Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1 Onsdag 26.august 2015 kl.18:30 på Landskapet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1 Onsdag 26.august 2015 kl.18:30 på Landskapet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1 Onsdag 26.august 2015 kl.18:30 på Landskapet

2 Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Berbare PC’ar og stipendordning/lærebøker Kontaktpunkt heim-skule/foreldremedverknad Fråvær og fråværsoppfølging. E-postadresser Vurdering. SkoleArena. Foreldrepålogging Karakterforsøk i norsk Kartleggingsprøver/læringsstøttande prøver hausten 2015 Erasmus+ Val av foreldre-/føresetterepresentantar til skuleutvalet 22.09.20162Møte for foreldre/føresette hausten 2015

3 Service og samferdsel (SS), Elektro (EL) og Tekniske Allmenne Fag (TAF) går til eigne klassevise orienteringer Ulike retningar i matematikk på Studiespesialisering (ST) og Idrettsfag (ID) Reglar for framandspråk på Studiespesialisering og Idrettsfag Idrettsfag går til eigne klassevise orienteringar Val av programfag på Studiespesialisering. Kort om prosessen Korte klassevise møte mellom kontaktlærar og foreldre på Studiespesialisering 22.09.20163Møte for foreldre/føresette hausten 2015

4 Skulen si leiing: Margaret Alme – rektor Jon Arne G. Haram – assisterande rektor Karen Topphol – avdelingsleiar Eldrid Vik – avdelingsleiar Bård Ringstad – avdelingsleiar Gunhild Snipsøyr - avdelingsleiar 22.09.20164Møte for foreldre/føresette hausten 2015

5 Rådgjevarane/helsesøstra: Liv Ose – rådgjevar Gunhild Snipsøyr – rådgjevar Per Ove Osnes – rådgjevar Trond Haugland – OT rådgjevar Hanna Langnes Moldskred – helsesøster Ingeborg Hatløy – skulen sin kontaktperson innan PPT 22.09.20165Møte for foreldre/føresette hausten 2015

6 Kontaktlærarar på Vg1: 1EL1Magnar Sunde elektro 1EL2Jens Aage Aschehoug elektro 1ID1Einar Magne Skeide idrett 1ID2Svein Ove Fylsvik idrett 1IN1Janne F. Rønningen innføringsklassa 1SS1Ruth Flø Paulsen service og samferdsel 1ST1Siv Helgestad Midtlien studiespesialisering 1ST2Ruben Kjølås studiespesialisering 1ST3Cecilie Bjørnerem-Brandal studiespesialisering 1TL1Cecilie Myklebust Bakken tilrettelagt 1TT1Paul Inge Røyset tekniske allmenne fag 22.09.20166Møte for foreldre/føresette hausten 2015

7 Skuleåret 2015-2016: 5 utdanningsprogram – Studiespesialisering, Idrettsfag, Elektro, Service og samferdsel, Tekniske Allmenne Fag Innføringsklasse Om lag 530 elevar 28 klasser Ca 100 tilsette; pedagogisk tilsette, assistentar, merkantilt tilsette og driftstilsette 22.09.20167Møte for foreldre/føresette hausten 2015

8 Kvalitetsplan 2015-2019 for sektoren: Tilpassa opplæring som grunnlag for meistring Inkludering og medverknad Gjennomføring og samanheng i den 13-årige grunnopplæringa Leiing og kompetanseutvikling Skulen har eigen handlingsplan. Kjem på heimesida med det første. 22.09.20168Møte for foreldre/føresette hausten 2015

9 Organisering av skuledagen: 8 undervisningstimar per dag á 45 min -i snitt 6 timar for Studiespesialisering og 7 timar for Idrettsfag, Elektro, Service og samferdsel Tekniske allmenne fag køyrer eige løp; 3 dagar skule dei første tre åra, 2 dagar skule siste året Basisgruppemøte 1 gong per veke. Obligatorisk oppmøte. Midttime tysdag og torsdag i 5.time 22.09.20169Møte for foreldre/føresette hausten 2015

