Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Telefonintervju gjennomført for Bergen kommune Oslo, september 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Telefonintervju gjennomført for Bergen kommune Oslo, september 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Telefonintervju gjennomført for Bergen kommune Oslo, september 2009
Evaluering av ”Jeg reiser smart”-kampanjen 27. april juni 2009 Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 20.august – 20.september 2009 Telefonintervju gjennomført for Bergen kommune Oslo, september 2009

2 Prosjektinformasjon FORMÅL
Evaluering av ”Jeg reiser smart”-kampanjen. Måle bruk av alternativt reisemiddel før, under og etter kampanjen, samt holdning til kampanjen DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE CATI telefonintervju ANTALL INTERVJUER 345 UTVALG Alle som har deltatt i kampanjen er forsøkt kontaktet. Det var i alt midler til 803 deltakere som enten fikk gang- sykkelutstyr for 600 kr eller månedskort for buss innen Bergen kommune (620 kr). Av disse klarte vi å få intervju med av deltakerne fikk vi av ulike årsaker ikke i tale i løpet av intervjuperioden. Vi fikk svarnekt fra 203 av deltakerne. Alt i alt fikk vi altså svar fra 43 % av deltakerne. FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,2 – 2,9 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større. OPPDRAGSGIVER Bergen Kommune, Samferdselsetaten. Evalueringen er finansiert av Statens vegvesen, Etatsprogrammet Miljøvennlig bytransport KONTAKTPERSON Kirsten Lysen OPINIONS KONSULENT Irene Øen

3 Prosjektbeskrivelse Bergen Kommune
Oppdragsgiver Bergen Kommune Kontaktperson Kirsten Lysen, mobilitetsrådgiver, , Hensikt Hensikten med undersøkelsen har vært å evaluere ”Jeg reiser smart”-kampanjen, og måle bruk av alternativt reisemiddel både før, under og etter kampanjen. I tillegg skulle undersøkelsen måle holdninger til kampanjen. Metode Kvantitativ metode (CATI) Målgruppe Personer som til vanlig kjører bil til jobben Utvalgsområde/univers De ansatte i bedriftene i Bergensområdet som deltok i kampanjen (803 personer) - (500 som syklet, 200 som tok bussen og 100 som gikk til jobben) Utvalgstrekking Alle som deltok i kampanjen (803 personer) Antall intervju n= 345 Gjennomføring tidsrom 27. april 2009 – 20. juni 2009. Værstatistikk for Bergen i perioden: Mai: Gjennomsnittstemperatur 10,8 grader (normalen er 10,5 grader). Nedbør 176 mm (normalen er 106 mm) Juni: Gjennomsnittstemperatur 13,9 grader (normalen er 13,3 grader). Nedbør 45 mm (normalen er 132 mm) Underleverandør Norstat Ansv. konsulent Opinion Irene Øen,

4 Om utvalget Kort om utvalget Spm: Hvor har du din arbeidsplass? Som i 2008, gikk Bergen kommune våren 2009 ut med et tilbud til ansatte i ca 50 bedrifter i områdene Sentrum, Bergensdalen, Sandsli/ Kokstad. Denne gangen var også bedrifter i Fyllingsdalen/Laksevåg invitert til å delta i kampanjen ”Jeg reiser smart”. Tilbudet var rettet mot de som brukte bil til og fra jobb. Kampanjeperioden strakte seg fra til i tils. 8 uker mot 6 uker høst 08 Basert på tildelte midler fra Bergensprogrammet var det 803 deltakere i kampanjen (ca 300 på venteliste) og det ble gjennomført 345 intervju (til sammenligning var det bevilget midler til 901 deltakere i 2008, og det ble den gang gjennomført 500 intervju). Rundt 1 av 3 har arbeidsplass i Sentrum, og litt færre enn dette på Sandsli/Kokstad (30%). 12% jobber i Bergensdalen og 21% ”andre steder” (=hovedsakelig Fyllingsdalen/Laksevåg). Nær 2 av 3 har valgt sykkel som alternativt transportmiddel, 25 % har valgt kollektivt og 11 % har valgt å gå Spm: Velg reisealternativ

