Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

27.01.12 HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "27.01.12 HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar."— Utskrift av presentasjonen:

1 HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar 2012 1 HELFO UTLAND HELFO UTLAND

2 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet. HELFO forvalter årlig 25 milliarder kroner gjennom oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. I tillegg har HELFO ansvar for fastlegebytter, frikort, Europeisk helsetrygdkort, behandlingstilbud ved fristbrudd, samt Helsetjenestens veiledningssenter. For tiden består organisasjonen av omlag 650 ansatte fordelt på hovedkontor, seks regionkontor, HELFO pasientformidling, HELFO servicesenter og HELFO utland. HELFO UTLAND

3 Begrensede rettigheter
Begrensede rettigheter frivillig medlemskap gir rett til ”ordinær stønad” turister har i utgangspunktet ikke rett til helsetjenester HELFO UTLAND

4 Husk: Frivillig medlemskap – krever aktivitet
Husk: Frivillig medlemskap – krever aktivitet Spesialisthelsetjenesteloven - pasientskadeerstatning Kommunens tjenester Helse/Omsorg Utdanning Kultur Sosial Barnevern Skolehelsetjeneste Statlige tilsyn /krav til tjenester/feilbehandling Norges myndighet, ressurser og muligheter er begrenset i utlandet HELFO UTLAND

5 Familiemedlemmer? - forutsetter eget medlemskap Forsørget ektefelle kan bli medlem dersom hun/han: 1- har vært trygdet tre av siste fem år, og 2- har nær tilknytning til det norske samfunnet Forsørget barn får samme rett 5 HELFO UTLAND HELFO UTLAND

6 HELFO utland Ordinær stønad til pensjonister i utlandet Puja Anand 6 HELFO UTLAND HELFO UTLAND

7 HELFO utland behandler
HELFO utland behandler Refusjon av helseutgifter for arbeidstakere, pensjonister og studenter som har rettigheter fra folketrygden under opphold i utlandet. Det er kun utgifter påløpt i utlandet som kan søkes refundert fra HELFO Utland. Våre utbetalinger er hjemlet i § 5-24 i folketrygdloven (med tilhørende forskrifter) Klager (1. instans) HELFO Utland 7 HELFO UTLAND

8 Hva er ordinær stønad Ordinær stønad gir dekning til helsetjenester etter de bestemmelser som gjelder for tilsvarende behandling i Norge. Helsetjenester i Norge gis etter forskjellige lover og regler som ikke alltid gjelder i utlandet. Stønaden gis med de særregler at utgiftene dekkes etter særskilte satser. HELFO UTLAND

9 Hvem kvalifiserer til ordinær stønad
Hvem kvalifiserer til ordinær stønad Utenlandsboende pensjonister må søke medlemskap i folketrygden for å få rett til helsetjenester i utlandet. Norsk statsborgerskap og skatteplikt til Norge medfører ikke at man har rett til å få dekket helsetjenester i utlandet. HELFO UTLAND

10 Hva blir dekket ved ordinær stønad?
Hva blir dekket ved ordinær stønad? Ambulanse dekkes fullt ut Blåresept-medisiner dekkes etter folketrygdloven § Det er viktig å legge fram legeerklæring ved innkjøp av nye medisiner. Norsk frikort gjelder ikke Konsultasjon hos lege dekkes etter takster som går fra NOK 30,- til NOK 140,- .Tilleggsrefusjon kan vurderes for dokumenterte undersøkelser. HELFO Utland 10 HELFO UTLAND HELFO UTLAND

11 Dekning av legemidler utenfor institusjoner
Dekning av legemidler utenfor institusjoner Det kan på visse vilkår gis dekning til legemidler etter folketrygdloven § 5-14 (blåresept) og § (bidrag). Som hovedregel dekkes medisiner som er omfattet av blåreseptordningen i Norge. Medikamentet skal være benyttet i minst 3 måneder til behandling av sykdom som varer i minst 2 år . Du må selv betale for medisiner og deretter søke refusjon. HELFO Utland 11 HELFO UTLAND

12 Dekning av legemidler utenfor institusjoner (forts)
Dekning av legemidler utenfor institusjoner (forts) Medisiner som ikke kan dekkes på blå resept eller på bidrag i Norge, dekkes heller ikke i utlandet. For at HELFO utland skal kunne ta standpunkt til dekning av medisinutgifter, må det foreligge utførlig erklæring fra behandlende lege. Medisinens navn, diagnose, samt hvor lenge medisinen skal benyttes må framgå av legens erklæring. HELFO UTLAND

13 Medisinskjema brukes for både ordinær og utvidet stønad
Medisinskjema brukes for både ordinær og utvidet stønad Det er et vilkår for refusjon av medisiner at dette er fylt ut. HELFO Utland 13 HELFO UTLAND

