Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kjønnsspill? Iscenesettelse av kjønn og seksualitet i mobil kommunikasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kjønnsspill? Iscenesettelse av kjønn og seksualitet i mobil kommunikasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kjønnsspill? Iscenesettelse av kjønn og seksualitet i mobil kommunikasjon lin.proitz@telenor.com

2 2 intro Kort om avhandlingen Empiri og teori Hva er skeiv(e) teori(er) –Kort historisk blikk –Den heterofile matrise –heteronormativitet Medieforskning med skeivt analytisk tilnærming (A play of...& Cute boys...) INTRODUKSJON

3 3 The mobile phone turn “A play of visibility” “Cute boys or game boys?” En kvalitativ studie av unges iscenesettelse av kjønn og seksualitet via mobiltelefoni Fokus: Undersøke i hvilken grad nye personlige medier muliggjør forskjøvet og/eller endrede iscenesettelser av kjønn og seksualitet...betydninger og effekter av dette INTRODUKSJON

4 4 The mobile phone turn “A play of visibility” “Cute boys or game boys?” Nøkkelord: seksualitet, kjønn, intimitet, femininitet/maskulinitet, selviscenesettelser, mobiltelefoni teorier: skeiv teori, feministisk medieteori, visuell kultur media: mobiltelefon, sms, mms, snapshots, billetter INTRODUKSJON

5 5 METODISKE OG TEORETISKE REFLEKSJONER Kvalitative intervju av 23 unge gjennom 4 år The forward method (sms/mms) Nettverkskart Tegninger –EKSEMPLER FRA AVHANDLINGEN EMPIRI&TEORI

6 6

7 7

8 8 Noen teoretiske innflytelser Jacques Lacan - kritikk mot essensialisme –fokus på kulturelt, sosialt og historisk betinget forståelser av verden J.F. Lyotard - ’de store fortellingers død’ –kritikk mot vestlig vitenskapelig forståelse og tro på essensialisme, problematiserer forholdet mellom makt og viten, fokus på hvordan kategorier skapes diskursivt via motsetninger og eksklusjon Derrida - motsetningspar/ Språk/ meningsskapning –Språket > ingen fast, entydig, iboende og stabil betydning pga ustabilitet, bevegelse, utvikling i språk Michel Foucault ”Seksualitetens historie - viljen til viten” (1995) –dekonstruksjon, diskursanalytisk perspektiv, makt&viten teoretisk innflytelse

9 9 Poststrukturalistiske perspektiver Språk - skaper verden (kan ikke reduseres til avtrykk/spor av virkeligheten) I språket > navn/ kategorier/verdier/normer/konvensjoner > skaper selvforståelse og subjektivitet > får betydning for synet på oss selv- og ’virkeligheten’ Disiplin, makt, viten - diskurser - kontroll over samfunnets borgere > skaper normer og normalitet; makt, viten og normalitet tett sammenvevd Makt (jmfr Foucault) allestedsnærværende, i relasjoner, i familiestrukturer, i samfunnsinstitusjoner etc - makt > begrensende OG produktivt poststrukturalistiske perspektiver

10 10 Fra ettkjønnsmodellen til queer studies Ettkjønnsmodellen –før 1800tallet, mannen, standard for den menneskelige kroppen Tokjønnsmodellen –baserer seg på forestillingen om at menn og kvinner er bærere av grunnleggende forskjellig seksuell legning og kjønnsidentitet (Laqueur 1990; Muhleisen, 2002: 25) –Menn/kvinner, mannlighet/ kvinnelighet ’eksisterer ikke’ utenfor den heteroseksuelle matrisen (uorden) Sex og gender (1990 tallet) –Gender, sosialt, kulturelt betinget vs sex, det biologiske kjønn, fokus på homoseksualitet, dikotomisering og hierarkisering av kjønnsroller FemLesGay studies –anser ikke ’seksualitet’ som en essensialistisk kategori, forutbestemt med utgangspunkt i biologisk kjønn Skeive teorier

11 11 Kjønnets performativitet - J. Butler (1990, 1993) Kjønnets performativitet –det performative innebærer en konstituerende skapende prosess som i stor grad skjuler de konvensjonene de repeterer (Butler, 1993: 13) ’kjønnsidentitet’ forstås ikke som individets egenskaper, men snarere en gjøren (a doing) som via gjentakelser (citations) produserer betydninger av kjønn –Kjønn; en effekt, en vane innenfor en normativ ramme som simulerer naturlighet Butler skiller ikke mellom fysisk(biologisk) og sosialt/kulturelt kjønn > kropper og egenskaper er effekter av sosiale og kulturelle sammenheng > en del av et normsystem, betydningseffekter av diskurser Skeive teorier