5 Reiseadferd før kampanjen
Spm: Bilbruk før kampanjen 61% brukte bil til og fra jobben 3 dager eller mer i uken. Til sammenligning var det 77% som oppga dette i 2008 Størst andel som benyttet bil 3 dager eller mer i uken finner vi blant ansatte på Sandsli/Kokstad med 77 %. Andelen er lavest blant ansatte i Sentrum og i Bergensdalen, med henholdsvis 52% og 54% (til sammenligning var det 68% som svarte dette og jobbet i sentrum i 2008, og hele 75% for Bergensdalen). Fyllingsdalen/Laksevåg ligger under andre steder. Andelene som svarte at de aldri brukte det valgte transportmiddelet til jobb før kampanjen, var 25% for de som valgte buss, 11% for de som valgte gange, og 26% for de som valgte sykkel. I 2008 var det 28% som oppga at de aldri brukte buss og 16 % sykkel. Gange var høyere i 2008 (22%) Spm: Bruk av valgt alternativt transportmiddel før kampanjen

6 Årsaker til at man ikke brukte det valgte transportmiddelet før kampanjen
De viktigste årsakene mange oppgir er årsaker som går på det praktiske/enkelhet. Mange svarer at det er for upraktisk (14%), må hente/levere i barnehage/skole (9%), dårlige bussforbindelser (7%), må ha bilen i forbindelse med arbeidet (5%), få bussavganger (3%), lettere med bil (3%), trengte bil før/etter jobb (2%), bekvemmelighet (2%) og dårlige sykkelveier (1%) I tillegg dreier årsaker seg om tid. Det tar for lang tid (14%) og mange svarer lange avstander (11%) På spørsmål om hva som var den aller viktigste grunnen oppgir 27% av totalen at det tok for lang tid En tredje grunn er det som går på helse/form - latskap (6%) og var i dårlig form (4%) Noen oppgir også været (12%), og som i 2008 at det er gammel vane (9%) Blant de som valgte buss oppgir mange lange avstander (15%), for upraktisk (15%), dårlige bussforbindelser (14%) og det tok for lang tid (14%) Blant de som har valgt gange svarer mange for upraktisk (14%) og lange avstander (11%) De som har valgt sykkel oppgir været (16%), det tok for lang tid (14%), for upraktisk (13%), gammel vane (11%) og må levere/hente i barnehagen (11%)

7 Spm: Hvorfor ville du være med på ”Jeg reiser smart-kampanjen”
Motivasjon for å melde seg på kampanjen I år er det å komme seg i form den grunnen flest oppgir som årsak for å melde seg på kampanjen (32% i år mot 21% i 2008). Det er også en god del som svarer ”hadde lenge tenkt på å endre vaner likevel/var puffet jeg trengte” (16%) 21% ønsker å være mer miljøvennlige (18% i 2008). 2% svarer at det er fornuftig å reise kollektivt Unngå kø/redusere køene er fortsatt en grunn, men kun 15% som oppgir dette (mot 33 % i 2008) Andre grunner er fine ukepremier (10%), ville ha gratis gang- og sykkelutstyr og gratis månedskort på bussen (begge 6%), og noen svarer at det er et godt tiltak (4%) I tilegg svarte noen at de fikk lyst til å prøve, ble oppfordret til å delta av andre, ville spare penger og hadde lyst til å sykle/ta buss til jobb (alle 3%) Spm: Hvorfor ville du være med på ”Jeg reiser smart-kampanjen”

8 Spm: Antall dager brukt i bil i løpet av
Bruk av bil i kampanjeperioden Spm: Antall dager brukt i bil i løpet av kampanjeperioden De aller fleste ser ut til å ha overholdt kravet om å benytte det nye transportmiddelet minst 20 dager i perioden i stedet for bil. 28 % har ikke benyttet bil på jobbreisen i det hele tatt i perioden. Ytterligere 52 % har benyttet bilen 1-10 dager i perioden Det er fortsatt først og fremst de praktiske årsakene som gjør at man måtte bruke bilen 31 % svarer at de trengte bilen i jobbsammenheng 21 % at de trengte bilen til ærend etter jobb 9 % måtte hente eller bringe barn 8% svarer ”praktiske årsaker” Dårlig vær er også nevnt som grunn av 11%, mot 23 % i 2008 (i 2008 var det ca tre ganger så mye regn og 3 – 6 grader lavere temperatur). Ellers er det 8% som fikk dårlig tid/forsov seg og 4% oppgir sykdom Spm: Årsaker til at en har brukt bil i kampanjeperioden