10 Foreldresamarbeid er forskriftsfesta, kap.20: Skulen skal halde kontakt med føresette til umyndige elevar gjennom heile opplæringsløpet Informasjonsmøte i starten av skuleåret Rett til minst ein planlagt og strukturert samtale med kontaktlæraren i løpet av første halvår Vil få invitasjon til samtale i løpet av hausten, okt/nov Invitasjon til samtale med faglærarar i jan/feb, før val til neste år Søknadsfrist for neste skuleår: 1.mars (1.februar for søking på særskilt grunnlag) 22.09.201610Møte for foreldre/føresette hausten 2015

11 Foreldre til ikkje myndige elevar skal få: munnleg eller skriftleg varsel dersom det er fare for ikkje grunnlag for vurdering i fag munnleg eller skriftleg varsel om fare for at eleven kan få karakteren nokså god eller lite god i orden og/eller åtferd høve til å logge inn på skulen sitt fråværssystem; SkoleArena. Får då epostmeldingar når merknad er sett eller varselbrev sendt. I nokre tilfelle også når eleven har fråvær. 22.09.201611Møte for foreldre/føresette hausten 2015

12 Kommunikasjonskanalar: Skulen si heimeside: http://www.ulstein.vgs.nohttp://www.ulstein.vgs.no Facebook: Ulstein vidaregåande skule – off.side Fronter: (må bruke eleven sitt brukarnamn og passord) SkuleArena. Foreldrepålogging. Rettleiing på skulen si heimeside Gjeld vurderingar og fråvær 22.09.201612Møte for foreldre/føresette hausten 2015

13 E-post: ulstein.vgs@mrfylke.noulstein.vgs@mrfylke.no Link til Opplæringslova, forskrifta til Oppl. og skulereglementet på skulen si heimeside 22.09.201613Møte for foreldre/føresette hausten 2015

14 Berbare PC’ar og stipendordninga Fylkestinget 2007: berbare PC’ar skal vere obligatorisk hjelpemiddel for alle elevar på Vg1 Ordninga er valfri; enten å ta imot PC frå FK eller få utbetalt 2500 kr i stipend (eingongsbeløp utbetalt i november) og kjøpe PC sjølv. Denne må vere kjøpt tidleg i skuleåret Utstyrsstipend frå Lånekassa (967-ST/EL/SS 2141-TIP 3577-ID). Frist 15.november Fylket har eige PC-reglement. Skulen har eigne PC-reglar. Oppslag på klasseromma 22.09.201614Møte for foreldre/føresette hausten 2015

15 22.09.2016Møte for foreldre/føresette hausten 201515 Office 365 til elevar. Dette er ein gratis lisens som alle elevar kan nytte.

16 Forskrifta når det gjeld fråværsføring: Alt fråvær skal førast på vitnemålet eller kompetansebeviset Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar Eleven kan krevje at årsaka til fråværet vert ført på eit vedlegg til vitnemålet dersom årsaka er dokumentert Eleven kan krevje at inntil 10 skuledagar i eit opplæringsår ikkje vert ført på vitnemålet: –Helse- og velferdsgrunnar –Arbeid som tillitsvald –Politisk arbeid –Hjelpearbeid 22.09.201616Møte for foreldre/føresette hausten 2015

17 – Lovpålagt oppmøte (td sesjon) – Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå Fråvær etter første punktet må dokumenterast med legeerklæring Fråvær som skuldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar og berre fråvær frå fjerde dagen kan trekkast frå Gjeld ikkje fråvær i enkelttimar Ordensreglementet set krav til at eleven melder frå om fråvær frå første fråværsdag eller dersom han/ho må forlate skulen i løpet av skuledagen 22.09.201617Møte for foreldre/føresette hausten 2015

