Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUR5620 Personvern - forelesning 13.3.2006 - 1 Prosessuelle personvernrettigheter; datakvalitet som prosessuell rettighet; Datatilsynets.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUR5620 Personvern - forelesning 13.3.2006 - 1 Prosessuelle personvernrettigheter; datakvalitet som prosessuell rettighet; Datatilsynets."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUR5620 Personvern - forelesning 13.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 1 Prosessuelle personvernrettigheter; datakvalitet som prosessuell rettighet; Datatilsynets oppgaver Forelesning 13.3.2006 (Foiler korrigert 14.3.2006)

2 JUR5620 Personvern - forelesning 13.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 2 Prosessuelle rettigheter etter pol kap. III og IV Innsynsrett etter pol § 18 - formål: –Sikre informasjonsautonomi (sjølbestemmelsesrett) i forhold til personoppl. om seg sjøl –Etablere balanse (likevekt og likeverdighet) mellom dem som behandler personoppl. og dem som det behandles personoppl. om –Muliggjøre utøvelse av rett til å kreve retting av feil i personoppl. (pol § 27 første og andre ledd), eller sletting (pol § 27 tredje og fjerde ledd)

3 JUR5620 Personvern - forelesning 13.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 3 –NB: Retting og sletting hjemlet i pol § 27 må ikke forveksles med sletting etter § 28: sistnevnte bestemmelse pålegger sletting når det ikke lenger er bruk for opplysningene, uavhengig av om det er mangler/uriktigheter i dem! Innsynsrettens ulike aspekter: –Alminnelig innsynsrett (etter begjæring fra interesserte) i system for behandling av personopplysninger - pol § 18 første ledd –Konkret innsynsrett (etter begjæring fra vedkommende) i opplysninger som er registrert om en sjøl hos en behandlingsansvarlig - pol § 18 andre ledd –Plikt for den behandlingsansvarlige til å informere den registrerte når personoppl. samles inn fra vedkommende - pol § 19 første og andre ledd –Plikt til å informere den registrerte når personoppl. samles inn fra andre - pol § 20

4 JUR5620 Personvern - forelesning 13.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 4 Innsynsrettsordninger ellers i lovverket: –(1) Alminnelig dokumentoffentlighet (dokumentinnsynsrett) etter Grl § 100 femte ledd, som lyder: –Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.

5 JUR5620 Personvern - forelesning 13.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 5 –Offentlighetsloven 19.6.1970 nr 69 har de operative bestemmelsene om alminnelig dokumentoffentlighet –Hensynet til andres personvern i Grl ivaretas oftest gjennom lovbestemmelser om taushetsplikt, jf f.eks. forvaltningsloven 10.2.1967 § 13 –(2) Partsoffentlighet (partsinnsyn) etter forvaltningsloven § 18, i kombinasjon med § 16 (varslingsplikt) og § 17 (utrednings- og informasjonsplikt) sikrer enhver innsynsrett i egen sak i forbindelse med saksbehandling i forvaltningen

6 JUR5620 Personvern - forelesning 13.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 6 Innsynsretten er ikke uinnskrenket, se pol § 23 om unntak: –§ 23 første ledd alt. a): avskjærer innsynsrett bl.a. i oppl. om en sjøl hos Politiets Sikkerhetstjeneste (PST); men: lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) 20.3.1998 nr 10 § 25a (i kraft 1.1.2006) gir innsynsrett (dvs partsinnsynsrett) for personer som har vært gjennom såkalt sikkerhetsklarering –§ 23 første ledd alt c) må ses i sammenheng med § 23 andre ledd: bestemmelsene her er gitt etter mønster av forvaltningsloven 1967 § 19 –§ 23 første ledd alt. d): taushetsplikt vil - bortsett fra a) når den er pålagt av hensyn til rikets sikkerhet mv eller b) har sammenheng med kilde- vernbehov - aldri være til hinder for innsyns-rett for den de aktuelle personopplysningene gjelder

7 JUR5620 Personvern - forelesning 13.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 7 Særskilt om krav til data- kvalitet som rettighet for dem opplysningene gjelder Datakvalitet, jf formålsformuleringen i pol § 1 andre ledd, forstått som prosessuell og materiell rettighet for den en persopnopplysning gjelder Pol § 11d) og 11e) er sentrale bestemmelser om datakvalitet, som bidrar til å redusere risiko for feilbehandling

8 JUR5620 Personvern - forelesning 13.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 8 Datatilsynets oppgaver, særlig om melde- og konsesjonsplikten Alminnelige tilsyns- og veiledningsoppgaver: pol § 43 tredje ledd alt. 3) og 6) Vaktbikkje for personvernet: pol § 43 tredje ledd alt. 4), 5) og 7) Behandling av konsesjonssøknader: pol § 43 tredje ledd alt. 2) Behandling av henvendelser fra personer som mener seg krenket/påberoper seg at lovstridig behandling av personopplysninger skjer: pol § 46, jf 43 tredje ledd alt. 3) og 7)


Laste ned ppt "JUR5620 Personvern - forelesning 13.3.2006 - 1 Prosessuelle personvernrettigheter; datakvalitet som prosessuell rettighet; Datatilsynets."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google