Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 1 HÅNDBOK FOR KLUBB- KASSERERE KLUBBHÅNDBOKEN LOVER OG ARBEID- SORDNINGER KLUBBLOVER REFERAT FRA DISTRIKTS-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 1 HÅNDBOK FOR KLUBB- KASSERERE KLUBBHÅNDBOKEN LOVER OG ARBEID- SORDNINGER KLUBBLOVER REFERAT FRA DISTRIKTS-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 1 HÅNDBOK FOR KLUBB- KASSERERE KLUBBHÅNDBOKEN LOVER OG ARBEID- SORDNINGER KLUBBLOVER REFERAT FRA DISTRIKTS- OG RIKSMØTER 1 GRATULERER MED VALGET TIL KASSERER SØK STRAKS TILGJENGELIG INFORMASJON:

2 Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 2 Produsert av Finn E Haug Alle Lionsledere bør vise det ansvar å delta på distriktenes opplæringskurs selv om en allerede har bekledd vervet i en eller flere perioder. Det kan alltid være nyttig informasjon å hente, og eventuelle nye vervinnehavere vil sette stor pris på å kunne høste av dine erfaringer. Kassereren har også en faglig del i sitt verv som det er av stor betydning blir tilfredsstillende utført. 2

3 Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 3 HUSK:Det viktigste du gjør ved arbeidsårets begynnelse, er å kontrollere at innbetaling av medlemskontingenten for 1. halvår har skjedd. NB:forfall 1. juli. HUSK:Delta på distriktets kurs for kasserere. Der får du de siste informasjoner om det nye arbeidsåret forskjellige kontingenter, bidrag, avgifter og ønsker om innbetalinger på både multippel- og distriktsplan. 3

4 Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 4 HUSK:At signaturretten blir overført til deg så snart som mulig etter den 30. juni, slik at det ikke blir forsinkelser i utbetalingene. HUSK:Levèr ut medlemskort/bevis både som kvittering for betalt kontingent og som bevis på at man er et aktivt medlem av en Lionsklubb, noe som er viktig ved besøk i utenlandske Lionsmøter. HUSK:Vær korrekt i ditt forhold til klubbens bank og/eller postkontor. Hold nøyaktig rede på beholdninger så konti ikke viser negative saldi. 4

5 Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 5 HUSK:Du er organisasjonsmessig underlagt presidenten og handler på hans/hennes oppdrag. Du skal representere klubben sammen med presidenten og sekretæren i sonemøter. 5

6 Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 6 Som medlem av klubbens styre skal du være med på å drive klubben frem mot de mål som styret og medlemmene setter for det kommende arbeidsåret. Vis derfor evne til nytenkning og utvikling, for som styremedlem er du en viktig ressurs for klubbens fremgang og trivsel. TIL LYKKE med tillitsvervet og som styremedlem av din Lionsklubb! 6

7 Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 7 KLUBBKASSE/ ADMINISTRASJONSMIDLER Inntekter hvor bare klubbens medlemmer er medvirkende som initiativtakere og bidragsytere, kan etter vedtak i klubben gå til administrasjonskassen. 7

8 Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 8 AKTIVITETSKASSE/ AKTIVITETSMIDLER Netto inntekt fra enhver aktivitet hvor andre enn Lionsmedlemmer på en eller annen måte er involvert og hvor utenforstående oppfatter aktiviteten som et sosialt arrangement under Lions Clubs Internationals merke, skal uavkortet gå til aktivitetskassen. 8

9 Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 9 KASSERERENS HOVEDOPPGAVER Regnskapsåret er fra 1. juli til 30. juni. For å kunne utføre vervet bør kassereren ha tilstrekkelige kunnskaper. Du skal forvalte klubbens økonomiske midler på en forsvarlig måte. Du skal føre fortløpende regnskap både over administrative midler (klubbkasse) og aktivitetsmidler (aktivitetskasse). Det er en forutsetning at disse regnskap holdes strengt atskilt. 9

10 Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 10 Du skal foreta inn- og utbetalinger og overførsler som angår klubben. Alle bilag skal være attestert av en person som kan bekrefte riktigheten av regningen før utbetalingen foretas. Som regel har klubbene en rutine for attestasjon av bilag. Hvis ikke, sørg for å få en styrebeslutning på hvordan fremgangsmåten skal være. Alt som er nedfelt i en skriftlig instruks, forenkler arbeidsgangen og levner ingen tvil om hvordan kassereren skal forholde seg til behandlingen av utbetalinger. 10