12 12 Skeive teoretiske perspektiv Queer perspektiv –forsøk på å komme utover dualistisk tankegang, og hierarkisk skille som verdsetter visse praksiser og iscenesettelser framfor andre –Ny betegnelse (1990 tallet) på det ikke normativt heterofile –Tar avstand fra tokjønnsmodellen –Utfordrer det som til enhver tid defineres som gitte normer –Destabilisere konvensjonelle forestillinger av hva som fremstår som sentrum og periferi –Søker å analysere nye fenomen og iscenesettelser som bryter med konvensjonelle forståelser og praksiser i forhold til kjønn og seksualitet Skeive teorier

13 13 Skeive teoretiske perspektiv dekonstruksjon, destabilisering Hvordan noen fortellinger er privilegert og akseptert framfor andre Hva som kan italesettes og hva som ikke kan italesettes Skeive teorier

14 14 Diskurs og ‘the privilege of Hegemony’ “a specific way to talk about and understand the world” (Foucault 1972) Diskurser definerer visse mulige forhold om hva som kan italesettes og hva som ikke kan italesettes Kunnskap og viten, produkt av pågående sosiale, kulturelle, historiske og politiske maktkamper Diskursanalytisk perspektiv - dekonstruksjon av de forståelsene som anses som normalt og iboende DISKURS

15 15 Den heteroseksuelle matrise Jorunn og maja Skeive teorier

16 16 i) absoulutt ikke.. sorry for ü berkjip kveld as. En annen ting, si fra neste gang du er edru, for jeg har gjerne lyst til å v æ re det en dag. er litt lei fyll..btw, en annen ting som jeg tror er litt farlig er at jeg tror jeg begynner å bli litt forelsket i deg.. (00:55, SMS 2004) j) :) n å ble jeg flau.. :) litt teit kanskje men.. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si jeg, men jeg tror ikke det er s å veldig farlig.. Hvorfor skulle det egentlig v æ re det? :) jeg er edru hver dag jeg, s å det skal ikke bli noe problem.. :) hyggelig med kjip kveld, vi fikk jo tatt noen knuter! (01:00, SMS 2004)

17 17 Tina, 015907: Hvordan skal jeg komme meg ut i denne kulda? Pappa la seg akkurat..og hvis de sover s å v å kner de hvis jeg henter sko og jakke  LoverBoy, 020025: hmm..kjipern … m å da v æ re noe … nei veit ikke ass. kjipern Hadde v æ rt kult hvis du kom hit liksom … det er jo ganske risikabelt, da … 020122 men tingen er at jeg t ø r ikke gj ø r d en gang til … for d er kjipern og bli busta der 2 ganger asss..menn d hadde jo v æ rt digg d hadde d ….. 020239 Ja, det er farli det der, ass …  020316 m-m d beste var hvis du hadde kunnet g å tt ut … og du enten kom hit eller vi fant p å noe ute … 020415 Ja, jeg har veldig lyst til det … vanskelig å gjennomf ø re,men … 020504 hmmm … jaja … jeg kan jo ikke bestemme … Har lyst til å hoppe ut barbeint ass … he he … 020709 det tror jeg kanskje ikke er s å bra … men kjipern at du ikke har et par sko der da … 020732 Ja, og i morgen kommer Tomas hjem … han slutter tidlig hele neste uke, han … *Vil ha sko* hehe :p

18 18 020916 kjipern ass … og sorry ass men tar ikke sjangsen p å og klatre opp i vinduet ditt ass … sikker p å at du ikke har noen sko i skapet eller noe a?? 021041 Ja, det er jeg helt sikker p å..kl æ r har jeg … men ikke sko.. 021126 hmmm ja man kan nesten ikke g å noen steder uten sko ass..med mindre du har lyst til å bli veldig kald p å beina … 021233 Nei, da tror jeg at jeg kan f å skikkelig lungebetennelse, ass … he he … 021329 og d er ikke bra ….nei nei … kjipern d ass … hadde hat velig lyst p å litt kos n å as … 021424 Ja, hadde v æ rt sinnsykt deilig å ha en varm kropp og holde rundt … 021504 m-m..og s å kose oss … 021616 Ja, hadde v æ rt s å utrolig digg og ø mt å v æ re med deg n å…. 021717 hmmm … har faktisk veldig lyst til å komme bort … 022526 Har veldig lyst til at du skal komme ogs å…. 022545 du frister meg s å mye at jeg faktisk vurderer og g å bort ….men er ikke d farlig a?? 022627 Jeg vet ikke …..de sover sikkert, men..

