Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny innsynslov - mer åpenhet Kristine Holm, Norsk Presseforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny innsynslov - mer åpenhet Kristine Holm, Norsk Presseforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny innsynslov - mer åpenhet Kristine Holm, Norsk Presseforbund

2

3

4

5

6 Gudbrandsdølen Dagningen 2008-10-06

7 Offentleglova § 1 ”... leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga,rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.”

8 Plan- og bygningsloven § 1-1 ”Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter”

9 Ny innsynslov Gjelder for flere enn før Teknologinøytral Rett til sammenstilling av opplysninger Redusert adgang til å unnta dokumenter som interne Økt innsyn i offentlige innkjøp Strengere krav til saksbehandlingen

10 10

11 Opplysninger fra databaser §9 Krav på innsyn i sammenstillinger av opplysninger som finnes i databaser Krav: Må kunne gjøres med enkle framgangsmåter. Avslag på dette kan påklages

12 ”Det er sannsynlig at tenesta vil føre til ein del fleire innsynskrav. Dette er nettopp formålet med ho, fordi meninga er å lette bruken av offentlegprinsippet.” Justisdepartementet, forarbeidene til offentlighetsforskriften

13

14 Sivilombudsmannen, sak 2007/345 ”Det er ikke grunn til å betvile at gjennomgang av dokumentene ville vært arbeidskrevende. Av bilder vegmyndighetene har fremlagt fremgår det at det dreier seg om et stort antall ringpermer og arkivbokser. Jeg har likevel vanskelig for å se at dette i seg selv kan begrunne avslag. Dette er i første rekke et spørsmål om hvordan dokumentene i sin tid ble arkivert og journalført. Ut fra beskrivelser og bilder kan det se ut til at dokumentene er oppbevart nokså usystematisk i permer og kasser på en måte som synes lite forenlig med hensynene bak arkiv- og offentlighetslovgivningen. (...)Forvaltningens saksdokumenter må oppbevares slik at innsynsretten blir mest mulig effektiv.”

15 Elektronisk saksbehandling ”Elektronisk kommunikasjon gir en høyere kvalitet og en mer effektiv behandling av saksdokumentasjonen.” Plan –og bygningsetaten i Oslo, 2006.

16 Elektronisk saksbehandling Sparer tid og penger Sparer miljøet Styrker demokratiet Lettere å ivareta opplysningsplikten Styrker saksbehandlingen Bedre saker i pressen

17

18 Hva er et dokument? § 4(1): ”ei logisk avgrensa informasjonsmengd som er lagra på eit medium for seinare lesing, lytting, framsyning, overføring eller liknande.”

19 Hva er et saksdokument? § 4 (2): ”Saksdokument for organet er dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet.”

20 Foto: Oslo kommune

21 ”Det er ikke omstridt at e-post faller inn under dokumentbegrepet slik det er definert likelydende i offentlighetslovens § 3,1.ledd og i arkivlovens § 2 bokstav a.” Fylkesmannen i Oslo og Akershus,sak 2001/05234

22

23

24 Foto: Sandefjord kommune

25

26

27

28 Noen spørsmål: Elektronisk kommunikasjon innad - hverandre - mail/kommentarfelt - andre faglige etater Elektronisk kommuniasjon utad - søkere - andre berørte parter/naboer - politikere

29 Korrespondanse innad i etaten Frivillig å journalføre interne dokumenter Hva er internt? Formål: må være innhentet eller utarbeidet for intern saksbehandling Lovens §§ 14,15 og 16

30 Interne innhentet utenfra (§15) Innhentet av overordnet organ fra underordnet Ellers: kun vurderinger og anbefalinger, ikke redegjørelser om faktiske forhold. Unntak må være påkrevd av hensyn til en forsvarlig ivaretakelse av det offentliges interesser

31 Dette kan aldri unntas som internt (§16) Saksframlegg til folkevalgte organ dokument fra eller til kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg, revisjonsorgan og klagenemnder,

32

33 §16d: Dokumenter der en kommunal enhet opptrer som ekstern part – eks søker om byggetillatelse

34 Søknad om dispensasjon fra bygge- og aktivitetsforbudet Dokument fra byggesaks- avdelingen til plan- og miljøavdelingen §16(3): Dokumenter som angår et område der dere har selvstendig avgjørelsesmyndighet: aldri internt

35 Saksbehandlingen Svar uten ugrunnet opphold – samme dag, senest innen 3 virkedager (Sivilombudsmannen) 5 dager regnes som et avslag og kan påklages direkte til klageinstans Rett til utvidet begrunnelse Fylkesmannen i Oslo og Akershus oppfordrer til klage


Laste ned ppt "Ny innsynslov - mer åpenhet Kristine Holm, Norsk Presseforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google