Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vannkonferansen 2007 Color Fantasy Kjetil Tveitan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vannkonferansen 2007 Color Fantasy Kjetil Tveitan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vannkonferansen 2007 Color Fantasy 21.08-23.08 Kjetil Tveitan
Hvor mange vannverk er godkjent etter drikkevannsforskriften? Status for godkjenning og andre forhold vedrørende vannverkenes etterlevelse av forskriften. Vannkonferansen 2007 Color Fantasy Kjetil Tveitan

2 Helse- og omsorgsdepartementets rolle i drikkevannforsyningen
Overordnet ansvar for drikkevannets kvalitet herunder: Overordnet ansvar for regelverksutvikling Overordnet ansvar for at underliggende etater kan utføre sine oppgaver Mattilsynet har ansvar for godkjenning og tilsyn herunder beredskap Folkehelseinstituttet skal utføre forvaltningsstøtteoppgaver (vannverks- registeret, analyser, rådgivning) Overordnet ansvar for internasjonalt arbeid EU og drikkevannsdirektivet Protokoll om vann og helse (WHO/UNECE)

3 Hva HOD ikke har ansvar for..
At vannverkene drives forsvarlig og at vannet oppfyller drikkevannsforskriftens krav – det er vannverkenes ansvar! At befolkningen får vann / forsyningsaspektet Avløp Miljøhensyn Vassdragsforvaltning

4 Mattilsynets tilsynskampanje 2006 - 07
Informasjonen om status stammer fra Mattilsynet, spesielt fra tilsynskampanjen på drikkevann I alt ble 357 drikkevannsforsyninger som forsyner ca 2,8 millioner mennesker revidert. Resultatene av kampanjen: I alt ble det avdekket 943 avvik 202 vannverk fikk varsel om vedtak om utbedring av påpekte forhold. Ett av vedtakene ble gitt som varsel/ vedtak om tvangsmulkt. To vedtakene ble gitt varsel/ vedtak om stengning av deler av vannverk.

5 De alvorligste avvikene som ble avdekket under kampanjen var:
64 vannverk manglet godkjenning. 61 vannverk oppfylte ikke gjeldende kvalitetskrav til drikkevann. 29 vannverk manglet to hygieniske barrierer. 280 vannverk hadde mangler ved internkontrollsystemet. 73 vannverk manglet skriftlig beredskapsplan. 196 vannverk desinfiserte ikke etter reparasjoner på ledningsnettet. 89 vannverk hadde ikke sikringstiltak mot innsug/ tilbakeslag på ledningsnettet.

6 Hva sier drikkevannsforskriften om godkjenning?
Et vannforsyningssystem skal være godkjent av myndighet som nevnt i § 9 (Mattilsynet) når det forsyner: minst 20 husstander herunder hytter eller minst 50 personer, eller helseinstitusjon, eller skole/barnehage Vannforsyningssystem i drift per 1. januar 2002, som ikke er godkjent i henhold til forskrift av 1. januar 1995 nr. 68, må søke godkjenning snarest. Slike vannforsyningssystem må oppfylle de krav som stilles i denne forskriften for å bli godkjent.

7 Hva vet vi om de godkjenningspliktige vannverkene?
Mattilsynet har registrert ca 2020 vannforsyningssystemer som leverer vann til mer enn 20 husstander eller 50 personer. Mer enn 80 % av dette antallet er systemer som forsyner mellom 50 og 500 personer. Over 1000 vannforsyningssystemer, blant disse de fleste store systemene, er kommunalt drevne.

8 Og hva er godkjenningsstatus?
Bare ca 40 % av de godkjenningspliktige drikkevannsforsyningene som er registrert i Mattilsynets vannverksregister er godkjente. Godkjenningene er i stor grad gitt av kommunene selv, mens de hadde godkjenningsmyndigheten frem til 1. januar 2004 da Staten ved Mattilsynet overtok dette ansvaret. Godkjenningstakten er økende. Mens det i 2004 var 37 % av vannverkene i gruppen med kode 1411, ”fellesvannverk” som var godkjent, økte denne andelen til 42 % i Videre økte andelen til 46 % i 2006.

9 Godkjente vannforsyningssystem etter Mattilsynets regioner.
Antall personer som får vann fra godkjent vannforsynings- system. Antall godkjente vannforsynings- systemer. Prosent av befolkningen som får vann fra godkjent vannforsynings- Troms og Finnmark 78 64 Nordland 60 44 Trøndelag, Møre og Romsdal 221 75 Hordaland og Sogn og Fjordane 180 63 Rogaland og Agder 97 84 Buskerud, Vestfold og Telemark 110 77 Oslo, Akershus og Østfold 49 45 Hedmark og Oppland 132 71 Sum 927

10 Litt om status for vannkvalitet
Mellom 9 – 17 % av vannforsyningene oppfyller ikke kravene til kvalitet i drikkevannsforskriften § 12 og vedleggene Rapportene viser at årsakene til avvikene kan skyldes mangler både ved mikrobiologiske og kjemisk/ fysikalske forhold, og ved egenskapene til drikkevannet.

11 Er det sammenheng mellom manglende godkjenning og vannkvalitet?

12 Hvor bekymringsfullt er det at så få vannverk er godkjent?
På tross av at godkjenningsprosenten er lav, mottar likevel de fleste av landets innbyggere drikkevann fra anlegg som er godkjent (Antagelig ca 70 %). Dette fordi det ofte er de minste vannverkene som mangler godkjenning Godkjenningene kan være gamle og sier ikke nødvendigvis noe om dagens tilstand. Det synes ikke å være noen klar sammenheng mellom godkjenning og manglende oppfylling av kvalitetskravene. I Mattilsynets risikobaserte kampanje manglet godkjenning i 64 av de 324 anleggene som ble revidert på dette området. I dette utvalget var det altså bare 20% som manglet godkjenning.

13 Veien videre At drikkevannskvaliteten og leveringssikkerheten er god er viktigere enn at det foreligger en godkjenning. En viktig effekt av godkjenningsordningen er likevel at godkjenningsmyndigheten kommer i inngrep og dialog med vannverkene. Gjennom å søke om godkjenning, tvinges vannverkseier til å sette seg mer detaljert inn i regelverket og gå kritisk gjennom eventuelle risikoer fra kilde til tappekran. Mattilsynet bør fokusere på de prosesser som leder vannverkene fram til en standard som oppfyller minimumskravene i drikkevannsforskriften.


Laste ned ppt "Vannkonferansen 2007 Color Fantasy Kjetil Tveitan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google