Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

av Stephen Knudtzon og Hugo Munthe-Kaas

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "av Stephen Knudtzon og Hugo Munthe-Kaas"— Utskrift av presentasjonen:

1 av Stephen Knudtzon og Hugo Munthe-Kaas
Sanksjoner og tiltak mot Iran – en oversikt over de nye norske reglene fra 2011, og litt om reglene i USA og hvordan disse berører norske bedrifter. av Stephen Knudtzon og Hugo Munthe-Kaas

2 Innledning - IRAN Den islamske republikk Iran Økonomi
Regnes som en regional stormakt i Midtøsten Økonomi Oljekildene er landets økonomiske ryggrad. Har verdens største naturgassreserver etter Russland.

3 Bakgrunn - Sanksjoner Økt enighet internasjonalt om å begrense Irans:
Utvikling av atomteknologi og masseødeleggelsesvåpen Støtte av uønskede militære grupperinger Toppet seg sommeren 2010 hvor man fikk nye regler i FN, EU og USA Gjennomgående for de nye reglene er at de rammer: Irans energisektor Isolering av Iran fra det internasjonale finanssystemet

4 Sanksjonenes innvirkning på Iran
Har økende effekt på Irans økonomi – men har ennå ikke ført til ønsket politisk endring. Noen synlige effekter: Selskaper trekker seg ut Oljeproduksjon Ikke all handel med Iran er rammet.

5 USA – Amerikanske sanksjonsregler
USAs regler om sanksjoner mot Iran av betydning for norske selskaper: For amerikanere: Ban on US Trade with and Investment in Iran – Executive order (1995/2010) For utenlandske firma som investerer i Irans energi sektor: ISA og CISADA

6 Litt om ISA og CISADA Iran Sanctions Act of 1996 (ISA):
En av mange amerikanske sanksjonslover rettet mot Iran Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 (CISADA) Utvidet ISA for å ramme ytterligere typer handel med Iran.

7 ISA og CISADA (forts.) Oppbygning av ISA og CISADA:
Lister opp en gruppe handlinger som, hvis de utføres, kan føre til en rekke opplistede sanksjoner som presidenten kan pålegge. Sanksjonene rammer utenlandske firmaers mulighet for å drive forretninger i USA. Aktiviteter som ikke rammes: Kjøp av olje/naturgass fra Iran (ikke en ”investment”) Salg av utstyr som Iran kan bruke for å lete etter og/eller utvinne egne olje og gass forekomster

8 Oppsummering – forbudte handlinger etter US regler.
Investeringer i energisektoren. Tjenester knyttet til raffinert petroleum, import av raffinert petroleum. Salg av raffinert petroleum til Iran.

9 Amerikanske sanksjoner ved brudd
Dersom et firma bryter reglene i CISADA skal presidenten pålegge firma 3 av 9 følgende sanksjoner: denial of Export-Import Bank loans, credits, or credit guarantees for U.S. exports to the sanctioned entity; denial of licenses for the U.S. export of military or militarily useful technology to the entity; denial of U.S. bank loans exceeding 10 MUSD in one year to the entity; if the entity is a financial institution, a prohibition on its service as a primary dealer in U.S. government bonds; and/or a prohibition on its serving as a repository for U.S. government funds (each counts as one sanction); prohibition on U.S. government procurement from the entity; restriction on imports from the violating entity, in accordance with the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA, 50 U.S.C. 1701); prohibitions in transactions in foreign exchange by the entity; prohibition on any credit or payments between the entity and any U.S. financial institution; prohibition of the sanctioned entity from acquiring, holding, or trading any U.S.-based property.

10 Amerikanske sanksjoner ved brudd (forts.)
Ekstra: The ”special rule”

11 Oversikt: FN og EU Iran-sanksjonsregler av særskilt interesse for norske selskaper.
FNs regler om sanksjoner mot Iran av betydning for norske selskaper: FN resolusjoner EUs regler om sanksjoner mot Iran av betydning for norske selskaper: EU rådets beslutning av 27. juli 2010 og Forordning nr. 961/2010

12 Norske sanksjonsregler mot Iran
Norges regler om sanksjoner mot Iran: Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran ( nr. 149) Forskriften består av EU regler og FN regler (se over) EU forording nr. 961/2010 FN regler (Sikkerhets resolusjon 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010))

13 Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)
Reglene kan grovt deles inn i 8 områder: Varer og teknisk bistand som er ulovlig Energisektoren Finansiering Svartelistede personer Pengeoverføring Finansinstitusjoner Forsikring Transport

