Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra Boligtvistnemnda Lær av andres feil! BYGGTREFF Voss 14. januar 2011 Svein Gloslie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra Boligtvistnemnda Lær av andres feil! BYGGTREFF Voss 14. januar 2011 Svein Gloslie."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra Boligtvistnemnda Lær av andres feil! BYGGTREFF Voss 14. januar 2011 Svein Gloslie

2 Boligtvistnemnda Opprettet år 2000 av: Boligprodusentenes Forening, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, Norges Byggmesterforbund og Forbrukerrådet

3 Nemndas sammensetning nå Leder Lasse Simonsenprofessor, dr.juris. UiO Fra entreprenørene Kjell Arve Bråtesveen Hedalm Anebyhus AS Jan Chr. Ruud Skanska Bolig AS Varamann for begge: Eskil Ørdal Mesterbygg Innherred AS Fra Forbrukerrådet Tore Bergmann jurist (Trondheim) Preben Dahle jurist (Trondheim)

4 RETTSBILDET BYGGBLANKETT HÅNDVERKER- TJENESTELOV BUSTADOPP- FØRINGSLOV AVHENDINGS- LOV FORBRUKER- KJØPSLOV Vedlikehold m m 3501, 3502 Oppføring på forbrukers grunn 3425, 3426 a og b Avtale om grunn og ikke fullført bolig 3427, 3429 a og b Full ombygging Avtale om grunn og nyoppført bolig 3428 Avtale om brukt bolig Avtale om kjøp av byggesett 3404 Avtale om kjøp av materialer 3405

5 KONTRAKTENE - BYGGBLANKETTER 3425Avtale om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus 3426 a Avtale om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus (revisjon) Mindre enn 2G 3426 b Avtale om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus (revisjon) Over 2G 3427 Avtale om rett til fast eiendom med selveierbolig, herunder fritidshus, som ikke er fullført 3428 Avtale om rett til fast eiendom med nyoppført selveierbolig, herunder fritidshus 3429 a Avtale om rett til fast eiendom med byggeklausul for selveierbolig eller fritidshus 3429 b Avtale om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus, på tomt som forbrukeren tidligere har ervervet fra entreprenøren, med byggeklausul

6 Nemnda behandler: Klager på: kjøp av ny bolig kjøp av byggesett oppføring av bolig arbeid som blir utført direkte som ledd i slik oppføring Med bolig menes og: fritidshus eierseksjon tilbygg som oppføres i direkte tilknytning til avtale om oppføring av ny bolig – for eksempel garasje Også kjøp etter ”burettslagslova” kan behandles

7 Betingelser for behandling Forbrukeren reklamert skriftlig til entreprenøren Entreprenøren hatt tid til å ta standpunkt og eventuelt søke minnelig ordning (Hver av partene kan fremme saken for nemnda. Ingen forutsetning om enighet)

8 Nemnda behandler ikke: Saker brakt inn for, eller avgjort av forliksråd eller domstol Forbrukeren kan ”blokkere” entreprenøren under behandlingen Entreprenøren kan ikke ”blokkere” forbrukeren

9 Begrensning 1 Behandler bare tvister mellom forbruker og medlem av: Boligprodusentenes Forening Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) Norges Byggmesterforbund (NBF) hvor forbruker hovedsakelig selv skal bruke boligen Nok at medlem er inne på eiersiden i innklaget selskap

10 Begrensning 2 Kun skriftlig saksbehandling (ofte inkl fotodokumentasjon!) ingen vitneførsel ingen befaring

11 Klagebehandling og resultat Før avgjørelse: saken inn, foreldelsesfristen avbrytes skriftlige forklaringer – tekst og bilder Ved behandling: uenighet synliggjøres mindretallets syn angis avgjørelsen rådgivende, ingen ”dom” avgjørelsen vil fremover bli publisert i anonymisert form. Sakene fra 2010 legges trolig ut i februar

12 Priser Alt. 1: Forbruker bringer saken inn: Forbruker betaler kr.1075,- (inkl mva) Bedriften betaler kr.12500,- + mva Alt. 2: Bedriften bringer saken inn: Bedriften betaler kr.13360,- + mva

13 Boligtvistnemnda Tall 2008 – 2009 - 2010 2008 2009 2010 Saker inn totalt: 65 47 47 Fra entreprenør: 16% 30% 8 Behandlingstid ”snitt”: ca. 8 mnd

