Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Installatørmøter Høst 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Installatørmøter Høst 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Installatørmøter Høst 2013
Biri Gjøvik Hamar Heradsbygd

2 Oversikt

3 Agenda Installatørmøte Nett
Informasjon Eidsiva Nett NEK 399 – normarbeid Mer informasjon Eidsiva Nett Elsikkerhetsportalen DLE-informasjon v/Elsikkerhet Norge Gled dere !!!

4 Egen kraftproduksjon Plusskunder
Kraftproduksjon som skal kobles til nettet krever i utgangspunktet konsesjon fra NVE Betinget dispensasjon for «plusskunder» Definisjon plusskunde: Energi: Eårsproduksjon < Eårsforbruk Effekt: Pproduksjon > Pforbruk (av og til) Altså overskuddskraft som kan mates inn i nettet i enkelttimer, men ikke totalt sett over året Dispensasjonen gjelder dersom det inngås en spesifikk avtale med nettselskapet. En person kan ikke kreve at nettselskapet inngår en slik avtale, og personen må i så fall gå veien om egen konsesjon fra myndighetene.

5 Plusskunder Utfordringer:
Sikkerhet ved arbeid på nettet Spenningskvalitet Grenseverdier Måler må skiftes Økonomisk oppgjør Det arbeides med en nasjonal standard for tilknytning av plusskunder (REN). Eidsiva Nett vil i løpet av kort tid lage egne vilkår som vil gjelde inntil nasjonal standard foreligger. Egen produksjon kan ikke tilknyttes nettet uten at anleggseier har inngått spesiell avtale med Eidsiva Nett

6 Fellesmåling / Individuell måling
Myndighetene krever at enhver boenhet skal måles og avregnes hver for seg, jmf § 13-1 h) i Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, nr 302, Ikke tillatt å opprette fellesmåling SAMMENKOBLING AV ANLEGG IKKE TILLATT !!!

7 …individuell måling, fortsetter…
I praksis vil det si. NÅR EN EIENDOM ER REGISTRERT MED FLERE BOENHETER I MATRIKKELEN (GRUNNBOK) SKAL DET VÆRE EN MÅLER PR. BOENHET. INSTALLATØR MÅ HUSKE Å FORTELLE KUNDENE DETTE NÅR DE RINGER Å BER OM Å FÅ SLÅTT SAMMEN TO ANLEGG. DETTE ORDNES VED AT KUNDEN SENDER EN SØKNAD OM BRUKSENDRING TIL KOMMUNEN. FRA TOMANNSBOLIG TIL ENEBOLIG. SAMMENKOBLING TILLATES FØRST NÅR MATRIKKELEN ER OPPDATERT

8 …individuell måling, fortsetter…
DENNE INFORMASJON HAR VI GITT OG GJENTATT PÅ HVERT INSTALLATØRMØTE SIDEN 2009. ER DERE I TVIL OG IKKE FINNER UT AV DETTE SELV, TA HELLER KONTAKT MED OSS FØR ARBEID IGANGSETTES. ANLEGG SOM ER ULOVLIG SAMMENKOBLET VIL BLI KREVD TILBAKEFØRT. DET VIL I ALLE TILFELLE BLI PÅLAGT OMBYGGING TIL RIKTIG ANTALL ANLEGG NÅR AMS-MÅLERE SKAL INSTALLERES

9 AMS – Smart strøm Forskrift ferdig 1/7 i år, frist for gjennomføring 1/1-19 Eidsiva Netts AMS prosjekt er i anskaffelsesfase for AMS teknologien. Teknologi velges i løpet av 2014, antatt utrulling primært 2016/17. Eidsiva Anlegg vil stå for montasje, har tilknyttet seg underleverandører OneCo og Relacom I forbindelse med AMS utrullingen vil arbeidsprosesser i måleverdikjeden endres, datamengde øke betraktelig og dataflyt automatiseres i systemene. Dette vil også ha innvirkning på prosessen rundt montasje av målere i driftssituasjonen og blant annet MOI. Mer informasjon vil komme.

