Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar for oppgaveskrivende

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar for oppgaveskrivende"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar for oppgaveskrivende
Lasse Simonsen

2 1 Innledning

3

4 Undervisning: Seminar Forelesning 2. juni
Hvordan skrive en god masteroppgave Forelesning 18. august Kildesøk og kildebruk Kurs i emnesøk Påbygging 19, 20 og 27. august Straffeprosess Menneskerettigheter EU/EØS-rett 25. august – 2. september Kurs i tekstbehandling Lasse Simonsen

5 Viktige dokumenter: Masteroppgave Reglement Kilde- henvisninger
(informasjonshefte) Reglement Kilde- henvisninger Maldokument Elektronisk innlevering Veilednings- skjema Lasse Simonsen

6 Innleveringsfrister:
Vårsemesteret – 25. april Høstsemesteret – 25. november Lasse Simonsen

7 2 Emnet

8 (de spesielle delen må settes inn i en overordnet sammenheng)
Generell og spesiell del: Generell del (de spesielle delen må settes inn i en overordnet sammenheng) Spesiell del Lasse Simonsen

9 Arbeidstittel: «Det nytter ikke å gå fort hvis man ikke vet hvor man skal.» Lasse Simonsen

10 Krav til indre sammenheng:
Tittel Avhandling Lasse Simonsen

11 3 Den innledende fasen

12 Begynn å skrive så fort som mulig!
Ung student Tiden er knapp Resonnementene blir eksakte og håndgripelige Veiledningen kan bli effektiv Lasse Simonsen

13 Avhandlingstyper: Avhandling § 5 Individuell oppgave § 6 Gruppe-
Lasse Simonsen

14 4 Framstillingen

15 4.1 Formelle krav

16 : Bruk av elektronisk mal Oppgaver som overstiger maksimalgrensen,
30 studiepoeng 60 studiepoeng Ca ord Maks ord Maks ord Oppgaver som overstiger maksimalgrensen, blir ikke sensurert! Lasse Simonsen

17 4.2 Inndelingen av stoffet - overskriftene

18 : Innledning Rettskildene Framstillingen Oppsummering
Kort presentasjon Avgrensning Begrepsavklaring Det videre opplegget Innledning Rettskildene Framstillingen (80-90%) Oppsummering Lasse Simonsen

19 4.3 Innholdsmessig sammenheng

20 : Det skal være sammenheng mellom de ulike elementene i avhandlingen
Mangel Ugyldighet Heving Lasse Simonsen

21 : Unngå at enkelte drøftelser blir hengende i løse luften!
Lasse Simonsen

22 4.4 Tekstens ulike elementer

23 : (1) Overskrift (2) Hovedtekst (3) Avsnitt (4) Petit (5) Fotnoter
Lasse Simonsen

24 Obligasjonsrett, 2 utg, Oslo 2011
Formalnoter kontra realnoter (unoter): Viggo Hagstrøm Obligasjonsrett, 2 utg, Oslo 2011 Side 532 og 533 Note 197 «Ot.prp. Nr. 80 (198687) s. 93.» Note 194: «Offentligrettslige regler innebærer at tingens fysiske tilstand er ulovlig uavhengig av den planlagte bruken. For …» Lasse Simonsen

25 5 Språket

26 Bombastiske påstander:
Arbeidsspråket: Enkelt, men tilstrekkelig presist Det ferdige produkt: Bruk et nøkternt språk som harmonerer med kunnskapsnivået Bombastiske påstander: Det er klart, åpenbart, utvilsomt, innlysende, selvfølgelig, opplagt, soleklart, osv. Lasse Simonsen

27

28 6 Drøftelsene

29 6.1 Innledning

30 Reglement for masteroppgaver i rettsvitenskap § 2 Læringsmål
Målsettingen med det selvstendige arbeidet er å sikre det faglige nivået i høyere grads utdanning. Arbeidet med masteroppgaven skal lære studenten å skrive en selvstendig fremstilling av et juridisk eller delvis juridisk tema innenfor en passende ramme i omfang og tid. Masteroppgaven skal være skrevet for jurister uten spesiell kjennskap til vedkommende fagområde, og skal være vel dokumentert, ved at studenten har gjort seg kjent med og anvender de alminnelige reglene om kildehenvisninger og litteraturliste. Det legges vekt på evne til å formulere klare problemstillinger og å gjennomføre relevante drøftinger og resonnementer. Det er ikke nødvendig at masteroppgaven tilfører fagområdet ny faglig kunnskap.