9 Spm: Vurdering av påstander gange
Erfaringer under kampanjeperioden Spm: Vurdering av påstander gange De som har valgt gange er mest enige i at det er godt tilrettelagt for å gå den veien de går til og fra jobb (86 % - samme score som i 2008) Det er 76 % som sier at de har kommet i bedre form av å gå til og fra jobb (73% i 2008) 62 % svarer at det er lettere å gå til og fra jobb enn de trodde på forhånd (59% i 2008) 38% er enige i at det går raskere å gå enn å kjøre (22% i 2008) %TOPP2 2008 62% 59% 86% 86% 76% 73% 38% 22%

10 Spm: Vurdering av påstander sykkel
Erfaringer under kampanjeperioden Spm: Vurdering av påstander sykkel Syklistene er enige i at de har kommet i bedre form, og hele 89% svarer at de helt eller delvis er enig i dette (87% i 2008) Veien de sykler til jobb er også godt tilrettelagt. 69% er enige i denne påstanden (64% i 2008) Det er lettere å sykle til og fra jobb enn de trodde, svarer 68% (mot 54% i 2008) Halvparten (50 %) mener at det går raskere å sykle til og fra jobb enn å kjøre bil (mot 56% i 2008) %TOPP2 2008 68% 54% 69% 64% 89% 87% 50% 56%

11 Spm: Vurdering av påstander buss
Erfaringer under kampanjeperioden Spm: Vurdering av påstander buss Den påstanden bussbrukerne i størst grad er enige i er at det er mer avslappende å ta buss enn å kjøre bil (56%) (mot 71% i 2008) Rundt halvparten av de som har valgt buss svarer at busstilbudet til og fra jobb er godt. Omtrent like mange opplever at det er enklere å ta bussen enn de på forhånd trodde (Omtrent samme score i 2008) At det går raskere å ta bussen enn å kjøre bil er kun en liten andel enige i (21%) (31% i 2008) %TOPP2 2008 21% 31% 56% 71% 51% 51% 47% 53%

12 Erfaringer under kampanjeperioden – alt i alt
Spm: Alt i alt hva er dine erfaringer med å delta i ”Jeg reiser smart”-kampanjen Halvparten svarer at de har svært positive erfaringer med å delta i Jeg reiser smart-kampanjen. Tar vi med de som er ganske positive er det flere enn 8 av 10 som har positive erfaringer! 12% har verken positive eller negative erfaringer, og kun 3% har ganske eller svært negative erfaringer Det er de som har valgt å sykle som har mest positive erfaringer (56%), deretter følger de som valgte å gå (43%) og til slutt de som reiste kollektivt (39%) Resultatene er omtrent det samme som i 2008, men det er noen færre som oppgir at de er svært fornøyde blant de gående (43% vs 57%) og kollektivbrukerne (39% vs 48%)

13 Spm: Bruk av bil nå sammenlignet med før kampanjen
Effekt av kampanjen – før og etter Spm: Bruk av bil nå sammenlignet med før kampanjen Effekten av kampanjen er at reisevanene har endret seg. Andelen kampanjedeltakere som kjører bil tre dager eller mer har gått ned fra 61% før kampanjen til 25% etter. Sammenligner vi med 2008 kjørte hele 77% bil tre dager eller mer før kampanjen og 46 % etter Ser vi på de som nå svarer at de kjører bil sjeldnere eller aldri er denne prosentandelen oppe i 44% - mot 27% i Før kampanjen var det 18%, og i 2008 var det 8% som kjørte bil sjeldnere eller aldri

