Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentleglova Lov av 19.mai 2006 nr 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd Trer i kraft 01.01.08 (erstatter lov av 19. juni 1970 nr. 60.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentleglova Lov av 19.mai 2006 nr 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd Trer i kraft 01.01.08 (erstatter lov av 19. juni 1970 nr. 60."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentleglova Lov av 19.mai 2006 nr 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd Trer i kraft 01.01.08 (erstatter lov av 19. juni 1970 nr. 60 om offentlighet i forvaltningen)

2 Lovens bakgrunn/forarbeider  St.meld. nr. 32 (1997-98)  NOU 2003:30 Ny offentlighetslov  Ot.prp. nr. 102 (2004 -2005)

3 Kort om lovens oppbygning  5 kapitler Kap 1 Innledende (formål og virkeområde) Kap 2 Hovedregler om innsyn Kap 3 Unntak fra innsynsretten Kap 4 Saksbehandling og klage Kap 5 Sluttbestemmelser (ikrafttreden og endringer i andre lover)  34 §§ (gjeldende lov 13 paragrafer)

4 Tema videre  Litt rettskildelære  Hovedreglene  Fokus på endringer (ny), og bestemmelser med relevans for kommunene Ot. prp.: ”behov for endringar som fører til større rett til innsyn i kommunar og fylkeskommunar”  Ikke uttømmende!

5 Rettskildelære – hvordan lese loven  Ordlyd Hovedregel – unntak (§ 14 vs § 16) Unntak fra unntaket (§ 16, 4. ledd, 2.setning) Begrepsbruk  ”er unntatt” – ”kan unntas” (§13 vs § 14)  ”dokument” – ”opplysninger”  ”eller” – ”og” (§ 12 vs § 5, 1. ledd)  ”direkte misvisende bilde”  Formål Bestemmelsens formål – hvor langt rekker det Lovens formål (§ 1)

6 § 1 Formål  ”Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.”

7 Rettskildelære forts.  Forarbeider Ot.prp. nr. 102 (2004 -2005) *  ”Etterarbeider” Veileder fra Justis- og politidepartementet Sivilombudsmannens uttalelser Lovavdelingens uttalelser

8 § 2 Virkeområde  Stat, fylkeskommune og kommune  Andre - der de fatter enkeltvedtak/lager forskrift  Selskaper der kommunen kontrollerer mer enn 50% av stemmene (ny) direkte eller indirekte 51% eierandel eller velger 51% av medlemmene i øverste organ Unntak i 2. ledd: ” hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private”

9 § 3 Hovedregelen ”Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.”

10 § 4 Definisjoner  Teknologinøytralt dokumentbegrep  ”Saksdokument for organet er dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet. Eit dokument er oppretta når det er sendt ut av organet. Dersom dette ikkje skjer, skal dokumentet reknast som oppretta når det er ferdigstilt.”  Unntak i 3. ledd

11 § 5 Utsatt innsyn  Unntak fra §§ 3 og 4 1. ledd - svært strenge vilkår 3. ledd (ny) - kan være praktisk Se også § 26, 2. ledd

12 §§ 6 – 12 understreker og utdyper innsynsretten  § 6 – forbud mot forskjellsbehandling (ny)  § 7 – info kan brukes til ethvert formål (ny)  § 8 – hovedregel om gratis innsyn  § 9 – sammenstilling av lagrede data (ny) Begrenset plikt til å lage ”nytt” dokument

13 §§ 6 – 12 understreker og utdyper innsynsretten  § 10 – plikt til journalføring – Internett (ny)  § 11 - meroffentlighet - jf. ”kan unntas”  ”Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak”  § 12 – opplysninger vs hele dokument (ny)

14 § 13 Taushetsbelagte opplysninger  ”Opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov, er unnatekne frå innsyn.” Er unntatt = § 11 kommer ikke til anvendelse  ”Gjeld innsynskravet eit dokument som inneheld opplysningar som er underlagde teieplikt, og denne plikta fell bort dersom den som har krav på tystnad samtykkjer, skal innsynskravet saman med ei eventuell grunngiving på oppmoding leggjast fram for vedkommande med ein høveleg frist til å svare. Svarar vedkommande ikkje, skal dette reknast som nekting av samtykke.”

