Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til konferansen «Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Spørsmål eller kommentarer underveis: Twitter: #lhmr2024 SMS: til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til konferansen «Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Spørsmål eller kommentarer underveis: Twitter: #lhmr2024 SMS: til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til konferansen «Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Spørsmål eller kommentarer underveis: Twitter: #lhmr2024 SMS: til nummer 917 69 937

2 Idrettsbasert næringsliv • Hvorfor: utnytte den posisjonen og det utgangspunktet regionen har innen idrett til å skape arbeidsplasser og verdier • Mål: Gjøre Lillehammerregionen kjent for sitt idrettsbaserte næringsliv 1 Etablere en idrettsinkubator med internasjonal anerkjennelse 2 Etablere et strategisk og langsiktig samarbeid med regioner i andre land 3 Etablere et ARENA-program for sportsutstyrsprodusenter i Norge 4 Etablere Lillehammer Olympic Legacy Center 5 Etablere en merkevareprofil for en overgripende satsing på idrettsbasert næringsliv SMS: 917 69 937 – Twitter: #lhmr2024

3 Film-, TV- og spillproduksjon • Hvorfor: Innen kulturfeltet er Film-, TV- og spillproduksjon blant områdene som har størst interesse også i et næringsperspektiv • Mål: Lillehammer-regionen skal, gjennom samarbeid med aktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt, bli en enda mer attraktiv og komplett region innen film og TV og interaktive medier. 1 Videreutvikle dagens produksjonsmiljø for å sikre en bredde i kompetanse og produksjoner 2 Videreutvikle arbeidet med dramaproduksjoner for barn og unge 3 Filmbransje og spillbransje utvikling prosjekter for interaktive medier i samarbeid med og næringsliv, kulturinstitusjoner, skoleverket mv. 4 Filmbransje og spillbransje skal utvikle interaktive prosjekter i samarbeid med og næringsliv, kulturinstitusjoner, skoleverket mv. SMS: 917 69 937 – Twitter: #lhmr2024

4 Reiseliv og opplevelser • Hvorfor: Dette er en av de største verdiskaperne i vår region og en næring med ytterligere potensiale for vekst både nasjonalt og internasjonalt. Et av de områdene der vi har kommet lengst ift å arbeide med utgangpunkt i klyngetankegang og triple helix. • Mål: Øke den regionale verdiskapingen fra reiseliv og opplevelsesnæringen gjennom helhetlig, langsiktig og målrettet arbeid med å utvikle Lillehammer som Europas mest komplette region for opplevelser og vintersport. 1 «Familieeventyret Lillehammer» - Norges beste helårs reisemål for barnefamilier 2 Utvikle idrettsturisme i verdensklasse 3 Styrke arrangementenes verdiskaping 4 «Into Norway» - Internasjonale rundreiser sommerstid 5 Øke den regionale verdiskapingen fra fritidsboligene SMS: 917 69 937 – Twitter: #lhmr2024

5 IKT • Hvorfor: Det er identifisert omtrent 750 arbeidsplasser innen IKT i regionen, og med Cyberforsvaret som spydspiss har regionen alle muligheter for å få til en betydelig vekstnæring i IKT • Mål: 2000 arbeidsplasser i 2024 (fra dagens 750) 1 Styrke Cyberforsvaret som internasjonal kompetanseorganisasjon og regional arbeidsgiver 2 Øke antallet offentlige IKT-arbeidsplasser i regionen 3 Tilrettelegge for å tiltrekke flere private IKT-arbeidsplasser 4 Skape organisk vekst i nyetablerte og eksisterende bedrifter 5 Opprettelse av nasjonal CSIRT for kommunal sektor SMS: 917 69 937 – Twitter: #lhmr2024