14 Spm: Bruk av gange nå sammenlignet med før kampanjen
Effekt av kampanjen – før og etter Spm: Bruk av gange nå sammenlignet med før kampanjen Det er fortsatt de som går til og fra jobb som i størst grad har fortsatt med dette etter kampanjen. Hele 3 av 4 går til og fra jobb 3 dager i uken eller mer (75 %). Tallet var også høyt i 2008, og lå da på 65% Det som er interessant er at det i utgangspunktet var mange flere som gikk før kampanjen denne gangen, sammenlignet med de som gikk før kampanjen i Over halvparten gikk før kampanjen i år, mot kun 11% i 2008

15 Spm: Bruk av sykkel nå sammenlignet med før kampanjen
Effekt av kampanjen – før og etter Spm: Bruk av sykkel nå sammenlignet med før kampanjen Det er blant de som valgte å sykle til og fra jobb at vi denne gangen ser den største effekten. Det var kun 1 av 5 (21%) som syklet til jobben 3 ganger eller mer før kampanjen startet, mens det etter kampanjen er 2 av 3 (54%) som gjør dette. Resultatene er også interessante å se opp mot 2008-kampanjen. Her var det også 20% som syklet før kampanjen startet, men kun 29% som fortsatte etter kampanjen var over.

16 Spm: Bruk av buss nå sammenlignet med før kampanjen
Effekt av kampanjen – før og etter Spm: Bruk av buss nå sammenlignet med før kampanjen Blant de som valgte å ta buss til og fra jobb ser vi denne gangen også en effekt. Det var 1 av 3 (35%) som tok buss til jobben 3 ganger eller mer før kampanjen startet, mens det etter kampanjen er 3 av 5 (59%) som gjør dette Sammenlignet med 2008-kampanjen var det 17% som tok buss før kampanjen startet, og 54% som fortsatte etter kampanjen var over

17 Spm: Antatt bruk av bil til/fra jobb i sommerhalvåret
Effekt av kampanjen – ambisjoner framover Spm: Antatt bruk av bil til/fra jobb i sommerhalvåret 2010 sammenlignet med 2009 51% av de spurte sier de vil bruke bil til og fra jobb like ofte i 2010 som i 2009 (sommerhalvåret - april til september). Dette er en stor økning fra 2008, da kun 21% svarte det samme Det er 43% som vil bruke bil sjeldnere. Dette er igjen en stor nedgang sammenlignet med Da svarte hele 75% at de ville bruke bilen sjeldnere Det er kun 3% som vil bruke bilen oftere, og det er samme score som i 2008 Det skiller ikke noe på de som valgte gange, kollektivt eller sykkel under kampanjen

18 Effekt av kampanjen – ambisjoner framover
Totalt sett, for alle nye transportmiddel, er det ikke signifikant forskjell mellom 2008 og 2009-undersøkelsene når det gjelder hvor mange som vil opprettholde eller øke nivået på bruk av det nye transportmiddelet til/fra jobb også neste år. Totalt sett vil 92 % av respondentene i 2009 bruke nytt transportmiddel neste år, mot 94 % av respondentene i 2008. Ser man kun på topp 1 - det vil si de som svarer at de vil øke, altså bruke det oftere, finner vi at det i 2008 var større andel (spesielt blant syklister og fotgjengere). I 2009 er imidlertid flere som svarer at de vil opprettholde nivået de nå har lagt seg på Årsaken til denne forskjellen kan være at de to undersøkelsene ble foretatt på ulike tidspunkt av året. I 2008-undersøkelsen, gjennomført i jan-des, ble folk bedt om å vurdere antatt bruk fra kommende sommer til neste sommer, og man kan tenke seg at det blir noe mer hypotetisk å sitte om vinteren å svare på et slikt spørsmål, enn i 2009-undersøkelsen da respondentene Spm: Antatt bruk nytt transportmiddel til/fra jobb i sommerhalvåret 2010 sammenlignet med 2009 – de som svarer ”oftere/like ofte”