15 §§ 14 -16 Interne dokument  Systematikk § 14 hovedregel egenproduserte dok § 15 hovedregel innhentede dok § 16 særregel for kommuner/fylkeskommuner  Formål  Klare ansvarsforhold utad – unngå tvil  Unngå muntlig saksforberedelse  Unngå forventninger om et bestemt resultat

16 § 14 Organinterne dokument  Hva er ”ett organ”?

17 § 15 Dokument innhentet for den interne saksforberedelsen  Når det er nødvendig for å sikre forsvarlege interne avgjerdsprosessar, kan organet gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har innhenta frå eit underordna organ til bruk i den interne saksførebuinga si. Det same gjeld dokument som eit departement har innhenta frå eit anna departement til bruk i den interne saksførebuinga si.  Det kan vidare gjerast unntak for delar av dokument som inneheld råd om og vurderingar av korleis eit organ bør stille seg i ei sak, og som organet har innhenta til bruk for den interne saksførebuinga si, når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg ivaretaking av det offentlege sine interesser i saka.  Unntaka i paragrafen her gjeld tilsvarande for dokument om innhenting av dokument som er nemnde i første og andre ledd, og innkallingar til og referat frå møte mellom overordna og underordna organ, mellom departement og mellom eit organ og nokon som gir råd eller vurderingar som er nemnde i andre ledd.

18 Nærmere om § 16 (ny)  Unntakene i §§ 14 og 15 gjelder ikke, dvs ikke hjemmel (i §§ 14 og 15) til å unnta: saksframlegg m/vedlegg til et folkevalgt organ, sakliste til møte i folkevalgt organ i kommunen, dokument fra eller til kommunale kontrollutvalg, revisjonsorgan og klagenemnder, (men kan unnta dokumentutveksling mellom kontrollutvalget og sekretariatet til utvalget) dokument i saker der en kommunal enhet opptrer som ekstern part i forhold til en annen enhet.

19 §16 - Ikke hjemmel i §14 til å unnta: dokument fra eller til et kommunalt særlovsorgan eller et kommunalt foretak etter kommuneloven kapittel 11. fra eller til en kommunal enhet på områder der enhetene har selvstendig avgjørelsesrett. (men kan unnta dokument i saker der rådmannen* gjennomfører kontrolltiltak overfor en enhet, og for utkast til vedtak og innstillinger som blir lagt fram for rådmannen* før det blir gjort vedtak eller før en innstilling blir lagt fram for et folkevalgt organ, samt for rådmannens* merknader til utkast som nevnt.)

20 § 23 Det offentliges forhandlingsposisjon m.m.  forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønns- eller personalforvaltningen  tilbud og protokoll ved offentlige innkjøp – til valg av leverandør er gjort  dokument som omhandler eierinteresser i selskap som ikke omfattes av loven, jf § 2

21 Saksbehandlingen §§ 28 - 32  Krav kan fremsettes skriftlig eller muntlig  Må gjelde en bestemt sak eller (i rimelig utstrekning) saker av en bestemt art  Avgjøres uten ugrunnet opphold  Avslag skal være skriftlig  Konkret og presis hjemmelshenvisning!  Begrunnelse  Passivitet = avslag (ny)

22 § 32 Klage  Fylkesmannen er klageinstans for vedtak i kommunalt eller fylkeskommunalt organ  Underinstansbehandling – husk § 11!!  Avgjøres uten ugrunnet opphold  Klageinstansen kan prøve alle sider av saken


Laste ned ppt "Offentleglova Lov av 19.mai 2006 nr 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd Trer i kraft 01.01.08 (erstatter lov av 19. juni 1970 nr. 60."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google