Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Title of presentation |page 1. Årsmøte Ryggstrand Båtforening 2015 4 Februar 2016, Randaberg Arena.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Title of presentation |page 1. Årsmøte Ryggstrand Båtforening 2015 4 Februar 2016, Randaberg Arena."— Utskrift av presentasjonen:

1 Title of presentation |page 1

2 Årsmøte Ryggstrand Båtforening 2015 4 Februar 2016, Randaberg Arena

3 Program 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder. 4. Valg av 2 referenter. 5. Godkjenning av årsmelding. 6. Godkjenning av regnskap 7. Forslag fra styret 8. Innkomne forslag 9. Informasjon fra Styret 10. Valg 11. Underskrift protokoll av 2 medlemmer Title of presentation |page 3

4 Ryggstrand Båtforening Årsmøte 2015 Title of presentation |page 4 1.Godkjenning av innkalling. 2.Godkjenning av dagsorden. 3.Valg av møteleder. 4.Valg av 2 referenter.

5 5. Godkjenning av årsmelding for 2015. Title of presentation |page 5 Året 2015 har vært preget av aktiviteter i forbindelse med dugnader. Totalt har det vært avholdt 4 dugnader og det har vært nedlagt over 120 timer dugnads arbeid. De som har stillt har gjort en kjempejobb! Arbeidet som er er blitt gjort på dugnad- -Opprydding og oppgradering av slippområdet -Justert uteliggere som har «jobbet» seg ut av posisjon -Oppgradering av slipptraller + kjøpt 1 ny tralle -Forfallende vedlikehold I 2015 er det blitt avholdt 8 vanlige styremøter, i tillegg er det vært avholdt møter i forbindelse med forberedelser til dugnader. Medlemslistene er nå oppdatert og nesten all korrespondanse skjer nå elektronisk. Oppdatert vaktlistene ligger nå fast på hjemmesiden og det anbefales å sjekke hjemme siden sjekkes ved gjammne mellomrom –ryggstranden.net I påvente av utskifting av flytebryggene (A,B,C og D bryggen) er det blitt gjort et minimum vedlikehold i 2015 i henhold til 2012 årsmøte vedtaket. Styret jobber nå mot en start på utskifting av flytebrygger i løpet av høsten 2016 og det er hentet inn anbud som vil bli presentert på årsmøtet. Utskifting av bryggene vil være avhengig av opprettelse av leiekontrakt med kommunen. I den sammenheng har det vært møter mellom styret og kommunen i forbindelse med den nye reguleringsplanen for området. Havnen har vært spart for materielle ødeleggelser i vinterstormene, med det oppfordres spesielt til båt eiere som ligger mot land om å passe på fortøyningene i forbindelse med ekstrem høyvann. Husk det er påbudt å bruke strekkfisker mot land! Ryggstrand Båtforening er nå medlem av KNBF som nå er selvbetalende da vi nå får refundert momsen på kjøpte varer og tjenester som dekker medlemsavgiften. I 2015 er det solgt 15 båtplasser. 4 medlemmer har meldt seg ut i løpet av 2015 og har sagt opp sine båtplassene og 11er blitt passive medlemmer. Det er nå 1 ledige plasser i båthavnen, noe som tilsier en tilnærmet 100% utnyttelse av havnen!

6 Regnskap 6 Title of presentation |page 6

7 Regnskap 6 Title of presentation |page 7

8 7. Forslag fra Styre Title of presentation |page 8 7.1- Ekstra kontingent øremerket til Ryfylke Friluftsråd Rådsmøtet i SBF (Stavanger Båtforeningers Fellesråd.) henstiller til samtlige båtforeninger i SBF om å vedta et bidrag (årlig havneavgift) på kr.50,00/år/båtplass som bidrag til RF. Henstillingen er gjort på grunnlag av arbeidsutvalget i SBS innsyn i RFs driftsrapport som viser et høyt aktivitetsnivå og båtforeningenes erfaring med høyt kvalitetsnivå på havnene som RF forvalter i Ryfylke, til stor glede for brukerne/båteierne.

9 Title of presentation |page 9 7.2-Årskontingenten -Styret foreslår ingen økning av medlems avgift til Ryggstrand båtforening for dette året i forhold til 2015. -KNBF kollektiv medlems avgift er 120 nok per år -50 kr Ryfylke Friluftsråd (eget forslag) -Kommunale avgifter og Medlems avgift for 2016 økes marginalt i henholdt til foresatte satser fra kommunen. Den årlige betalingen blir da-

10 7.3 Vetekts endring Title of presentation |page 10 Styret foreslår at styrefunksjonen «havnesjefen» avsluttes og erstattes med en arbeidsavtale med et firma som vil uføre havnesjefens plikter. Firmaet vil bli engasjert på åremål av styret. Firmaet vil overta havnesjefens oppgaver og svare til styret for den daglige drift. Firmaets representant vil delta i styremøtene med stemmerett. For 2016 er det budsjettert 40 000 kr for denne posten. Ved inngang til hvert nytt år vil styre fastsette maksimal årlig beløpet på arbeidsavtalen