19 Effekt av kampanjen – ambisjoner framover
i sommermånedene, ut fra et faktisk nivå, svarte for hva de antok de ville gjøre neste sommer. Nivået vil også være høyere om sommeren, altså at det er flere som eksempelvis går til og fra jobb allerede, og mye av forskjellene for 2008 og 2009 når det gjelder de som svarer ”oftere” kan forklares med dette: Blant de gående er det 32% som svarer at de vil gjøre dette oftere i 2010 – en nedgang på 44 prosentpoeng fra I 2009 var 51 % som opplyste at de før kampanjen allerede gikk til jobb mer enn tre ganger i uken (3-4 ganger i uken og 5 eller flere ganger i uken sammenslått). Til sammenligning var det i 2008 kun 11 % som gikk mer enn tre ganger i uken før kampanjen. Forskjellen er signifikant. Av de som tok buss er det 25 % som vil gjøre dette oftere til neste år. Nedgangen her er på 32 prosentpoeng. Her ser man også, som for de gående, at det var en signifikant høyere andel som allerede tok buss før kampanjen i 2009 (35 %) i sammenligning med 2008 (12 %) Det er fortsatt de som sykler til jobb som i størst grad vil fortsette. 40 % oppgir at de vil sykle oftere. Nedgangen sammenlignet med 2008 er på 44 prosentpoeng. For syklistene var det imidlertid liten forskjell på og 2008-undersøkelsene når det gjaldt hvor mange som allerede syklet før kampanjen. I 2009: 21 % syklet flere enn tre dager, 2008: 20 % syklet flere enn tre dager

20 Konklusjon Resultatene fra undersøkelsen viser at kampanjen har gitt merkbar effekt på deltakernes reisevaner. Dette gjelder både umiddelbart i form av adferd før kampanjen og etter kampanjeslutt, og sannsynlig adferd i 2010 i form av antatt adferd Den umiddelbare effekten er størst hos de som har valgt sykkel – dette i motsetning til i sist undersøkelse hvor det var buss og gange. Denne forskjellen skyldes nok i hovedsak at undersøkelsene ble gjennomført til ulike årstider Den framtidige effekten i form av ambisjon om å opprettholde eller øke bruken av det nye transportmiddelet for sommerhalvåret 2010 er på nivå med forrige undersøkelse når man spør alle respondenter samlet, uavhengig av valgt transportmiddel Skiller man ut kun de respondentene som svarer at de vil øke nivået, altså bruke valgt transportmiddel oftere neste år, ser vi imidlertid nedgang fra 2008-undersøkelsen. Til gjengjeld er det mange flere i 2009 enn i 2008 som svarer at de vil opprettholde samme nivå på bruken Årsaken til denne forskjellen kan være at de to undersøkelsene ble foretatt på ulike tidspunkt av året. I 2008-undersøkelsen, gjennomført i januar-desember, ble folk bedt om å vurdere antatt bruk fra kommende sommer til sommeren etterpå, og man kan tenke seg at det blir noe mer hypotetisk å sitte om vinteren å svare på et slikt spørsmål, enn i 2009-undersøkelsen da respondentene i sommermånedene, ut fra et faktisk nivå, svarte for hva de antok de ville gjøre neste sommer. I tillegg vil bruken også allerede være høyere om sommeren, det vil si at det er flere som eksempelvis går eller bruker buss til og fra jobb allerede, og mange av forskjellene for 2008 og 2009 på ambisjonsspørsmålet kan forklares med dette

21 Konklusjon forts. Blant de som vil øke nivået, altså bruke valgt transportmiddel oftere neste år, ser ambisjonene ut til å være størst blant syklistene og de som gikk. Lavest er den blant de som valgte buss Undersøkelsen gir et klart bilde av at de fleste har fått mersmak på det transportalternativet de valgte, og at de ser nytten i å fortsette med det. De viktigste motivasjonene for å fortsette å reise smart, er å komme i bedre form og for å vise miljøansvar De aller fleste ser ut til å sitte igjen med positive erfaringer etter å ha deltatt i kampanjen – flere enn 8 av 10 svarer samlet at de har svært eller ganske positive erfaringer. Halvparten - 50 % - svarer at de har svært positive erfaringer med å delta i kampanjen

22

23


Laste ned ppt "Telefonintervju gjennomført for Bergen kommune Oslo, september 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google