Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Automatisering og rettslige beslutninger: oversikt og hovedspørsmål Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Automatisering og rettslige beslutninger: oversikt og hovedspørsmål Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Automatisering og rettslige beslutninger: oversikt og hovedspørsmål Dag Wiese Schartum, AFIN

3 Oversikt Offentlig forvaltning er i ekstrem grad rettslig styrt, jf rettsstatsidealet Avgjørende å skjelne mellom myndighetsutøvelse og tjenesteyting, og forstå at rettssikkerhetsspørsmålene i eforvaltning primært gjelder myndighetsutøvelse Jus kan være relevant som ramme og innhold for utvikling av IS “Ramme” er slike rettsregler som gjelder for det saksområdet IS skal angår og som de som lager systemet derfor må iaktta “Innhold” er de rettsregler som skal transformeres fra tekst i naturlig språk til programkode i programmeringsspråk. Er innholdet rettslig (naturlig tekst eller kode), er det aktuelt å klassifisere systemet som et rettslig informasjonssystem Er det rettslige innholdet transformert til programkode, er det aktuelt å klassifisere systemet som et rettslig beslutnings(støtte)system Slik transformering innebærer i realiteten en rettslig beslutningsprosess som inngår som en delprosess i systemutviklingsarbeidet

4 Noen hovedspørsmål Hvilken grad av automatisering av beslutninger bør vi ha? Tilsvarer spørsmålet om hvor omfattende transformeringen bør være I hvilken grad er transformering mulig uten grunnleggende endring av beslutningssituasjonen? Omfatter bl.a. spørsmålet om hva en beslutning er, om hvorledes skjønn kan håndteres og ivaretakelse av rettferdighet Hvorledes bør transformeringen skje for å sikre så stor grad av rettsriktighet og forutberegnelighet som mulig? (jf rettssikkerhet) Omfatter bl.a. spørsmålet om arbeidsmetodikk på det juridiske området, organisering og bemanning av systemutviklingsarbeidet mv Hvordan kan en hindre at automatisering skaper ugjennom- trengelighet og “svarte bokser”? Omfatter bl.a. spørsmålet om krav til dokumentasjon, krav til dokumentinnsyn i kode og pseudokode, spørsmål om systemoffentlighet mv Hvorledes påvirker automatisering saksbehandling og arbeids- deling? Omfatter bl.a. spørsmålet om forholdet mellom forvaltning, brukere, parter, oppgavegivere mv - og på overordnet nivå hva fremtidens forvaltning skal være

5 Rettslige informasjonssystemer Saksbehandlings-/kontorstøttesystemer Autentiske rettskilder Rettskilder transformert til programkode Rettslige tekstsystemer manuelt Rettslige beslut- ningssystemer manuelt

6 Endret arbeidsdeling saksbehandling andre forvaltningsorganer? private virksomheter? den enkelte bruker/part? beslutningssystemer? Parter/brukere Oppgavegivere Ansvarlig forvaltningsorgan Tradisjonell arbeidsdeling Selvbetjent forvaltning Diffus forvaltning

7 Hvor enkelt er det å transformere? Typisk liten grad av transformering for bestemmelser som gjelder: Habilitet Veiledningsplikt Taushetsplikt Varslingsplikt Utredningsplikt Klage Begrunnelse Behandlingsansvar Rettslig grunnlag for PO Formål Sikring mv Typisk stor grad av transformering for bestemmelser som gjelder: Regler som fastsetter saklig beslutningsgrunnlag (viser til maskinlesbare saksopplysninger) Regler som fastsetter hvorledes beslutningsgrunnlaget skal brukes for å komme frem til et riktig resultat –Aritmetiske operasjoner –Logiske operasjoner

8 Eksempler på språkbruk i forvaltningsloven som kunne være hindring mot transformering/elektronisk behandling, jf eRegelprosjektet i 2000 – 2001 ”dokument”, jf §§ 13 c, 17–21, 25, 27, 33 ”kopi”, jf §§ 20, 25, 33 ”skriftlig”, jf §§ 12, 13 c, 16, 23, 27, 32, 37 ”nedtegne”/”protokollere”, jf §§ 11 d, 15 ”undertegne”, jf § 32 ”muntlig”, jf §§ 11 d, 15 ”avgitt”, jf § 30 ”kommet fram”, jf §§ 29, 35, 36 ”varsling”/”underretning”, jf §§ 16, 27, 33 og 37 og ”kunngjøring”, jf §§ 29, 35 og 36

9

10 Kategorisering av rettsregler ut i fra hovedsteg i saksbehandlingsprosessen Formelle inngangskrav MaterielleFastleggelse av vedtakets innhold Søknaden settes frem skriftlig for NAV på søkerens bosted. Kontantstøtte ytes for barn mellom 1 og 3 år som er bosatt i riket, og som ikke eller bare delvis gjør bruk av barnehageplass som det ytes statlig driftstilskudd for, jf § 7 tredje ledd. a. Med 80 prosent av full kontantstøtte når det er avtalt oppholdstid til og med 8 timer per uke. b. Med 60 prosent av full kontantstøtte når det er avtalt oppholdstid fra og med 9 til og med 16 timer per uke. [osv]

11 Nærmere om informasjonsanalysen Formelle inngangskrav MaterielleFastleggelse av vedtakets innhold  Personelle krav  Krav vedrørende format  Krav vedrørende fremsendelse  Krav vedrørende tid  Krav vedrørende kvalitet  Krav vedrørende tilgjengelighet  Krav vedrørende diskresjon Ofte vurderingspregede opplysningstyper Vaghet Skjønn Erstatte skjønnet? Beregningsgrunnlag Grunnlag for prøving av vilkår

12 Hvordan bør vi gå fram for å lage gode systemer? §§§ 00101 01011 A )Prosjektetableringsfasen (kapittel 3) delvis B )Fasen for innsamling av rettskilder (kapittel 4) C )Spesifiseringsfasen (kapittel 5) D )Systemavgrensingsfasen (kapittel 6)  E )Dokumentasjons- og regelrevisjonsfasen (kapittel 7)


Laste ned ppt "Automatisering og rettslige beslutninger: oversikt og hovedspørsmål Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google