11 Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 11 Du skal orientere styret og medlemmene om klubbens økonomiske stilling til enhver tid. Det er viktig at du sammenholder budsjettet mot utbetalte bevilgninger, vedtatte bevilgninger som ikke er utbetalt og aktivitetskassens beholdning. 11

12 Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 12 Utbetalinger av bevilgninger skal kun skje etter anvisning av presidenten i henhold til vedtak i styremøte eller medlemsmøte. Hold bokføringen àjour. Attesterte bilag påføres kontonummer og bilagsnummer. Kontrollèr bankens/postkontorets kontoutskrifter mot egne inn- og utbetalinger. 12

13 Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 13 SOM PÅTROPPENDE KASSERER Sørg for at avtroppende kasserer orienterer deg om spesielle ting vedrørende regnskapsføringen. Sørg for å få overlevert alt nødvendig materiell. Kontrollèr at beholdningene, kasse, bank og postgiro, stemmer med bankens/postgirokontorets kontoutskrifter. 20

14 Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 14 Kassen må telles opp sammen med klubbens avtroppende president og kasserer. I tilfelle klubben har en garantiordning, må forsikringsselskapet underrettes om navnet på den nye kasserer. I fellesskap med avtroppende kasserer foreta nødvendige fullmaktsendringer overfor bank og postgiro. Det er presidenten som skal underskrive fullmaktene. 21

15 Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 15 SOM AVTROPPENDE KASSERER Gjør medlemmene oppmerksom på at alle bilag som gjelder regnskapsåret må innleveres for bokføring, slik at bokføringen kan avsluttes pr. 30. juni. Klubbens valgte revisor skal revidere regnskapet. Alle beholdninger overleveres i kontrollert stand til den nyvalgte kasserer. Orientér påtroppende kasserer, så han kan fortsette å gjøre samme gode jobben som du har gjort Sørg for å ha fullmaktsformularer. 22

16 Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 16 HUSKELISTE MAI Etter at du ble valgt i april, bør du sette deg inn i alle lover og rutiner. Møt opp på opplæringen av tillitsvalgte. Les referater fra distrikts- og riksmøtet. Du finner nyttig informasjon i Klubbhåndboka og Lovsamlinga 23

17 Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 17 JUNI Sørg for å få overlevert alt materiell fra din forgjenger. Kontroller at kontingenten er betalt til det internasjonale kontoret i Oak Brook, Multippeldistrikt og eget Distrikt, forfall 1, juli. Dette er avtroppende kasserers ansvar MEN: Kontrollér at det er utført! 24

18 Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 18 JULI Ferie! AUGUST Budsjettarbeid. Husk både klubb- og aktivitetskonto. SEPTEMBER Legg frem årets budsjett. Avgående legger frem revidert regnskap for foregående år. Start føring av regnskap umiddelbart, og vær ajour til hvert styre- og medlemsmøte. Send kontingenter til rett tid. Send tilskudd til ulike tiltak straks det er bevilget. Betal regningene fortløpende. 25

19 Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 19 DESEMBER Utsendelse av klubbkontingentkrav for 2. halvår, forfall 1. januar. Sjekk medlemslisten med sekretæren. Innbetaling av kontingent til Multippeldistrikt og Oak Brook, forfall 1. januar. 26

20 Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 20 MARS Sjekk kontingentrestanser. Skylder klubben mer enn US dollar 50 pr. 30. mars? Dette er en betingelse for stemmerett på Distrikts- og Riksmøte, og hvis klubben er representert på verdenskongressen... Presidentens 100 %- utmerkelse, er betinget av at kontingentforpliktelsene er oppgjort. Er avgiften for deltagelse på Distriktsmøte betalt? 27

21 Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 21 APRILEr avgift for Riksmøtedelegater betalt? JUNIÅrsregnskapet skal avsluttes pr. 30. juni. Innbetaling av kontingent til Oak Brook, Multippeldistrikt og Distrikt, forfall 1. juli. Overlevering til påtroppende kasserer. JULIRevisjon av regnskaper. Sjekk aktivitetsbevilgninger til utbetaling. AUGUST SEPTEMBERRegnskap godkjennes av medlemmene 28

22 Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 22 Takk for oppmerksomheten og lykke til med vervet som klubbkasserer.


Laste ned ppt "Lions Clubs MD104 Norge OPPLÆRING AV KLUBBKASSERER 1 HÅNDBOK FOR KLUBB- KASSERERE KLUBBHÅNDBOKEN LOVER OG ARBEID- SORDNINGER KLUBBLOVER REFERAT FRA DISTRIKTS-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google