Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IHR – Studier Forum for studiespørsmål, SV-fakultetet 10. november 2011 – Jenny Nornes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IHR – Studier Forum for studiespørsmål, SV-fakultetet 10. november 2011 – Jenny Nornes."— Utskrift av presentasjonen:

1 IHR – Studier Forum for studiespørsmål, SV-fakultetet 10. november 2011 – Jenny Nornes

2 Bakgrunn for Internt handlingsrom(IHR) Strategisk plan: “Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede ressurser offensivt, slik at de bidrar til å understøtte kjerneaktiviteten.” ”…administrative oppgaver skal sees mer i sammenheng, og kompetanse skal utnyttes bedre på tvers av nivåer.” Styrevedtak fra juni 2010: utarbeide en plan som beskriver utvikling og dimensjonering av administrasjonen ved hele UiO

3 Overordnede mål Øke UiOs interne økonomiske handlingsrom Bruke en større andel av de samlede ressursene til primærvirksomheten: forskning og utdanning

4 Mandat Utnytte kompetanse og resurser på tvers av nivåene gjennom en hensiktsmessig arbeidsdeling Øke kvaliteten og motivere til en kultur for kontinuerlig forbedring Øke student- og medarbeidertilfredsheten Oppnå et redusert administrativt ressursbehov på aggregert nivå Ivareta grenseflateproblematikk mot arkiv og administrative datasystemer Løsningene skal ikke svekke støttetjenestene til primærvirksomheten Skal ikke resultere i at vitenskapelig ansatte får flere administrative oppgaver

5 Verdistrømmer og verdistrømskategorier KategorinavnVerdistrøm Eksamen og kvalifikasjon Planlegge/gjennomføre eksamen Dokumentere kvalifikasjon Opptak Opptak gjennom NOM (samordna opptak) Lokalopptak Studentmobilitet Studentinformasjon og -oppfølging Studie-/studentinformasjon på web Muntlig studie-/studentinformasjon/veiledning Rekruttere studenter Saksbehandling som en del av oppfølging av studenter Faglig-sosial oppfølging av studenter Undervisningsstøtte og -admin Administrere undervisning Håndtere praksis Kvalitetssikring og forvaltning av studier Kvalitetssikre studier Drive forvaltning innenfor studier Forvalte emner Forvalte studieprogram Forvalte og følge opp regelverk Rapportere Styre ressurser Eksterne relasjonerFølge opp/betjene eksterne relasjoner

6 Tentative hovedmilepæler Milepælsplaner og mandater avklares Kartlegging ferdig 21.sept (vi gjøre en virkelighetssjekk med dere) Diskutere status og overordnet retning med studieledere og direktørnettverk medio oktober Redesign ferdig ca 7. nov Levere belutnings-/høringsnotat ca 1. des Høringsrunde

7 Overordnede målsetninger for arbeidet H11 1.Studentmobilitet - Godkjenning og innpassing All utdanning som ikke er fra UiO Studenter med opptak på program ved UiO Definert internasjonaliseringsfeltet Skille tunge og enkle saker Ca 4500 saker/år 2. Lokalopptak Laget 4 saksfamilier der alle lokalopptak inngår Masterprogrammer, praktisk pedagogisk utdanning og Selvfinansierende mastersøkere er prioritert Ca 16 000 søkere/år

8 Status Kartlegging ferdigstilt Policy-avklaring med linjen Ferdigstille anbefaling Mål Forenkling, bruke mindre admin. ressurser Følge regelverket SFB-opptakStudiekvalitetsrapporten Mål Forenkling, bruke mindre ressurser Fokusere på det som gir relevant og nyttig informasjon Status Skal inngå i tertialrapportering Kvalitetssystemet revideres Færre rapporter og sjeldnere frekvens Status Policy-avklaring med linjen Ses i sammenheng med omorganisering KA Mål Redusere feil Hensiktsmessig arbeidsdeling Avklare ansvar og myndighet Rombooking utenom FinnRom Status Innhenter kommentarer fra fakultetene Mål Bestemme hva som skal registreres hvor Unngå dobbeltregistrering Registreringsrutiner i FS og Ephorte Andre mindre tiltak

9 Prioriteringer fremover - forslag Inn og utreisende utvekslingsstudenter (bygger på gruppe 1) Kartlegge arbeidsprosesser og identifisere problemområder. Legger vekt på opptak av innreisende utvekslingsstudenter. IS-systemene fungerer ikke godt nok. Uavklarte ansvarsforhold og –linjer Planlegge og gjennomføre eksamen – Ny, store volum Avklare hensiktsmessig arbeidsdeling mellom nivåer. Avveining mellom bruk av administrative resurser og riktig servicenivå. Gjennomgå stordriftsfordeler med fokus på avvikling av skriftlig eksamen. Utrede IT-baserte vurderingsformer. Andre mindre tiltak Oppfølging av gamle delprosjekter

10 Mer informasjon Kontaktpunkter: Jenny Nornes (plangruppeleder) Gry Anita Hemsing (dokumentarist) E-post: ihrstudier-kontakt@admin.uio.noihrstudier-kontakt@admin.uio.no Nettside om IHR-studier: www.uio.no/ihr www.uio.no/ihr –Oppdateres jevnlig med store og små nyheter fra IHR- studier


Laste ned ppt "IHR – Studier Forum for studiespørsmål, SV-fakultetet 10. november 2011 – Jenny Nornes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google