Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demokratiske ferdigheter - fra synsing gjennom analyse til resonnement og vurdering NOFA 2 Fredag 15.5.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demokratiske ferdigheter - fra synsing gjennom analyse til resonnement og vurdering NOFA 2 Fredag 15.5.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Demokratiske ferdigheter - fra synsing gjennom analyse til resonnement og vurdering NOFA 2 Fredag 15.5.2009

2 Innhold i presentasjonen-artikkelen  Målet for artikkelen  Demokratisk kompetanse  Om, med og til-perspektiver  Demokratiske ferdigheter  Teoretisk belysning  PISA, Thinking skills, Bloom, RAV, Civic, ICCS 2009  Empirisk belysning  ICCS 2009  Drøftingsplan

3 Mål for artikkelen  Artikkelen vil presentere, drøfte og argumentere for betydningen av ferdighetstrening som del av byggingen av den demokratiske kompetansen i skolen  Artikkelen vil skissere en strategi og et progresjonsløp for innøving av sentrale ferdigheter avveid i forhold til aktuell teori og nyhøstet empiri

4 Demokratisk kompetanse Legitimeringen finnes i - formålsparagrafen - prinsippene Kunnskapsløftet (K06) - generell del av Læreplanen i Kunnskapsløftet (LK06) - sentrale læreplaner – særlig: Læreplanen i samfunnsfag og Læreplanen i elevrådsarbeid

5 Allmenn orientering Allmenndannelse Fellesskapsorientering Demokratidannelse Arbeidslivsorientering Yrkesdannelse Individorientering Personlighetsdannelse

6 Demokratisk kompetanse En bred opplæring til demokratisk bevissthet og beredskap kan uttrykkes som elementer knyttet til om, med og til-perspektiver: Om-perspektivet: læring om hvordan det demokratiske samfunnet er bygd opp Med-perspektivet: praktisere medvirkning i skolehverdagen; få deltakerdemokratisk erfaring. Begge støtter seg på Til-perspektivet: læring til demokratiske forståelse gjennomn utviklingen av demokratiske holdninger og demokratiske ferdigheter

7 Demokratiske ferdigheter  Kan grovt sett deles inn i tenkeferdigheter og sosiale ferdigheter/handlingsferdigheter  Sentrale tenkeferdigheter - evne til å oppfatte, anvende og vurdere informasjon - evne til å tolke, resonnere, argumentere, løse problemer - evne til å vurdere, trekke konklusjoner og ta beslutninger  Sentrale sosiale ferdigheter/handlingsferdigheter - evne til å lytte, tale, samtale, framlegge, samarbeide, mestre konflikter, bygge kompromisser.

8 Teoretisk belysning  Blooms-taksonomi  RAV-tenkingen  PISA  Thinking skills-bevegelsene  Civic-studien 1999 – 2001  ICCS 2009

9 Blooms kognitive modell: Vurdering Syntese Analyse Anvendelse Redegjørelse/Forståelse Gjengivelse

10 Blooms kognitive klassifiseringssystem Begrunnelse  behov for et system for å klassifisere utfordringer i læreplaner, undervisning, tester og prøver.  behov for et system som lettet kommunikasjonen innad i skolen (elever og lærere) og utad (foreldre)

11 Klassifiseringsystemet er hierarkisk Eleven mestrer de lavere nivåene på høyere nivåer Kunnskap Eleven husker spesifikke fakta – hendelser, størrelser, fenomener – organiserer informasjon Redegjørelse (forståelse) Eleven kan beskrive – også med egne ord – det som er lært Anvendelse Eleven kan ta i bruk det lærte – for eksempel prinsipper, regler – i løsning av andre problemer.

12 Analyse Eleven viser dyktighet i å dele opp eller bryte ned helheter – og forstår sammenhengen mellom dem Syntese Eleven viser dyktighet i å sette sammen deler eller elementer slik at de danner en helhet Evaluering/vurdering Eleven viser dyktighet i å foreta ulike typer avveininger og vurderinger

13 Tredelt taksonomi som er brukt i læreplanarbeidet i K06 KOMPETANSENI VÅ Lavt Middels Høyt KOMPETANSEKR AV Reproduksjon gjengivelse Anvendelse, bruk Vurdering, analyse drøfting

14 Reproduksjon  Eleven skal kunne gjenkjenne eller gjengi i den form det er lært.  Læreren spør eleven om å beskrive, gjengi, presentere (enkelt), regne opp eller gjøre rede for.  Eleven skal kunne gjengi i annen form og tolke enkle symboler (kart)

15 Anvendelse  Eleven skal kunne bruke kunnskapen i nye situasjoner.  Læreren kan spørre eleven om å avlese, bruke, demonstrere, beregne, identifisere, klassifisere, skille ut, sammenligne – men også gjøre rede for, presentere når innholdet er mer komplekst.

16 Vurdering og analyse  Eleven skal kunne sette sammen kunnskapen og deler av den til nye helheter, mønstre, konklusjoner.  Læreren bør be eleven diskutere, drøfte,, ta stilling til, trekke slutninger, bedømme, kritisere, skille mellom, produsere.

17 Generelle tenkeferdigheter - PISA  Hente ut informasjon fra en tekst (retrieve information) Enkeltinformasjon fra en tekst  Tolke en tekst (develop an intepretaion) Dokumentere utvidet forståelse. Sammenholde ulike opplysninger og gjøre rede for sammenheng. Finne fram til detaljer som symboliserer eller representerer større deler av teksten – helheten. Trekke slutninger.  Reflektere over innholdet i en tekst (reflect on the content) Her skal teksten, egne tanker, kunnskaper, eller erfaringer tas i bruk. Hva synes du om det som står i denne artikkelen?  Vise forståelse for hva en tekst handler om (form a broad understanding) Hva handler en tekst om generelt? Lese i et makroperspektiv – hva er hovedpoenget i teksten?

