Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lars Erik Walle lars.walle@ntnu.no Kurs for ADA, 17. april 2012 Lars Erik Walle lars.walle@ntnu.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lars Erik Walle lars.walle@ntnu.no Kurs for ADA, 17. april 2012 Lars Erik Walle lars.walle@ntnu.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lars Erik Walle lars.walle@ntnu.no
Kurs for ADA, 17. april 2012 Lars Erik Walle

2 Hva er galt med Word? Hvorfor LaTeX?
Og ikke minst: Veldig nyttig å kunne LaTeX til senere… Rapporter, prosjekt- og masteroppgave, doktorgrad +++

3 WYSIWYG – what you see is what you get
Word, Pages etc: WYSIWYG – what you see is what you get Lav terskel, alt i en pakke. Layout er opp til brukeren. Tenker på layout mens du skriver. Vanskelig å være konsistent. LaTeX: Strukturorientert program. Dokumentet programmeres, høy terskel. Tenker på innhold, ikke layout, mens man skriver. Man angir strukturen til dokumentet, og LaTeX tar seg av formatering og layout.

4 Historie TeX ble laget av Donald Knuth på 70- og 80-tallet for å typesette hans egne bøker. Ekstremt stabilt. Siste versjon kom i 2008: Knuth gir $328,67 til den neste som finner en bug i TeX. LaTeX ble utgitt av Leslie Lamport i Er makroer som ligger oppå TeX for å gjøre det enklere å bruke. Også svært stabilt. Nåværende versjon fra 1994… Utvikles stadig nye pakker : 278 dokumentklasser og 2611 pakker.

5 Historie En viktig ting: Uttale av LaTeX X’en uttales altså som en K!

6 Installasjon av LaTeX på egne maskiner
LaTeX er fri programvare og finnes til de fleste plattformer. Instruksjoner ligger her: Her ligger også en del nyttige oppslagsverk. Tips for Mac-brukere: Keyboard viewer System Preferences -> Language & Text -> Input sources -> Show Input menu in menu bar

7 Strukturen til et LaTeX dokument
En ren tekstfil. Kompileres så til en PDF-fil. (Gir feilmeldinger ved syntaksfeil, som i et programmeringsspråk…) Ser ikke endringer før du kompilerer på nytt. Strukturen til dokumentet angis med kommandoer (eks. \section{}). Minner altså litt om HTML. Dokumentet starter med en ”preamble” som angir innstillinger for hele dokumentet. Der velger man også dokumenttype. Kan laste inn ekstra pakker. Stor valgfrihet og enormt med muligheter (Google er din venn…).

8 ”Preample” \documentclass[a4paper, norsk, 12pt]{article}
\usepackage[T1]{fontenc} % Vise norske tegn \usepackage[latin1]{inputenc} % For å kunne skrive norske tegn. % Hvis problemer med æøå, bytt ut latin1 med utf8. % Kan også skrive \ae \oe \aa \usepackage{babel} % Tilpasning til norsk \usepackage{graphicx} % For å inkludere grafikk \usepackage{amsmath,amssymb} % Ekstra matematikkfunksjoner \author{Lars Erik Walle} \title{Innføring i \LaTeX} \date{\today} \begin{document} \maketitle % Skriver ut tittelen \begin{abstract} Her kommer sammendraget… \end{abstract} Selve dokumentet kommer her... \end{document}

9 color, url, cite, parskip, subfig +++
”Preample” Dokumenttyper: article, report, book Papirstørrelse: a4paper,a5paper,letter twoside, twocolumn Skriftstørrelse: 10, 11 og 12 pt Vise tittel: \maketitle Innholdsfortegnelse: \tableofcontents Finnes uendelig med ekstra pakker, f.eks.: color, url, cite, parskip, subfig +++

10 Tekst i et LaTeX dokument
Tekst skrives inn på vanlig måte. Avsnitt markeres med 2 linjeskift. (For vertikalt mellomrom før avsnitt, inkluder pakka parskip) Alt etter % er kommentarer og vises ikke. Tvunget linjeskift: \\ eller \newline Tvunget sideskift: \newpage Fotnoter: \footnote{…} Spesialtegn: # $ % & { } _ ^ \ ~ Sett \ foran dersom du vil skrive disse i teksten. Bruk \textbackslash\ for å få \