14 Tendenser Flere forbrukere kjenner sine rettigheter - bedre enn deg!!! Flere saker og henvendelser om kontraktsbrudd Krav om dagmulkt fortsatt med i om lag 25% Økende krav til presisjon på din informasjon Økende antall saker med uenighet om finish - utførelse Vedtakene aksepteres av partene Økende antall telefonhenvendelser – kunder, advokater, entreprenører, journalister Økende antall ”store” saker, dvs mer enn 10 tvistepunkter. Har krevd reduksjon i enkelttilfeller

15

16 Lykke til videre

17

18 LEVERANSEBESKRIVELSEN Bestemmelser som spesifiserer partenes ytelser Angi spesielt ”avvik” fra lovtekst ”Dyrk” denne!!

19 AVTALER ETTER BUSTADOPPFØRINGSLOVA Buofl § 3: ”partene kan kreve skriftlig avtale” ”det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er dårligere for forbrukeren enn det som følger av loven”

20 Derfor er en eventuell skriftlig avtale om noe annet ulovlig og ugyldig! må du kjenne loven før du skriver avtale Eksempler: Avtale om kr 1 000 i dagmulkt ved forsinkelse. Forbruker hadde rett på kr 2 877, og fikk det Avtale om forskuddsbetaling fra forbruker – uten sikkerhet – Ulovlig

21 Avtale om myndighet Forplikter partene hverandre? Takstmann, sakkyndig eller arkitekt inne?

22 Konsulent/Arkitekt Byggherre Entreprenør

23 Konsulent/Arkitekt Byggherre Entreprenør

24 Kvalitetssikre kontrakter Sikre at innholdet ”stemmer”: Rett versjon? (Ref. versjon med tilleggspåskrift) Rett indekstall, og rett ”versjon”? Entydig tekst? Realistisk byggetid?

25 Risiko for sending av melding Buofl § 5 Avsender ansvarlig for å sende på forsvarlig vis. Sendt i tide, selv om forsinkelse kan oppstå, og/eller meldingen ikke kommer frem slik den skulle OBS: § 6a E-post ok hvis forbrukeren uttrykkelig har godtatt det

26 Alltid skriftlighet, men... Forklar viktigheten av, og meningen med skriftlighet Eksempler på at forbruker har oppfattet skrivene som ”krigserklæring”

27 Bruk byggemøtereferater Skriv konklusjonene ”der og da” Forbrukerens underskrift på ”kladden” Spør og angi at/om forrige referat er akseptert

28 Omsut Buofl § 7 Plikt til å ivareta forbrukerens interesser og omsynet til miljøet Plikt til å samrå og rettlede Plikt til å levere materialer av ”vanlig god kvalitet med mindre annet er avtalt” Kledning med ”blåmann” ok? Kledning med mye kvaeutslag ok? Brukte materialer ok?

29

30 Plikt til fraråding Buofl §8: ”Må entreprenøren ut frå sin fagkunnskap sjå at forbrukaren ikkje er tent med å få arbeidet utført etter avtalen, skal entreprenøren seie frå om det.” Hvis ikke: Fare for tap av betaling

31 Rett til endringer Buofl § 9 Partene kan ikke avtale en snevrere ramme for retten til å kreve endringer og tilleggsarbeid enn 15%. (Ser ofte ulovlig tekst fra produksjons-/trekantmøte!) Betingelser: Endringene skal være av samme ”karakter og omfang” som avtalt ytelse Ulempene for entreprenøren ikke være større enn forbrukerens fordeler

32 Rett til endringer Buofl § 41 Dersom ikke på forhånd avtalt vederlag: Forbruker kan kreve endringene utført etter ”regningsprinsippet”, dvs nødvendige kostnader pluss rimelig påslag (Også aktuelt når det ikke er enighet!)

33 Endring/tillegg Buofl §§ 9 - 42 Bekrefte alle endringer/tilleggsbestillinger skriftlig Hvis ikke; Forbrukeren bare betale hvis han måtte forstå at han skulle Eks: - Kostnadsoverslag – standard ”godt over Husbank” - Avtalte endringer – mange små

34 Endring/tillegg Buofl §§ 42, 3. ledd Ved uttrekk av vare eller tjeneste: Forbrukeren skal ha det du sparer ved ikke å levere med tilsvarende endring av påslag! Vanlig å trekke ut netto kostnad, men neppe holdbart. Skal du få gehør for det, må du kunne dokumentere kostnader i hht ”normalt” påslag.

