Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krisehåndtering og de økonomiske utsiktene fremover Tor Steig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krisehåndtering og de økonomiske utsiktene fremover Tor Steig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Krisehåndtering og de økonomiske utsiktene fremover Tor Steig

2 Nasjonalinntekt 1) Prosent. Samlet vekst fra 2002 til 2007 Kilde: OECD1)Disponibel nasjonalinntekt, beregnet i nominelle termer

3 Norges bytteforhold mot utlandet 1) Pris på eksport/pris på import. 1978 – 2009 Kilder: Statistisk sentralbyrå, Thomson Reuters og Norges Bank1)Anslag for 2008 og 2009

4 Kilde: SSB (siste prognose 19 feb 09) Markert konjunkturskifte BNP fastlandet og sysselsettingsvekst 1990-2009. 4

5 Forventningene til 2009 har falt dramatisk Anslag på BNP-vekst i 2009. Consensus Forecasts 5

6 Fall i alle land og markeder Indeks. 1. januar 2004 = 100. 1. januar 2004 – 10. februar 2009 AksjekurserPriser Industriproduksjon USA Kilde: Norges Bank 1)Brent blend 2)Baltic Dry Index

7 7

8

9 Styringsrenter ute Prosent. 1. januar 2003 – 10. februar 2009 Kilde: Thomson Reuters

10 Norges Bank sin styringsrente Prosent. 1. januar 2003 – 10. februar 2009 Kilde: Norges Bank

11 Markedsrenten og prisveksten 3 mnd. NIBOR og KPIJAE - NIBOR EURIBOR Rente -NIBOR Prisvekst KPIJAE

12 Kilde; NB09 Finanspolitikken er nå meget ekspansiv Handlingsregelen for finanspolitikken: Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd og forventet realavkastningen av Statens Petroleumsfond (4 prosent av fondskapitalen) I faste 2009-priser mrd NOK 12

13 Krisepakken - 26. januar Endringer i statsbudsjettet 2009 Regjeringen legger fram tiltak for 20 mrd. Kroner: * 16¾ mrd. kroner i økte utgifter * 3¼ mrd. kroner i skattelette Anslagsendringer i budsjettet gjør at den samlede budsjettstimulansen blir på 27 mrd. kroner i forhold til vedtatt budsjett I tillegg: Utvidelse av låne-, garanti- og investeringsrammer på i alt 8 mrd. kroner 13

14 Men hjelper det ??

15 AKU-ledigheten Arbeidsløse i prosent av arbeidsstyrken kvartalsvis siste 25 år Høyest 6,8 prosent 3 kvartal 1993 Lavest 2,2 prosent i 2 kvartal 1986 Lavest 2,4 prosent 1.kvartal 2008 Siste: 3,0 prosent 4.kvartal 2008

16 Sysselsetting sesongjustert tall i 1000 Registrerte helt ledige Nav___ AKU–ledige (SSB) ---- Bygg og anlegg Foretningsmessig tjenesteyting Industri

17 AKU-sysselsettingen 4 kvartal 08 og anslag for året 2009 17

18 Siste prognoser 2009

19

20

21 Kilde: SSB/NHO Fortsatt sterke impulser fra oljeinvesteringene Investeringer i utvinning og rørtransport. Mrd. kroner 21

22 Eksport av tradisjonelle varer i verdi mill NOK sesong- og trendjustert

23 Kilde: SSB Eksport utvalgte varegrupper – januar 2009 prosent endring fra samme måned året før

24 Bruttoinvesteringer - årlig vekstrate 2009 Våre viktigste handelspartnere Kilde: SSb/NHO

25 Norske kroner per euro 1. januar 2008 – 10. februar Kurs 1) Daglig svingning i kroner 2) 1)Stigende kurve betyr svakere krone 2)Forskjell mellom høyeste og laveste omsetningskurs i løpet av dagen. 10 dagers glidende gjennomsnitt Kilde: Thomson Reuters

26 Gjeld som andel av inntekt 1) Kvartalstall. 1. kvartal1987 – 4 kvartal 2008 1) Husholdingenes lånegjeld som andel av likvid disponibel inntekt korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

27 Banksektorens størrelse Forvaltningskapital som andel av BNP. 2001 - 2007 Kilder: Den sveitsiske sentralbanken, Bank of England, Sveriges Riksbank, IMF, Financial Supervisory Authorities Iceland og Norges Bank 1) Alle banker ekskludert utenlandskeide filialer 2) Alle britiske banker 3) Kaupthing, Landsbanki og Glitnir og deres utenlandsbanker 4) Alle banker 5) Alle banker ekskludert utenlandskeide filialer og datterbanker

28 Krise og krisehåndtering (fortsetter) 15. oktober 2008: Norges Bank gjennomfører det første av en serie med rentekutt. 29. oktober 2008: Norges Banks gjør midlertidige endringer i retningslinjene for pantsettelse av verdipapirer i Norges Bank, med sikte på å øke bankenes tilgang til lån 26. januar 2009: Regjeringen legger fram sin finanspolitiske tiltakspakke på 20 mrd. kr.finanspolitiske tiltakspakke 6. februar 2009: Regjeringen legger fram tiltakspakke på opp til 100 mrd. kr rettet mot banksektoren og bedriftene. 28

29 Viktige mål og prinsipper for tiltak Virke raskt og målrettet Styrke økonomiens langsiktige vekstevne Styrke næringslivets internasjonale konkurranseevne Bidra til å styrke næringslivets evne til omstilling og nyskaping Skape likviditet i kreditt- og finansmarkedet Ikke blåse opp offentlige utgifter på varig basis 29

30 Tiltak på fem områder – NHOs forslag Tiltak i kredittmarkedet Rask reduksjon av styringsrenten – tiltak for å øke likviditeten i kredittsystemet Skattereduksjoner Skatt på alminnelig inntekt senkes fra 28 til 27 pst. for både privatpersoner og bedrifter. Avskrivningssatsene økes Vekstfremmende investeringer Økt bygging og vedlikehold av offentlig bygg og samferdselsprosjekter. Styrking av forskning og utvikling Miljørettede tiltak Fremme investeringer i energieffektivisering og fornybar energi Tiltak overfor arbeidsmarkedet Økning av lærlingtilskudd, styrking av arbeidsformidlingstjenesten og arbeidsmarkedstiltakene 30

31 Finanspakken av 26. januar – NHOs forslag til endringer Øke avskrivningssatsene for maskiner fra 20 til 30 prosent, og produksjonsmaskineri avskrives i maskingruppen. Skattelette –taket på 5 mill. kr i ordningen om tilbakeføring av underskudd oppheves (nå 20 mill.) –ordning med utsatt skatteinnbetaling –bør vurdere en ordning med avsetning av overskudd i et konjunkturfond Lærlingtilskuddet økes til 25.000 kroner per lærling. Krafttak for energieffektivisering og for fornybar energi. Regelverket for permittering gjøres mer fleksibelt. 31

32 NHOs hovedforslag til regjeringens budsjettkonferanse i mars Avvikling av formuesskatten på arbeidende kapital. Den ekstraordinære avskrivningen for nyinvesteringer i maskiner i 2009 videreføres på permanent basis. Reglene for skattemessig behandling av forskning og utvikling gjøres internasjonalt konkurransedyktige. NHO foreslår en offensiv ny politikk på fire områder: –skattepolitikk –vekstfremmende investeringer –miljørettede tiltak –tiltak overfor arbeidsmarkedet(tilbake)(tilbake) 32

33

34 Takk for meg!


Laste ned ppt "Krisehåndtering og de økonomiske utsiktene fremover Tor Steig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google