Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1"— Utskrift av presentasjonen:

1 Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1
Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet

2 Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane
Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Berbare PC’ar og stipendordning Kontaktpunkt heim-skule/foreldremedverknad Fråvær og fråværsoppfølging. E-postadresser Vurdering. SkoleArena. Foreldrepålogging Kartleggingsprøver hausten 2013 Comeniusprosjekta ved skulen Nye Ulsteinhallen. Utfordringar Val av foreldre-/føresetterepresentantar til skuleutvalet Møte for foreldre/føresette hausten 2013

3 SS, EL og TAF går til eigne klassevise orienteringar
Val av matematikk på ST og ID Reglar for framandspråk på ST og ID ID går til eigne klassevise orienteringar Val av programfag på ST. Kort om prosessen Korte klassevise møte mellom kontaktlærar og foreldre på ST Møte for foreldre/føresette hausten 2013

4 Jon Arne Haram – assisterande rektor Karen Topphol – avdelingsleiar
Skulen si leiing: Margaret Alme – rektor Jon Arne Haram – assisterande rektor Karen Topphol – avdelingsleiar Eldrid Vik – avdelingsleiar Bård Ringstad - avdelingsleiar Møte for foreldre/føresette hausten 2013

5 Rådgjevarane/helsesøstra:
Liv Ose – rådgjevar Synnøve Overå Hide– rådgjevar Per Ove Osnes – rådgjevar Trond Haugland – OT rådgjevar Hanna Langenes Moldskred – helsesøster Ingerborg Hatløy – skulen sin kontaktperson innan PPT Møte for foreldre/føresette hausten 2013

6 Kontaktlærarar på Vg1: 1EL1 Magnar Sunde 1EL2 Jens Aage Aschehoug
1ID1 Hege Holstad 1ID2 Øystein Vegge 1SS1 Audhild Gjerde 1ST1 Dagny Davidsen 1ST2 Nils Olav Brekke 1ST3 Liv Osnes Dalbakken 1TL1 Cecilie Bakken 1TT1 Paul Inge Røyset Møte for foreldre/føresette hausten 2013

7 Skuleåret : 5 utdanningsprogram – ST, ID, EL, SA, TAF Om lag 550 elevar 28 klasser Knapt 100 tilsette; pedagogisk tilsette, assistentar, merkantilt tilsette og driftstilsette Møte for foreldre/føresette hausten 2013

8 Kvalitetsplan 2013-2017 for sektoren:
Tilpassa opplæring som grunnlag for meistring Inkludering og medverknad Gjennomføring og samanheng i den 13-årige grunnopplæringa Leiing og kompetanseutvikling Skulen har eigen kvalitetsplan. Ligg på heimesida Møte for foreldre/føresette hausten 2013

9 Organisering av skuledagen:
8 undervisningstimar per dag á 45 min i snitt 6 timar for ST og 7 timar for ID, EL, SA TAF køyrer eige løp; 3 dagar skule dei første tre åra, 2 dagar skule siste året Basisgruppemøte 1 gong per veke. Obligatorisk oppmøte. Midttime tysdag og torsdag i 5.time Møte for foreldre/føresette hausten 2013

10 Foreldresamarbeid er forskriftsfesta, kap
Foreldresamarbeid er forskriftsfesta, kap.20: Skulen skal halde kontakt med føresette til umyndige elevar gjennom heile opplæringsløpet Informasjonsmøte i starten av skuleåret Rett til minst ein planlagt og strukturert samtale med kontaktlæraren i løpet av første halvår Vil få invitasjon til samtale i løpet av terminen, veke 46 Invitasjon til samtale med faglærarar i jan/feb, før val til neste år, veke 5 Søknadsfrist for neste skuleår: 1.mars (1.februar for søking på særskilt grunnlag) Møte for foreldre/føresette hausten 2013

11 Foreldre til ikkje myndige elevar skal få munnleg eller skriftleg:
varsel dersom det er fare for ikkje grunnlag for vurdering i fag varsel om fare for at eleven kan få karakteren nokså god eller lite god i orden og/eller åtferd høve til å logge inn på skulen sitt fråværssystem; SkoleArena. Får då epostmeldingar når merknad er sett eller varselbrev sendt. I nokre tilfelle også når eleven har fråvær. Møte for foreldre/føresette hausten 2013

12 Kommunikasjonskanalar:
Skulen si heimeside: Facebook: Ulstein vidaregåande skule – off.side Fronter: (men då gjennom eleven sitt brukarnamn og passord inntil vidare) SkuleArena. Foreldrepålogging. Rettleiing på skulen si heimeside Gjeld vurderingar og fråvær Møte for foreldre/føresette hausten 2013

13 E-post: ulstein. vgs@mrfylke
E-post: Link til Opplæringslova, forskrifta til Oppl. og skulereglementet på skulen si heimeside Møte for foreldre/føresette hausten 2013

