Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samtykkekompetanse og helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelp Internundervisning - geriatri Tirsdag 11.03.2013 *** Rådgiver/jurist Helle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samtykkekompetanse og helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelp Internundervisning - geriatri Tirsdag 11.03.2013 *** Rådgiver/jurist Helle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samtykkekompetanse og helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelp Internundervisning - geriatri Tirsdag 11.03.2013 *** Rådgiver/jurist Helle Devik Haugseter, Kvalitetsseksjonen

2 Utgangspunkt Pasientens selvbestemmelsesrett, pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1 Gyldig samtykke forutsetter –God informasjon –At pasienten er samtykkekompetent –Frivillighet

3 Samtykkekompetanse – Beslutningskompetanse Vurderingstema; ”Åpenbart ikke i stand til å forstå” –Pga fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming –Her og nå vurdering –Krav om å legge forholdene best mulig til rette for at pasienten selv kan samtykke. Tilstrekkelig informasjon tilpasset pasientens individuelle forutsetning. Helt eller delvis TIPS; Senter for medisinsk etikk – ACEACE

4 Manglende samtykkekompetanse Sagt på en annen måte: Forstår pasienten hva spørsmålet omhandler, og hva som blir konsekvensene av det pasienten sier ja eller nei til?

5 Beslutning om manglende samtykkekompetanse ”Den som yter helsehjelp” - den faglig ansvarlige Begrunnet og skriftlig Journalføres Beslutning legges frem for pasient og pårørende om mulig

6 Samtykkekompetanse e-læring

7 Når pasienten mangler samtykkekompetanse; Pasienten motsetter seg ikke helsehjelpen – helsepersonell tar avgjørelsen, pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6 Lite inngripende karakter Alvorlig inngrep –Journalføring Pasienten motsetter seg helsehjelpen –Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

8 Rundskrivet IS-10/2008 TQM 16637 Tvungen helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse VedtaksskjemaVedtaksskjema – og i DIPS under Nytt dokument

9 | Formål (se § 4 A-1) Å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskadeÅ yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade Å forebygge og begrense bruken av tvangÅ forebygge og begrense bruken av tvang Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett.Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett.

10 Virkeområde (se § 4 A-2) Hvilke handlinger omfattes av kapittel 4 A? Ytelse av somatisk helsehjelp uten pasientens eget samtykke Undersøkelse og behandling av psykiske lidelser uten eget samtykke kan bare skje etter bestemmelsen i psykisk helsevernloven.

11 | Virkeområde (se § 4 A-2) Hvilke pasienter gjelder kapittel 4 A for? Pasienter må være over 16 år, mangle samtykkekompetanse, og motsette seg helsehjelpen

12 Virkeområde (se § 1-2 og § 4 A-4) Hvor gjelder kapittel 4 A? I Norge Hele helsetjenesten Uavhengig av arena, men tvungen innleggelse og tilbakeholdelse kan bare skje i helseinstitusjon.

13 Adgangen til å yte helsehjelp som pasienten motsetter seg, § 4A-3 Hovedregel: Tillitskapende tiltak må ha vært forsøkt Tilpasset informasjon God kommunikasjon Gi pasienten tid Tilrettelegging av pleie- og omsorgsmiljø / behandlingsmiljø

14 Adgangen til å yte helsehjelp som pasienten motsetter seg, § 4A-3 (forts) Pasienten motsetter seg helsehjelpen I tillegg tre kumulative vilkår: a) Unnlatelse av å gi helsehjelp kan gi vesentlig helseskade, og b) Helsehjelpen anses nødvendig, og c) Tiltaket (tvangstiltaket) må stå i forhold til behovet for helsehjelpen Helhetsvurdering

15 Gjennomføringen (se § 4 A-4) Dersom vilkårene er oppfylt kan gjennomføring av helsehjelp skje ved tvang eller andre tiltak for å omgå motstand Velg tiltak som er minst mulig inngripende! |

16 Gjennomføringen (se § 4 A-4) Loven omtaler særskilt noen inngripende tiltak: –Innleggelse og tilbakeholdelse i helseinstitusjon –Varslingssystemer –Bevegelseshindrende tiltak Tiltakene skal vurderes fortløpende – og avbrytes straks vilkårene ikke er oppfylt

17 Saksbehandlingen (se § 4-5 A) Hvem kan fatte vedtak om bruk av tvang? Helsepersonell som er ansvarlig for helsehjelpen, vanligvis lege eller tannlege Den som fatter vedtak må være faglig kvalifisert til å vurdere alle konsekvenser av tvangen |

18 Saksbehandlingen (se § 4 A-5) Vedtak om alvorlig inngrep treffes i samråd med annet kvalifisert helsepersonell Hva er alltid å anse som et alvorlig inngrep? Innleggelse og tilbakeholdelse i helseinstitusjon Bevegelseshindrende tiltak Hva kan være et alvorlig inngrep? Inngrep i kroppen Bruk av reseptbelagte legemidler Grad av motstand

19 Saksbehandlingen (se § 4 A-5) Vedtak kan aldri gjelde for mer enn ett år Før det fattes vedtak skal det innhentes informasjon fra nærmeste pårørende

20 Utforming av et vedtak Skriftlig Vise til de lovbestemmelsene vedtaket bygger på Beskrive de faktiske forholdene vedtaket bygger på Være begrunnet Angi hva helsehjelpen og tvangen går ut på Redegjøre for hva nærmeste pårørende har opplyst Angi tidsrammen for vedtaket Opplyse om klageadgangen Være underskrevet av den ansvarlige for helsehjelpen

21 Underretning og kopi (se § 4 A-6) Underrette pasient og pårørende om vedtaket snarest mulig Unntak: Dersom underretning vil medføre fare for at vedtaket ikke kan gjennomføres Kopi av underretning skal sendes til den som har overordnet faglig ansvar for helsehjelpen – seksjonsleder Kopi av vedtaket sendes til Fylkesmannen

22 Klage på vedtak (se § 4 A-7) Pasient og nærmeste pårørende kan klage på vedtaket Klagefrist er 3 uker Klagen skal være skriftlig og undertegnet av klager Klagen må angi de forhold det klages over. Helsepersonell skal om nødvendig bistå i nedtegning av klagen Klagen rettes til Fylkesmannen, men sendes til virksomheten som fatter vedtaket


Laste ned ppt "Samtykkekompetanse og helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelp Internundervisning - geriatri Tirsdag 11.03.2013 *** Rådgiver/jurist Helle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google