Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag 10 Partenes plikter etter en kjøpsavtale. Selgers plikter:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag 10 Partenes plikter etter en kjøpsavtale. Selgers plikter:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag 10 Partenes plikter etter en kjøpsavtale. Selgers plikter:
Hovedplikt – levering av varen med evt. Nødvendig informasjon, bruksanvisning med mer. Tilleggsplikter: montering osv, forutsatt altså at levering av tingen er den overveiende del, jf. kjl. § 22 (2). Kjøpers plikter: Betale kjøpesummen Medvirke til oppfyllelsen, angi spesifikasjoner osv., jf. kjl. § 50 (a). Motta varen, jf. kjl. § 50 (b).

2 Selgers hovedforpliktelse:
Levere rettmessig vare til rett tid og på rett sted. Rettmessig vare – mangel. Rett tid og rett sted – forsinkelse. Når skjer levering og hvilke rettsvirkninger har levering? På hvilket tidspunkt er selger forpliktet til å levere? Avtalt tid Rimelig tid Selgers tilbakeholdsrett, jf. kjl. § 10, jf. fkjl. § 9. Når anses levering skjedd? Lovens utgangspunkt er hentekjøp: Tingen er overtatt av kjøper, jf. kjl. § 6 første og annet ledd og fkjl. § 5, jf. § 7. Kan avtale at selger skal bringe eller sende tingen til kjøperen: I kjøpsforhold: Plasskjøp, jf. kjl. § 7 Sendekjøp, jf. kjl § 8 Andre avtaler, incoterms Forbrukerkjøp: Uansett er ikke levering skjedd før tingen er overtatt av forbrukeren, jf. fkjl. § 7. Rettsvirkninger av levering: Risikoens overgang Forsinkelse Tidspunkt for mangelsvurderingen samsvarer normalt med leveringstidspunktet.

3 Risikoens overgang: Den som har risikoen må oppfylle sin forpliktelse selv om tingen blir skadet eller går tapt: I kjøpsforhold: Kjøper må betale, jf. kjl. § 12, jf. fkjl. § 13. Hending som ikke beror på selgeren. Emballasje. Selger er fortsatt forpliktet til å levere rettmessig vare til rett tid og sted. Når går risikoen over? I kjøp – når levering skjer, jf. kjl § 6 og § 7: Kjøper henter ikke eller mottar ikke tingen til avtalt tid, eller han betaler ikke slik at selger tilbakeholder ytelsen: Stilt til hans disposisjon, jf. § 13 annet ledd, jf. dog § 14. I forbrukerkjøp: når levering skjer – alltid når overtas av kjøper, jf. fkjl. § 7. Der kjøperen/forbrukeren har hevningsrett pga vesentlig forsinkelse eller vesentlig mangel, jf. kjl. § 66 og fkjl. § 51.

4 Dag 11 Forsinkelse fra selger side: Når forligger det forsinkelse?
”ikke blir levert eller blir levert for sent” ”Ikke skyldes kjøperen/forbrukeren eller forhold på hans/forbrukerens side”, jf. kjl. §22 og fkjl. § 19. Det er bare dersom disse to vilkårene er oppfylt at det i det hele tatt foreligger et kontraktsbrudd i form av forsinkelse. Virkninger av forsinkelse: Kjøper kan: Holde kjøpesummen tilbake. Kreve oppfyllelse. Kreve heving. Kreve erstatning.

5 Vilkårene for de ulike sanksjoner.
Kjøpsloven Tilbakeholdsrett, kjl § 42 ”holde tilbake så mye av kjøpesummen” 2. Oppfyllelse, kjl. § 23 Kan ikke kreves om: ”hindring som ikke kan overvinnes”, eller ”vesentlig misforhold” 3. Heving, kjl. § 25: ”vesentlig kontraktsbrudd” eller ”tilleggsfrist” Særregel for tilvirkningskjøp-§26 4. erstatning, kjl. § 27 Objektivt ansvar for forsinkelse med mindre alle 4 vilkår er oppfylt. ”hindring” ”ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden” ”ikke med rimelighet kunne …unngå eller overvinne følgene av” ”utenfor hans eller hennes kontroll” Forbrukerkjøpsloven 1. Tilbakeholdsrett, fkjl. §20 ”for å dekke krav”, ikke ”åpenbart” 2. Oppfyllelse, fkjl. § 21 Kan ikke kreves om: ”hindring som ikke kan overvinnes”, eller ”vesentlig misforhold” 3. Heving, fjkl. § 23 ”vesentlig kontraktsbrudd” eller ”tilleggsfrist” Særregel for tilvirkningskjøp, 3.ledd 4. Erstatning, fkjl. § 24 Objektivt ansvar for forsinkelse med mindre alle 4 vilkår er oppfylt. ”hindring” ”ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden” ”ikke med rimelighet kunne …unngå eller overvinne følgene av” ”utenfor hans eller hennes kontroll”

