Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnefamilier- Individuell kartlegging og vurdering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnefamilier- Individuell kartlegging og vurdering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnefamilier- Individuell kartlegging og vurdering

2 Kilder ≡ Grunnloven ●§ 104 ≡ Sosialtjenesteloven ●Formålsbestemmelsen ≡ Rundskrivet ● Overalt hele tiden ≡ Barnekonvensjonen ●Barnets Beste ≡ Sivilombudsmannen ● Må kartlegges Skal vurderes

3 Landsomfattende tilsyn 2012 ≡ Tilsyn med økonomisk stønad til personer med forsørgeransvar til barn «Undersøkt om kommunen sikrer forsvarlig kartlegging og at det gjøres individuelle vurderinger» «Særlig fokus på behandling av søknader fra personer med forsørgeransvar for barn»

4 ≡ Hva som må kartlegges avhenger av søker og søker situasjon. Det skal undersøkes om søker har barn. Dersom søker har barn, skal barnas behov kartlegges i tilstrekkelig grad og tas hensyn til i vurdering av om det er grunnlag for å innvilge stønad. Det skal også tas hensyn til barns behov ved vurdering av utmåling av stønaden.

5 Kommunen skal sikre at det vurderes om det er behov for å kartlegge følgende forhold: ≡ søker og søkers familieforhold (sivilstatus og barn, antall og alder) ≡ søkers inntekter/inntektsmuligheter, her må inngå vurdering av reduserte muligheter for forsørger knyttet til kvelds- eller helgejobbing på grunn av omsorgsansvar, lang reise osv. ≡ utgifter (hvilke og hvor høye) ≡ gjeld ≡ behov for stønad til livsoppholdsutgifter eller spesielle utgifter knyttet til barn eller samvær med barn

6 ≡ opplysninger om sosiale forhold, helsemessige forhold, andre forhold (ikke bare søkers forhold, men også barnas særskilte behov knyttet til sosiale og/eller helsemessige utfordringer) som har betydning for å vurdere søkers inntektsmulighet mv. ≡ opplysninger om søkers kontakt med andre etater i kommunen (barnevern, barnehageetat, helsestasjon, skole, hjemmetjenester osv.) ≡ opplysninger om barns deltakelse i aktiviteter og ev. kostnader knyttet til dette ≡ utgifter til barnepass, barnehage, SFO

7 ≡ opplysninger om bolig og boforhold – i familier med barn og unge er det spesielt viktig at det er en trygg og god bosituasjon, og i vurderingen rundt en eventuell flytting for å redusere bokostnader må det vurderes hvilke konsekvenser dette ev. medfører for barna ≡ opplysninger om familiens behov for klær, sko, utstyr mv. til daglig- og fritidsbruk. ≡ behov for datautstyr ≡ opplysninger om behov for innbo og møbler knyttet til at det bor barn i huset eller fordi søkeren har samværsrett og følgelig har barn boende hos seg i den forbindelse ≡ opplysninger om utgifter en søker som ikke bor sammen med barn har til samvær

8 Tatt litt på senga…. ≡ Undersøkelsesplikten gikk lengre enn før ●Ikke bare telle ●Ikke bare hvis foresatte fremmet krav ●En viss aktivitetsplikt ●Stille noen spørsmål ●Informasjon om rettigheter ●Eget punkt i kartleggingsrutinen?

9 Funn ≡ Kartleggingen var tilfeldig og lite systematisk ≡ Opplysningene begrenset til hvor mange barn og barnets alder ≡ Manglet opplysninger om: ●Nødvendig innbo, seng, møbler etc. ●Behovet for klær, sko og utstyr ●Nødvendig datautstyr til skolearbeid ●Om mulighet til å delta i ulike fritidsaktiviteter ≡ Mange kommuner er for passive i kartleggingsprosessen!

10 ≡ Mangler i kartleggingen gir mangler ved de individuelle vurderingene ●Behov, stønadsform og stønadsbeløp standardisert og sjablonmessige(norm uten nærmere begrunnelse) ●Ikke synlig at det ble gjort skjønnsmessige og konkrete vurderinger av hver enkelt søknad fra hver søker

11 INTERNKON - TROLL

12 Barnekonvensjonen ≡ Har den betydning for vår saksbehandling?

13 JA

14 Alle barn har rett til…

15 Fire hovedprinsipper ≡ Barnets rett til ikke diskriminering ≡ Barnets beste som et grunnleggende hensyn i alle avgjørelser som berører barn ≡ Barnets rett til liv og utvikling ≡ Barnets rett til medvirkning og til å uttale seg

16 Hvor sterkt står prinsippet? Overordnet hensyn? Hovedhensyn? Grunnleggende hensyn!

17 Hva vet vi? ≡ At barnets beste skal vurderes i alle saker ≡ Grunnleggende hensyn ≡ Tillegges stor vekt, men… ≡ Forrang ved motstrid

18 Hva betyr det? ≡ Om stønad eller ikke ≡ Stønadsform ≡ Vilkår ≡ Konsekvenser av vilkårsbrudd ≡ midlertidig bolig Konkret og individuell vurdering av hva som er det beste for det enkelte barn ●for at hensynet skal tillegges betydelig vekt

19 Retten til å bli hørt ●Grl. § 104 – en rettighet ●Statens ansvar ●Gjennomføres i rettslig og administrativ saksbehandling

20 Hvordan sikrer eller legger vi til rette for at barna blir hørt?


Laste ned ppt "Barnefamilier- Individuell kartlegging og vurdering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google