18 22.09.2016Møte for foreldre/føresette hausten 201518

19 Kartleggingsprøver/læringsstøttande prøver Vg1 hausten 2015: Læringsstøttande prøve i matematikk (Udir) Formål: Å få oversikt over elevar som ikkje har tileigna seg nødvendige ferdigheiter i grunnskulen. Tiltak så tidleg som mogeleg i vgs. Å rettleie elevane på idrett/studiespesialisering i eit evt omval av matematikk (1P/1T) Kartleggingsprøve lesing og engelsk (Udir) Kartlegginga gjennom Udir-prøvene vil skje tidleg i skuleåret – fram mot slutten av september 22.09.201619Møte for foreldre/føresette hausten 2015

20 Krav til aktivitetsplikt hos eleven: § 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag – tredje ledd: Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren og instruktøren får grunnlag til å vurdere eleven sin kompetanse i faget. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. 22.09.201620Møte for foreldre/føresette hausten 2015

21 § 3-5. Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr. Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre. 22.09.201621Møte for foreldre/føresette hausten 2015

22 Vurderinga av orden og åtferd skal haldast åtskild frå vurderinga av eleven sin kompetanse i fag. I vurderinga i orden og i åtferd skal det takast omsyn til føresetnadene eleven har. Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov. Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller åtferd. 22.09.201622Møte for foreldre/føresette hausten 2015

23 § 3-11. Undervegsvurdering Undervegsvurdering i fag skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven aukar kompetansen sin i fag. Undervegsvurderinga i fag, i orden og i åtferd skal givast løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg. Undervegsvurderinga skal innehalde informasjon om kompetansen til elevenog gi rettleiing om korleis ho eller han kan utvikle kompetansen sin i faget. Eleven har minst éin gong kvart halvår rett til ein samtale med kontaktlæraren om utviklinga si i forhold til kompetansemåla i faga. Samtalen kan gjennomførast i samband med halvårsvurderinga utan karakter, jf. § 3-13 og i samband med samtalen med foreldra etter § 20-3 og § 20-4. Læraren skal i undervegsvurderinga vurdere om eleven har tilfredsstillande utbytte av opplæringa, jf. opplæringslova § 5-1 og § 5-4. Elevar med individuell opplæringsplan skal både ha undervegsvurdering og rettleiing i samsvar med den opplæringsplanen som er utarbeidd for dei, jf. opplæringslova § 5-5 første ledd. 22.09.201623Møte for foreldre/føresette hausten 2015

24 § 3-12. Eigenvurdering Eigenvurderinga er ein del av undervegsvurderinga, og formålet med eigenvurderinga er at eleven reflekterer over og blir bevisst på eiga læring. Eleven skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling. 22.09.201624Møte for foreldre/føresette hausten 2015

25 § 3-13. Halvårsvurdering i fag for elevar Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga og skal syne kompetansen til eleven i forhold til kompetansemåla i læreplanverket. Ho skal også gi rettleiing om korleis eleven kan auke kompetansen sin i faget. Det er ikkje klagegrunnlag på halvårsvurderinga, berre på standpunktkarakterane. § 3-18. Standpunktkarakterar i fag Standpunktkarakterar er karakterar som blir gitt ved avslutninga av opplæringa i fag, og som skal førast på vitnemålet. Ein del fag har ikkje standpunktkarakter før etter 2 eller 3 året. 22.09.201625Møte for foreldre/føresette hausten 2015

26 Kampen mot fråværet: Fråvær er eit av dei større problema i vidaregåande skule Sjå skulen si heimeside: -Skriv om skulen si praktisering (Info til elevar og føresette) -Link til fylkeskommunen si heimeside, der ein finn ordensreglementet og fråværsføringsrutinar gjeldande frå 01.08.15 (Reglar og forskrifter) NB! Prosentgrense neste skuleår – truleg 10% i faget 22.09.201626Møte for foreldre/føresette hausten 2015