11 Aksenter og nasjonale tegn
æ ø og å kan skrives rett inn, eller som {\ae} {\o} {\aa} \’{e} é \´{a} à \"{o} ö \~n ñ {\texteuro} € \textdegree C C

12 Struktur i et LaTeX dokument
Kommandoer for å strukturere dokumentet: \section{…} \subsection{…} \subsubsection{…} I tillegg: \part{…} og \chapter{…} for ”report” og ”book”. * gir en overskrift uten nummerering, \section*{}

13 Store dokumenter For store dokumenter (f.eks. masteroppgave), kan det være lurt å splitte dokumentet opp i flere deler: \input{introduksjon} % inkluderer fila introduksjon.tex \input{resultater} \input{…}

14 Utheving av tekst Noen kommandoer for å utheve tekst: \emph{Uthevet}
\textbf{Fet skrift} \textit{Kursiv} \textsc{Store bokstaver} \small, \tiny, \large \Large, \huge, \Huge Eks. {\large Stor skriftstørrelse}

15 Lister \begin{enumerate} \item Første punkt \begin{itemize}
\item Underpunkt 1 \item Underpunkt 2 \end{itemize} \item Andre punkt \end{enumerate} Første punkt Underpunkt 1 Underpunkt 2 Andre punkt

16 Referanser \begin{thebibliography}{00}
\bibitem{refnavn} Selve referanseteksten \end{thebibliography} Henvisningen i teksten skrives på følgende måte: \cite{refnavn} Husk å kompilere 2 ganger når du har endret på referanser! For mer komplisert bruk av referanser, se BibTeX!

17 Figurer \begin{figure}[htbp] % Se forklaringen under \centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth]{latexfigur} \caption{\LaTeX{}-logo} \label{fig:latexlogo} \end{figure} Forklaring: h her t topp b bunn p egen side !h sterk oppfordring om her

18 Figurer Viktig om figurer:
LaTeX plasserer selv figurer der den mener de passer best i forhold til mengde tekst på sidene. Altså: En figur kommer ikke nødvendigvis akkurat der koden står i teksten, den ”flyter” nedover i dokumentet inntil LaTeX finner et passende sted å plassere den. LaTeX er også litt kresen på filformat. Støtter kun følgende formater: PDF, PNG og JPG (pdflatex).

19 Tabeller \begin{tabular}{ | l | c |} \hline
\emph{Studie} & \emph{Antall studenter} \\ \hline Fysmat & \\ BFY & 33 \\ LUR & 17 \\ \hline \end{tabular} Forklaring: l venstrejustert c midtjustert r høyrejustert | vertikale streker mellom kolonnene \hline horisontal strek

20 Tabeller Større tabeller setter man gjerne inn i et table-miljø, med tabellnummer og tabelltekst. Disse flyter rundt på samme måte som figurer. \begin{table}[htbp] \centering \caption{Tabell over antall studenter i ulike studieprogram.} \label{tab:studieprogram} \vspace{4mm} % Litt ekstra mellomrom \begin{tabular}{ | l | c |} \hline \emph{Studie} & \emph{Antall studenter} \\ \hline Fysmat & \\ BFY & 33 \\ LUR & 17 \\ \hline \end{tabular} \end{table}

21 Matematikk Ligninger kan enten stå inni teksten, ved å bruke $...$:
$E_k = \frac{1}{2} mv^2$ Eller stå for seg selv: \begin{equation} E_k = \frac{1}{2} mv^2 \end{equation} De kan være enten med (equation) eller uten (equation* eller \[ .. \]) nummerering.

22 Matematikk Det finnes egne kommandoer for alle mulige matematiske symboler og operasjoner, f.eks. \alpha, \beta, \sin, \cos, \int, \sum, \sqrt _ og ^ betyr henholdsvis sub- og superskrift (senket og hevet). \cdot gir en liten gangeprikk \left og \right foran parenteser gjør at størrelsen passer til formelen mellom parentesene, eks. \left( … \right) Nummererte formler kan refereres til ved å bruke \label, \ref og \eqref Ekstra mellomrom: \, \; \quad \qquad

23 Matematikk For ligninger som går over flere linjer, eller hvis man ønsker å skrive flere ligninger under hverandre, kan man bruke align eller align*: (personlig bruker jeg nesten alltid align istedenfor equation) \begin{align} \int \sin(x) \mathrm{d}x &= -\cos(x) + C \\ \int \cos(x) \mathrm{d}x &= \sin(x) + C \\ \int \tan(x) \mathrm{d}x &= -\ln \cos(x) + C \end{align} Se ”The Not So Short Introduction to LaTeX” for å finne kommandoene for ulike matematiske symboler og funksjoner.