31 6.2 Oppbygningen av resonnementer

32 Problemformuleringen:
Klar og presis problemstilling Lasse Simonsen, Prekontraktuelt ansvar, Oslo 1997, side 5: «Spørsmålet som reises i avhandlingen, er om skuffede forventninger i den prekontraktuelle fasen nyter et erstatningsrettslig vern.» Lasse Simonsen

33 Rettskildebasert argumentasjon:
Norges Høyesterett Høyesterett bruker typisk en rettskildebasert argumentasjon i sine dommer: Lasse Simonsen

34 Eksempel – Rt-2013-865 Rustskadedommen (HR-2013-1261-A):
Saken gjelder krav til reklamasjon etter mislykket utbedring av mangel og foreldelse av utbedringskravet Lovens ordlyd (ordlydsfortolkning) Forarbeider (aktuelle lov og andre lover) Dommer (ikke aktuelt i saken) Rettslitteratur Reelle hensyn (noe spredt) Lasse Simonsen

35 (lov, avtale, alm prinsipp)
Avveininger: «Vesentlig mislighold» Skjønnstema (lov, avtale, alm prinsipp) For Mot 1 2 3 4 5 Sammenfatning Pek på avgjørende momenter Presiser momentets relevans Hvilken retning trekker momentet Med hvilken vekt Lasse Simonsen

36 6.3 Respekt for rettskildene

37 Ikke bli for frirettslig:
Jeg finner det høyst urimelig at …. Lasse Simonsen

38 Ikke strekk rettskildene:
Dom Lasse Simonsen

39 Forfattere av juridisk teori:
Lasse Simonsen

40 6.4 Faren for ensidighet

41 Vis balanse i drøftelsene:
Lasse Simonsen

42 7 Refererende deler av avhandlingen

43 7.1 Referatteknikken

44 Forslag til henvisninger
: Referanser Forslag til henvisninger (ligger på nettet) Sitater Ordrett gjengivelse, også skrivefeil Må klart framgå hva som er sitater Figurer og bilder Pedagogiske hjelpemidler Lasse Simonsen

45 7.2 Omfanget

46 Egne drøftelser må ikke drukne i refererende deler i avhandlingen:
Selvstendig drøftelse (målet) Gjengivelser av andre kilder (midlet) Lasse Simonsen

47 7.3 Autoritative kilder – og andre kilder

48 : «Rettskilder» Argumenter Formalkilder Ingen formell kildetilknytning
(reelle hensyn) Ingen formell kildetilknytning Kan kombineres med kilder Argumentets relevans og vekt Autoritative Andre Lov Forarbeider Høyesterett, EMD, EU/EØS-D Underrettsdommer Teori Nemndspraksis Osv Hvordan benytte disse: Illustrerende. Levende materiale Derivative Svake rettskilder Lasse Simonsen

49 er nødvendige for resultatet
Obiteruttalelser – Rt Ullerudåsen borettslag (direktekrav): Avgjørelse (decidendi) Alternative begrunnelser Domspremisser (ratio) Obiter «…legger jeg avgjørende vekt på den særlige stilling som Veidekke hadde …» Uttalelser som ikke er nødvendige for resultatet Side 662: «For avgjørelsen i vår sak er det … ikke nødvendig å ta standpunkt til spørsmålet om det eksisterer en mer generell adgang … Jeg tilføyer at det ved et eventuelt bekreftende svar på dette spørsmål vil være behov for en nærmere begrensning…». Lasse Simonsen

50 8 Veiledningen

51 : Praktiske forhold Opplegget Reglement § 4 Veiledning Finne veileder
Veiledningsskjema Veiledningstimer. 15 timer Eksterne veiledere Skifte av veileder Praktiske forhold Opplegget I P M1 M2 M3 Innledende møte Veiledningen Møteplan Lasse Simonsen

52 Sensur - karaktermål: S1 V S2 Én ekstern, én intern To eksterne
Legger fram innstilling først V Forslag S kan kontakte V S2 Én ekstern, én intern To eksterne Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Seminar for oppgaveskrivende"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google