6 Mangelsbedømmelsen Når foreligger det en mangel?
Utgangspunkt er en konkret mangelsbedømmelse: En tolkning av avtalen, kjl. § 17 (1) og fkjl § 15 (1): - skriftlig/muntlig, også det som er avtalt muntlig før kontrakt underskrives. - felles forutsetninger - må kunne anses vedtatt. Opplysninger gitt av selgeren, kjl. § 18 og fjkl. § 16 første ledd bokstav c: ”forhold ved tingen eller dens bruk” ”innvirket på kjøpet” Ikke ”rettet” Opplysninger gitt av selger kan ofte anses som en del av avtalen, men uansett er det en mangel om ikke i samsvar. Opplysninger gitt av andre enn selger: Kjl. § 18(2) gitt ”på vegne av selgeren eller tidligere salgsledd” i tilegg må selgeren har kjent til at opplysningen var gitt eller han burde ha kjent til det. Fkjl. § 16 annet ledd, ikke krav om at selgeren må ha eller burde ha visst om at opplysningen var gitt. Selger har forsømt å gi en opplysning: Regelen i kjl. § 19 (1) bokstav b gjelder generelt: - vesentlige forhold - ved tingen eller dens bruk - selger ”måtte” kjenne til - antas å ha innvirket på kjøpet - kjøperen hadde grunn til å regne med å få. ”Taler tingen”? Fkjl. § 16 første ledd bokstav b, ikke krav om ”vesentlige forhold” tilstrekkelig at selger burde kjenne til, ellers likt med kjøp. Dersom en mangelsbedømmelse ut fra de konkrete forhold ikke gir tilstrekkelige holdepunkter må man falle ned på en abstrakt mangelsvurdering: kjl. § 17(2) a- d og fkjl. § 15 annet ledd bokstav a til f. Hva kunne kjøperen med rimelighet forvente av egenskaper, holdbarhet og kvalitet osv. ”vanlig god vare”. Hva der bare en del svikter?

7 Det avgjørende er varens tilstand ved risikoens overgang, kjl § 21 (1)
Unntak: tilleggsplikter for selger etter levering Garanti Hva der varen er i orden på leveringstidspunktet, men viser seg å ha en kortere holdbarhetstid enn det kjøperen mener at han har krav på? Særlig bevisbestemmelse i fkjl. § 18 annet ledd.

8 Det foreligger likevel ikke en mangel om kjøperen ”kjente eller måtte kjenne” til det som anføres som mangel, jf. kjl. § 20 (1), fkjl. § 16 tredje ledd. I kjøpsforhold kan han heller ikke påberope seg forhold han ”burde kjent til” om han har undersøkt tingen eller unnlatt å følge en oppfordring om det, jf. kjl. § 20 (2), med mindre selger har handlet grovt uaktsomt eller uredelig.

9 Merk: Dette må være avtalt, vilkåret må anses vedtatt.
Særlig om kjøp der selger har tatt et alminnelig forbehold, ”som den er”-klausul. Merk: Dette må være avtalt, vilkåret må anses vedtatt. I utgangspunktet en avtale om at kjøperen godtar tingens stand som avtalt stand. Kjøpsloven § 19 og forbrukerkjøpsloven § 17 innskrenker forbeholdets betydning: Mangel om gitt uriktig opplysning Mangel om misligholdt opplysningsplikt Mangel om i ”vesentlig dårligere stand”/”dårligere stand” enn det kjøperen hadde grunn til å forvente.


Laste ned ppt "Dag 10 Partenes plikter etter en kjøpsavtale. Selgers plikter:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google