Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune
OFFENTLEGLOVA Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd. Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

2 OFFENTLEGLOVA – BAKGRUNN (1)
Dokumentoffentlighet: Offentlighetsloven 1970. 2004: Grl. § 100 Enhver har Ret til innsyn i Statens og Kommunenernes Akter… Møteoffentlighet: Grl.1814:i Stortinget Kommuneloven, etter hvert 2004: Grl. § 100 ”Enhver har Ret til …at følge Forhandlingerne i … folkevalgte Organer. Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

3 OFFENTLEGLOVA – BAKGRUNN (2)
Sivilombudsmannsloven 1962 Forvaltningsloven 1967 Offentlighetsloven 1970 Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

4 OFFENTLEGLOVA – BAKGRUNN (3)
Hva ønsket man? Politisk styring – folkemakt Offentlig dialog – ytringsfrihet Tillitskapende - åpenhet Maktkontroll Forebygge triksing, korrupsjon, m.v Rettssikkerhet Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

5 OFFENTLEGLOVA – BAKGRUNN (4)
Ble ønskene innfridd? På mange måter, men: Fvl. og Offl. er ikke folkelesning, delvis vanskelig tilgjengelig, egne ord og uttrykk. Offentlig forvaltning er blitt større, mer mangesidig og mindre oversiktlig Den teknologiske utvikling Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

6 Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune
HVA ER EN KOMMUNE? SERVICEPRODUSENT FORVALTNINGSORGAN POLITISK ARENA RESSURSFORVALTER ARBEIDSGIVER M.V Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

7 Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune
OFFENTLEGLOVA KOMMUNEN ER BLITT ANSETT SOM ETT ORGAN ” For regjeringen er det en sentral målsetting å iverksette tiltak som kan skape større åpenhet i kommunene” St. meld. nr 32 ( ) OFFENTLEGLOVA ”DELER OPP” KOMMUNEN Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

8 Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune
OFFENTLEGLOVA Lang forhistorie: Stortingsvedtak i 1995 St. meld 32 ( ) om off.prinsippet NOU 2003:30 Ny offentlighetslov Ot. prp. 102 ( ) offentleglova Ot. prp. 9 ( ) offentleglova I kraft (?) Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

9 OFFENTLEGLOVA – INNHOLD (1)
I hovedsak en videreføring av dagens lov. Fortsatt system med off. dokumenter, dok. som kan unntas (meroffentlighet), og dok. som skal unntas. Fortsatt ordningen med at i noen tilfeller er det opplysninger som kan unntas, andre tilfeller kan dokumenter unntas. Forsiktig utvidelse av virkeområdet Kommunene ikke lenger ett organ. Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

10 OFFENTLEGLOVA – INNHOLD (2)
Kap. 1 Innleiande føresegner Formål og virkeområde Kap. 2 Hovudreglane om innsyn Meirinnsyn Kap. 3 Unntak frå innsynsretten Bl. a. særregel for kommunesektoren Kap. 4 Saksbehandling og klage Forskrifter er under utarbeidelse. Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

11 Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune
OFFENTLEGLOVA § 1 Formål: offentleg verksemd open og gjennomsiktig styrkje informasjons- og ytringsfridomen styrkje den demokratiske deltakinga styrkje rettstryggleiken til den enkelte styrkje tilliten til det offentlege styrkje kontrollen frå ålmenta leggje til rette for vidarebruk av off. info. Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

12 Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune
OFFENTLEGLOVA § 2 Lova gjeld for: c) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har ein eigardel som gir meir enn halvparten av røystene i det øvste organet i rettssubjektet, d) …..rett til å velje meir enn halvparten av medlemmene i det øvste organet i……. Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

13 OFFENTLEGLOVA § 2 – forts.
Bokstavane c) og d) gjeld ikkje rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private. Forskriftshjemmel. Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

14 Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune
OFFENTLEGLOVA § 3 Hovudregel: Saksdokument, journalar o.l. register for organet er opne for innsyn. Alle kan krevje innsyn …..hos vedkommende organ Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

15 OFFENTLEGLOVA – INNSYN (forts. 1)
Gratis innsyn - § 8 Innsyn i sammenstilling fra databaser - § 9 Innsyn kan kreves skriftlig eller muntlig. Må gjelde en bestemt sak eller i rimlig utstrekning saker av en bestemt art - § 28 Avgjøres uten ugrunna opphold - § 29 Hensynet til forsvarlig saksbeh. - § 30 Papirkopi eller elektronisk kopi - § 30 Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