10 Krav til målerfelt (Nye og ombygde anlegg)
REN blad 4001 LS Nett – Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Plass for måleutstyr skal ha min. HxBxD pr. måler: Nettselskap kan avvike ovennevnte mål etter skriftlig begrunnet søknad for det enkelte anlegg. NB! GJELDER OGSÅ OMBYGGING AV EKSISTERENDE SKAP. F.EKS. DER TREDJE FASEN TILKNYTTES. H [mm] B [mm] D [mm] Avsatt plass til direktekoblet måler. Nye anlegg 400 250 160

11 Krav til målerfelt (Nye og ombygde anlegg)
REN blad 4002 LS Nett – Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling. Plass for måleutstyr skal ha min. HxBxD pr. måler: Nettselskap kan avvike ovennevnte mål etter skriftlig begrunnet søknad for det enkelte anlegg. H [mm] B [mm] D [mm] Transformatorkoblet måling med måleromkobler 550 250 160 Ekstra felt for ytterligere måleutstyr

12 Status NEK-komitè for felles norm
NEK 399 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett. V/Ivar Lingaas.

13 KV i siste stolpe Eidsiva Nett kortslutningssikrer stikkledning fram til inntakspunkt/eierskille i hht krav i FEF Installatør må sørge for at installasjonen etter dette punkt er kortslutningssikret i hht krav i FEL/NEK 400. NB! Eidsiva Nett tar ikke ansvar for beskyttelse av inntakskabel for installasjonen, vår KV er kun beregnet for å beskytte vårt nett.

14 Definisjoner vern Ett anlegg - en installasjon
Skisse for definisjon av vern (ikke ment som krav til utførelse) Definisjoner vern Ett anlegg - en installasjon Eidsivas KV beskytter Eidsivas stikkledning mot kortslutning. (FEF) Installasjonseiers KV beskytter installasjonens inntakskabel (inntaksledning/hovedkabel etc.) mot kortslutning. (FEL) Beskyttelse mot overbelastning ivaretas av installasjonseiers overbelastningsvern (innvendig/utvendig). Dette er da i prinsippet OV, men pga fare for feil i anleggsopplysninger har vi satt HS som må-felt i MOI. Størrelsen på HS settes lik OV når det er bare ett anlegg i en installasjon.

15 Definisjoner vern Flere anlegg – en installasjon
Skisse for definisjon av vern (ikke ment som krav til utførelse) Definisjoner vern Flere anlegg – en installasjon Felles KV/OV beskytter inntaks-kablene og fordelingen (koblings-stykker, rekkeklemmer, skinner) mot kortslutning og angir max samtidig belastning for installasjonen totalt. Det kan selvfølgelig være individuell KV for hver inntakskabel, men Eidsivas stikkledning skal møte ett felles vern. Det siste felles vernet foran alle måleranlegg i installasjonen, meldes som OV. Anleggseiers vern som beskytter anlegget mot overbelastning, meldes som HS.

16 Definisjon av vern i MOI
I meldingsskjemaet spør vi om både OV og HS, begge deler er MÅ - felt. OV er det vernet som angir max belastning for installasjonen samlet. Dvs. at OV vil være et annet vern for en installasjon med flere anlegg enn for en installasjon med ett anlegg. HS er alltid det siste vernet som beskytter et anlegg mot overbelastning. (ref. Nettariff)

17 Strømbrudd/fasebrudd
Dersom nettkunde ringer elektroentreprenør uten å ha ringt Eidsiva Netts feilmelding: Spør om han/hun har sjekket sikringene sine og hvis disse er intakte, be ham/henne om å ringe vår feilmeldingstelefon: Dersom nettkunden ikke har ringt vår feilmelding og dere rykker ut, men det viser seg at det er feil på vårt nett, må kunden selv bære alle kostnader til elektriker. Dersom kunden likevel henvender seg til oss for å få dekket elektrikerregningen, sier vi at vi har informert alle installatører om ovennevnte. Det får være opp til kunden selv å trekke konklusjoner ut fra dette…

