Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiversamling – Oslo 24. februar 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiversamling – Oslo 24. februar 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiversamling – Oslo 24. februar 2015
Øvrige programmer innenfor byggområdet Støtteprogrammene Eksempler Frode Olav Gjerstad

2 Enovas støtteprogram for bygg
Kartleggingsstøtte til eksisterende bygg Støtte til eksisterende bygg Støtte til energieffektive nybygg Investeringsstøtte til ny teknologi for fremtidens bygg Støtte til varmesentraler Enovas samlede tilbudsportefølje for bygg- og anleggseiere. I tillegg støttes fjernvarme i et eget program. KLPs Miljøbygg i Trondheim, hvor Enova er leietaker 2

3 Hva støtter Enova i eksisterende bygg?
Investeringsstøtte til fysiske tiltak: Tiltak som reduserer energibruken Rehabilitering til passivhus eller lavenergibygg Omlegging til fornybare energikilder (varmesentraler) Omlegging til vannbåren distribusjon tilknyttet ekstern varmeleverandør (nær/fjernvarme)

4 Normerte forutsetninger
Primært et "støtteberegningsverktøy" Ikke et veldig presist energiberegningsverktøy Byggkategori og byggeår/ombyggingsår!! Normerte forutsetninger som benyttes: Før-tilstand på tiltaket Kvalitetsbedring opp til minstekravet (energibesparelse) Kostnad Energipris Økonomisk levetid Klimadata

5 Enkel og forutsigbar søknadsprosess
Støtte beregnes automatisk Vises under søknadsutfyllingen. Opptil 1,25 kr/kWh Predefinerte tiltak: Tiltaksliste med de "mest vanlige" tiltakene Automatisk beregning av energibesparelse Egendefinerte tiltak: Tiltak som ikke er predefinerte

6 Søknadsbehandling og søknadsfrister
Søknadsfrister: 15. i hver måned unntatt 15. juli. Saksbehandlingstid er ca. 4 uker Søknader med egendefinerte tiltak krever faglig vurdering, noe som kan medføre noe lengre behandlingstid (max 7 uker)

7 Programkriterier Man må søke før man investerer
Søknader med energireduksjonstiltak: minst 10 % energibesparelse. Hvis egendefinerte tiltak: Minst kWh/år (samlet for søknaden) Minimum 65 % av energimålet må nås Man må søke før man investerer

8 Støtte til energieffektive nybygg

9 Betydelig utvikling og kompetansebygging
Årlig areal Merk!: Tallene er ikke akkumulerte. Figuren underbygger budskapet om at nybyggmarkedet er i endring. Passivhus bygges i alle kategorier i alle deler av landet. I grunnlaget inngår boliger, barnehager, kulturbygg, sykehjem, sykehus, idrettsbygg, skoler, kontorbygg, hotell og forretningsbygg. Vi har til og med støttet Oslos hovedflyplass, Gardermoen, som blir Norges best besøkte passivhus med over besøkende i året. Bak tallene skjuler det seg også en massiv kompetansebygging hos arkitekter, rådgivere, entreprenører (inkl. håndverkere) og hos brukere. Prosjektene som er støttet i 2013 utgjør anslagsvis 25 % av et årskull nybygg i Norge. Dette betyr at de vil endre tilgjengeligheten til energibygg betraktelig etter hvert som de ferdigstilles. År

10 Energieffektive nybygg
Støtteordningen skal fremskaffe forbildeprosjekter for energieffektive nybygg bygge ny kompetanse bidra til kostnadsreduksjon og markedsspredning for ambisiøse løsninger Støtte Støtte fra 1 – 10 kr/kWh, avhengig av lønnsomhet og ambisjonsnivå Støtten skal være utløsende for høy energiambisjon Lerkendal hotell: Voll Arkitekter AS/ Vizwork AS

11 Ambisjon, netto energibehov
Beregning av energiresultat Energiambisjon ENERGIRESULTAT Reduksjon i netto energibehov TEK 10 Ambisjon, netto energibehov produksjon Egen- Lokal produksjon eller gjenvinning til egen bruk FØR: Passivhusprogrammet: Netto energibehov NÅ: Ny nybyggprogram: Både reduksjon i energibehov og fornybar produksjon eller reduksjon i levert energi resultatføres.

