Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Voksenopplæringens overganger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Voksenopplæringens overganger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Voksenopplæringens overganger
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

2 Rett og plikt - Introduksjonsloven
§ 17.Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap Rett og plikt til deltakelse i gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer gjelder for utlending mellom 16 og 55 år som har fått:

3 a)oppholdstillatelse etter utlendingsloven som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, eller b)kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon etter utlendingsloven § 34.

4 Behov for mer? Kommunen skal så snart som mulig og innen tre måneder etter at søknad om deltakelse blir fremsatt, sørge for tilbud om ytterligere gratis opplæring i norsk til personer som omfattes av § 17 første og annet ledd innenfor rammen av timer, dersom vedkommende har behov for det.

5 Formål Styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnsliv Stabil tilknytning til arbeidsmarkedet Økt mobilitet i arbeidsmarkedet Utnytte egen kompetanse

6 Norskopplæring 42 716 deltakere (2012) + 5% Telemark: 1241
3 spor: spor 1, 2 og 3 Flest på spor 2 (ca. 50%) Ca. 4% analfabeter (men 9% i Telemark)

7 Norskprøvene Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 3 norskprøver: A1 A2 B1 Obligatoriske prøver fra september 2013 Ikke noe krav til nivå for å komme inn i grunnskoleopplæring

8 Fra språkopplæring til grunnskole

9 Grunnskoleopplæring etter § 4A-1
For at kommunen skal vurdere om den voksne har rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1 må det foreligge en søknad fra den voksne (eller dennes verge).

10 4. Retten til grunnskoleopplæring for voksne
Det er tre vilkår som søkeren må oppfylle: Være over opplæringspliktig alder Voksenretten etter § 4A-1 inntrer som hovedregel tidligst fra høsten det året en person fyller 16 år. Ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 (ungdomsretten) Trenge grunnskoleopplæring Dette er det mest skjønnsmessige vilkåret i § 4A-1 og innebærer at det må vurderes konkret om søkeren faktisk har behov for grunnskoleopplæring. I tillegg må søkeren ha lovlig opphold i Norge.

11 Ikke krav til norskkunnskaper
Udir : Vi understreker at kommunen ikke kan kreve at søkeren må ha kompetanse i norsk på et gitt nivå for å ha rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1.

12 Udir : Læreplanene og kompetansemålene for faget gjelder fullt ut for grunnskoleopplæring etter kapittel 4A. Kommunen/opplæringsstedet har ikke hjemmel for å velge bort kompetansemål for voksne som vil ha sluttvurdering i et fag for å få vitnemål.

13 Voksne i grunnskoleopplæring
Personer over 16 år - som trenger grunnskoleopplæring 9800 deltakere 2012/13 (53% kvinner) 5882 i ordinær grunnskole for voksne 86% minoritetsspråklige 8% i Telemark (460 deltakere) 75% av de som fullfører er innvandrere

14 Hva er grunnskole for voksne
5 fag: norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag Læreplan for fag i grunnskolen tilpasses voksne og den enkeltes behov Uketimer: Varierer fra Eksamen: Som for ordinær grunnskole Vitnemål: Spes. for voksne. Ikke orden, adferd og fravær

15 Skaper lovverket skoletapere?
Bør det være krav til forkunnskaper ved inntak som gir deltakerne reell mulighet til å lykkes? Er det for store forventninger til rask gjennomføring i introduksjonsprogrammet? ”Har ingen tid å miste…” Egne forventninger / forventninger fra slekt og familie.

16 Økonomiske årsaker Hvordan skaffe inntekter til livsopphold mens man tar grunnskole for voksne? Introduksjonsstønad: Mange introdeltakere prøver å gjennomføre grunnskole for voksne mens de er i programmet. Lånekassen. Stipend, lån, flyktningstipend.


Laste ned ppt "Voksenopplæringens overganger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google