18 Thinking skills – United Kingdom  Begrepsutvikling  Klassifisering  Aktiv lytting  Håndtere informasjon  Fakta – meninger  Anvendelse av kunnskap.  Årsak - virkning

19 Teaching Thinking Skills – USA 1  Tenkeferdigheter og resonnerende prosesser  Sammenligne – størst, minst etc.  Klassifisere – hva hører sammen?  Indusere – hvilke konklusjoner kan vi trekke av presenterte fakta  Dedusere – styrer spesielle forhold? Vil bestemte ting skje på grunn av dette?  Feilanalyse – finnes det feil i resonnementet eller prosessen.  Konstruktiv støtte – forsvar av et standpunkt eller en posisjon.  Abstrahere – hva ligger under. Hvilket tema dreier dette seg om?  Analysere perspektiver – hvilke forskjellige syn eller svar finnes på et spørsmål?

20 Teaching Thinking Skills – USA 2  Bruke kunnskap meningsfullt  Ta beslutninger  Løse problemer  Utforskende spørsmål  Intervensjon – kan eller bør noe gjøres  Gjøre undersøkelser - historiske - som prosjekt - knyttet til konsept eller teori http://edservices.aea7.k12.ia.us/framework/thinking /

21 Tenkeferdigheter – Civic-kategorier  Tolke budskap i tekst – lese, resonnere, vurdere  Tolke budskap i tegninger – lese, resonnere, vurdere  Skille fakta fra meninger  Analysere og/eller resonnere - anvende tilleggskunnskap – trekke slutninger Sterkt i slekt med kategoriene i PISA undersøkelsen – men mer samfunnsfaglige

22 Tenkeferdigheter – ICCS-kategorier Under overskriften resonnering og analyse struktureres ferdighetene i 8 punkter: - Fortolke informasjon - Relatere - Rettferdigjøre - argumentere - Integrere - Generalisere - Evaluere / vurdere - Løse problemer - Lage hypoteser

23 Ferdigheter/kunnskap knyttet til nivåer i demokratiforståelse - 1 Nivå 1 - viser kjennskap til, binder sammen, ser forbindelser, ser betydningen av På nivå 1 kan eleven for eksempel: - se sammenhengen mellom pressefrihet og muligheten for å bringe fram korrekt informasjon - vise at lovbrudd (i noen land) kan føre til lovbryterne mister stemmeretten - vise at hemmelige valg er til fordel for valgfriheten

24 Ferdigheter/kunnskap knyttet til nivåer i demokratiforståelse - 2 Nivå 2 - vise kjennskap til og anvendelse av, bruke eksempler til å beskrive og illustrere, trekke generelle slutninger, vise forståelse for, kan generalisere På nivå 2 kan elever for eksempel: - gi grunner til frivillig stemmegivning på basis av politisk ytringsfrihet - slå fast at informerte borgere er bedre i stand til å gjøre gode valg når de stemmer

25 Ferdigheter/kunnskap knyttet til nivåer i demokratiforståelse - 3 Nivå 3 - vise sammenhenger mellom mer komplekse forhold, vise helheter, gi grunner for og vurdere standpunkter og ordninger, vurdere forløp og eksemplifisere enkle hypoteser. På nivå 3 kan elever for eksempel: - definere de viktigste trekkene ved en fri markedsøkonomi - se forbindelse mellom positiv diskriminering og likhet og inkludering

26 Ferdigheter/kunnskap knyttet til nivåer i demokratiforståelse - 4 Nivå 4 - formulere presise og detaljerte hypoteser, demonstrere strategisk tenkning, gi flersidige og relevante grunner for komplekse samfunnsordninger. På nivå 4 kan eleven for eksempel: - foreslå virkemidler som kan være til fordel for offentlig meningsutveksling og debatt. - gi grunner til støtte for velferdsordninger til folk som har behov for det

27 Empirisk belysning 1  ICCS 2009 (International Civic and Citizenship Education Study)  6000 norske elever har i april 2009 besvart vel 80 kognitive flervalgsoppgaver og åpne oppgaver  Utvalget er fordelt med en halvpart på 8.trinn (13/14 år) og en halvpart på 9. trinn (14/15 år)  Omfattende bakgrunnsdata knyttet til familie, interesser, meninger, oppfatninger, holdninger og handlingsprofil

28 Empirisk belysning 2  Dataene gir mulighet for å identifisere og analysere utvikling og mulig læring i den sterke intellektuelle utviklingsperioden fra 13-15 år.  Dataene gir mulighet for å registrere og analysere forskjeller knyttet til alder og bakgrunn.  Dataene kan brukes til å understøtte strategivalg for en mer bevisst ferdighetsopplæring.

29 Drøftingsplan Hvilke oppfatninger og avgrensninger kan vi lese i de forskjellige ferdighetsregimene? Hvilke teoriske fellestrekk finnes innenfor de forskjellige ferdighetsregimene? Hvordan matcher fellestrekkene ICCS-konseptet og ambisjonen i den norske skolen? Hvordan passer ferdighetsfunnene i ICCS 2009 med ambisjon, fellestrekk og eget konsept? Hvilken strategi og hvilken opplæringsprogresjon peker den teoretiske analysen og analysen av empirien inn mot - for trening i og læring av demokratiske ferdigheter?


Laste ned ppt "Demokratiske ferdigheter - fra synsing gjennom analyse til resonnement og vurdering NOFA 2 Fredag 15.5.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google