11 8-Innkomne forslag Title of presentation |page 11 8.1 Hevd på båtplass Jeg vil gjerne fremlegge et forslag til årsmøte 2016. Det jeg lurer på er om det er formålstjenlig å flytte båteigers plass ved bytte til mindre båt. Mener jeg det bør være opp til Båtleiger å avgjøre om han vil ha en mindre båtplass. I mange tilfeller ønsker Båtleiger å få seg større båt ved en senere anledning, og vil da få problemer med å få større plass igjen. Økonomisk er heller ikke dette til det beste for Båtleiger. Kan ikke se at bytting av båtplasser er er en effektiv måte å drive havnen på da det medfører en god del logistikk og misfornøyde medlemmer. Vet at det er andre båthavner som har gått vekk fra tilsvarende ordninger pga av overnevnte argumenter Mitt forlag er. La Båtleiger avgjøre om han vil bytte til mindre plass ved kjøp av mindre båt. Mvh Ole Geir Hamre Fjordbriskroken 17 4070 Randaberg Styrets innstilling- Styret støtter ikke dette forslaget da det ikke vil gi en optimal drift av havnen og utnyttelse av havnen. Medlemmer kan beholde sin “båtplass-størrelse” opptil 2 år før ut-kjøp vil skje. Dette sikrer at store båtplasser blir brukt til store båter.

12 Title of presentation |page 12 8.2 Vaktordningen Jeg tillater meg å fremme forslaget om å utrede om det fremdeles er nødvendig med en vaktordning som den praktiseres i dag. - En slik utredning kan vurdere nytteverdi opp mot kostnad. De er en vesentlig verdi i timene som medlemmene legger ned. Jeg anslår verdien til å ligge på ca 1,5 millioner kroner, om en setter opp en vanlig time lønn med overtid og natt tillegg. Det kan settes opp mot hva vakten har oppnådd. Foreningen kan ha mer igjen med at medlemmene yter høyere og oftere innsats på dugnader i plassen for vakt. Den teknologiske utviklingen har vært stor siden vakt ordningen ble etablert. - Det er kanskje en løsning med en enkel ordning med et vekterfirma, kombinert med kamera. Det kan settes som betingelse for en avvikling at om det øker med hærverk, tyveri, så kan ordningen gjeninnføres. Havne området kan inn-gjæres, med bom og adgangs kort for medlemmer? Det er også sikkerhets betenkeligheter med slik som ordningen praktiseres i dag. Helse og miljø sikkerhets delen av vaktholdet skal og ivaretas ovenfor medlemmene. Er de forsikret mot ulykke og person skade om det skulle inntreffe?. Det er per i dag ikke opplæring av vaktmannskaper. hvordan de skal bistå under en uønsket hendelse. Hvordan de skal varsle,, havnesjefen, nød etat, Hvilken bistand det forventes at de skal yte på stedet. Faller noen uti havnebassenget. er de trenet til rednings oppdrag? Hvor stor risiko er det at de utsetter seg selv for fare med å stoppe et hærverk eller tyveri. Det hender at en sitter alene på vakt. hvor lurt er dette om vaktmannen glir på isen om vinteren? Hva med nødvendig lommelykter, hansker, tauer., rednings utstyr og skikkelig førstehjelp utstyr +telefon for å varsle nød etater Tor Norland Styrets innstilling- Avhengig av arbeidsmengde (ved eventuel utskifting av brygger) ønsker styret å kunne komme tilbake neste år med plan for veien videre og vurdering av vakt-ordningen.

13 Title of presentation |page 13 8.3 Forbedring av småbåt-rampen Neste forslag er at det utredes om at det skal opparbeides en skikkelig plass for utsetting av båter fra tilhenger. Med svakt skrånende og jevnt underlag, samt belysning. Gjerne med en bom som sikre at den bare brukes av medlemmer. Tor Norland Navn: Kåre Enge Epost: kare.enge@lyse.netkare.enge@lyse.net Emne: Forsan til forbedring båt opptrekk. Melding: Endre stigning på båtrampe opptrekk til jevn stigning. Tungt å komme over den bratte delen ved opptrekk med traller. Styrets innstilling- vil se nærmere på det I løpet av året og gi en vurdering om og eventuelt hva som skal gjøres. Vil gi tilbakemelding neste årsmøte.

14 Title of presentation |page 14 8.4 Drivstoff anlegg Så til slutt ;Opprette automatisk fylle anlegg for drivstoff, bensin og diesel. Tor Norland Styrets vurdering- Styret ser allerede på det, men har ikke konkludert enda.

15 9. Informasjon fra Styret Informasjon fra kommunen – Reguleringsplan – Leieavtale – Randabergs kommune planer

16 9. Informasjon fra styret Nye flytebrygger 2 tilbud innhentet Pris for total utskifting A,B,C og D bryggene vil ligge rundt 5 mill nok. Pris Innkjøp Fjerning gamle brygger Montering nye Brygger Total pris Tilbud A*DyrestInkludert Lik Tilbud BBilligereEkstra Lik Under forutsetning at vi får en leieavtale med kommunen vil styre- -Vurdere tilbudene og komme med en anbefalling -Utvikle en gjennomførings strategi (når utskiftingen skal finne sted og hvor mange) -Kalle inn til ekstraordinert årsmøte hvor innkjøp og utskiftings planer blir lagt frem for godkjennelse *Tilbud A kommer med total garanti og “på plass” oppfølging/inspeksjon de neste 5 år.

17 VALG 1 Title of presentation |page 17 Revisor- Getsinus Hoiting (ny) Valgstyre- Havnesjef Harald Husa (ut) Halvor Pedersen (inn) Revisor- Getsinus Hoiting (ny) Valgstyre- Havnesjef Harald Husa (ut) Halvor Pedersen (inn)

18 Kaffe og kaker Title of presentation |page 18


Laste ned ppt "Title of presentation |page 1. Årsmøte Ryggstrand Båtforening 2015 4 Februar 2016, Randaberg Arena."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google