Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Transformering av rettsregler til programkode Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Transformering av rettsregler til programkode Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Transformering av rettsregler til programkode Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Oversikt over utvikling av rettslige beslutningssystemer Prosjektetableringsfasen Fasen for innsamling av rettskilder Spesifiseringsfasen Systemavgrensingsfasen Dokumentasjons- og regelrevisjonsfasen

3 Ad prosjektetableringsfasen Kartlegging av rettslig rammeverk –Generelt rettslig rammeverk –Etats- og virksomhetsspesifikt rammeverk –Prosjektspesifikt rammeverk Organisering –Forholdet mellom jurister og teknologer –Forholdet mellom prosjekt og linje –Spesielt om outsourcing

4 Ad fase for innsamling av rettskilder (I) Om rettskilder –Hva rettskilde(faktorer) er –Rettskildenes funksjon i systemutviklingen Utgjør den rettslige rammen for arbeidet Utgjør grunnlaget for systemets rettslige innhold Kan inngå i begrunnelsestekster Kan inngå i støttefunksjoner for brukere Kan inngå i et parallelt rettslig tekstsystem

5 Ad fase for innsamling av rettskilder (II) Valg av grunnlagssystem Utvalg av rettskilder fra grunnlagssystemet –Anvendelse av ”utvalgskriterier” –Begrunnelse for utvalgskriterier Organisering i ”dokumentrekker” Innarbeiding av faste strukturer –Henvisninger innen dokumentet –Henvisninger til andre dokumenter –Henvisninger og bruk av legaldefinisjoner

6 Ad spesifiseringsfasen (I) Målet er å utarbeide en ”rettslig systemspesifikasjon” –Rettslig informasjonsmodell –Rettslig prosessmodell Fra saksdrevet til systemdrevet fortolkning av rettskilder –Behov for supplerende analyse-/kartleggings- teknikker Systemutviklingsmetoder Spesielle metoder, jf Schartum –Anvendelse av vanlig juridisk metode for å løse fortolkningsspørsmålene

7 Ad spesifiseringsfasen (II) Oversikt over enkeltregler –Sortering etter partskategorier –Sortering etter hva reglene gjelder Formelle inngangskriterier Materielle inngangskriterier Innholdsbeskrivelser

8 Ad spesifiseringsfasen (III) Kartlegging av opplysningstyper Hva slags rettslig informasjonsmodell? –Fullstendig modell (ekstensiv + intensiv) –Automatiseringsorientert modell –Problemorientert modell –Kombinasjoner

9 Ad spesifiseringsfasen (IV) Hvilke aktører kan opplysningene være knyttet til? –Parter mv De enkeltvedtaket gjelder Andre som er/kan bli berørt av vedtaket Aktører som i henhold til lov har en plass i saksbehandlingen –Aktører som bidrar til sakens opplysning Oppgave- og rapporteringspliktige Svarpliktige Som har frihet til å gi opplysninger (men ikke plikt) –Andre som vesentlig bidrar (databehandlere mv)

10 Ad spesifiseringsfasen (V) Opplysningstyper vedrørende formelle inngangskrav –Personelle krav –Krav vedrørende format –Krav vedrørende framsendelse –Krav vedrørende tid –Krav vedrørende kvalitet –Krav vedrørende tilgjengelighet –Krav vedrørende diskresjon Ad opplysningstyper vedrørende materielle inngangskrav Ad opplysningstyper vedrørende innholdsbeskrivelser –Enkeltvedtak –Andre realitetsavgjørelser –Prosessledende avgjørelser Navn og referanser knyttet til elementene i den rettslige informasjonsmodellen

11 Ad spesifiseringsfasen (VI) Kartlegging av prosesser –Direkte programmerbare deler av rettskildene Logiske operasjoner Aritmetiske operasjoner Anvisning på maskinlesbare kilder –Supplering av rettskildene Omskriving for at rettskilder skal bli programmerbare Suppleringer med materiell betydning Suppleringer for å oppnå høyere saksbehandlingskvalitet Suppleringer ut i fra andre hensyn enn enkeltsaksbehandlingen –Regnskap/revisjon –Arkiv/journalføring –Statistikk

12 Avsluttende bemerkninger Husk at framgangsmåtene i ”Fra lovtekst til programkode” ikke er ”diktat” men forslag som kan/bør tilpasses det enkelte prosjekt. Disse fremgangsmåtene stiller dere i stand til å gi juristene nyttige arbeidsoppgaver, men det er juristene som må gjøre selve fortolkningen.


Laste ned ppt "Transformering av rettsregler til programkode Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google