24 Tall og enheter i ligninger
Desimaltall: 3.14 går fint 3,14 må skrives $3{,}14$ (eller bruk pakka icomma) Enheter i formler: v=80 km/t Skrives: $v=80 \text{ km/t}$ (eventuelt bruk pakka SIunits)

25 Referere til tabeller, ligninger, kapitler og seksjoner
Bruk \label til å gi navn på tabeller, ligninger, kapitler eller seksjoner: \section{Resultater} \label{sec:resultater} Bruk så \ref{…} til å henvise til dette stedet. \pageref gir sidenummer og \eqref gir ligningsnummer. For resultater, se avsnitt~\ref{sec:resultater}. Merk: ~ betyr mellomrom, men LaTeX passer på at det ikke blir linjeskift her.

26 Definere egne kommandoer
Kan være tidsbesparende å definere egne kommandoer for ofte brukte uttrykk/ligninger: Eks. \newcommand{\kinenergi}{\frac{1}{2} m v^2} Kan også ta inn argumenter: \newcommand{\integral}[2]{\int_{#1}^{#2} g(x) \, \mathrm{d}x} som brukes slik: \integral{a}{b}

27 Nyttige pakker Er utviklet pakker for det meste man måtte trenge å gjøre i LaTeX: parskip Lager vertikalt mellomrom ved nye avsnitt. color Skrive tekst i farger. url For å skrive nettadresser. cite Gir bedre kontroll på referanser. mathptmx Endrer font til Times Roman. geometry Endre marger. subfig Flere figurer ved siden av hverandre. wrapfig Figur ved siden av tekst. multirow Mer avanserte tabeller. showkeys Skriver ut label-navnene i margen. SIunits Forenkler bruk av enheter.

28 Verbatim-pakka \usepackage{verbatim}
Gjør at tekst skrives ut akkurat som den står, med mellomrom, tab, linjeskift, spesialtegn etc. Veldig nyttig hvis man ønsker å inkludere f.eks. kode i dokumentet (Matlab, Java, C++, HTML e.l.). \begin{verbatim} > eqn:=diff(y(t),t,t)+4*y(t)=0: > inits:=y(0)=1,D(y)(0)=-1: > dsolve({eqn,inits},y(t)); \end{verbatim} Kan også inkludere eksterne filer (typisk en fil med kildekode): \verbatiminput{filnavn.tex}

29 pdfpages-pakka \usepackage{pdfpages}
Brukes for å inkludere hele PDF-sider (eller dokumenter) i et LaTeX-dokument. Eks. på bruk: En doktoravhandling som inkluderer publiserte artikler. \includepdf[opsjoner]{filnavn} Typiske opsjoner: pages={4-9} Setter inn side 4 til 9 fra PDF-fila. pages=- Setter inn alle sider. nup=2x2 Setter 2x2=4 PDF-sider på hver.

30 Eksotiske pakker Beamer – lage presentasjoner i LaTeX
CircuiTikz – tegne kretser MusixTeX – skrive noter

31 Noen siste ord om LaTeX LaTeX kan til tider være litt frustrerende, med kryptiske feilmeldinger, og figurer og tabeller som ikke havner akkurat der man hadde tenkt seg. Men når man først har kommet inn i det, får man absolutt betalt for strevet i form av: ”Vakre” dokumenter Enkel håndtering av henvisninger og referanser Matematikk-utseende som slår alt annet PDF-fil som er klar til å sendes til trykking

32 Hvis dere sitter fast, prøv med et Google-søk.
Ta også en kikk på: Bokanbefaling: More Math Into LaTeX av George Grätzer Nettbok: Wikibooks LaTeX

33 Lykke til! Spørsmål? Hjelp med installasjon?


Laste ned ppt "Lars Erik Walle lars.walle@ntnu.no Kurs for ADA, 17. april 2012 Lars Erik Walle lars.walle@ntnu.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google