27 22.09.201627Møte for foreldre/føresette hausten 2015 Skuleåret 12-13

28 Val av medlem til skuleutvalet Skuleutvalet: ein representant for foreldra/føresette m/vara to representantar for elevane ein representant for dei tilsette to representantar for lokale samfunnsinteresser rektor 3 møte i skuleåret 22.09.201628Møte for foreldre/føresette hausten 2015

29 Skuleutvalet sitt ansvar: Oppfølging av kvalitetsarbeidet ved skulen Godkjenne skulen sin kvalitetsplan Godkjenne årsmelding Initiere til utviklingsarbeid Skuleutvalet har uttalerett om: Investeringar – i tråd med fylkestinget sine vedtak Disponering av skulen sitt driftsbudsjett Justering av skulen sin organisasjonsmodell Tilbodstrukturen ved skulen Skulebruksplanen 22.09.201629Møte for foreldre/føresette hausten 2015

30 Hybelkveldar Omtrent ein gong per månad Film, pizza, sosialt samvær Ansvarleg: Trond Haugland 22.09.2016Møte for foreldre/føresette hausten 201530

31 Vi takkar dei føresette til elevar på service og samferdsel, elektro og tekniske allmenne fag for laget Desse går til klassevise samlingar i lag med kontaktlærar 22.09.201631Møte for foreldre/føresette hausten 2015

32 Val av matematikk på studiespesialisering og idrettsfag Elevar på Vg1 kan velje mellom matematikk 1P – praktisk retta matematikk Matematikk 1T – teoretisk retta matematikk Begge faga har 5 t/v og er avsluttande dette skuleåret, dvs karakteren blir ståande på vitnemålet. 22.09.201632Møte for foreldre/føresette hausten 2015

33 Matematikk 1P: Praktisk retta: geometri, økonomi, sannsyn, prosent, forholdsrekning, enkle funksjonar Noko repetisjon frå ungdomsskulen «Lettaste» matematikkvarianten. Passar til eleven som: ikkje treng matematikk for vidare studie ikkje er så glad i faget synest matematikk er vanskeleg. Gir generell studiekompetanse 22.09.201633Møte for foreldre/føresette hausten 2015

34 Matematikk 1T: Teoretisk retta: geometri, likningar, funksjonar, derivasjon, trigonometri, matematiske modellar, sannsyn… Eleven lærer mykje nytt, ikkje repetisjon frå tidlegare Passar til eleven som: er glad i faget treng matematikk for vidare studie føler at han/ho lykkast med matematikk Gir generell studiekompetanse 22.09.201634Møte for foreldre/føresette hausten 2015

35 Matematikk på Vg2 idrett: Minimumsvarianten er å velje 2P på Vg2, 3 t/veke. Elevar som har hatt 1T på Vg1 kan i staden for 2P velje S1 (matematikk for samfunnsfag) på Vg2, 5 t/veke. Begge faga er avsluttande med standpunktkarakter på vitnemålet. 22.09.201635Møte for foreldre/føresette hausten 2015

36 Matematikk på Vg2 og Vg3 studiespesialisering: Minimumsvarianten er å velje 2P på Vg2, 3 t/veke. Elevar som har hatt 1P på Vg1 kan velje programfaget S1 (matematikk for samfunnsfag) på Vg2. Dette kan byggast på med S2 på Vg3. Elevar som har hatt 1T på Vg1 kan velje programfaga: S1 + evt S2 R1 (matematikk for realfag)på Vg2. Kan byggast på med R2 på Vg3. Alle faga er avsluttande med standpunktkarakter på vitnemålet. 22.09.201636Møte for foreldre/føresette hausten 2015

