Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UML Distilled kap Kirsten Ribu

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UML Distilled kap Kirsten Ribu"— Utskrift av presentasjonen:

1 UML Distilled kap. 2 - 3 Kirsten Ribu
Objektorientert systemutvikling, litt UML og Rational Unified Process (RUP) UML Distilled kap Kirsten Ribu Kirsten Ribu HiO 2005

2 I dag Rational Unified Process Kravspesifikasjon
Use case modellering – utbrodert Kap 3 i UML Distilled Kirsten Ribu HiO 2005

3 Hensikten med denne delen av kurset
Å lære og øve på modelleringsteknikker Å lære om gode designprinsipper Sammen bidrar dette til å oppnå høy kvalitet på det ferdige produktet Kirsten Ribu HiO 2005

4 Objektorientering – hva er det?
Et objektorientert system er bygget opp av selvstyrte strukturer Hvert objekt representerer en konkret ting (entitet) Objektet reagerer med seg selv og med andre objekter Objekt 1 Objekt 2 Data data Kirsten Ribu HiO 2005

5 Objektets egenskaper Innkapsling Polymorfisme Arv Objekt klasse
Kirsten Ribu HiO 2005

6 Hva er en klasse/et objekt?
Ideen: Strukturer, klassifiseringer. F.eks klasse ’fugl’ et konseptuelt begrep. Felles egenskaper: Nebb, fjær, vinger etc, Kirsten Ribu HiO 2005

7 ’Best practises’ ved programvareutvikling
Iterativ utvikling Håndtering av krav Bruk av komponentbasert arkitektur Visuell modellering Kontinuerlig verifisering av programvarekvaliteten Kontrollerte endringer i programvaren Kirsten Ribu HiO 2005

8 Kirsten Ribu HiO 2005

9 Kravspesifikasjonen Tilhører analysefasen
Definerer funksjonelle og ikke-funksjonelle krav Funksjonelle krav: Konkrete krav til systemet som beskriver en ønsket tilstand. Enten er kravet oppfylt, eller ikke. Eks: Vi ønsker å bestille en time i Zebra systemet, og få en tilbakemelding om at timen er bestilt. Ikke-funksjonelle krav: Kan ofte uttrykkes i tall (prosenter, antall, tid etc.) Eks: Ønskede (målbare) kvaliteter på systemet (svartid, feilprosent, antall samtidige brukere) Kirsten Ribu HiO 2005

10 Noen kvalitetsattributter
Sikkert Portabelt Testbart Pålitelig Brukervennlig Modulært Robust Gjenbrukbart Effektivt Forståelig Utvidbart Kirsten Ribu HiO 2005

11 Kirsten Ribu HiO 2005

12 RUP – Rational Unified Process
En systemutviklingsprosess (industristandard) som beskriver: Hvem som gjør hva, hvordan og når Retningslinjer Maler og mønstre Konsepter for overvåkning/måling av fremdrift IBM/Rational: Kirsten Ribu HiO 2005

13 IBM kjøpte Rational Software
IBM Rational Unified Process®, or RUP®, is a configurable software development process platform that delivers proven best practices and a configurable architecture. Kirsten Ribu HiO 2005

14 The Unified Process – En prosessmodell
Use-case dreven: Use case modellen driver utviklingsprosessen, ikke bare for krav-spesifikasjon, men også for prosjektplanlegging og definisjon av test cases Arkitektursentrisk: Basisarkitekturen, dvs. klassestrukturen etableres før utviklingen starter. Arkitekturen forfines underveis Iterativ og inkrementell: Kontrollert inkrementell utvikling med mange iterasjoner Kirsten Ribu HiO 2005