12 Smartere planlegging, bygging og områdeutvikling
Helhetlig byutvikling med fokus på energisparing. Normalt kjølevarme til kråkene. Vi gjenvinner, ved å levere kjøling – og dermed varme i andre enden. Tar betalt i begge ender!

13 Minstekrav Bygningskropp Tekniske system Energiforsyning
Minstekrav til bygningskropp tilsvarende lavenerginivå, med unntak for kontorbygg der det stilles krav om varmetapstall minst på passivhusnivå Minstekrav til distribusjons-virkningsgrad bedre enn 92 % for småhus og 96 % for yrkesbygg / boligblokker, samt romvirkningsgrad bedre enn 90 % Minstekrav til tekniske system tilsvarende lavenerginivå Fornybarandelen skal være bedre enn kravet i TEK og hhv 65 % for bygg >500m² og 60 % for bygg<500m² Overskuddsproduksjon krever avtale om avsetning til nærliggende bygg og anlegg eller lagringsløsninger Minstekrav yrkesbygg: SD anlegg og EOS. Måling yrkesbygg: Både energibærere og energiposter Måling bolig: Måling energibærere og forenklet energipost-oppsett

14 Prioritering av søknader
Spredningseffekt Innovasjonsgrad Geografi Demonstrasjonseffekt Involverte aktører Støtte pr kWh Prosjekter med lav støtte pr. kWh prioriteres foran de med høy støtte pr. kWh Illustrasjon: powerhouse.no

15 Ny teknologi for fremtidens bygg
Nye Deichmanske hovedbibliotek: Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo

16 Solceller på Powerhouse Kjørbo
Solenergi er også på veg framover. Dette bildet er fra kontorbygget Powerhouse Kjørbo i Bærum, et prosjekt som Enova har investert 15,8 MNOK i gjennom vårt teknologiprogram. Dette er Norges største solcellepark med et samlet areal på 1556 m2, og en forventet produksjon på 229,3 MWh. Likevel: solceller er ennå for dyrt som energikilde for folk flest. Prisen kan bli nesten tre kroner for kilowattimen i bolighus.

17 Wergelandsveien 7, Oslo Qbiss fra Trimo

18 UNIL / ASKO Våler i Østfold

19 Andre prosjekter "Energieffektive nybyg"

20

21 Nybyggmarkedet øker forspranget
Entra har bygget bygget til Miljødirektoratet i Trondheim. Krevende leietaker. 4,7 mill i støtte. Et leiemarked i utvikling. Brattøra. Offentlige aktør "Det er de store leietakerne som er pådriverne for grønnere bygg. Mange av dem har jo et spesielt samfunnsansvar for dette. Skal du være konkurransedyktig er det på tide å tenke nytt. Leietakerne blir mer og mer kresne". Anders Rennesund, partner i DTZ Realkapital Eiendomsmegling, "Miljøbygg blir vinnere". Rolf Thorsen, NCC Development, styreleder NGBC, "DNB Næringseiendom tror på en sterk sammenheng mellom høy miljøstandard og konkurransekraft". Erlend Kaland Simonsen, Teknisk Direktør DNB, Basalerapport 2.halvår 2012