37 Reglar for framandspråk frå hausten 2009: Elevar som har hatt framandspråk alle 3 åra i ungdomsskulen, kan velje: Å gå vidare med dette framandspråket på Vg1 og Vg2 Å ta eit nytt framandspråk på Vg1 og Vg2 (dersom skulen har tilbodet) Elevar som har hatt fordjuping i norsk eller engelsk på ungdomsskulen, skal ha: Eit obligatorisk framandspråk I+II på Vg1, Vg2 og Vg3, til saman 13 timar 22.09.2016Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg1 H113722.09.201637Møte for foreldre/føresette hausten 2015

38 Vi takkar dei føresette til elevar på idrett for laget Dei går no til klassevise samlingar i lag med kontaktlærar 22.09.201638Møte for foreldre/føresette hausten 2015

39 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING 22.09.201639 To programområde: Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Fagvalsprosessen: februar/mars Vigo.no, søknadsfrist 1. mars Møte for foreldre/føresette hausten 2015

40 Struktur studiespesialisering Vg2/Vg3: 15 timar fellesfag, dvs. fag alle må ha 15 timar programfag til val Fordjuping i 2 programfag innafor eige programområde Fellesfag på Vg2: -4 t norsk -2 t kroppsøving -4 t framandspråk, nivå 1 eller 2 -2 t historie -3 t matematikk, praktisk -= 15 timar 22.09.201640Møte for foreldre/føresette hausten 2015

41 Programfag til val: REALFAG: Matematikk for realfag R1 Matematikk for samfunnsfag S1 Biologi 1 Fysikk 1 Kjemi 1 Informasjonsteknologi 1 22.09.201641Møte for foreldre/føresette hausten 2015

42 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI: Internasjonal engelsk Sosiologi og sosialantropologi Samfunnsøkonomi 1 Marknadsføring og leiing 1 Rettslære 1 Økonomistyring 22.09.201642Møte for foreldre/føresette hausten 2015

43 Fellesfag på Vg3: -6 t norsk -2 t kroppsøving -3 t religion -4 t historie Fordjuping i 2 programfag innanfor eige programområde 22.09.201643Møte for foreldre/føresette hausten 2015

44 Alle elevar som går studiespesialisering med rett tal timar og rett fagkombinasjon får generell studiekompetanse 22.09.201644Møte for foreldre/føresette hausten 2015

45 Spesiell studiekompetanse: Ein del utdanningsinstitusjonar krev visse fagkombinasjonar. Her er eit oversyn over desse: Siviløkonom- og informatikkstudium R1 eller (S1+S2) Ingeniør- og sivilingeniørstudium (R1+R2) + Fysikk 1 Bioingeniør R1 eller (S1+S2)+Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 1 22.09.201645Møte for foreldre/føresette hausten 2015

46 Lege/tannlege/ernæring/farmasøyt R1 eller (S1+S2)+Fysikk1+Kjemi (1+2) Veterinær R1 eller (S1+S2)+Kjemi (1+2) Reseptar og tannteknikar R1 eller (S1+S2) eller Fysikk 1 eller Kjemi 1 Arkitektur – NTNU (R1+R2) + Fysikk 1 Realfag, natur- og miljøfag R1 eller (S1+S2) + eitt fag (1+2) frå programområde realfag 22.09.201646Møte for foreldre/føresette hausten 2015

47 Tilleggspoeng for realfag frå 2009: Inntil 4 tp for realfag. Alle programfag i realfag med 5 t/v gir 0.5 realfagspoeng, bortsett frå matematikk R2 og fysikk 2, som gir 1.0 realfagspoeng Tilleggspoeng for språkfag frå 2011: Inntil 4 tp for framandspråk (ikkje engelsk). Alle programfag i framandspråk med 5 t/v gir 0,5 språkpoeng, bortsett frå framandspråk III, som gir 1,0 språkpoeng. 22.09.201647Møte for foreldre/føresette hausten 2015


Laste ned ppt "Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1 Onsdag 26.august 2015 kl.18:30 på Landskapet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google