Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strålevern for personal ved operasjon og anestesi 06.06.2013 Elen Efros-Monsen Medisinsk fysiker/strålevernkoordinator.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strålevern for personal ved operasjon og anestesi 06.06.2013 Elen Efros-Monsen Medisinsk fysiker/strålevernkoordinator."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strålevern for personal ved operasjon og anestesi 06.06.2013 Elen Efros-Monsen Medisinsk fysiker/strålevernkoordinator

2 Oversikt Strålevernlover og organisering av strålevernet Ioniserande stråling og dosebegrep Strålevern for pasient og personal ved bruk av C-bue Persondosimetri, dosegrenser og beskyttelse

3 Strålevernforskriften §7 Kompetanse, instrukser og prosedyrer Virksomheter skal sikre at ansatte og andre tilknyttede personer som installerer eller arbeider med strålekilder, eller som blir eksponert for stråling, skal ha tilstrekkelig kompetanse innen strålevern og sikker bruk av strålekilder og måle- og verneutstyr …

4 Strålevernforskriften §43 Opplæring i strålevern og medisinsk Strålebruk Personell skal ha årlig relevant opplæring i strålevern og strålebruk i forhold til arbeidsmetoder og den enkeltes arbeidsoppgaver Alt berørt personell skal ha apparatspesifikk opplæring som inkluderer forhold som påvirker stråledose og bildekvalitet før ny apparatur eller nye metoder tas i klinisk bruk.

5 Dokumentasjon Vi må dokumentere at det blir gitt opplæring i strålevern. Sender rundt liste for signering.

6 Organisering av strålevern Strålevernkoordinator –Fysiker Strålevernsutvalg –Ledes av sentral strålevernkoordinator (Jenni-Mari Dimmen) –Med. teknisk –Bedriftshelsetjenesten –Verneombud/HMS –Repr. fra ledelsen Møter med strålevernkontaktene på sykehusene –En strålevernkontakt i hver avdeling som benytter stråling

7 Ansvar for strålevern Klinikksjef Seksjonsleder og enhetsleder Brukeren

8 Ansvar - klinikksjef Klinikksjef har innen egen klinikk det overordnede ansvar for det totale helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, inkludert strålevern, for alle yrkesgrupper at lover, forskrifter og bestemmelser samt interne regler for bruk av ioniserende stråling er oppfylte, og at et helhetlig strålevern blir ivaretatt strålevernopplæring og utsjekk for gjennomført opplæring informasjon om endringer i lover og forskrifter som omhandler strålevern strålevernprosedyrer utarbeides myndighetstilsyn, godkjenninger og meldinger blir ivaretatt avviksrapportering av uforsvarlig strålebruk utføres

9 Ansvar – avdelingssjef og enhetsleder Avdelingssjef har ved egen avdeling og enhetsleder har ved egen enhet ansvar for: at personer som arbeider innenfor kontrollert område får kartlagt sin personlige stråleeksponering og oppfølging av høye persondoser at kun godkjent utstyr, som kvalitetssikres og vedlikeholdes, benyttes. at nødvendig verneutstyr forefinnes, og at dette blir vedlikeholdt at uvedkommende ikke har adgang aktuelle risikovurderinger gjennomføres strålekilder kontrolleres ved anskaffelser strålekilder registreres, kvalitetssikres og vedlikeholdes

10 Ansvar - brukeren Brukeren er den person som utfører arbeid som omfatter ioniserende stråling. Brukeren har ansvar for å: følge strålevernsbestemmelser, rutiner og prosedyrer, og å sikre at arbeidet ikke fører til risiko for skade på egen eller andres helse delta på opplæring innen strålebruk og strålevern bruke relevant verneutstyr og persondosimetre kontrollere henvisning/rekvisisjon med hensyn til berettigelse alltid bruke oppdaterte prosedyrer gi, innhente og kontrollere korrekt og tilstrekkelig informasjon til/fra pasient dokumentere pasientdiagnostikk og - behandling rapportere uforsvarlig strålebruk inneha relevant kompetanse sjekke riktig skjerming av pasient ved bruk av strålekilder sørge for at uvedkommende ikke har adgang til kontrollert område

11 Strålespekter

12 Dosebegrep Absorbert dose D– et mål på hvor mye stråling eller energi kroppen har absorbert per kilo. Enhet Gray (Gy) er det samme som (Joule/kg) Tar ikke hensyn til biologisk effekt. Kan ikke brukes til beregning av risiko. Ekvivalent dose H (Sievert) vektet etter biologisk effekt. Avhengig av typen stråling. Effektiv dose E (Sievert) vektet etter stokastisk risiko. Avhengig av hvor på kroppen vi blir bestrålt.