22 Bygg – og eiendomsbransjen viser vei Energieffektiv og fornybart Norge Starten på en grønn revolusjon Karakter: Excellent TEK 10 Passivhus TEK 15 Utvikling Energi og miljø får et stadig større fokus Samspill mellom virkemiddel – stat og bransje. Utfordring: opererer i et marked der det blir bedre og bedre standard på nybygg, mens eksisterende bygg henger etter. Forskriftskrav, + større ambisjoner blant nybyggere mot PH/LE gjør at nybygg har betydelig bedre kvalitet, inneklima m.m. Det er Watrium Eiendom AS som skal bygge kontorlokaler i Sandstuveien 70 i Oslo. De har inngått leieavtale med Schneider Electric AS. Bygget er på totalt 9800 m2 oppvarmet BRA. Bygget er planlagt med energimerke A, passivhusnivå og BREEAM excellent J Enovastøtte: Utredningsstøtte: kr ,-. Sid 11/732 Investeringsstøtte: kr ,-. Sid 12/344 (vedtak juni 2012) Schneider Electric har inngått leieavtale med Watrium om leie av ca 60 % av byggets areal. Selskapet, som i dag er spredt på fire steder i Oslo-området, samles under ett tak i et nytt bygg som blir et av Norges mest energieffektive. Kontorbygget i Sandstuveien 70 er planlagt for energimerke A, passivhusnivå og BREEAM excellent. Bygget er et rent kontorbygg med 2 underliggende underetasjer for parkering, garderober og teknisk rom. Det oppvarmede arealet (BRA) for hele er bygget beregnet til 9800 m2 og oppvarmet volum m3. Parkeringskjelleren er ikke oppvarmet, men teknsike rom og garderober i kjelleren er det. De sistnevnte rom er ikke medtatt i energiberegningene vedlagt, derfor er oppvarmet areal i beregningene noe lavere. Bygget skal ha gjennomarbeidede arkitektoniske, bygnings- og fasademessige løsninger som sikrer gode dagslysforhold, god solavskjerming og godt utsyn. Fasaden har fast solavskjerming med bygningsmessige "foiler" som er tilpasset solvinkler. Over disse "foilene" er det dagslysvinduer. Klimaskjermen er godt isolert, har høy tetthet og lav kuldebroverdi for å redusere oppvarmingsbehovet. Det vil benyttes få og lavemitterende materialer som glass, betong, gips, tre, stein, fliser, etc. Dette gir lave emisjoner av gasser til innemiljøet og enklere avfallshåndtering ved rehabilitering. Anleggene for varme, ventilasjon, kjøling og belysning er energieffektive og skal sammen sikre et tilfredsstillende inneklima ved et lavt energiforbruk ihht. indre og ytre belastninger. Det er planlagt bruk av energieffektive PC’er, kontorutstyr og belysning. Ventilasjonen planlegges med innblåsning via insatallasjonsgulv med behovsstyrt på romnivå med itilstedeværelsessensor og høy varmegjenvinningsgrad med roterende gjenvinnere, kortere kanalstrekk, som gir lav SFP-faktor. Tilluften kan kjøles eller oppvarmes etter behov. På romnivå benyttes radiatorer. Bygget er planlagt med kombinert varme- og kjøleanlegg basert på grunnvarmebrønner. Varmen hentes fra b orehull (energibrønner) i fjellet vha en varmepumpe. Varmepumpen dekker med dette 100 % av varmebehovet. Bygget ligger i fjernvarmekonsesjonsområde. Som miljøklassifiseringsverktøy kjennetegnes BREEAM av: En kvalitetsreferanse egnet for utvikling, klassifisering og sertifisering av oppnådd kvalitet Troverdig dokumentasjon gjennom 3.dje parts sertifisering Frivillig og markedsdrevet Uavhengig og faglig troverdig Helhetlig Bruker og byggeier i fokus Emnebasert BREEAM har utviklet ulike evalueringsverktøy og manualer for ulike typer bygg. Disse kan anvendes for såvel eksisterende bygg som nybygg. Bygningens miljøprestasjon bedømmes ut i fra et antall ulike områder. Det finnes minimumskrav for å oppnå poeng innenfor bla. prosjektledelse, bygningens energibruk, inneklima slik som ventilasjon, belysning, beliggenhet i forhold til offentlig kommunikasjon, valg av materialer og avfallshåndtering.For hvert område regnes det så ut hvor stor del av de totale poengene man har oppnådd, og dette blir således satt sammen til en totalsum som igjen resulterer i oppnådd karakter. De ulike karakterene er: PASS, GOOD, VERY GOOD, EXCELLENT og OUTSTANDING.

23 Enovas støtteprogram innen yrkesbygg
Ta direkte kontakt med Enovas rådgivere Les programtekstene nøye Opprett bruker på Enovas web-portal (Søknadssenter) Start med å lage en "kladdesøknad" "Gode søknader" fremmes av rådgiver og eies av byggeie! Papirbredden II, Drammen. Entra Eiendom. Arkitekt: LPO arkitekter 23


Laste ned ppt "Rådgiversamling – Oslo 24. februar 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google