Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan betrakter Vroom & Yetton lederstilten? Lederstilen varierer fra situasjon til situasjon. Det er autorit æ re og demokratiske situasjoner heller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan betrakter Vroom & Yetton lederstilten? Lederstilen varierer fra situasjon til situasjon. Det er autorit æ re og demokratiske situasjoner heller."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan betrakter Vroom & Yetton lederstilten? Lederstilen varierer fra situasjon til situasjon. Det er autorit æ re og demokratiske situasjoner heller enn autorit æ re og demokratiske ledere. I det langel ø p velger lederen det mest form å lstjenlige lederstil (Autocratic, Consultative, Group or Delegated).

2 Hvilke faktorer er viktige ved bruk av beslutningsmodellen til V&Y? Vesentlige faktorer i forbindelse med beslutningstaking er: Tid [har ogs å en ø konomisk verdi], Aksept Kvalitet

3 Hva legger Vroom & Yetton i gruppe- og individuelle beslutninger Gruppebeslutninger : problem Individuelle beslutninger: problem

4 Hvordan fungerer beslutningstreet ? Ut fra JA eller NEI p å hvert av å tte sp ø rsm å l f ø lger neste skritt logisk. Til slutt vil man komme fram til den "beste" m å ten å foreta beslutningene p å.

5 Hva dekker de å tte sp ø rsm å lene i beslutningstreet? Sp ø rsm å lene dekker: eksisterende kvalitetskrav, Lederkunnskaper eller ekspertmakt, Problemets struktur, Aksept for beslutningen hos de underordnede Forst å else for de organisasjonsmessige m å l, Potensialer for konflikt, Informasjon hos de underordnede n å r det gjelder beslutningstaking osv.

6 Hvor konkrete er de r å d som avsl ø res gjennom anvendelse av modellen til V&Y? Modellen kan lett gi inntrykk av v æ re en kokebok. En slik mekanisk bruk er ikke å anbefale. Vroom & Yetton mener at modellen skal brukes som et diagnostisk hjelpemiddel for en leder til å finne ut av sin egen lederstil i en gitt situasjon. Ved å reflektere over de r å d som ligger i beslutningstreet, egne faktiske avgj ø relser og konsekvensene av beslutningen, oppn å s det ogs å god l æ ring av lederatferd.

7 Refleksjon Fri refleksjon om hvordan forebygge eller korrigere de negative utfallene av beslutningstakinger (diskuteres i klassen)

8 Hvor ligger l æ ring i Vroom & Yettongs modell? Ved å analysere problemsituasjonen, reflektere over de r å d som ligger i beslutningstreet og vurdere konsekvensene av beslutningen, vil man kunne oppn å god l æ ring om egen lederatferd?

9 Reflekter over ledermakt Yukl definerer makt som det potensiale lederen p å et gitt tidspunkt har for å ø ve innflytelse p å sine medarbeideres holdninger og atferd i den retning lederen ø nsker. Men hva med underordnede?

10 Oppf ø lging og kvalitetssikring Beslutningssituasjoner: Sikre/usikre. Risikosituasjoner. Konformitetssituasjoner. Å ha ansvar betyr å v æ re bevisst sitt ansvar og å f ø lge sine ansvarsomr å der opp.

11 Beslutningsspenn Vroom & Yetton skiller mellom individrelaterte beslutninger og grupperelaterte. If ø lge dem kan en effektiv beslutningstaking bed ø mmes etter: Den tid som kreves for å ta beslutningen Hvor villige de underordnede er til å godta og utf ø re beslutningen Beslutningens kvalitet og rasjonale, dvs. hvor god og fornuftig beslutningen er

12 Delegeringsspenn: Lederen vil alltid ha ansvar for beslutninger og etterf ø lgende konsekvenser. Teoretisk kan alt delegeres, men ikke selve ansvaret for beslutninger og heller ikke strategiske beslutninger. Delegering er å desentralisere arbeidet til det niv å et der faktiske kunnskaper og kvalifikasjoner finnes. Det er å ha tillit til at andre kan utf ø re oppgavene p å "sin" m å te. Det er likevel viktig å overveie oppgaven som delegeres, personen oppgaven er delegert til og grunnlaget dette basere seg p å. Fordeler og ulemper med delegering m å vurderes i sin organisatoriske sammenheng.

13 Delegeringsmålestokk: Antall beslutninger som fattes p å lavere versus h ø yere hierarkiske niv å er Typer beslutninger og deres betydning Antall gjennomf ø rte oppgaver som f ø lge av slike beslutninger Grad av kontroll mht beslutningene. Ytre betingelser, uniformitet mht organisasjonspolitikk, d å rlige kvalifikasjoner, mangel p å koordinering og kontrollrutiner kan hindre delegering.


Laste ned ppt "Hvordan betrakter Vroom & Yetton lederstilten? Lederstilen varierer fra situasjon til situasjon. Det er autorit æ re og demokratiske situasjoner heller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google