35 Trekke tilbake tilbud? Ikke uten videre, selv om forbruker viser seg ”vanskelig”. Angi vedståelsesfrist !

36 Dagmulkt Buofl § 18 Hvis salg kun bolig: 1 promille av samlet vederlag inkl mva,pr kalenderdag Eks.: Vederlag 2 500 000 gir 2 500 pr dag Hvis inkl tomt: 0,75 promille OBS: Maks. 100 dager, men det kan bli erstatning i tillegg

37 Byggetid Buofl § 10 Hvis ikke avtalt: Oppstart så snart råd er etter at forbrukeren har gitt bedt om det Arbeidet utføres med rimelig fremdrift – uten unødig avbrudd Vær varsom med å avtale deltidsfrister – kan gi erstatningsansvar

38 ”Felle” fra NBR 3425 – 8.1 Alternativ 1: Forbrukeren skal administrere fremdriften til de entreprenørene han har engasjert. Alternativ 2: Entreprenøren skal administrere fremdriften til de entreprenørene forbrukeren har engasjert.

39 Krav om ekstra byggetid § 11, siste ledd Alltid varsle ”uten ugrunnet opphold” etter oppmerksom på omstendighetene som krever fristforlengelse Glem fornuft og rettferdighet! Husk å skille jus – moral! Holder ikke med evnt. ”standardtekst” i kontrakten! Ref. egeninnsats Ref. administrasjon av forbrukerens evnt. sideentreprenører

40 Byggetid og garasje Også garasjen blir omfattet av avtalt byggetid når den oppføres som ”direkte ledd” i oppføring av boligen, og ikke er ”utskilt” med egen byggetid

41 Byggetid Ofte avtalt at start byggetid løper fra når arbeidene på tomta starter, og byggetillatelse og finansieringsbevis foreligger Det betyr ikke at den løper fra oppstart tømrerarbeider! Ref: ikke byggetillatelse

42 Varsling av dagmulktskrav Forbrukeren kan vente til etter overtakelsen med å varsle at han krever dagmulkt Vi har eksempler på at han kan vente i flere uker! Opp til ett år?

43 Grunnmurskontroll Kontroll i god tid før oppstart Ny kontroll dersom store opprettinger

44 Forsinkelser med dokumenter Vær varsom med å avtale tidsfrister Pass på tinglysing av skjøte før overtakelse (Ref. Byggesøknad og sak rentedifferanse)

45 Bruk av salgsprospekter Salgsprospektet, beskrivelsen og kontrakten må samsvare Buofl § 13 Det som kunne forventes å være med, er med dersom ikke annet sies Ref: peis – fjordgløtt - varmekabler

46 Tegning - beskrivelse Byggblankett 3425 pkt. 16 andre ledd: ”Ytelser som fremgår av tegningene, omfattes av kontrakten selv om de ikke er tatt med i leveransebeskrivelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom det uttrykkelig er angitt i leveransebeskrivelsen at ytelsen ikke er med. Dersom en ytelse er ulikt angitt på tegning, i leveransebeskrivelsen eller i salgsoppgave (prospekt), gjelder leveransebeskrivelsen” Ref, takvindu – innglasset balkong

47 Garanti – Sikkerhetsstillelse Buofl § 12 Entreprenøren har plikt til å stille økonomisk garanti! Nye satser fra 1. juli 2011! Når forbruker har egen tomt: Byggetid2 år 5 prosent(10%) 3 prosent (5%) Når forbruker også kjøper tomt: Byggetid2 år 2 prosent(3%)3 prosent (5%) Overtakelse

48 Sikkerhetsstillelse Entreprenøren: garanti for ”hovedbeløpet” Forbruker: finansieringsbevis også for evnt. tillegg Buofl § 12 Forbruker har rett til å holde tilbake alt vederlag til det er dokumentert at garantien er stilt

49 Overtakelsesforretning Buofl § 15 -Minst 7 dagers varsel -Beskjed om at entr. kan avholde forretningen alene om forbruker ikke møter -Beskjed om at forbrukeren nå overtar ansvar -Beskjed om reklamasjonsregler -Beskjed om stans evnt. dagmulkt -Rett til sluttoppgjør

50 Har forbruker overtatt? Buofl § 14 Ikke alltid overtatt selv om flyttet inn uten overtakelsesforretning Bare dersom arbeidet er fullført, og han ellers ikke kunne nektet å overta Husk: Alltid skriftlig - å hevde overtatt, hvis/når forbrukeren urettmessig nekter å signere