13 Strålingens vekselvirkning med materie a) b) c) Pasient Registrerende system (film/detektor) a)Absorbsjon b)Transmisjon c)Spredning a) b) c) a)Absorbsjon b)Transmisjon c)Spredning Tatt fra A. Widmark, NRPA

14

15 Gravide pasienter

16 Strålerisiko Stokastisk effekt Kunnskap basert på data ved høyere dose. (Hiroshima, Nagasaki (Life Span Study) etc.) Antar lineær relasjon mellom dose og kreft. Ingen terskelverdier for stokastiske effekter. Dose Risiko for kreft ? LNT – Linear, no threshold

17 Gjennomlysningstid for å nå terskeldose Hud effekt Approx thres- hold dose (Gy) Normal doserate 20 mGy/min Høy doserate 200 mGy/min Time of Onset Forbigående erytem2100 min10 min2-24 t Midlertidig epilation3150 min15 min3 u Kraftig erytem6300 min30 min1,5 u Permanent epilation7350 min35 min3 u Hud atrofi10500 min50 min>52 u Telangiectasis10500 min50 min>52 u Langtids erytem15750 min75 min8-10 u Hud nekrose>12750 min75 min>52 u Secondary ulcerasjon241200 min120 min6 u Når inntreffer skaden? Hudeffekter etter eksponering i en fraksjon (Wagner and Archer 1998)

18 6-8 weeks: Injury described as a second degree burn 18-21 month.: Ulceration with tissue necrosis After skin-grafting Radiation induced injury Shope TB, RadioGraphics 1996. Shope TB, RadioGraphics 1996

19 Persondosimetri Vende mot kilden Skulderhøyde Utenpå blyfrakken

20 For hvem? Alle som arbeider innenfor kontrollert eller overv å ka omr å de Kontrollert: > 6mSv/ å r, hender> 150mSv/ å r Overv å ka: > 1mSv/ å r, hender >50mSv/ å r C-buene v å re er klassifiserte som kontrollerte slik:

21 Dosegrenser for yrkeseksponerte (ICRP 60) Dosegrensen gjelder helkroppsbestråling og er angitt som effektiv dose Dosen skal ikke overstige 20 mSv/år For enkeltorganer gjelder følgende: Øyelinse 20 mSv/år Hud, hender og føtter 500 mSv/år Foster - dosen skal ikke overstige 1 mSv etter oppdaget graviditet

22 Gravide arbeidstakere skal ikke arbeide i kontrollert eller overvåket område skal ikke eksponeres for strålekilder innenfor nukleærmedisinsk virksomhet skal ikke oppholde seg inne i magnetrommet på MR under scanning Utdrag fra helseforetakets prosedyrer

23 Prinsipper for strålebeskyttelse Tid Avstand Skjerming Tatt fra A. Widmark, NRPA

24 50 cm (6%) 100 cm (1,6%) 150 cm (0,7%) Avstand til strålekilden Hold deg på avstand, hvis mulig Ved arbeid nær pasient, kan et lite skritt tilbake gi stor reduksjon 25 cm (25%) 12,5 cm (100%)

25 Isodosekurver Korrekt side å stå på! Røntgenrør Bildeforsterker

26  Spredt stråling Strålekilder i røntgendiagnostikk  Lekkasjestråling  Primærstråling Røntgenrør Bildeforsterker Tatt fra A. Widmark, NRPA

27 Absorbsjon i vev og sekundærstråling 100 % 50 % 25 % 12 % 6 % 3 % 100 mGy Sekundærstråling - ca. 1 ‰ av huddosen 1 meter til siden 1 m 0,1 mGy 0,011 mGy 3 m 0,025 mGy 2 m Strålningsintensiteten er 100 - 1000 ganger høyere på inngangsiden av pasienten. (nærmere strålekilden) Tenk på hvor du har fingrene! Er det over- eller underbordsrør?

28 Eksponeringsparametre Pulset gjennomlysning- helst få pulser/s ”Last-Image Hold” (LIH) mA- rørstrømmen (hvor mange fotoner som dannes) Forstørrelse –gir høyere huddose Ulike doserater- helst lav eller normal doserate.

29 Sekundærstråling CT

30 CT Unngå å lene deg inn i CTen! Stå ved sida av CTen om du må være inne under eksponering. Unngå å snu ryggen til – blyfrakken dekker dårligere. Bruk blyfrakk + thyroideabeskyttelse

31 Personlig beskyttelsesutstyr ved arbeid på røntgendiagnostikklab. Blygummifrakk -0,25 mm blyekvivalens ved vanlige røntgenundersøkelser -0,35 mm blyekvivalens ved angiografi/intervensjonsradiologi/CT Blybriller - ved angiografi/intervensjonsradiologi Thyroideabeskyttelse -0,25 - 0,5 mm Pb ved angiografi/intervensjonsradiologi/CT spesielt aktuelt ved overbordsgeometri Tatt fra A. Widmark, NRPA

32 Statistikk (fr å A.Widmark)

33 Poenger... Lær deg utstyret godt! Unngå primærstrålen Røntgenrøret helst under pasienten Røntgenrøret så langt vekk fra pasienten som mulig Bildeforsterker nærmest mulig pasienten Bruk minst mulig strålefelt Bruk kortest mulig gjennomlysningstid Alltid mindre spredt stråling på bildeforsterkersiden Hold avstand Bruk adekvat beskyttelsesutstyr Hold deg helt unna hvis du er gravid


Laste ned ppt "Strålevern for personal ved operasjon og anestesi 06.06.2013 Elen Efros-Monsen Medisinsk fysiker/strålevernkoordinator."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google