14 Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)
1: Tilførsel og eksport av varer og teknisk bistand, meglervirksomhet (3. land), finansiell bistand knyttet til slike varer er ulovlig Hjemmel: Forskriften kapittel II, se liste vedlegg I, II og III, Forbud: Tilførsel til og eksport fra Iran av visse varer og teknisk bistand, meglervirksomhet (3. land), finansiell bistand knyttet til slike varer (§ 5) er ulovlig Hvem: Iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran ”Varer”: Veldegg I, II og III

15 Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)
2: Energisektor: Hjemmel: Kapittel II: §§ 8-10 Forbud: Å levere ”nøkkelutstyr” til Iransk person eller til bruk i Iran. Å levere teknisk bistand, meglervirksomhet eller finansiell bistand i tilknytning til nøkkelutstyr Hvem: Til enhver iransk person, enhet eller organ eller for bruk i Iran Tidspunkt: § 10: Transaksjonen må følge av kontrakt inngått etter ikrafttredelsen av forskriften. Eksempel : Utstyrsleverandør til skip.

16 Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)
3: Finansiering: Hjemmel: Kapittel III - § Forbud: 1. Det er forbudt å: Yte lån eller kreditt Erverve eller utvide sin andel Opprette joint ventures Forsettlig delta i aktiviteter som har som formål eller følge å omgå forbudene Hvem: 2. Forbudet i nr. 1 gjelder enhver iransk person, enhet eller organ som er involvert i: Framstilling av varer eller teknologi, som er oppført på UDs vareliste I eller i vedlegg I og II; Fremstilling av utstyr som kan brukes til intern undertrykkelse som oppført i vedlegg III; Undersøkelser etter eller utvinning og produksjon av råolje og naturgass, raffinering av brennstoff eller kondensering av naturgass.

17 Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)
4: Svartelistede personer/selskaper (frysing av midler) Hjemmel: Kapittel IV Forbud: ”Ingen formuesgoder skal stilles til rådighet for…” ”Frysing” Hvem: Se vedlegg VII, VIII

18 Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)
5: Pengeoverføring Hjemmel: Kapittel V: § 21 Forbud: Overføring til matvarer, helsepleie eller medisinsk utstyr, eller som benyttes til humanitære formål, foretas uten forhåndstillatelse Annen pengeoverføring til en verdi av NOK eller større, eller et tilsvarende beløp, krever forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet. ”Pengeoverføring” Hvem: Til og fra en iransk person, en iransk enhet eller et iransk organ.

19 6. Finansinstitusjoner:
Forbudt for finans og kredittinstitusjoner: åpne ny bankkonto etablere en ny korrespondentbankforbindelse åpne et nytt representasjonskontor/filial i Iran inngå en ny joint venture med en finans- eller kredittinstitusjon hjemmehørende i Iran åpne et representasjonskontor/datterselskap i Norge av Iransk institusjon, inngå avtaler for eller på vegne av Iransk institusjoner erverve eller utvide en andel eller erverve andre eierinteresser Iransk institusjon statsobligasjoner eller statsgaranterte obligasjoner

20 Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)
7. Forsikring Hjemmel: Kapittel V: § 26 Forbud: Det er forbudt å: Tilby forsikrings- eller gjenforsikringsytelser. Forbyr utvidelse og fornyelse av forsikrings- og gjenforsikringsavtaler, men ikke oppfyllelse av avtaler som er inngått før ikrafttredelsesdatoen (unntatt vedlegg VII eller VIII). Unntak: obligatorisk forsikring eller ansvarsforsikring (EØS) forsikring til enkeltpersoner som opptrer som privatpersoner (unntatt vedlegg VII og VIII). levering av forsikring eller gjenforsikring til eieren av et skip, fly eller kjøretøy som er chartret (unntatt vedlegg VII eller VIII). Hvem: Visse iranske enheter og personer

21 Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)
8. Transport Hjemmel: Kapittel VI: Forbud: Bunkringstjenester Teknisk service og vedlikeholdstjenester til luftfartøy Hva/Hvem: Luftfartøy/skip som eies eller kontrolleres, direkte eller indirekte av en iransk person, enhet eller organ.

22 Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)
Forskriften gjelder for: Denne forskriften gjelder: a) i Norge, herunder i norsk luftrom; b) om bord på fly eller skip under norsk jurisdiksjon; c) for alle personer i eller utenfor Norge som er norske statsborgere; d) for alle juridiske personer, enheter eller organer som er opprettet eller stiftet i henhold til norsk lovgivning; e) for alle juridiske personer, enheter eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhet som foregår i Norge.

23 Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "av Stephen Knudtzon og Hugo Munthe-Kaas"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google