Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Deltakelse i europapolitisk samarbeid. Hvorfor engasjere seg? Intensjonen med å delta i europeisk regional- politikk på kort og lang sikt er å bidra i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Deltakelse i europapolitisk samarbeid. Hvorfor engasjere seg? Intensjonen med å delta i europeisk regional- politikk på kort og lang sikt er å bidra i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Deltakelse i europapolitisk samarbeid

2 Hvorfor engasjere seg? Intensjonen med å delta i europeisk regional- politikk på kort og lang sikt er å bidra i den overordnede og langsiktige utviklingen av Europa bidra til en bærekraftig regional økonomisk utvikling på Østlandet og i eget fylke

3 Merverdi ved europeisk samarbeid Økt kontaktflate mellom ulike land og folk for spredning av kunnskap og mellom- folkelig forståelse, overføring og tilførsel av kompetanse mv. Flere kanaler med adgang til viktige europeiske beslutningstakere Adgang til ulike europeiske program for utvikling og samarbeid, samt utforming og gjennomføring av konkrete samarbeidstiltak Konkret supplement til nasjonale tiltak for å nå felles mål

4 Hva kan fylkeskommunene bidra til gjennom sitt europeisk arbeid? Være aktive ute - delta i og bidra til debatten. Vi har noe å tilføre og vi har noe å lære Utnytte europeiske relasjoner i næringsutvikling og tjenesteproduksjon - skape merverdi for innbyggere, næringsliv og samfunnet for øvrig.

5 Hvor og hvordan? Fylkeskommunene på Østlandets interesser går både nord-syd i forhold til det Europeiske kontinent og EU/EØS, men også øst-vest som en aktør i og mellom Nordsjøen og Østersjøen Gjennom deltakelse i europeiske organisasjoner og gjennom samarbeid og nettverk med regioner/myndigheter i andre land kan vi legge grunnlag for regional utvikling gjennom erfaringsutveksling og prosjektsamarbeid.

6 Utfordringer ved deltakelse i europapolitisk samarbeid Forankring i egen organisasjon –politisk/administrativt –forholdet til plandokumenter –ta med tilbake input fra deltakelse på ulike arenaer ute – informere og utnytte arbeidet internt Markedsføring av prosjektarbeidet og resultatene - internt/eksternt –synliggjøre verdien av å delta –få oppmerksomhet rundt effekten og betydningen av internasjonalt samarbeid –informasjon - forhold til media, bruk av internett Erfaringsutveksling, beste praksis eksempler, kompetanseutvikling –tilgang på informasjon –delta i og utnytte nasjonale og europeiske nettverk Ressurser - tilgang på arbeidskraft

7 Fylkeskommunenes engasjement og arbeidsformer Fylkeskommunale strategier og handlingsplaner for internasjonalt samarbeid må ligge i bunn Samarbeidstiltak som bidrar til styrking av eget arbeid for regional utvikling, i samarbeid med andre fylkeskommuner/regioner, gjensidig forståelse og heving av internasjonal kompetanse Samhandling mellom nasjonale, regionale og lokale myndigheter Samarbeid mellom forvaltningsorgan, næringsliv, akademia, organisasjoner mv. Fylkeskommunene som regionale utviklingsaktører (partnerskap) Flerfylkessamarbeid som ledd i det internasjonale engasjementet (Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor)

8 Hvordan lykkes bedre med internasjonalt samarbeid? Norske fylker og kommuner er små i europeisk målestokk. Dette må det tas hensyn til når man utvikler samarbeidsrelasjoner. Ofte er det en fordel om flere fylker og kommuner samarbeider for å få større slagkraft. Internt samarbeid i en region mellom myndigheter, næringsliv, kompetanseinstitusjoner, organisasjoner, osv. er nødvendig for et effektivt samarbeid rettet mot andre regioner i Europa.

9 Mål for det europapolitiske arbeidet gjennom Østlandssamarbeidet De åtte fylkeskommunene vil i fellesskap være aktive bidragsytere for å skape et solidarisk, bærekraftig og trygt Europa. Målsettinger Å påvirke europeisk politikk til beste for en balansert økonomisk, sosial og miljømessig utvikling i Europas regioner. Å legge til rette for økt deltakelse i utviklings- program og -prosjekter som er til nytte for regional utvikling på Østlandet.

10 Strategier for arbeidet a) Arbeide for økt lokal og regional medvirkning og innflytelse 1) Aktiv deltakelse i europeiske regionale organisasjoner 2) Samarbeid politisk og administrativt med nasjonale myndigheter b) Arbeide for kompetanseutvikling og kompetanseoverføring c) Utnytte ressursene bedre gjennom samarbeid og arbeidsdeling d) Legge til rette for prosjektdeltakelse og utnyttelse av finansieringsordninger Ungdomsmedvirkning viktig på alle relevante områder

11 Ungdomsmedvirkning i europapolitisk arbeid ØstsamUng er Østlandssamarbeidets nettverk/ forum for ungdom fra fylkeskommunene. ØstsamUng skal være et: Forum for samordning av internasjonal ungdoms- deltakelse i BSSSC og AERs ungdomsaktiviteter. Forum for diskusjon, forberedelse og etterarbeid i forhold til BSSSC og AERs ungdomsaktiviteter. Forum for diskusjon av aktuelle internasjonale (og nasjonale) tema ØstsamUng har halvårlige møter

12 Europapolitisk samarbeid Aktiv deltakelse i europeiske organisasjoner (se under) Samarbeid politisk og administrativt med nasjonale myndigheter Interreg program i Østersjøen og Nordsjøen - Interreg C og Urbact

13 Europapolitisk Forum for sentrale, regionale og lokale myndigheter samt sametinget Forumet er en del av regjeringens arbeid med oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for EU/EØS-saker og har som hovedelement Dialog om aktuelle europapolitiske temaer og aktiviteter; herunder utviklingen i EU/EØS på områder som er av betydning for ulike forvaltningsnivåer i Norge og for den samiske befolkningen; Gjensidig informasjon om konkrete saker og regelverk som er under utvikling i EU/EØS og som kan få konsekvenser for regional/lokal forvaltning og den samiske befolkningen med særlig henvisning til EØS- avtalen; Tilbakemelding fra lokale/regional forvaltning om iverksettelse og gjennomføring av EØS-regelverk. Østlandssamarbeidet har to representanter i forumet

14 Samarbeid med delstaten Schleswig-Holstein Alle de åtte fylkeskommunene har en felles samarbeidsavtale underskrevet på politisk nivå i Kiel i mai 1998. Startet med Oslo i 1995 – så Oslo/Akershus – så alle Både Schleswig-Holstein og Østlandssamarbeidet ligger i skjæringspunktet mellom Nordsjøen og Østersjøen og begge parter er aktive i BSSSC og i Nordsjøkommisjonen – bruker samarbeidet i denne sammenheng Den norske regjeringens Tysklandsstrategi – viktig dokument - gjensidig nytte for ØS og for nasjonale myndigheter (vinn-vinn) Elementer fra prosjektet ”Hafengeburtstag Hamburg 2011” vil bli fulgt opp videre innenfor rammen av S-H samarbeidet Felles handlingsprogram 2011-2012: Østersjø- og Nordsjøsamarbeid, maritim politikk, bærekraftig energi og klimaendringer, transport og kommunikasjon, kultur – kunst/vikingarv/litteratur/film/musikk, ungdom og utdanning, turisme


Laste ned ppt "Deltakelse i europapolitisk samarbeid. Hvorfor engasjere seg? Intensjonen med å delta i europeisk regional- politikk på kort og lang sikt er å bidra i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google