16 OFFENTLEGLOVA – INNSYN (forts. 2)
Avslag på innsynskrav skal være skriftlig. Hjemmelskrav – detaljert. Opplyse om klageadgangen. Klagefrist 3 uker Kan innen 3 uker kreve nærmere begrunnelse skriftlig. Svar senest innen 10 arbeidsdager. - § 31 Fylkesmannen er klageinstans - § 32 Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

17 Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune
OFFENTLEGLOVA § 4 Dokument = ei logisk avgrensa informasjonsmengd. Saksdokument = dokument som er kome inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet har sjølv har oppretta. Oppretta = sendt ut av organet, eller ferdigstilt. Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

18 Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune
OFFENTLEGLOVA § 5 Utsett innsyn: Såfremt det er grunn til å tru at dei dokumenta som ligg føre, gir eit direkte misvisande bilete av saka, og at innsyn derfor kan skade klare samfunnsmessige eller private interesser. Dersom vesentlege private eller offentlege omsyn tilseier det, kan innsynsrett i eit dokument utsetjast til det har komme fram til den det vedkjem, eller hendinga der det skal offentleggjerast, har funnet sted. Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

19 Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune
OFFENTLEGLOVA § 10 Organet skal føre journal etter reglane i arkivlova… Organet ….kan gjere dokument allment tilgjengelege på internett, … Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

20 Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune
OFFENTLEGLOVA § 11 Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak. Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

21 Unntak frå innsynsretten
OFFENTLEGLOVA: Kapittel 3 Unntak frå innsynsretten Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

22 Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune
OFFENTLEGLOVA § 13 Opplysningar som er underlagde taushetsplikt…., er unnatekne frå innsyn. Samtykke: Svarar vedkommende ikkje, skal dette reknast som nekting av samtykke. Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

23 Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune
OFFENTLEGLOVA § 14 (Organinterne dokument) Eit organ kan gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har utarbeidd for si eiga interne saksførebuing. Første ledd gjeld ikkje Dokument eller del av dokument som inneheld den endelege avgjerda til organet i ei sak, Generelle retningslinjer for saksbehandlinga til organet Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

24 OFFENTLEGLOVA § 15 Dokument innhenta utenfra for den interne saksforberedelsen. Kan gjøres: Når det er nødvendig for å sikre forsvarlige interne avgjørelsesprosesser For deler av dok. som inneholder råd om og vurderinger av hvordan et organ bør stille seg i en sak, når det er påkrevet for en forsvarlig ivaretakelse av off. interesser Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

25 Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune
OFFENTLEGLOVA § 18 Det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument som eit organ har utarbeidd eller motteke som part i ei rettssak for norsk domstol. Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

26 OFFENTLEGLOVA § 16 Innsyn i interne dokumenter hos kommunene og fylkeskommunene Unntakene i §§ 14 og 15 gjelder ikke: Saksframlegg m/vedl. til folkevalgt organ Saksliste til folkevalgt organ Dok. til/fra kontrollutv., revisjon, klageutv. Dok. i saker der komm. enhet opptrer som ekstern part i forehold til annen enhet i kommunen Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

27 OFFENTLEGLOVA § 16 - forts.
Innsyn i interne dokumenter hos kommunene og fylkeskommunene Dok. mellom kontrollutv. og dets sekretariat ansees som interne. Dok mellom kommune og KF/ særlovsorganer ansees ikke som interne. Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

28 OFFENTLEGLOVA § 16 - forts
Unntaket i § 14 gjeld heller ikkje for dokument frå eller til ei kommunal eller fylkeskommunal eining på område der einingane har sjøvstendig avgjerdsrett. Unntaket i § 14 gjeld likevel for dokument i saker der adm. sjefen… gjennomfører kontrolltiltak overfor ei eining, og for utkast til vedtak og innstillinger som blir lagde fram for adm. sjef…… Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

29 Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune
OFFENTLEGLOVA § 25 Det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument i sak om tilsetjing….. Unntaket i første ledd gjeld ikkje søkjarlister. Organet skal snarast etter at søknadsfristen er gått ut, setje opp søkjarliste. Dersom søkjaren sjølv ber om unntak. Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune

30 Takk for oppmerksomheten!
Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune


Laste ned ppt "Spesialrådgiver Tore Gullichsen, Mandal kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google