14 Berbare PC’ar og stipendordninga
Fylkestinget 2007: berbare PC’ar skal vere obligatorisk hjelpemiddel for alle elevar på Vg1 Ordninga er valfri; enten å ta imot PC frå FK eller få utbetalt 2500 kr i stipend (eingongsbeløp) og kjøpe PC sjølv Utstyrsstipend frå Lånekassa (930-ST/EL/SS 2060-TIP 2970-ID). Frist 15.november Fylket har eige PC-reglement. Skulen har eigne PC-reglar. Oppslag på klasseromma Ein del som går på bruk av PC er tatt inn i det felles ordensreglementet for dei vidaregåande skulane i fylket Utbetaling PC-stipend i oktober/november Møte for foreldre/føresette hausten 2013

15 Forskrifta når det gjeld fråværsføring:
Alt fråvær skal førast på vitnemålet eller kompetansebeviset Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar Eleven kan krevje at årsaka til fråværet vert ført på eit vedlegg til vitnemålet dersom årsaka er dokumentert Eleven kan krevje at inntil 10 skuledagar i eit opplæringsår ikkje vert ført på vitnemålet: Helse- og velferdsgrunnar Arbeid som tillitsvald Politisk arbeid Hjelpearbeid Møte for foreldre/føresette hausten 2013

16 Reint matematisk fråtrekk på vitnemålet
Lovpålagt oppmøte (td sesjon) Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå Fråvær etter første punktet må dokumenterast med legeerklæring Fråvær som skuldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar og berre fråvær frå fjerde dagen kan trekkast frå Gjeld ikkje fråvær i enkelttimar Ordensreglementet set krav til at eleven melder frå om fråvær frå første fråværsdag eller dersom han/ho må forlate skulen i løpet av skuledagen Reint matematisk fråtrekk på vitnemålet Fråværet i faga er der like godt Møte for foreldre/føresette hausten 2013

17 Kartleggingsprøver Vg1 hausten 2013:
Kartleggingsprøve i matematikk tidleg i skuleåret Formål: Å få oversikt over elevar som ikkje har tileigna seg nødvendige ferdigheiter i grunnskulen. Tiltak så tidleg som mogleg i vgs. Å rettleie elevane på ID/ST i valet av matematikk (1P/1T) Obligatorisk kartleggingsprøve i rekning og lesing (Udir) Kartlegginga gjennom Udir-prøvene skjer i perioden 30.august – 6.september Frivillig kartlegging i engelsk, men vi har bestemt å gjennomføre den også. Møte for foreldre/føresette hausten 2013

18 Skulen si deltaking i Comenius:
Siste 3 åra har skulen tatt del i tre internasjonaliseringsprosjekt. To av desse er avslutta. Nytt prosjekt frå og med skuleåret 2-13; Bulgaria, Tyrkia, Tyskland, Spania og Noreg «Waterborne Identities» 12 elevar på Vg1 tek del – etter søknad Var i Bulgaria i april 2013 Besøk hit i november i år og tur til Tyskland i april 2014 Bitten, Oddny og Sølvi Comenius Project “WATERBORNE IDENTITIES” 2012 – 2014 Dette er det tredje Comenius-prosjektet UVS deltek i. Denne gongen samarbeider vi med skular frå Bulgaria, Tyrkia, Spania og Tyskland. Elevar frå UVS deltok på møtet i Vratsa Bulagaria frå Det neste møtet skal vere her i Ulsteinvik frå Og det siste møtet skal vere i Tyskland våren 2013. Møte for foreldre/føresette hausten 2013

19 Krav til aktivitetsplikt hos eleven: § 3-3
Krav til aktivitetsplikt hos eleven: § 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag – tredje ledd: Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren og instruktøren får grunnlag til å vurdere eleven, lærlingen og lærekandidaten sin kompetanse i faget. Læraren og instruktøren skal leggje til rette for at han eller ho får eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten, slik at den retten eleven, lærlingen og lærekandidaten har etter § 3-1, blir oppfylt. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Møte for foreldre/føresette hausten 2013

20 § 3-5. Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr. Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre. Møte for foreldre/føresette hausten 2013

21 Vurderinga av orden og åtferd skal haldast åtskild frå vurderinga av eleven sin kompetanse i fag. I vurderinga i orden og i åtferd skal det takast omsyn til føresetnadene eleven har. Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov. Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller åtferd. Møte for foreldre/føresette hausten 2013

