Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Introduksjonsloven 27. september 2016 Ann-Elin Djuvik Kro Fylkesmannen i Rogaland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Introduksjonsloven 27. september 2016 Ann-Elin Djuvik Kro Fylkesmannen i Rogaland."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Introduksjonsloven 27. september 2016 Ann-Elin Djuvik Kro Fylkesmannen i Rogaland

2 2

3 3 Hva er formålet? §1

4 4 Formålet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet, jf. §1

5 5 Hvem har rett og plikt til å delta? §2

6 6 Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder for 1.nyankommet 2.utlending (oppholdstillatelse) 3.mellom 18 og 55 år som har 4.behov for grunnleggende kvalifisering… jf. § 2 første ledd.

7 7 Når er vilkåret ”nyankommet” oppfylt? ”som nyankommet regnes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år når vedtak om deltakelse i introduksjonsordningen skal treffes” jf.§ 2 tredje ledd.

8 8 ”bare for personer som er bosatt i kommunen i henhold til særskilt avtale mellom utlendingsmyndighetene (IMDI) og kommunen.” jf. § 2 annet ledd Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder

9 9 Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder for 1.nyankommet 2.utlending 3.mellom 18 og 55 år som har 4.behov for grunnleggende kvalifisering… jf. § 2 første ledd.

10 10 a) asyl, jf. utlendingsloven § 28, b) oppholdstillatelse etter innreisetillatelse som overføringsflyktning, jf. utlendingsloven § 35 tredje ledd c) fornybar oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38 første ledd på grunnlag av søknad om asyl, eller kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon, jf. utlendingsloven § 34, eller d) oppholdstillatelse som familiemedlemmer til personer som nevnt i bokstav a, b og c, jf. utlendingsloven kapittel 6. For å være omfattet av denne bestemmelsen er det et vilkår at personer som nevnt i bokstav a, b og c ikke har vært bosatt i en kommune i mer enn fem år før det søkes om familiegjenforening. e) fornybar oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b, § 53 annet ledd eller § 53 tredje ledd. For personer som nevnt i første punktum gjelder retten og plikten til å delta i introduksjonsprogram i to år fra det tidspunkt det er gitt oppholdstillatelse på grunnlagene som er nevnt.” og som har fått…”

11 11 Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder for 1.nyankommet 2.utlending 3.mellom 18 og 55 år 3.mellom 18 og 55 år som har 4.behov for grunnleggende kvalifisering 4.behov for grunnleggende kvalifisering… jf. § 2 første ledd.

12 12 Hvem har ansvaret? §3

13 13 Kommunen sørger for introduksjonsprogram etter dette kapittel til nyankomne innvandrere som er bosatt i kommunen, jf. § 3 første ledd

14 14 Kommunen skal så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting i kommunen eller etter at krav om deltakelse blir framsatt, tilrettelegge introduksjonsprogram i henhold til dette kapittel til person som omfattes av § 2. Kommunens plikt gjelder ikke personer som har avbrutt eller avvist deltakelse i introduksjonsprogram, jf. § 3 annet ledd. Innen 3 måneder

15 15 Kommunen kan tilby introduksjonsprogram til nyankommet utlending… som nevnt i § 2 som er bosatt i kommunen uten særskilt avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen jf. § 3 tredje ledd. Kan - regelen

16 16 Introduksjonsprogrammets mål og innhold §4

17 17 Programmet skal være 1. helårlig og 2. på fulltid

18 18 Helårlig 47 ukers program med fradrag for fri- og helligdager  Kommunen bestemmer når fellesferien skal avvikles

19 19 Programmet skal minst inneholde a)norskopplæring, b)samfunnskunnskap, c)tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet, jf. § 4 tredje ledd

20 20 Programmets varighet §5

21 21 Programmet kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Når særlige grunner taler for det, kan programmet vare inntil tre år, jf. § 5.

22 22 Individuell plan §6

23 23 1.ledd: Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i introduksjonsprogram. Den skal utformes på bakgrunn av en kartlegging av vedkommendes opplæringsbehov og av hvilke tiltak vedkommende kan nyttiggjøre seg.

24 24 2. ledd: Planen skal minst inneholde programmets start og tidsfaser og en angivelse av tiltakene i programmet. Programmål Tiltak/aktivitet Tidsperiode for kvalifisering Hvem har ansvar for å gjøre hva, når og hvordan

25 25 Viktig å begrunne Enkeltvedtak som kan påklages Dersom deltakeren er uenig med kommunen, så er det kommunen som bestemmer hva planen skal innholde. 3. ledd: Planen skal utarbeides i samråd med vedkommende

26 26 4. ledd Planen skal tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom og ved vesentlig endring i vedkommendes livssituasjon

27 27 Stans av introduksjonsprogrammet §7

28 28 Kommunen kan stanse ordningen for den enkelte dersom det er saklig begrunnet i den enkeltes forhold, jf. § 7

29 29 Lovendring: Fra 1. januar 2016 er ikke lenger aktuelt å stanse programmet for deltakeren ved tilbud om arbeid.  Deltaker kan søke om og få innvilget permisjon fra introduksjonsprogrammet dersom de får et konkret tilbud om ordinært arbeid.

30 30 Introduksjonsstønad §8 til §16

31 31 Introduksjonsstønad Introduksjonsstønad er et vederlag for å delta i kvalifiseringen Skal bidra til å styrke målgruppens økonomiske selvstendighet og ansvar Deltakeren har selv ansvar for å disponere midlene på en fornuftig måte

32 32  § 8 Retten til introduksjonsstønad  § 9 Beregningen av stønaden  § 10 Forutsetter at personen faktisk deltar i programmet  § 11 Introduksjonsstønaden reduseres ikke på bakgrunn av egne midler  § 12 Samordning av andre offentlige ytelser  § 13 Utbetalingen skjer etterskuddsvis på grunnlag av registrert fremmøte  § 14 Trekk i fremtidige utbetalinger kan gjøres når deltaker har fått utbetalt for mye i stønad  § 15 Ved uriktige opplysninger kan det vedtas tilbakebetaling av stønaden  § 16 Refusjon i ytelser fra folketrygden

33 33 Rettskilder Introduksjonsloven, lov 4.7.2003 nr. 80 Forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordningen av 18.7.2003 nr. 973 Ot.prp.nr. 28 (2002-2003) Ot.prp.nr. 97 (2005-2006) Ot.prp.nr. 50 (2003-2004) Rundskriv G-01/2016 (gir god veiledning)

34 34

35 35 Formålet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet, jf. §1


Laste ned ppt "1 Introduksjonsloven 27. september 2016 Ann-Elin Djuvik Kro Fylkesmannen i Rogaland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google