Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Beredskap i drikkevannsforsyningen FAGSAMLING FOR VANN- OG AVLØPSEKTOREN Hurtigrutens hus, Stokmarknes, 26/1 og 27/1- 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Beredskap i drikkevannsforsyningen FAGSAMLING FOR VANN- OG AVLØPSEKTOREN Hurtigrutens hus, Stokmarknes, 26/1 og 27/1- 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Beredskap i drikkevannsforsyningen FAGSAMLING FOR VANN- OG AVLØPSEKTOREN Hurtigrutens hus, Stokmarknes, 26/1 og 27/1- 2009

2 Mattilsynet Distriktskontoret for Vesterålen Jan Hatløy seniorinspektør

3 Vannverk i Vesterålen og Lødingen Antall godkjenningspliktige vannverk i Vesterålen og Lødingen: 43 Av disse ca 10 større (kommunale) vannverk, resten stort sett private. Antall meldepliktige vannverk: 19, heri 7 sjøvannsanlegg. Samt et ukjent antall – flere hundre - ikke godkjennings- og meldepliktige, men tilsynspliktige.

4 - Hele vannbehandlingsanlegg på Hennes & Kvitnes vannverk brant opp. I 2007.

5 Eksempler på kriser/katastrofer i Vesterålen: - Hele vannbehandlingsanlegget på Hennes & Kvitnes vannverk brant opp sommeren 2007 - Omfattende skogsveigrøfting kombinert med mye nedbør (flom) medførte store driftsproblemer og kostnader for ”gamle” Stokmarknes vannverk (Bitterstadelva). Ca 1995 - Flom som tok demningen til Frøskeland vannverk. Ca 2003 - Inntakssil havnet på bunnen av vannkilden til Frøskeland vannverk 2003 - Blokken vannverk – Vannkilden (Blokkenelva) frøs, ny kilde måtte etableres (Nedre Blokkenvannet) i februar 2001 - Holmsnes vannverk, isdannelse og ”isras” stoppet vanntilløpet fra kilden til Holmsnes vannverk i 1986 - Alsvågepedemien – mage/tarminfeksjon forårsaket av Campylobacter-bakterier fra sau som beitet i nedslagsfeltet, kombinert med for dårlig/fraværende desinfeksjon (ca 1985)

6 Juridisk og faglig grunnlag: 1) Pålegg og merknader fra oss, skal være juridisk fundamentert i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). Legger også stor vekt på veilederen som er utarbeidet til denne – ”offisiell”. Det er vanskelig å komme seg unna konkrete krav der! 2) Samt faglig støtte fra ”offisielle” veiledere: - Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen, veiledning fra Mattilsynet m. fl. fra 2006 - Folkehelseinstituttets ”Vannforsyningens ABC” – en egen bolk der om beredskap. 3) Faglig støtte også i div. andre ”offisielle” publikasjoner fra Mattilsynet: Se vår internettside! Også aktuell veiledning for vannverkene! En får selvsagt masse treff på internett – ingen mangel på fagstoff!

7 § 11 i drikkevannsforskriften omhandler beredskap: § 11 Leveringssikkerhet og beredskap Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige tiltak og utarbeide driftsplaner for å kunne levere tilstrekkelige mengder av drikkevann under normale forhold. Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige beredskapsforberedelser og utarbeide beredskapsplaner jf lov 23.06.2000 om helsemessig og sosial beredskap og forskrift 23.7.2001 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid, for å sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser og katastrofer i fredstid, og ved krig.

8 § 18 i drikkevannsforskriften omhandler vannforsyning under ekstraordinære forhold: § 18 Unntaksbestemmelser for vannforsyning under ekstraordinære forhold Kommunen kan i en alvorlig nødssituasjon etter uttalelse fra medisinsk-faglig rådgiver og det lokale Mattilsyn bestemme at det fortsatt skal leveres vann fra et vannforsyningssystem i kommunen, selv om kravene til vannkvalitet i eller i medhold av § 12 ikke er oppfylt. Unntaket skal være tidsbegrenset og forutsetter at drikkevannsforsyningen ikke kan sikres på annen måte og at overskridelsen ikke medfører uakseptabel fare for folkehelsen. Om hastevedtak gjelder reglene i kommunehelsetjenesteloven § 4a-3 andre ledd. Begrunnet vedtak skal meddeles fylkesmannen og det sentrale Mattilsynet, med opplysning om varigheten av unntaket. Likeledes skal næringsmiddelvirksomheter og øvrige forbrukere informeres om unntaket. Kommunen bestemmer i samråd med det lokale Mattilsynet, hvilke tiltak som må settes i verk for at vannet skal være egnet til drikke eller annet næringsmiddelformål.

9 Om utarbeidelse og innhold: -Det må ligge en form for analyse forut for selve planen - vi har ikke et fasitsvar på hvor omfattende/inngående denne analysen skal være -Regelverket/Mattilsynet angir ikke i detalj hvordan vannverkende skal utføre sitt beredskapsarbeid – det gis rom for skjønn, det er resultatet som er avgjørende. Men forskrift av 23.7.2001 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid krever ”risiko- og sårbarhetsanalyser” - Ta utgangspunkt i hendelser på vannverket, og hendelser på lignende vannverk i distriktet

10 Vårt tilsyn i praksis: -Private vannverk mangler eller har svært mangelfulle beredskapsplaner. Større kommunale vannverk har relativt omfattende planer – dette medfører forskjeller i tilnærming ved tilsyn -Private/små vannverk må starte opp fra intet. Utfordringen her blir å anspore dem til å starte på prosessen og i hvertfall få med de hendelsene som gir størst risiko -Kommunale/større vannverk må oppdatere og utvikle/forbedre sine planer – de har planer liggende. Vi får en rolle å spille med å motivere (og i noen tilfeller tvinge) dem til å holde liv og med jevne (ujevne) mellomrom børste støvet av allerede utarbeidede planer – fornye/oppdatere - Vi har pr. i dag sjelden gått virkelig grundig inn i den prosessen som det enkelte vannverk har vært gjennom som del av utarbeidelsen av beredskapsplanen. Men på sikt vil også dette bli tema for tilsyn. -Men vi skal kunne påpeke helt åpenbare mangler og et punkt sjekkes alltid: - Har de beredskapsplan for svikt i vannleveransen? - Oppdateringen skal være en del av planen og kan være en del av internkontrollen


Laste ned ppt "Beredskap i drikkevannsforsyningen FAGSAMLING FOR VANN- OG AVLØPSEKTOREN Hurtigrutens hus, Stokmarknes, 26/1 og 27/1- 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google