18 Saksgang ved refusjonskrav
Kunde ringte direkte til installatør Installatør fant feil i Eidsivas nett Ingen refusjon av utgifter til installatør Regulert i Forbrukerkjøpsloven   Installatørmøter: Info gitt til installatørene om at de skal spørre om vedkommende har ringt Eidsiva Netts feilmeldingstelefon  Fakturavedlegg: Info til kundene Kunde kan allikevel sende en formell refusjonssøknad, men lite sannsynlig at utgiftene vil bli refundert

19 Saksgang ved refusjonskrav
Kunde ringte til Eidsiva Netts feilmelding først. Vi ba kunde ta kontakt med installatør, og installatør fant feil i vårt nett Utgiftene refunderes hvis forholdet kan dokumenteres Kunden betaler elektrikerregningen selv Formell refusjonssøknad pr e-post/brev med Beskrivelse av hendelsesforløpet, inklusive Dato og (ca) tidspunkt Tlf. nr kunden ringte fra Tlf. nr. kunden ringte til (dvs. feilmeldingen eller kundeservice) Kontonummer for refusjon Kopi av faktura fra installatør  Eidsiva Netts svar sendes pr e-post/brev.

20 Bemanningssituasjon MOI
Vi har og har hatt nok å gjøre. Konstant en person i manko siden 1.januar til 1.oktober Er nå fulltallig. Siste halvår 2012 med to nyansatte under opplæring. I 2012 mottok og behandlet vi 4778 meldinger. Hittil i år har vi mottatt ca

21 Geografisk fordeling av MOI
Geografisk fordeling av MOI fra 15.september 2013 Kommuner Saksbehandler Tlf. Stedfortreder 502 Gjøvik Roar Lundby-Holen Leo Hanstad 528 Østre Toten 529 Vestre Toten Liv-Merethe K. Bjugstad 501 Lillehammer Dagfinn Jensen 522 Gausdal 403 Hamar Terje Sveen 415 Løten 412 Ringsaker 434 Engerdal 429 Åmot 430 Stor-Elvdal 428 Trysil 418 Nord-Odal Per Bjølseth Jo Gressberg 419 Sør-Odal 425 Åsnes 426 Våler 423 Grue 402 Kongsvinger 420 Eidskog

22 Ønsker fra saksbehandlere MOI
Oppgi målernummer når det er snakk om eksisterende anlegg. ..spesielt viktig dersom Gnr og Bnr mangler… .. og vi ”sliter” også ved endringer av anlegg, når kunde har flere anlegg på tomta.

23 Kartvedlegg til MOI, tegn inn tenkt grøftetrase
Kartvedlegg til MOI, tegn inn tenkt grøftetrase. Dette gir også mer nøyaktig beregning av kortslutningsstrømmer Trase Inntaksskap Kartverk er tilgjengelig på kommunens hjemmesider! Finner installatør eiendom i kommunens kartverk, så finner Eidsiva det også. Her er også Gnr., Bnr., samt Fnr. også oppgitt.

24 Tips til Kartinformasjon
Eks. Kusåsen 50, Sjusjøen Gnr. og Bnr på 2 sek. + kartutskrift

25 Tips om adresse og postnummersøk
Det er viktig at Nyanlegg blir registrert med riktig adresse ….. Kan søke på gatenavn, postnr., poststed, kommune

26 Punkter som må skjerpes inn…
Der det er en installasjon men flere anlegg, skal vår stikkledning kun møte ETT vern.

27 …punkter som må skjerpes inn…
Vi opplever at enkelte har glemt vårt krav om utvendig skap i kabelanlegg. F.eks. der det kommer melding om tilkobling av den tredje fasen. (Det kan gis dispensasjon fra kravet der det sitter godkjent KV/OV umiddelbart på innsiden fra før).

28 …punkter som må skjerpes inn…
Når større anlegg meldes må det legges ved en-linje skjema over hovedtavlen.

29 …punkter som må skjerpes inn…
Den som er bemyndiget å sende melding MOI på vegne av installasjonsfirma, må sette seg inn i anleggsdetaljer for det vedkommende melder! Vi opplever svar som: Jeg kjenner ikke til detaljer, har bare meldt dette for en kollega. I nye leilighetsbygg må målerfeltene merkes entydig med leilighetsnr. Leilighetsnummeret må være det samme på meldingen.

