Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tvisten Holm – Tak Tekk Partene: Byggherre Holm

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tvisten Holm – Tak Tekk Partene: Byggherre Holm"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tvisten Holm – Tak Tekk Partene: Byggherre Holm
Hovedentreprenør: AS Husbygg (konkurs) Underentreprenør: Tak-Tekk

2 Hvilket regelsett? Partenes avtale? Bakgrunnsretten
Oppføring av lagerbygg – entreprise Ikke kjøpslov (se §2 (1)) Ikke håndverkertjenester (htjl §1 (1) Ikke avhl § 4-16 NS 8405 pkt 36 ? Ingen direkte – prinsipper/analogier

3 1. Kan Holm rette krav som følge av mangel direkte mot Tak-Tekk?
Ikke direkte kontraktsforhold Andre grunnlag? Aksept Deklaratoriske regler om direkte krav?

4 a) Aksept Har Tak-Tekk godtatt at Holm har trådt inn i Husbyggs krav ved å foreta reparasjoner uten protester i mange år? Tapt retten til å protester mot dette ved passivitet? Ved konkludent adferd: Har Tak-Tekk handlet på en slik måte som er egnet til å gi Holm grunn til å tro at han kan rette sine krav mot Tak-Tekk? Konklusjon: Kan neppe legge så mye i TakTekks adferd. En praktisk løsning som Tak Tekk i alle fall var forpliktet til overfor Husbygg. Ikke bundet ved konkludent adferd. Kan vel ikke legge for mye i at TakTekk foretok reparasjonene. Gjorde ikke mer enn de ellers måtte ha gjort. Emm ikke aksept

5 b) Deklaratoriske regler om direktekrav
Foreligger det en ulovfestet regel om direktekrav? Praksis: Rt 1998 s 656 uttaler at det er uklart om det eksisterer en slik regel. Praksis gir ikke grunnlag for en generell ulovfestet regel. Ikke standpunkt til entrepriseretten spesielt. Bestemmelser om direktekrav finnes i flere kontraktslover – og standardavtaler (bakgrunnsretten) Juridisk teori: Hagstrøm s 800flg mener det ikke foreligger en alminnelig regel, men den kan etableres med grunnlag i andre regler (springende regress, legal subrogasjon) etter en avveining av behovet og betenklighetene.

6 Særlig om NS 8405 Standardkontrakten er ikke benyttet direkte
Kan ikke alltid sies å gi uttrykk for deklaratorisk rett (kutyme) Men sterkt argument for direktekrav Avveining av behov og betenkligheter Konklusjon: må kunne benytte direktekrav her

7 Innholdet i en regel om direktekrav
Hvilke vilkår må være oppfylt for at Holm skal kunne gå direkte på Tak Tekk? Både NS 8405 og flere andre bestemmelser bygger på springende regress. Vilkåret er mao at Husbygg må ha et krav overfor TakTekk. (Oppfylt.) Kravet må ikke kunne gjøres gjeldende mot entreprenøren. (Oppfyllt. Husbygg er konkurs)

8 Konklusjon vedr direktekrav
Holm kan gjøre sitt mangelskrav gjeldende mot Tak-Tekk, forutsatt at det foreligger en mangel, og at denne mangelen gav Husbygg rett til å rette tilsvarende krav mot Tak-Tekk.

9 Mangelsvurderingen Foreligger det en mangel i forholdet Husbygg og Tak Tekk 1. Er det en mangel at TakTekk brukte feil materialer (og metode)? 2 Er det en mangel at TakTekk har misligholdt eventuell oppplysningsplikt ?

10 2 Foreligger det en mangel ved at TakTekk brukte feil metode?
-Tak Tekk utførte arbeidet etter Husbyggs spesifikasjoner vedr materiale – og da vel også metode? Husbygg hadde igjen fått instrukser fra Holms arkitekt Husbygg valgt å legge arkitektens spesifikasjoner til grunn og må ta risikoen for eventuelle feil i spesifikasjonen til TakTekk: Husbygg har prosjekteringsrisiko Konklusjon: Så langt ikke mangel

11 3. Har TakTekk misligholdt sin opplysningsplikt?
Grunnlag: generell lojalitetsplikt i kontrakt Burde Tak Tekk som hadde den største fagkunnskapen ang taktekking ha opplyst Husbygg om at de materialer som skulle brukes var uegnet? Må være opplysninger om forholdet som har betydning for kontrakten, og som den annen part fra en redelighetsvurdering må ventes å gi fra seg Her materialenes/metodens egnethet

12 Opplysningsplikt forts
Profesjonelle parter Begge med ekspertise på området TakTekk likevel eksperten Gjaldt en vesentlig egenskap ved bygget (ikke skjønnhetsfeil) Problem: Vanskelig å få nødvendig kunnskap om forholdet (noen artikler i fagpressen)

13 Burde TakTekk kjent til forholdet?
Den relevante informasjonen for usikker til at det kan sies at det var uaktsomt av Tak-Tekk å ikke holde seg oppdatert/gi opplysningen videre. TakTekk har mao ikke risikoen for at metoden ikke holdt mål. Holm må selv ta risikoen for dette Konklusjon: ingen mangel basert på misligholdt opplysningsplikt

14 4. Kan Holm kreve at Tak-Tekk foretar en ny tekking av taket?
Forutsatt at det foreligger en mangel ut fra synspunktet misligholdt opplysningsplikt. Generell regel om at kjøper kan kreve at selger foretar retting Se NS8405 pkt 36 – generelle prinsipper ”rett og plikt til å utbedre” Klart utgangspunkt

15 Faller plikten bort som følge av misforholdsbegrensningen?
Her er misforholdet stort. Utbedringen vil koste dobbelt så mye som den økonomiske interessen kontrakten om taktekking i utgangspunktet representerte for Tak-Tekk. Avveining: feilen gjaldt en vesentlig funksjon ved bygget (ikke skjønnhetsfeil) Da skal det mye til. Konklusjon: Åpen. Jeg heller til misligholdsbegrensning – Lasse mener utbedring

16 5. Må TakTekk betale for at en annen foretar rettingen?
Forutsetter at det foreligger utbedringsplikt NS 8405 pkt 36.3 regulerer tilfellet Byggherren kan kreve at entreprenøren betaler kostnadene om ”utbedringen skjer på en rimelig og forsvarlig måte” Konklusjon: må betale

17 6 Holms subsidiære krav om erstatning
Spørsmålet gjelder om TakTekk er erstatningsansvarlig etter reglene om erstatning utenfor kontrakt TakTekk har ikke vært uaktsom mht opplysningsplikten/fortielsen jfr ovenfor Ikke ansvarsgrunnlag Ikke erstatning


Laste ned ppt "Tvisten Holm – Tak Tekk Partene: Byggherre Holm"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google