14 Nærmere om sykehusopphold Ordinær Stønad
Nærmere om sykehusopphold Ordinær Stønad For utgifter til sykehusopphold i utlandet ytes det stønad etter folketrygdloven § 5-24 ”med opptil et beløp som fastsettes av Stortinget”. I 2012 er satsen NOK pr døgn. Satsen endres vanligvis med statsbudsjettet Satsen utbetales pr døgn. Stønaden er begrenset oppad til faktiske utgifter samlet for hele oppholdet, og ikke dag for dag. HELFO Utland 14 HELFO UTLAND HELFO UTLAND

15 Nærmere om sykehusopphold Ordinær Stønad
Nærmere om sykehusopphold Ordinær Stønad Satsen inkluderer medisiner, legehjelp og pleie som blir gitt under opphold på sykehuset. Sykehusutgifter som overstiger kr pr. døgn kan ikke dekkes. Det er erfaring for at satsen for sykehusopphold ikke alltid dekker de faktiske kostnadene ved sykehusinnleggelser. Derfor anbefaler HELFO utland at det vurderes å tegne privat forsikring i tillegg til den ytelsen du kan ha rett til fra folketrygden. HELFO Utland 15 HELFO UTLAND HELFO UTLAND

16 Reiseutgifter til behandlingssted
Reiseutgifter til behandlingssted Reiseutgifter i forbindelse med behandling dekkes kun til nærmeste sted der helsetjenesten kan gis. Normalt aldri til Norge. Hvis det er mulig bør det avklares på forhånd. En forutsetning for å kunne få dekket slike reiseutgifter er at selve behandlingen kan dekkes av folketrygden. HELFO Utland 16 HELFO UTLAND HELFO UTLAND

17 Reiseutgifter til behandlingssted
Reiseutgifter til behandlingssted Hvis man mener at det lokale helsetilbudet ikke er godt nok må dette dokumenteres med legeerklæring. HELFO dekker ikke hjemtransport til Norge i forbindelse med alvorlig/kronisk sykdom. Hjemreise til Norge ved sykdom kan bli meget kostbart. Også av denne grunnen vil HELFO utland anbefale å vurdere privat forsikringsdekning. HELFO Utland 17 HELFO UTLAND HELFO UTLAND

18 Dokumentasjon ved refusjonssøknad
Dokumentasjon ved refusjonssøknad Faktura som inneholder opplysninger om diagnose, hvilke medisiner som er utlevert (se for øvrig søknadsskjema). Kvittering som viser tydelig at beløpet er betalt. Er regning betalt ved hjemkomst over nettbank, kan kontoutskrift godkjennes. Et godt dokument krav kan sikre riktig saksbehandling samt forenkler vurdering av tilleggsrefusjon etter norsk takst. HELFO Utland 18 HELFO UTLAND HELFO UTLAND

19 Dokumentasjon ved refusjonssøknad
Dokumentasjon ved refusjonssøknad Et godt dokument krav kan sikre riktig saksbehandling samt forenkler vurdering av tilleggsrefusjon etter norsk takst. Eventuelle henvisninger – for eksempel for ambulansetransport, psykolog, fysioterapi osv skal være vedlagt. Et vilkår for å få refusjon er at det leveres originale dokumenter sammen med søknaden. Kravet må være mottatt av HELFO Utland innen 6 måneder etter at regningene er utstedt. HELFO Utland 19 HELFO UTLAND HELFO UTLAND

20 Krav om ordinær stønad til helsetjenester i utlandet - SKJEMA
Krav om ordinær stønad til helsetjenester i utlandet - SKJEMA Bakside må fylles ut og hvert enkelt bilag bør spesifiseres på spesifikasjonsskjema på baksiden. Husk at ved ordinær stønad dekkes utgifter kun etter takst. Unntak: Blå Resept medisiner som dekkes fullt ut ved langvarig bruk. Det finnes ingen egenandelstak for ordinær stønad dermed er det ikke relevant med frikort. HELFO Utland 20 HELFO UTLAND

21 Spesifikasjonsskjema
Spesifikasjonsskjema Skjemaene ligger på HELFO Utland 21 HELFO UTLAND HELFO UTLAND

22 Adresser og telefonnumre
Adresser og telefonnumre HELFO utland, Postboks 6349 Etterstad, 0604 Oslo Telefon: E-post: HELFO servicesenter: Mer informasjon: Om medlemskap i folketrygden: Om helsetjenester i utlandet: HELFO UTLAND

23 Mer informasjon www.helfo.no
Mer informasjon HELFO UTLAND

24 SPØRSMÅL ? HELFO UTLAND


Laste ned ppt "27.01.12 HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google