30 Inntak fra kabelnett til ny bolig/fritidsbolig
Dersom tariffgivende sikring er plassert inne må dette angis/merkes her. Ved inntakspunkt leverer og monterer elektroentreprenør utvendig skap med plass for måler. Krav til utvendig tilgang til måler. OV/bryter må plasseres ved måler og merkes tydelig. Inntakspunkt markerer eierskille mellom nettselskap og installasjon. Inntakskabel Sikringsskap E-verkets skap TFXP 1x4x50 Al sikret i hht. FEF 2006 Stikkledning Utvendig skap med KV/OV og måler for installasjonen v/inntakspunkt.

31 Inntaksskap på/ved vegg? Slik var det ikke tenkt.
Bildeeksempler

32 Kunne vært OK Om bare røret nådde helt opp…

33 Slik bør det se ut.

34 Info via Installatørweb
Vi jobber med å få på plass en løsning der vi kan informere dere fortløpende i dette bildet……………. ………………………………………… ……………………..

35 Avtale om tillatelse til å utføre fra-/tilkobling av Eidsiva Nett AS sine stikkledninger til installasjoner, under gitte forutsetninger Gjelder også betjening av sikringsbryter, men ikke sikringsskift/endring av størrelse. Prekvalifisering. 35 stk. registrert pr. dato

36 Midlertidig strøm +++ Kunder kan kontakte Eidsiva hvis de trenger midlertidig strømforsyning for en kort periode, for eksempel i en uke, i forbindelse med bruk av maskiner, et arrangement eller andre formål. Utbygger må kontakte en elektroinstallatør ved bygging av hus eller fritidsbolig

37 Endring av OV/HS Endringer av overbelastningsvern/ hovedsikring skal meldes. Viktig for vedlikehold/reinvestering av nettet Bestemmende for kundens nettariff. Melding må sendes to ganger: Først forhåndsmelding, og etter tilbakemelding fra Eidsiva må melding om spenningssetting sendes før arbeid utføres. Dette gjelder også nedsikring. NB! Dette er VIKTIG for at Eidsiva Nett skal registrere/endre nettariffen til kunden. En nettkundes unødige utgifter pga. manglende/ sen ferdigmelding, må kunden kreve refundert av installatør.

38 Påvisning private jordkabler
Påvisning av private kabler, gatelys og liknende er utenfor Eidsiva Netts eierskap/ansvar. Marked for elektroentreprenør?

39 Hva er ulovlig arbeid? Virksomheter som ikke er registrert AKTIV i det sentrale registeret over virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg, FEK§3 (FOR nr 739: Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr) Virksomheter uten faglig ansvarlig som oppfyller kravene i FEK§7 Utenlandske faglig ansvarlige og elektrofag-arbeidere som ikke har godkjenning fra DSB til å kunne arbeide selvstendig i Norge, FEK §11-22. Elektrofagarbeidere (med eller uten formell tilknytning til en registrert virksomhet) som selvstendig tilbyr tjenester i markedet (”innleie” av faglig ansvarlig), FEK§6 og 7.

40 Hva er ulovlig installasjon?
Ulovlig installasjon er elektriske anlegg som er planlagt, utført og vedlikeholdt slik at de utgjør en fare for mennesker, husdyr og materielle verdier… Dette trenger ikke være ulovlig arbeid, men det kan likegodt være ulovlig installasjon utført av faglært arbeidskraft.

41 Oversikt brann 57 stk. branner er pr. dato registrert i Eidsiva Nett sitt konsesjonsområde. Nb! Av disse har 10 stk. sin årsak i serielysbue Oppdragsgiver Politi Objekt Brannårsak Utstyr Alle Bolig, leilighet osv. Serielysbue Ovner, bryter, stikk og støpsel. Varmgang Kontaktsvikt Krypestrøm Åpen ild

42 Tilsynsplan 2014

43 Dette er en portal som samler all informasjon om elsikkerhet på et sted.


Laste ned ppt "Installatørmøter Høst 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google