6 Råvareforedlingssektoren • Hvorfor: Regionen har tross flere sterke innovative videreforedlere, et potensial for mer. • Mål: Lillehammer-regionen skal kunne være ledende gjennom verdiskaping gjennom råvarevidereforedling. 1 Hvordan opplever videreforedlerne at vi møter deres behov i dag? 2 Hvordan kan regionen legge til rette for at videreforedlerne skal kunne vokse fremover? 3 Hvordan kan eksistensen av dagens virksomheter i regionen brukes til å tiltrekke seg nye? 4 Hvordan kan vi stimulere til sterke produksjonsmiljøer som i større grad av interaksjon mellom virksomhetene? 5 Hvordan kan det stimuleres til større grad av etableringer gjennom spin-off fra eksisterende foredlingsindustri? SMS: 917 69 937 – Twitter: #lhmr2024

7 Triple helix – trekantsamarbeid • Hvorfor: Offentlig sektor, næringsliv og FoU-sektoren samarbeider og forsterker hverandre • Mål: Etablere en stabil arena for diskusjone, som gir minst ett igangsatt trekantsamarbeid av betydning hvert år Innovasjon i offentlig sektor et svært viktig nasjonalt tema Lillehammer kommune har uttrykt ambisjoner om slikt samarbeid Høyskolene i Gjøvik og Lillehammer landsledende Etablert samarbeid med HiG, HiL og Sintef Raufoss Manufacturing Relevant for IKT bedriftsnettverket Pågående eksempel – innovasjon i offentlig sektor SMS: 917 69 937 – Twitter: #lhmr2024

8 Regionmarkedsføring – bo, etablere og studere • Hvorfor: Lillehammerregionen er en attraktiv region, men vi gjør svært lite profileringsarbeid som region for å tiltrekke oss nye innbyggere • Mål: Lillehammerregionen skal være blant Norges mest attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner. 1 Gjøre det enkelt å flytte hit 2 Skape en stolthet hos regionens ungdommer og gi dem tilbakeflyttingslyst 3 Utnytte tilflytningspotensialet i studentmassen 4 Styrke eksternt omdømme og skape intern stolthet 5 Felles profileringsplattform og markedsføring SMS: 917 69 937 – Twitter: #lhmr2024

9 Næringsarealstrategi • Hvorfor: Oppfylle bedrifters arealbehov vesentlig både for å tiltrekke seg nye og muliggjøre vekst for eksisterende. • Mål: Lillehammer-regionen skal kunne møte arealbehovet til enhver type bedrift og miljøer av bedrifter. 1 Er dokumentasjonen over eksisterende tilgjengelig samlet næringsareal god nok? 2 Hvordan møter dagens regulerte areal det antatte fremtidige behovet både for næringsareal og for samferdselsareal? 3 Hvordan legge grunnlaget for en helhetlig næringsarealstrategi i regionen? 4 Hvordan kan regionen bli dyktigere på å bruk arealelementet som en del av totalpakken for å stimulere til vekst samt sikre seg nye virksomheter? 5 Hvordan kan regionen bruke arealstrategien mer aktivt fremover som et konkurransefortrinn ift andre regioner? SMS: 917 69 937 – Twitter: #lhmr2024

10 Veiledningsapparatet • Hvorfor: Et riktig organisert næringsveiledningsapparat funksjonelt og institusjonelt, kan gjøre en stor forskjell. • Mål: Lillehammer-regionen skal ha et næringsveiledningsapparat som kan være et effektivt virkemiddel for å stimulere til etableringer og vekst i eksisterende virksomheter. 1 Hvordan opplever etablerere at vi møter deres behov i dag? 2 Hvordan sikrer vi oss at veiledningsapparatet har et sterk fokus ikke bare mot nyetableringer, men også mot vekst i eksisterende virksomheter? 3 Hvordan stimulerer vi veiledningsapparatet til å være utadrettede og offensive? 4 Hvordan kan veiledningsapparatet forenkels til å komme nærmere ”én dør”-strategien? 5 Hvordan kan veiledningsapparatet i større grad inngå som en god samkjørt del av totalpakken for å gjøre Lillehammer-regionen næringsattraktiv?

11 Spørsmål eller kommentarer underveis:  Twitter: #lhmr2024  SMS: til nummer 917 69 937


Laste ned ppt "Velkommen til konferansen «Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Spørsmål eller kommentarer underveis: Twitter: #lhmr2024 SMS: til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google