51 Overtatt ”flate”? Ikke uten videre, selv om han har startet behandling Ref: Sak ”Linolje på furugulv”

52 Midlertidig brukstillatelse Foreligge ved overtakelsesforretningen. Dersom ikke: kan føre til dagmulkt! Råd; Ferdigbefaring 1 – 2 uker før overtakelse

53 Kreve overlevering? Ikke uten videre før avtalt!

54 Misbruk av ”makt” Aldri praktisere, eller true med å unnlate å søke midlertidig brukstillatelse/ferdigattest

55 Ved befaring/overtakelsesforretning - Vis grundighet – vær ”ydmyk” og faglig profesjonell - Ikke nekte å føre opp uenighetsforhold - Signere protokollen ”der og da” - Angi tilbakeholdt beløp om det kreves - Angi eventuell omtvistet del – deponert sperret konto - Angi beløp knyttet til hvert enkelt konkret punkt - Avtal tid for utbedring av mangler – og betaling utestående - Ideelt: Betaling fra bank umiddelbart etter forretning Ytelse mot ytelse !!!!!!!

56 Deponert tilbakeholdt beløp Buofl 49, 3. ledd Kun omstridt del! Har du urettmessig krevd et beløp deponert, har forbrukeren rett på forsinkelsesrenter

57 Sluttoppgjør § 48 Entr. kan ikke kreve å få rettet sluttfaktura senere, dersom forbrukeren ikke måtte forstå at fakturaen var feil Sluttavregning bindende for forbruker om han ikke har protestert innen 1 mnd. Gjelder allikevel ikke hvis lavere vederlag følger av avtalen, eller kravet er urimelig.

58 Foreldelse ? 3 år etter at ytelsen ble gitt, og ikke, slik de fleste tror, 3 år etter utsendt faktura!

59 Mangel Buofl §§ 25,26,27 hvis resultatet ikke samsvarer med avtalen eller det som kunne forventes hvis resultatet ikke samsvarer med lov eller forskrift hvis forbruker, før avtaleinngåelsen, fikk manglende opplysninger, og dette hadde innvirkning på avtalen. Også ved urette opplysninger Ref: Innglassing – hage i blokk – bråkete nabo

60 Gåte Hvorfor konflikter om våtrom? Fall til sluk Tetting rundt rør og sluk Membran

61 Forskriftskrav (?) Ny veiledning TEK10: Ok med jevnt fall terskel/sluk

62 Byggforsk anbefalinger

63 NBI - Våtromsnormen Ingen av disse er Forskrift! (Kun anbefalte løsninger) Ref: Kjølerom

64 Romhøyde TEK § 10-31.1: Romhøyden tilpasses rommets størrelse og funksjon, minst 15 m³ REN (veiledningen): Bør ikke være under 2,4 m, og i alle fall ikke under 2,2 m 2,351 ≤ 2,4 2,3951 ≤ 2,40 Betyr at for eksempel 2,38 meter er OK!

65 Arbeid og engasjement for ”utbygger” Vær varsom: Husk at dere ”lett” blir direkte identifisert med hva dette selskapet sier og gjør, selv om dere ikke har direkte kontrakt med forbruker!

66 Forbrukerens reklamasjonsfrist Buofl § 30 Du gir en reklamasjonsrett - ikke garanti Retten følger boligen ved eierskifte hvis første eier bodd mindre enn 1 år 5 år fra overtakelsen Deretter 1 og 1 år opp til 8 år i hht Foreldelsesloven.

67 Reklamasjonsfrist Evnt. reklamasjon i byggeperioden må avklares skriftlig Hvis ikke - Forbruker trenger ikke gjenta ved overtakelsen. Kan kreve senere. Ref. sak: Takavslutning vannbord. Vist på tegning. Gavlpanner beskrevet.

68 Forbrukeren - har bevisbyrden - Hvis foreldet, vær varsom med engasjement !!!

69 Retting av mangel – prisavslag Buofl §§ 32,33 Må rette mangel hvis ikke det medfører ”kostnader som ikkje står i rimeleg høve til det forbrukeren oppnår” Har rett til å få rette – men innen rimelig tid. Hvis prisavslag: Nedre grense: Det entr. sparte på ikke å gjøre det rett Øvre grense: Rettekostnad eller verdireduksjon

70 Holde tilbake penger? Kan holde tilbake for gjenstående arbeider, for eksempel utvendig planering. Kun evnt. omtvistet del kan kreves satt på sperret konto.

