå og tekstnivå - har enkel tekstbinding - har ganske variert og effektiv tekstbinding - har variert og effektiv tekstbinding - viser til ei viss grad layout­element og sidekomposisjon som tener formålet med teksten - viser stort sett formålstenleg sidekomposisjon med ganske sikkert anvendte og avstemte layoutelement - viser formålstenleg side­ kom­posisjon med sikkert anvendte og avstemte layoutelement

8 Døme førehandssensur:
Kommentar til oppgave A2 i førehandssensurrapporten: «Et svar som viser grammatikkunnskaper, viser samtidig språkkunnskaper, for grammatikk er studiet av reglene som gjelder et språk. Undertemaer i moderne grammatikk er: fonologi (lydlære) morfologi (formlære; ordbøying og orddanning) pragmatikk (språklære, om hvordan språklige uttrykk gir mening gjennom bruk) semantikk (betydningslære, herunder synonymi, hyponymi, meronymi, metaforer og andre betydningsrelasjoner) syntaks (setningslære) Et fullgodt svar viser fagkunnskap og bruk av fagbegreper innenfor minst ett av disse undertemaene. I vurderingsmatrisen er bruk av fagbegreper ikke nevnt som et kjennetegn for karakteren 2.»

9 Nytt: Nye læreplanar frå hausten 2020 Tydlegare progresjon
Djubdelæring Layout Kva kjelder/ nettsider skal elevane ha tilgang til? Svært ulikt frå skule til skule Skriveprøver på Skrivesenteret.no (5. og 8. trinn)

10 Best i landet i sidemål I norsk sidemål har elevane i Sogn og Fjordane høgast snitt i landet Sogn og Fjordane på karaktertoppen Karaktersnittet i Sogn og Fjordane er over det nasjonale gjennomsnittet i 23 fag, og fylket gjer det spesielt bra i norskfaget. Oppmodar skulane til nynorskdebatt Elevane i grunnskulen har prestert dårlegare på eksamen i hovudmål i år enn i fjor. Fylkesmannen lurer på kvifor. Medan elevane i Sogn og Fjordane er flinkast i landet i sidemål, ligg dei under landssnittet i hovudmål. Det viser Utdanningsdirektoratet si oversikt over førebelse karakterar på eksamen. I 2017 hadde 98 prosent av elevane i grunnskulen i Sogn og Fjordane nynorsk som hovudmål. Snittkarakteren på hovudmålseksamen i landet var 3,5. I Sogn og Fjordane hamna snittet på 3,3. I fjor var snittet for fylket 3,4.

11 Førebelse karakterar Fagkode Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark
Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold ENG0012 3,8 3,9 3,7 3,3 3,6 4 MAT0010 3,4 2,9 3,5 3,2 NOR0214 NOR0215 3,1 2,8 3 NOR1415 2,.. 2,7 2,6 2,4 2,5 2,3 2,2 .

12 Klager: Sogn og Fjordane: Hovudmål: 3 klager - ein fekk medhald Sidemål: 3 klager - ingen Møre og Romsdal: Hovudmål: 12 klager - 2 fekk medhald Sidemål: 10 klager - ingen Endeleg resultat: NH : 3,34 NS : 3,56 40% fekk karakteren 3, og 30% fekk 4 Fleire elevar fekk karakter 5 i engelsk og matematikk (20%) enn i norsk (10%)

13 Kvifor har elevar i fylket vårt svakare resultat i hovudmålet sitt
Kvifor har elevar i fylket vårt svakare resultat i hovudmålet sitt? Viktig spørsmål for oss som underviser i norsk! Les dei bestillinga? Svarar dei på det oppgåva spør om? God nok opplæring i å skrive ulike tekstar? God nok opplæring i det formelle - språk, flyt i nynorsken, rettskriving, teiknsetjing ? Vert fleire elevar fritekne i andre fylke? Er det fleire som går opp som elevar? Er opplæringa meir systematisk på høgare klassesteg i andre fylke? Bruker me mest tid på sidemålet? Er sensorane her «strengare» på rett nynorsk? Andre årsaker? Kva gjer me som underviser i faget for at elevane skal bli dyktige i å skriva god nynorsk?? Nynorsksenteret/ Skrivesenteret Skriving etter modelltekstar…


Laste ned ppt "EKSAMEN I NORSK 2017 «KOMMUNIKASJON»."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google