Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Begrepsavklaring Workshop 13.10 godkjenning godskriving innpassing jevngodhetsvurdering faglig godkjenning erstatte i utdanningsplan fritak fullt fritak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Begrepsavklaring Workshop 13.10 godkjenning godskriving innpassing jevngodhetsvurdering faglig godkjenning erstatte i utdanningsplan fritak fullt fritak."— Utskrift av presentasjonen:

1 Begrepsavklaring Workshop 13.10 godkjenning godskriving innpassing jevngodhetsvurdering faglig godkjenning erstatte i utdanningsplan fritak fullt fritak disp innpass innpass delstudier registrering forhåndsgodkjenning

2 Bakgrunn for workshop Vi erfarte tidlig at begreper ble brukt ulikt i lovverk/forskrifter, FS og i dagligtale. Ulike saksbehandlere brukte begrepene forskjellig. For å komme videre i prosessen var det nødvendig med en tydeliggjøring av hva vi snakker om Arbeidsgruppen inviterte Jonny, Lars, Camilla og Åshild til diskusjon

3 Utgangspunktet i vår dagligtale: Hvilke typer «godkjenning» har vi? Gruppen fokuserer på: Forhåndsgodkjenning Innpassingssaker Det finnes også: Andre saker (USIT definerer dette som omfangsvurdering, faglig vurdering, grader, tittel, fritak grunnet realkompetanse, fritak forkunnskapskrav, fritak vurderingskombinasjon/obligatorisk aktivitet, emneerstatning/overlapp)

4 Gjennom diskusjonen kom vi frem til at UiO i praksis kun benytter tre av registreringsmulighetene i FS - Forhåndsgodkjenning - innpass -innpass_dels -Vi foreslår at vi bruker godkjenning som en paraplybetegnelse og innpass forstås som å bruke ekstern utdanning i en grad.

5 UiOs nettside om godkjenning av utenlandsk utdanning Godkjenning av utanlandsk utdanning Dersom du har utanlandsk utdanning, kan du søkje om å få den godkjend i Noreg. Det finst fleire måtar å søkje om godkjenning av utanlandsk utdanning på, avhengig av kva du skal bruke utdanninga til. Generell godkjenning Generell godkjenning av utanlandsk utdanning bekreftar at utdanninga er teken ved ein godkjent/akkreditert høgare utdanningsinstitusjon i utdanningslandet. Utdanninga må vere på eit nivå utover det som er kravd for å kome inn på universitet og høgskoler i Noreg. I Noreg er det NOKUT som tilbyr generell godkjenning av utanlandsk utdanning. Kontakt NOKUT for meir informasjon om generell godkjenning.Kontakt NOKUT for meir informasjon om generell godkjenning Fagleg godkjenning Fagleg godkjenning av utanlandsk utdanning inneber at utdanninga er vurdert i forhald til bestemte gradar eller utdanningar i Noreg. Slik godkjenning er aktuelt når du søkjer opptak til vidare studium eller innpassing av utanlandsk utdanning. Ved UiO er det fakultetet som tilbyr fagfeltet som behandlar søknader om fagleg godkjenning. Kontakt fakultetet for meir informasjon om fagleg godkjenning.Kontakt fakultetet for meir informasjon om fagleg godkjenning Førehandsgodkjenning ved delstudium i utlandet Dersom du skal søkje delstudium i utlandet, treng du ei førehandsgodkjenning av den utanlandske utdanninga du planlegg å ta. Les meir om delstudium i utlandet.Les meir om delstudium i utlandet Innpassing i studium ved UiO Dersom du har avlagt og bestått høgare utdanning frå ein utanlandsk utdanningsinstitusjon, kan du søkje om å få denne utdanninga godkjent i graden din, anten som frie studiepoeng eller som tilsvarande nokre av dei programdefinerte emna i graden. Les meir om innpassing av utanlandsk utdanning i studium ved UiO.Les meir om innpassing av utanlandsk utdanning i studium ved UiO Opptak til studieprogram Dersom du skal søkje opptak til studieprogram på bakgrunn av utanlandsk utdanning, vil den utanlandske utdanninga bli vurdert i samband med behandlinga av opptakssøknaden. Ved UiO finn du meir informasjon om opptakskrav og søknadsmetode på den enkelte programheimesida.programheimesida

6 Hvordan brukes begrepene i verden utenfor UiO? UH-loven: § 3-4. Generell godkjenning NOKUT avgjør, etter søknad fra enkeltpersoner, om utdanning fra utenlandsk høyere utdanningsinstitusjon eller norsk institusjon som ikke går inn under loven, skal gis generell godkjenning slik at utdanningen i nivå og omfang godkjennes som likestilt med akkreditert norsk høyere utdanning. Departementet kan gi forskrift om saksbehandling og klageadgang etter denne bestemmelsen. Endret ved lov 12 des 2008 nr. 105 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 12 des 2008 nr. 1340). § 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne lov, skal godskrive beståtte emner, fag, eksamener eller prøver fra andre universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier med samme antall studiepoeng i den utstrekning de oppfyller de faglige krav for en bestemt eksamen, grad eller utdanning ved institusjonen. Vedkommende institusjon skal påse at det ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold. (2) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne lov, kan gi fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Departementet kan pålegge institusjonene å samordne sin praksis. (3) Universiteter og høyskoler som er akkrediterte etter denne lov avgjør selv søknader fra enkeltpersoner om godkjenning av annen høyere utdanning som faglig jevngod med utdanning som tilbys ved den enkelte institusjon. Godkjenning etter denne bestemmelsen gir rett til å bruke den tittel som er fastsatt for den utdanningen det er jevnført med. (4) I særlige tilfeller kan godkjenning etter tredje ledd gis helt eller delvis på grunnlag av kunnskaper som er dokumentert på annen måte enn ved eksamen. Prøve til kontroll av de dokumenterte kunnskaper eller tilleggsprøve kan kreves avlagt. (5) NOKUT har ansvar for å formidle informasjon om institusjonenes vedtak om godkjenning av høyere utdanning etter tredje ledd og skal legge til rette for en samordnet nasjonal praksis. Departementet kan i forskrift gi regler om NOKUTs ansvar og myndighet. (6) For vurdering av utenlandsk doktorgrad i andre tilfeller enn ved søknad på utlyst stilling ved institusjonen, kan styret ved institusjonen fastsette at søkeren skal betale et vederlag som dekker institusjonens utgifter for vurderingen. (7) Departementet kan gi forskrift om saksbehandling og klageadgang etter denne bestemmelsen.

7 Lisboakonvensjonen Nokut


Laste ned ppt "Begrepsavklaring Workshop 13.10 godkjenning godskriving innpassing jevngodhetsvurdering faglig godkjenning erstatte i utdanningsplan fritak fullt fritak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google