19 19 SMS: Skeive funn? seksuelt-romantiske forhandllinger gir rom for, uavhengig av kjønn,: Femininisert Infantilisert Få ulikheter mellom kvinner/menn i bruk av tegn og/el. Alfanumeriske tegn Serdeles LANGE tekster www.att.com/.../timeline/46mobile.html

20 20 The power of Watching and The Privilege of Sight BroadcastingBroadcasting Sexuality

21 21 Objektiviserte kvinner og kriminelle menn? “ Girls Are Most Exposed To Mobile Phone Harassments. Girls are harassed with mobile phones/ … / Sending sex-messages and harassment on mobile phones has become common among middle- school students. A new study claims that girls in particular are vulnerable to experiencing negative acts that involve mobile phones ” (Dagsavisen, August, 01.2005)

22 22 MMS: Skeive funn? www.att.com/.../timeline/46mobile.html

23 23 MMS: Skeive funn? ” Jeg skal ha onkel Fritz til bords. Anni v å ger ikke å sette noen andre ved siden av ham, det hender han kaster opp uten varsel n å r han er i familieselskap. Han kastet opp p å Anni i mormors begravelse for ett å r siden. Anni tok det pent. Det var verre p å julaften for tre å r siden. Da kastet han opp over hele middagsbordet, det sprutet p å alle sammen, det er ett av de bildene som ikke finnes i tante Edels familiealbum/... ” (fra romanen ’Før du sovner’, Linn Ullmann, 1998: 20) www.att.com/.../timeline/46mobile.html

24 24 MMS: Skeive funn? Stereotype iscenesettelser, men: Objektiviserte og homoerotiske mannlige portretteringer/ selviscenesettelser Imitering/ kjønnslek/ spill med pornografiske diskurser og hegemoniske normer (mms+web) Unge kvinners skeiving av kvinnen som ikon, spesielt i selvportrettet www.att.com/.../timeline/46mobile.html

25 25 Kjønnets performativitet - J. Butler Kjønnets performativitet –det performative innebærer en konstituerende skapende prosess som i stor grad skjuler de konvensjonene de repeterer (Butler, 1993: 13) ’kjønnsidentitet’ forstås ikke som individets egenskaper, men snarere en gjøren (a doing) som via gjentakelser (citations) produserer betydninger av kjønn –Kjønn; en effekt, en vane innenfor en normativ ramme som simulerer naturlighet Butler skiller ikke mellom fysisk(biologisk) og sosialt/kulturelt kjønn > kropper og egenskaper er effekter av sosiale og kulturelle sammenheng > en del av et normsystem, betydningseffekter av diskurser Skeive teorier

26 26 heteronormativitet Basert på forestillingen om at alle er heteroseksuelle og at den naturlige måten å leve på er heteroseksuell –Gjelder institusjoner, relasjoner, praksiser, strukturer som bidrar i opprettholdelsen av heteroseksualitet som normalt og rett Heteronormativitet virker aktivt og effektivt strukturerende, disiplinerende og normerende for menneskers hverdagsliv i alle sosiale lag Heteroseksuelt levesett er den forventede og dominerende måten å leve på, samstemt med den privilegerte måten å forstå verden på Alle andre levemåter utover den hegemoniske heteroseksuelle, anses som skeiv eller feil Skeive teorier

27 27 Det seksuelle verdihierarkiet Gayle Rubin (“Thinking Sex” (1984)) –Det seksuelle verdihierarkiet; verdi og normhierarki Skeive teorier

28 28 Skeive teoretiske perspektiv –fokus på hvordan kunnskap og viten om kjønn og seksualitet er historisk, kulturelt, økonomisk, juridisk og sosialt betinget... –....på hvordan normer og normalitet er deler av regjerende, ‘usynlige’ diskurser –forsøk på å komme utover dualistisk tankegang, og hierarkisk skille som verdsetter visse praksiser og iscenesettelser framfor andre oppsummering

29 29 Skeive teoretiske hovedpoeng: /.../other sexual orientations, practices, gender performances, ways of living, perceptions of the self than those designed by the normal’s normativity” (Bech, 2005: 152) oppsummering


Laste ned ppt "1 Kjønnsspill? Iscenesettelse av kjønn og seksualitet i mobil kommunikasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google