71 Rett til å motregne Forbrukeren kan alltid motregne – også for forhold som oppdages etter overtakelsen

72 Heving -Avbestilling Buofl §§ 34, 52 Forbrukeren kan heve avtalen dersom vesentlig avtalebrudd Hvis uberettiget avbestilling: Entreprenøren kreve vederlag for utført arbeid og tapt fortjeneste OBS: ”så langt det ikke var mulig å oppnå en tilsvarende fortjeneste fra andre”

73 KRAV MOT BAKRE LEDD Buofl § 37 Krev 5 år av underentreprenører! Kunde H.entr. U.entr.

74 Forskuddsbetaling? Buofl § 47 Kun lovlig dersom det er stilt selvskyldnergaranti Bare fakturere for arbeid utført på tomten og verdien av materialer som er tilført for nnbygging Ref. Klar for maler. Beløp ved kontraktsunderskrift

75 Prisoverslag Buofl § 41 Ikke overskride med mer enn 15% Dersom avtale om timearbeid: Alltid skrive, og kunne fremlegge detaljerte timelister OBS: Spesielt”farlig” når gitt prisoverslag

76 Eksempler på uklart språk ”Ja vi leverer et komplett flisarbeid” ”Vi tar sikte på å bli ferdig før jul” ”Innvendige malingsarbeider og gulvlegging er inkludert”

77 Forbrukerens egeninnsats Ofte problemer med fremdrift og ”takskifter”, og bør unngås Alltid forbrukerens egeninnsats med i fremdriftsplanen Klokt å ta en formell befaring med referat før og etter egeninnsats ”Parallellarbeid” frarådes

78 Egeninnsats; belegg på betonggulv Solgt; Klar for maling/gulvbelegg Husk at betongen trenger tørketid!

79 Toleranseklasser Planhetstoleranser TypetoleranseTypetoleranse MålelengdemeterMålelengdemeter Toleransekla sse A (1)A (1) B(2)B(2) C(3)C(3) D(4)D(4) E(5)E(5) No rm alk rav for : Parkettgulv og fliserParkettgulv og fliser Innvendige vegger og himlinger (Gjelder ikke synlig underside dekkeelementerInnvendige vegger og himlinger (Gjelder ikke synlig underside dekkeelementer Utvendige fasader og yttetakUtvendige fasader og yttetak Total planhetTotal planhet Hele konstruksjonenHele konstruksjonen ± 5 mm± 5 mm ± 10 mm± 10 mm ± 15 mm± 15 mm ± 25 mm± 25 mm Lokal planhet(svanker og bulninger)Lokal planhet(svanker og bulninger) 2,02,0 ± 2 mm± 2 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 5 mm± 5 mm ± 8 mm± 8 mm ± 12 mm± 12 mm 1,01,0 ± 1 mm± 1 mm ± 2 mm ± 2 mm ± 3 mm± 3 mm ± 5 mm± 5 mm ± 8 mm± 8 mm 0,250,25 ± 1 mm± 1 mm ± 2 mm± 2 mm ± 3 mm± 3 mm ± 5 mm± 5 mm Retningstoleran ser No rm alk las se for : DekkerDekker InnerveggerInnervegger Utvendige flaterUtvendige flater Helning /loddavvikHelning /loddavvik > 5,0> 5,0 5 mm5 mm 7,5 mm7,5 mm 15 mm15 mm 25 mm25 mm 40 mm40 mm 2,0 – 5,02,0 – 5,0 1,0 ‰1,0 ‰ 1,5 ‰1,5 ‰ 3 ‰3 ‰ 5 ‰5 ‰ 8 ‰8 ‰ < 2,0< 2,0 2 mm2 mm 3 mm3 mm 6 mm6 mm 10 mm10 mm 16 mm16 mm Type toleranse Målelengde meter Toleranseklasse A (1)B(2)C(3)D(4)E(5) Normalkrav for:Parkettgulv og fliser Innvendige vegger og himlinger (Gjelder ikke synlig underside dekkeelementer Utvendige fasader og yttetak Total planhetHele konstruksjonen ± 5 mm± 10 mm± 15 mm± 25 mm Lokal planhet (svanker og bulninger) 2,0± 2 mm ± 3 mm± 5 mm± 8 mm± 12 mm 1,0± 1 mm ± 2 mm± 3 mm± 5 mm± 8 mm 0,25± 1 mm± 2 mm± 3 mm± 5 mm Retningstoleranser Normalklasse for:DekkerInnerveggerUtvendige flater Helning / loddavvik > 5,05 mm7,5 mm15 mm25 mm40 mm 2,0 – 5,01,0 ‰1,5 ‰3 ‰5 ‰8 ‰ < 2,02 mm3 mm6 mm10 mm16 mm