15 UP disipliner Disipliner, tidligere workflows, = aktiviteter
Kirsten Ribu HiO 2005

16 The Unified Process forts.
Prosessmodell som kombinerer best practises i software utvikling: Iterativ livssyklus Risikodrevet utvikling UP består av 4 faser: Inception – gjennoførbarhetsanalyser, tidlige estimater Elaboration – iterativ implementering av basisarkitektur, løsning av høyrisiko faktorer, identifikasjon av mesteparten av kravene Construction – iterativ implementering av lavrisiko-elementer og forberedelser til innføring av systemet Transition – beta-test og innføring Feasability- gjennomførbarhets analyse- skal man fortsette med prosjektet eller stoppe. Kirsten Ribu HiO 2005

17 Oversikt over prosessen
…………. Inception Elaboration Construction Transition Idefase Utdypning Konstruksjon Overgang Idefasen: Krav, omfang, lønnsomhet Utdypning: planlegging, krav, arkitektur, risiko, prototyping Konstruksjon: konstruksjon, implementering, testing Overgangsfasen: kvalitetskontroll, brukeropplæring Kirsten Ribu HiO 2005

18 Eksempel på faser Inception og Elaboration 1. iterasjon Analyse:
Kravanalyse: Utarbeide use case og identifisere ikke-funksjonelle krav Utarbeide domenemodell Design: Use case realisering: Utforme sekvensdiagrammer Utforme designmodell Kirsten Ribu HiO 2005

19 En iterativ og inkrementell prosess
Iterativ utvikling med flere korte, tidsbestemte iterasjoner i hver fase (for eksempel 4 uker) Hver iterasjon er et ’mini-prosjekt’ med egen kravanalyse, design-, implementering- og testaktiviteter Resultatet av en iterasjon er et testet og kjørbart system Systemet vokser inkrementelt - iterasjon for iterasjon - og leveres kunden i inkrementer (deler) RUP (Rational Unified Process) brukes i dag som prosessmodell i mange bedrifter – i store prosjekter (www.rational.com) Kirsten Ribu HiO 2005

20 Inception (idéfasen) – noen aktiviteter
Gjennomførbarhetsanalyse Prototyping for å klargjøre krav Planlegging av 1. iterasjon Overordnet use case utforming Finn aktører og use cases Beskriv funksjonelle og ikke-funksjonelle krav Finn riktig detaljeringsnivå for beskrivelsene Detaljer ut ca 10-20% av use casene: de mest interessante, komplekse eller risikofylte Kirsten Ribu HiO 2005

21 Elaboration (utdypningsfasen)
Analysefase på systemnivå, ikke detaljnivå De viktigste eller mest kritiske deler av systemet utvikles inkrementelt Alle modeller som innvirker på hele systemet lages nå: Mesteparten av kravene blir identifisert 80-90% av use casene blir skrevet i detalj Sekvensdiagrammer Klassediagram Risikohåndtering Mønstre (patterns) vurderes Fasen består av flere iterasjoner (f.eks 4) Kirsten Ribu HiO 2005

22 Construction (konstruksjonsfasen)
Består av mange iterasjoner Hver iterasjon inneholder analyse, design, implementering og testing på detaljert nivå Delprodukter blir ferdig dokumentert, testet og integrert Et delprodukt realiserer ett eller flere use cases Testing: Enhetstesting: Gjøres av utvikleren på han/hennes delprodukt Funksjonstest: En systemtest som involverer mange delprodukter, og gjøres av testere Ved testing brukes use casene fra use case modellen Kirsten Ribu HiO 2005

23 Transition (overgangsfasen)
Programmering er ferdig Endringer gjøres for optimalisering Feilrettinger Ferdigstilling av produktet Forberedelse til pilotprosjekt Brukeropplæring Planlegging av videreutvikling (nye versjoner) Kirsten Ribu HiO 2005

24 Kirsten Ribu HiO 2005

25 Kort repetisjon av grunnleggende UML
Use case modellen Beskriver kravene til systemet Beskriver systemet sett fra kundens perspektiv Beskriver ’hva’ som skjer, ikke ’hvordan’ det skjer Use case er ikke ’objekt-orienterte’, men beskrivelser av hendelsesforløp Kirsten Ribu HiO 2005