22 § Undervegsvurdering Undervegsvurdering skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven aukar kompetansen sin i fag, jf. § 3-2. Undervegsvurderinga skal givast løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg. Undervegsvurderinga skal innehalde grunngitt informasjon om kompetansen til eleven og skal givast som meldingar med sikte på fagleg utvikling. Eleven har minst ein gong kvart halvår rett til ein samtale med kontaktlæraren om utviklinga si i høve til kompetansemåla i faga. Det skal kunne dokumenterast at undervegsvurdering er gitt. Møte for foreldre/føresette hausten 2013

23 § Eigenvurdering Eigenvurderinga til eleven er ein del av undervegsvurderinga. Eleven skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling, jf. opplæringslova § 2-3 og § 3-4 Møte for foreldre/føresette hausten 2013

24 § Halvårsvurdering i fag for elevar Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga og skal syne kompetansen til eleven i forhold til kompetansemåla i læreplanverket. Ho skal også gi rettleiing om korleis eleven kan auke kompetansen sin i faget. Det er ikkje klagegrunnlag på halvårsvurderinga, berre på standpunktkarakterane. § Standpunktkarakterar i fag Standpunktkarakterar er karakterar som blir gitt ved avslutninga av opplæringa i fag, og som skal førast på vitnemålet. Ein del fag har ikkje standpunktkarakter før etter 2 eller 3 år. Møte for foreldre/føresette hausten 2013

25 Kampen mot fråværet Informasjon til elevar og føresette på heimesida:
Møte for foreldre/føresette hausten 2013

26 Kampen mot fråværet: Henta frå «Retningsliner for føring av fråvær ved UVS Gjeld f.o.m skuleåret ». Vert lagt ut i Fronter Møte for foreldre/føresette hausten 2013

27 Kampen mot fråværet: Møte for foreldre/føresette hausten 2013

28 Møte for foreldre/føresette hausten 2013

29 Val av medlem til skuleutvalet Skuleutvalet: ein representant for foreldra/føresette m/vara to representantar for elevane ein representant for dei tilsette to representantar for lokale samfunnsinteresser rektor Minst 3 møte i skuleåret Møte for foreldre/føresette hausten 2013

30 Skuleutvalet sitt ansvar:
Oppfølging av kvalitetsarbeidet ved skulen Godkjenne skulen sin kvalitetsplan Godkjenne årsmelding Initiere til utviklingsarbeid Skuleutvalet har uttalerett om: Investeringar – i tråd med fylkestinget sine vedtak Disponering av skulen sitt driftsbudsjett Justering av skulen sin organisasjonsmodell Tilbodstrukturen ved skulen Skulebruksplanen Møte for foreldre/føresette hausten 2013

31 Bygging av Nye Ulsteinhallen og utfordringar
Kroppsøving må skje i leigde areal Knappheit på dusjar somme stadar Mykje transport/gåing Redusert tal parkeringsplassar; skilting og reservering av plassar for dei tilsette. Elevar med rett til skyss må bruke den Men det vert mykje betre hausten 14 Flott og stor hall Nye garderober og auka kapasitet Gode lokale til dans/styrketrening 6 nye klasserom Nye arbeidsrom for tilsette Møte for foreldre/føresette hausten 2013

32 Vi takkar dei føresette til elevar på service og samferdsel, elektro og tekniske allmenne fag for laget Desse går til klassevise samlingar i lag med kontaktlærar Møte for foreldre/føresette hausten 2013

33 Val av matematikk på ST og ID Elevar på Vg1 kan velje mellom
matematikk 1P – praktisk matematikk Matematikk 1T – teoretisk matematikk Begge faga har 5 t/v og er avsluttande dette skuleåret, dvs karakteren blir ståande på vitnemålet. Elevane har allereie valt T/P, men klassene vert ikkje endeleg delte før i morgon så om nokon vil endre valet etter dette møtet tek eleven eller de kontakt med meg før kl i morgon. Dir tlf: Møte for foreldre/føresette hausten 2013

34 Noko repetisjon frå ungdomsskulen «Lettaste» matematikkvarianten.
Matematikk 1P: Praktisk retta: geometri, økonomi, sannsyn, prosent, forholdsrekning, enkle funksjonar Noko repetisjon frå ungdomsskulen «Lettaste» matematikkvarianten. Passar til eleven som: ikkje treng matematikk for vidare studie ikkje er så glad i faget synest matematikk er vanskeleg. Gir generell studiekompetanse Møte for foreldre/føresette hausten 2013

35 Eleven lærer mykje nytt, ikkje repetisjon frå tidlegare
Matematikk 1T: Teoretisk retta: geometri, likningar, funksjonar, derivasjon, trigonometri, matematiske modellar, sannsyn… Eleven lærer mykje nytt, ikkje repetisjon frå tidlegare Passar til eleven som: er glad i faget treng matematikk for vidare studie føler at han/ho lykkast med matematikk Gir generell studiekompetanse Møte for foreldre/føresette hausten 2013