80 Toleranser i NS 3420 (Del O) Lær forskjellen mellom overflateavvik og retningsavvik/helningsavvik for gulv! Overflateavvik Helningsavvik

81 Måling helningsavvik i forh. til horisontal linje

82 Toleranser -Retningsavvik (lodd)

83

84 Overflater Normalutførelse:Toleranseklasse: tømrerarbeid C (3) betongarbeid D (4) Fliser- og parkettarbeid B (2)

85 Toleranser ±15 mm MERKNAD Dette betyr at alle målsatte dimensjoner og avstander skal ligge innenfor dette kravet dersom ikke andre krav er stilt. Sammensatt byggeplassavvik

86 Tillatte overflateavvik fliser

87 Konsekvenser ved avvik - vurderingsrekkefølge Avviktes betydning for etterfølgende utførelse og bruk Tiltak som er nødvendige for å gjøre utførelsen akseptabel Nødvendigheten av omfattende utskifting av komponenter Dersom underlagets planhet er dårligere enn det som kreves av ferdig flate, er prinsippet at det må spesifiseres Husk: Du kan nekte å rette en mangel i hht buofl § 33, andre ledd

88 OBS! Gjelder kun målinger på ubelastet konstruksjon Standarden gjelder bare ved overtakelsen Forhold som oppstår senere for eksempel pga underdimensjonering, uttørking, setninger eller uforutsatt bruk, ivaretas ikke

89 Fra forrige versjon av NS 3420: Avvik som ikke har noen reell eller praktisk betydning, bør aksepteres selv om de går ut over toleransene. Toleranser må ikke utnyttes når de gir et urimelig resultat for forbrukeren

90 Dugnadsarbeid Varsom med å la ansatte utføre dugnadsarbeid på forbrukerens bolig Eks.: sangkoret

91 Unngå ansvar for spotlight ?! Vanskelig å oppnå kravene til lufttetthet Fare for fuktskader ved kondens OBS: Du kan ikke skrive deg bort i fra ansvaret!

92 Huske å kreve forsinkelsesrenter når det kan kreves

93 ”Nye” problemstillinger Tak § 7-41, pkt 3. Fallskader Byggverk og deler av byggverk skal ha slik planløsning og utførelse at fall som kan føre til skader unngås ved forutsatt bruk av byggverket. Gulv eller underlag må ha en overflate som er mest mulig skli- og snublesikker.

94 Spørsmål OK med inngangsparti uten overbygning ? OK med støpte eller flislagte ”åpne” svalganger uten varmekabler?

95 Fra avgjørelser Fuktsikring av vegg bak servant/utslagsvask bad og vaskerom Nedforet himling i bad/dusj – ”kasser” i soverom Sluk og fall til sluk 20 mm Dampsperre i trevegg mot betongvegg i kjeller Maskinspikring av kledning Prisavslag for skjevheter Ferdig malt listverk

96 Fra avgjørelser Malt karm når malt dør? Ansvar svikt overgang grunnmur - trekonstruksjon Forbruker betale kr 480 000 for avbestilling. Entreprenør ikke svare mva av beløpet! Terrassebord 21x120 mm kontra 28x95 mm Ikke fortvil!

97

98 10 spesielt viktige punkter 1. Alt skriftlig! Det som ikke er skriftlig ”finns ikke” 2. Sørg for kvalitetssikring av prospekt, kontrakt og beskr. 3. Avtal alle endringer skriftlig – omgående! 4. Krev fristforlengelse ”uten ugrunnet opphold” 5. Alltid befaring/referat før og etter evnt. egeninnsats 6. Ikke ta ansvar for noe du ikke skal leveres 7. Avhold ferdigbefaring 1-2 uker før overtakelse 8. Foreta overflatekontroll i alle rom i hht NS 3420 9. Vis smidighet ved reklamasjon – ref ”fjær og 10 høns”. OBS: Rask utbedring 10.Alltid ett-årsbefaring

99 Ny klagenemnd ”Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom” GRATIS!

100 Lykke til videre


Laste ned ppt "Erfaringer fra Boligtvistnemnda Lær av andres feil! BYGGTREFF Voss 14. januar 2011 Svein Gloslie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google