26 Ordrebehandlingssystem
Kravspesifikasjon: En bedrift ønsker et online ordresystem for å kunne selge produkter fra flere forhandlere. Når kunder bestiller varer legger de inn en ordre sammen med betalingsinformasjon. Man kan legge til varer og lagre underveis for å kunne fortsette bestillingen senere. Ordre kan kanselleres etter at de er lagt inn, men før varene sendes. Kirsten Ribu HiO 2005

27 Use case modell for ’Ordrebehandlingssystem’
Kirsten Ribu HiO 2005

28 Sekvensdiagrammer: fra krav til design
Et UML sekvensdiagram viser hendelsesflyten i et use case viser interaksjoner (samarbeid) mellom objekter i systemet viser rekkefølgen på beskjedene som sendes mellom objektene kan brukes til å identifisere metodene til objektene i systemet Interaksjoner: Interaksjoner: Hvordan objektene samarbeider Beskjeder: På det abstrakte planet. Vi ser det utenfra. Metoder: Implementert. Konkret. Nå er vi inne i programvaren Kirsten Ribu HiO 2005

29 Use case ’Lag ordre’ Aktør: Kunde Sekundær aktør: Regnskapssystem
Systemet viser et ordreskjema med varebeskrivelser Kunden skriver inn de ønskede varene og betalingsinformasjon Systemet sjekker at alle felt er fylt ut og viser totalsum Kunden bekrefter bestillingen Systemet lagrer ordren og sender betalingsinformasjon til regnskapssystemet Regnskapssystemet bekrefter betalingsinformasjonen Systemet sender en ordrebekreftelse til kunden Kirsten Ribu HiO 2005

30 Sekvensdiagram for ’Lag ordre’
Kirsten Ribu HiO 2005

31 Domenemodell Domenemodellen tilhører analysefasen og er en representasjon av objekter i domenet. Domeneklassene gjenspeiler objekter i den virkelige verden, ikke systemkomponenter Lages i parallell med use case modellen Typisk informasjon om objektene: Assosiasjoner Attributter Multiplisitet Kirsten Ribu HiO 2005

32 Overordnet domenemodell
Kirsten Ribu HiO 2005

33 Designmodell - Design En designmodell viser systemklasser, ikke konseptuelle klasser som i domenemodellen Typisk informasjon er: Klasser, assosiasjoner, attributter og navigasjon Grensesnitt Metoder Avhengigheter Kirsten Ribu HiO 2005

34 Eksempel assosiasjonsnavn Pil for leseretning (kan utelates) har Ordre
Produkt 1 1…* multiplisitet navigasjonspil Kirsten Ribu HiO 2005

35 Designmodell for ordre-systemet - overordnet
Kirsten Ribu HiO 2005

36 Om prosjektoppgaven Obligatoriske innleveringer
Frister for innleveringer kommer fortløpende på websiden Alle frister MÅ overholdes. Hvis ikke er det å betrakte som avmelding av kurset. Husk: Prosjektet må ha et navn 2. Leveranse: Prosjektbeskrivelse med kravspesifikasjon og overordnet use case modell. Frist: fredag 23.09 Kirsten Ribu HiO 2005

37 Oppgaver Gurholt og Hasle s. 337. Oppgave 1.1: Pantemaskin (Tomra).
1. Lag en kravspesifikasjon for pantemaskinen. 2. Lag en use case modell og use case beskrivelser for de viktigste use casene. 3. Lag sekvensdiagrammer for to av use casene. 4. Sette dere inn i og bruk modelleringsverktøyet ’Poseidon’ (eller annet hvis dere har). Kirsten Ribu HiO 2005

38 Neste gang .NET ved Nils Einar Eide. Obligatorisk oppmøte.
Kirsten Ribu HiO 2005


Laste ned ppt "UML Distilled kap Kirsten Ribu"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google