36 Matematikk på VG2 IDRETT:
Minimumsvarianten er å velje 2P på VG2, 3 t/veke. Elevar som har hatt 1T på VG1 kan i staden for 2P velje S1 (matematikk for samfunnsfag) på VG2, 5 t/veke. Begge faga er avsluttande med standpunktkarakter på vitnemålet. Møte for foreldre/føresette hausten 2013

37 Matematikk på VG2 og Vg3 STUDIESPESIALISERING:
Minimumsvarianten er å velje 2P på VG2, 3 t/veke. Elevar som har hatt 1P på VG1 kan velje programfaget S1 (matematikk for samfunnsfag) på VG2. Dette kan byggast på med S2 på VG3. Elevar som har hatt 1T på VG1 kan velje programfaga: S1 + evt S2 R1 (matematikk for realfag)på VG2. Kan byggast på med R2 på VG3. Alle faga er avsluttande med standpunktkarakter på vitnemålet. Møte for foreldre/føresette hausten 2013

38 Reglar for framandspråk frå hausten 2009: Elevar som har hatt framandspråk alle 3 åra i ungdomsskulen, kan velje: Å gå vidare med dette framandspråket på Vg1 og Vg2 Å ta eit nytt framandspråk på Vg1 og Vg2 (dersom skulen har tilbodet) Elevar som har hatt fordjuping i norsk eller engelsk på ungdomsskulen, skal ha: Eit obligatorisk framandspråk I+II på Vg1, Vg2 og Vg3, til saman 13 timar Møte for foreldre/føresette hausten 2013 Orienteringsmøte for foreldre/føresette Vg1 H11 38 38

39 Vi takkar dei føresette til elevar på ID for laget Dei går no til klassevise samlingar i lag med kontaktlærar Møte for foreldre/føresette hausten 2013

40 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING
To programområde: Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Fagvalsprosessen: februar/mars Vigo.no, søknadsfrist 1. mars Møte for foreldre/føresette hausten 2013

41 Struktur studiespesialisering Vg2/Vg3:
15 timar fellesfag, dvs. fag alle må ha 15 timar programfag til val Fordjuping i 2 programfag innafor eige programområde Fellesfag på Vg2: 4 t norsk 2 t kroppsøving 4 t framandspråk, nivå 1 eller 2 2 t historie 3 t matematikk, praktisk = 15 timar Møte for foreldre/føresette hausten 2013

42 Programfag til val: REALFAG: Matematikk for realfag R1 Matematikk for samfunnsfag S1 Biologi 1 Fysikk 1 Kjemi 1 Informasjonsteknologi 1 Møte for foreldre/føresette hausten 2013

43 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI: Internasjonal engelsk Sosiologi og sosialantropologi Samfunnsøkonomi 1 Marknadsføring og leiing 1 Rettslære 1 Økonomistyring Møte for foreldre/føresette hausten 2013

44 Fordjuping i 2 programfag innanfor eige programområde
Fellesfag på Vg3: 6 t norsk 2 t kroppsøving 3 t religion 4 t historie Fordjuping i 2 programfag innanfor eige programområde Møte for foreldre/føresette hausten 2013

45 Alle elevar som går studiespesialisering (ST) med rett tal timar og rett fagkombinasjon får generell studiekompetanse Møte for foreldre/føresette hausten 2013

46 Spesiell studiekompetanse: Ein del utdanningsinstitusjonar krev visse fagkombinasjonar. Her er eit oversyn over desse: Siviløkonom- og informatikkstudium R1 eller (S1+S2) Ingeniør- og sivilingeniørstudium (R1+R2) + Fysikk 1 Bioingeniør R1 eller (S1+S2)+Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 1 Møte for foreldre/føresette hausten 2013

47 Lege/tannlege/ernæring/farmasøyt R1 eller (S1+S2)+Fysikk1+Kjemi (1+2)
Veterinær R1 eller (S1+S2)+Kjemi (1+2) Reseptar og tannteknikar R1 eller (S1+S2) eller Fysikk 1 eller Kjemi 1 Arkitektur – NTNU (R1+R2) + Fysikk 1 Realfag, natur- og miljøfag R1 eller (S1+S2) + eitt fag (1+2) frå programområde realfag Møte for foreldre/føresette hausten 2013

48 Tilleggspoeng for realfag frå 2009:
Inntil 4 tp for realfag. Alle programfag i realfag med 5 t/v gir 0.5 realfagspoeng, bortsett frå matematikk R2 og fysikk 2, som gir 1.0 realfagspoeng Tilleggspoeng for språkfag frå 2011: Inntil 4 tp for framandspråk (ikkje engelsk). Alle programfag i framandspråk med 5 t/v gir 0,5 språkpoeng, bortsett frå framandspråk III, som gir 1,0 språkpoeng. Møte for foreldre/føresette hausten 2013


Laste ned ppt "Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google